Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring

När du har extern fillagring aktiverad på Tableau Server kan du inte använda kommandot tsm maintenance backup för att göra en säkerhetskopia av Tableau Server-lagringsplatsen och fillagringsdata. Säkerhetskopiera istället med en ”ögonblicksbild” för att skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen vid en viss tidpunkt.

Säkerhetskopieringsstrategier:

Vilken säkerhetskopieringsstrategi du använder beror på din återställningsplan. Säkerhetskopieringsprocessen med ögonblicksbilder kanske inte är tillräcklig i sig då den endast skapar en säkerhetskopia av fillagringen (och data på lagringsplatsen om så begärs). Det finns även andra konfigurationer och inställningar som du kan behöva för att göra en fullständig återställning. Här följer några scenarier som illustrerar när säkerhetskopiering med ögonblicksbilder kan vara tillräckligt eller inte:

 • Tableau Server i standby – Om du har en standby-Tableau Server som kan användas vid driftstopp på produktionsservern kan det räcka att skapa en säkerhetskopia med ögonblicksbild samt återställa den till standby-servern enligt ett regelbundet schema. Ditt säkerhetskopieringsschema bör baseras på målet för din återställningspunkt.

 • Ny Tableau Server, befintlig konfiguration behövs inte – Om du planerar att använda en ny Tableau Server-installation i händelse av en katastrof, men inte nödvändigtvis behöver använda konfigurationerna och inställningarna från din befintliga Tableau Server-installation, kan du installera en ny instans av Tableau Server och använda ögonblicksbilden för att återställa data.
 • Ny Tableau Server, befintlig konfiguration behövs – Om du planerar att använda en ny Tableau Server-installation, som inkluderar befintliga konfigurationer och inställningar samt säkerhetskopierade data, krävs ytterligare filer utöver säkerhetskopian med ögonblicksbild. Följ de här instruktionerna för att göra en fullständig säkerhetskopiering inklusive alla konfigurationer och inställningar:

  1. Exportera topologi- och konfigurationsdata. Detta exporterar merparten av Tableau Server-konfigurationen och -topologin. Du hittar mer information i Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server..
  2. Skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen med fillagringen (och lagringsplatsdata om så önskas) enligt beskrivningen i avsnittet Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring i det här ämnet.
  3. Dokumentera de inställningar som inte ingår i exporten. Dessa inkluderar värden för systemets användarkonton, konfiguration av driftsättning av koordinationstjänster samt anpassade inställningar. Du hittar mer information i Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server..

Tableau Server konfigurerad med extern fillagring

När du har konfigurerat Tableau Server med extern fillagring måste säkerhetskopieringen även skapa en säkerhetskopia med en ögonblicksbild av nätverksresursen med extern fillagring. Följande procedur beskriver hur du går tillväga.

Obs! Läs Tableau Server konfigurerad extern fillagring och extern lagringsplats om du har både extern fillagring och en extern lagringsplats.

Skapa en säkerhetskopia med ögonblicksbild

Använd följande steg för att skapa en säkerhetskopia med ögonblicksbild:

 1. Förbered för säkerhetskopiering med ögonblicksbild.

  Kör följande kommando för att skapa en säkerhetskopiering av lagringsplatsen och kopiera den tillfälligt till nätverksresursen. Tableau Server fortsätter att fungera normalt under förberedelserna av ögonblicksbilden. För att säkerställa en konsekvent ögonblicksbild pausas den interna processen som tar bort oanvända extrakt. Den här processen återupptas när du har slutfört säkerhetskopieringen enligt beskrivningen i ett senare steg.

  tsm maintenance snapshot-backup prepare

  Följande meddelande bör visas när förberedelsesteget har slutförts: Förberedelsen av säkerhetskopiering av ögonblicksbild lyckades..

  Bekräfta att säkerhetskopian av lagringsplatsen har skapats på nätverksresursen.

  Obs! Förberedelsesteget skapar en säkerhetskopia av lagringsplatsen samt KMS-nycklar och resursnycklar. Om du använder en molnlösning för krypteringsnyckellösningen behöver du åtkomst till den CMK som används för att dekryptera nycklarna som krävs för återställning. Läs mer om krypteringsnyckellösning med AWS i AWS Key Management System. Läs mer om krypteringsnyckellösning med Azure i Azure Key Vault.

 2. Skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen.

  Använd lämplig process för att skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen. Ögonblicksbilden är en skrivskyddad version av resursen som är tagen vid en viss tidpunkt. Denna inkluderar fillagringsdata tillsammans med lagringsplatsens säkerhetskopia som tillfälligt kopierades till resursen i föregående steg. Stegen du ska ta för att skapa den här ögonblicksbilden av nätverksresursen beror på nätverket. Se dokumentationen om ditt nätverk för mer information.

 3. Slutför säkerhetskopieringen med ögonblicksbild.

  Kör följande kommando för att slutföra säkerhetskopieringsprocessen och starta om de pausade interna processerna. Det här tar också bort den temporära säkerhetskopian av lagringsplatsen som kopierades till nätverksresursen.

  tsm maintenance snapshot-backup complete

  Bekräfta att den temporära säkerhetskopian av lagringsplatsen har tagits bort från nätverksresursen.

Återställa en säkerhetskopia med ögonblicksbild

Dessa steg gäller för alla Tableau Server-installationer, oavsett om de har en eller flera noder.

 1. Stoppa Tableau Server.

  Kör följande kommando i kommandotolken:

  tsm stop

 2. Återställ fillagringsdata genom att återställa nätverksresursens ögonblicksbild till nätverket. De specifika stegen beror på nätverket.

 3. Återställ lagringsplatsdata.

  Använd följande kommando för att återställa lagringsplatsdata:

  tsm maintenance snapshot-backup restore

  Obs! Om du använder en molnlösning för krypteringsnyckellösningen ska du kontrollera att servern där säkerhetskopieringen återställs har dekrypterad åtkomst till molninstansen där CMK driftsätts.

 4. Starta om Tableau Server.

  Kör följande kommando i en kommandotolk:

  tsm start

Tableau Server konfigurerad extern fillagring och extern lagringsplats

När Tableau Server är konfigurerad med både en extern fillagring och en extern lagringsplats finns det speciella steg som måste vidtas för att skapa en säkerhetskopia. Dessa inkluderar att skapa en tidsbaserad säkerhetskopia med ögonblicksbild av nätverksresursen med extern fillagring och kan inkludera separat säkerhetskopiering av den externa lagringsplatsen. Följande procedur beskriver hur du går tillväga.

Obs! Se Tableau Server konfigurerad med extern fillagring om du har en extern fillagring men använder standardlagringsplatsen.

Säkerhetskopiera lagringsplatsen

När du har både en extern fillagring och lagringsplats finns två alternativ för att säkerhetskopiera lagringsplatsdata. Det finns anledningar till varför du kan välja ett av alternativen:

 • Inkludera lagringsplatsens säkerhetskopia med ögonblicksbilden för nätverksresurser:

  Enkel hantering. Du behöver inte göra en separat säkerhetskopia av lagringsplatsen och säkerhetskopieringen är synkroniserad med fillagringsdata.

 • Säkerhetskopiera lagringsplatsen oberoende:

  Att säkerhetskopiera en extern lagringsplats separat kan gå snabbare, särskilt om du använder en molnlösning som möjliggör säkerhetskopiering med ögonblicksbilder för instansen. Storleken på säkerhetskopian kan avsevärt påverka tiden det tar att förbereda för en ögonblicksbild för nätverksresurser.

Alternativ 1: Inkludera säkerhetskopian av lagringsplatsen med en ögonblicksbild för nätverksresurser

Skapa en säkerhetskopia med ögonblicksbild

 1. Förbered för säkerhetskopiering med ögonblicksbild.

  Kör följande kommando för att skapa en säkerhetskopiering av lagringsplatsen och kopiera den tillfälligt till nätverksresursen. Tableau Server fortsätter att fungera normalt under förberedelserna av ögonblicksbilden. För att säkerställa en konsekvent ögonblicksbild pausas den interna processen som tar bort oanvända extrakt. Den här processen återupptas när du har slutfört säkerhetskopieringen enligt beskrivningen i ett senare steg.

  tsm maintenance snapshot-backup prepare --include-pg-backup

  Obs! Om du har aktiverat både extern fillagring och en extern lagringsplats måste du från och med version 2021.1 använda alternativet --include-pg-backup för att skapa säkerhetskopian av lagringsplatsen. Om du uppgraderar från en tidigare version än 2021.1 och har skript för att köra eller schemalägga säkerhetskopieringen och vill fortsätta att inkludera säkerhetskopian av lagringsplatsen lägger du till alternativet --include-pg-backup i förberedelsekommandot så som visas ovan. För versioner före 2021.1 behövs inte alternativet. Säkerhetskopian av lagringsplatsen ingår automatiskt.

  Följande meddelande bör visas när förberedelsesteget har slutförts: Förberedelsen av säkerhetskopiering av ögonblicksbild lyckades..

  Bekräfta att säkerhetskopian av lagringsplatsen har skapats på nätverksresursen.

  Obs! Förberedelsesteget skapar en säkerhetskopia av lagringsplatsen samt KMS-nycklar och resursnycklar. Om du använder en molnlösning för krypteringsnyckellösningen behöver du åtkomst till den CMK som används för att dekryptera nycklarna som krävs för återställning. Läs mer om krypteringsnyckellösning med AWS i AWS Key Management System. Läs mer om krypteringsnyckellösning med Azure i Azure Key Vault.

 2. Skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen.

  Använd lämplig process för att skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen. Ögonblicksbilden är en skrivskyddad version av resursen som är tagen vid en viss tidpunkt. Denna inkludera fillagringsdata tillsammans med lagringsplatsens säkerhetskopia som tillfälligt kopierades till resursen i föregående steg. Stegen du ska ta för att skapa den här ögonblicksbilden av nätverksresursen beror på nätverket. Se dokumentationen om ditt nätverk för mer information.

 3. Slutför säkerhetskopieringen med ögonblicksbild.

  Kör följande kommando för att slutföra säkerhetskopieringsprocessen och starta om de pausade interna processerna. Det här tar även bort den temporära säkerhetskopian av lagringsplatsen som kopierades till nätverksresursen.

  tsm maintenance snapshot-backup complete

Återställa en säkerhetskopia med ögonblicksbild

Dessa steg gäller för alla Tableau Server-installationer, oavsett om de har en eller flera noder.

Viktigt: Om du utför blåa/gröna uppgraderingar eller uppgraderar Tableau Server 2021.4 (eller tidigare) manuellt med tsm maintenance (backup and restore) måste du aktivera legacy-identity-mode innan du kan återställa till Tableau Server 2022.1 (eller senare). Se Felsöka problem med identitetsmigrering för mer information.

 1. Stoppa Tableau Server.

  Kör följande kommando i kommandotolken:

  tsm stop

 2. Återställ fillagringsdata genom att återställa nätverksresursens ögonblicksbild till nätverket. De specifika stegen beror på nätverket.

 3. Återställ lagringsplatsdata.

  Använd följande kommando för att återställa lagringsplatsdata:

  tsm maintenance snapshot-backup restore

  Obs! Om du använder en molnlösning för krypteringsnyckellösningen ska du kontrollera att servern där säkerhetskopieringen återställs har dekrypterad åtkomst till molninstansen där CMK driftsätts.

 4. Starta om Tableau Server.

  Kör följande kommando i en kommandotolk:

  tsm start

Alternativ 2: Säkerhetskopiera lagringsplatsen separat

Det här alternativet rekommenderas endast när värdplattformen för den externa lagringsplatsen tillåter säkerhetskopiering med ögonblicksbilder. Om du använder Azure som din värdplattform rekommenderar vi att du använder alternativ 1.

Skapa säkerhetskopior med ögonblicksbilder

 1. Förbered för säkerhetskopiering med ögonblicksbild.

  Kör följande kommando för att skapa en säkerhetskopiering av lagringsplatsen och kopiera den tillfälligt till nätverksresursen. Tableau Server fortsätter att fungera normalt under förberedelserna av ögonblicksbilden. För att säkerställa en konsekvent ögonblicksbild pausas den interna processen som tar bort oanvända extrakt. Den här processen återupptas när du har slutfört säkerhetskopieringen enligt beskrivningen i ett senare steg.

  tsm maintenance snapshot-backup prepare

  Följande meddelande bör visas när förberedelsesteget har slutförts: Förberedelsen av säkerhetskopiering av ögonblicksbild lyckades..

  Obs! Förberedelsesteget skapar en säkerhetskopia KMS-nycklar och resursnycklar. Om du använder en molnlösning för krypteringsnyckellösningen behöver du åtkomst till den CMK som används för att dekryptera nycklarna som krävs för återställning. Läs mer om krypteringsnyckellösning med AWS i AWS Key Management System. Läs mer om krypteringsnyckellösning med Azure i Azure Key Vault.

 2. Skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen.

  Använd lämplig process för att skapa en ögonblicksbild av nätverksresursen. Ögonblicksbilden är en skrivskyddad version av resursen som är tagen vid en viss tidpunkt. Detta kommer att inkludera fillagringsdata. Stegen du ska ta för att skapa den här ögonblicksbilden av nätverksresursen beror på nätverket. Se dokumentationen om ditt nätverk för mer information.

 3. Skapa en säkerhetskopia av lagringsplatsen: Använd säkerhetskopieringstekniken på plattformen där den externa lagringsplatsen finns för att skapa en säkerhetskopia.

  Viktigt: Ögonblicksbilden av nätverksresursen och säkerhetskopian av lagringsplatsen måste slutföras inom 3 timmar och 30 minuter efter avslutat förberedelsesteg (steg 1). Det görs för att säkerställa att säkerhetskopieringen av fillagringen och lagringsplatsen är synkroniserade och för att återställningen ska fungera korrekt.

  Mer information om hur du skapar en ögonblicksbild av AWS-databasinstansen finns i Skapa en databasögonblicksbild.

  Mer information om hur du skapar en säkerhetskopia av Azure-databasinstansen finns i Säkerhetskopiering och återställning på flexibel server (PostgreSQL 12 och senare), Säkerhetskopiering och återställning på enkel server (PostgreSQL 11 eller tidigare).

  Obs! Om du använder en molnlösning för din krypteringsnyckellösning ska du kontrollera att servern där säkerhetskopieringen återställs har dekrypterad åtkomst till molninstansen där CMK distribueras.

 4. Slutför säkerhetskopieringen med ögonblicksbild.

  Kör följande kommando för att slutföra säkerhetskopieringsprocessen och starta om de pausade interna processerna.

  tsm maintenance snapshot-backup complete

Återställa en säkerhetskopia med ögonblicksbild

Dessa steg gäller för alla Tableau Server-installationer, oavsett om de har en eller flera noder.

 1. Använd databaskopian av den externa lagringsplatsen. Om du använder en molnplattform som värd för lagringsplatsen krävs vanligtvis att en ny databasinstans skapas för att återställa säkerhetskopian.

  För detaljerade anvisningar om hur man skapar en ny instans kan du se alternativet för din värdlösning i Installera en extern lagringsplats.

 2. Använd anvisningarna i steg 1 i avsnittet Installera Tableau Server med extern PostgreSQL-lagringsplats för att skapa en konfigurationsfil för den nya instansen.
 3. Stoppa Tableau Server.

  Kör följande kommando i kommandotolken:

  tsm stop

 4. Om återställningen av den externa lagringsplatsen kräver en ny databasinstans ska du använda följande kommando för att peka Tableau Server till den nya databasinstansen:

  tsm topology external-services repository replace-host -f <filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

  .json-filen är konfigurationsfilen som skapades i steg 2. Certifikatfilen är SSL-certifikatet som laddades ner från den nya databasinstansen.

 5. Återställ fillagringsdata genom att återställa nätverksresursens ögonblicksbild till nätverket. De specifika stegen beror på nätverket.

  Obs! Vissa tekniker kräver att du skapar en ny nätverksresurs när du gör en återställning. Om det här gäller för ditt nätverksanslutna lagringsutrymme kan du göra återställningen innan du stoppar Tableau-servern. Om fillagringsdata återställs till en ny nätverksresurs måste Tableau Server konfigureras till att använda den nya nätverksresursen. Mer information finns i Konfigurera Tableau Server till att använda ett annat externt lager.

 6. Kör följande kommando för att återställa KMS- och resursnycklarna:

  tsm maintenance snapshot-backup restore

  Obs! Om du använder en molnlösning för din krypteringsnyckellösning ska du kontrollera att servern där säkerhetskopieringen återställs har dekrypterad åtkomst till molninstansen där CMK distribueras.

 7. Kör följande kommando för att starta om Tableau Server:

  tsm start

 

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan säkerhetskopiera och återställa Tableau Server. Dessutom måste du ha behörighet att komma åt och utföra säkerhetskopior av ögonblicksbilder på det externa lagringsutrymmet.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!