Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server.

Du kan använda följande steg för att säkerhetskopiera din driftsättning av Tableau Server. Dessa steg beskriver specifikt hur du återställer en klon av en server från en samling säkerhetskopierade data och resurser.

Obs! Processen att säkerhetskopiera kan ta lång tid att köra. Eftersom inga andra jobb kan köras under säkerhetskopieringen rekommenderar vi att du kör säkerhetskopiering utanför kontorstid.

Säkerhetskopierade datatyper

Tableau Server kan generera två typer av säkerhetskopieringsdata. Om du måste återställa en server i ett återställningsscenario rekommenderar vi att du utför regelbundna säkerhetskopieringar av varje typ.

 • Data som hanteras av Tableau Server: består av Tableau PostgreSQL-databasen eller -lagringsplatsen och -fillagring som innehåller arbetsbok- och användarmetadata, dataextraktfiler och platskonfigurationsdata. När du använder TSM för att skapa en säkerhetskopia sparas alla dessa data i en enda fil med filtillägget .tsbak. Dessa data säkerhetskopieras med kommandot tsm maintenance backup.

  Obs! När en extern fillagring är konfigurerad kan du inte använda kommandot tsm maintenance backup för att säkerhetskopiera Tableau Server-data. Se Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring för mer information om hur du säkerhetskopierar dessa data.

  • Du kan endast återställa från en säkerhetskopia som har samma typ av identitetsregister som servern som körs. En säkerhetskopia från en server som använder lokal autentisering kan till exempel återställas till en Tableau-server som har initierats med lokal autentisering. En säkerhetskopia från en server som använder Active Directory-autentisering kan dock inte återställas till en server som har initierats med lokal autentisering.

  • Du kan endast återställa en säkerhetskopia till en version av Tableau Server-versionen som är samma eller nyare än den version som säkerhetskopian skapades från. Du kan inte återställa till en äldre version av Tableau.
  • Viktigt: Om du utför blåa/gröna uppgraderingar eller uppgraderar Tableau Server 2021.4 (eller tidigare) manuellt med tsm maintenance (backup and restore) måste du aktivera legacy-identity-mode innan du kan återställa till Tableau Server 2022.1 (eller senare). Se Felsöka problem med identitetsmigrering för mer information.

  • Från och med version 2022.3 stöds inte säkerhetskopior skapade med tabadmin ("säkerhetskopior före TSM"). Du kan inte återställa en säkerhetskopia före TSM till Tableau Server version 2022.3 eller senare.

 • Konfigurations- och topologidata: innehåller det mesta av den information om serverkonfiguration som krävs för att göra en fullständig återställning av servern. SMTP, varning, vissa autentiseringsresurser, är exempel på konfigurationsdata som kan exporteras för säkerhetskopiering. Topologidata definierar hur dina Tableau Server-processer konfigureras i driftsättningar med både enkel server och flera noder. Konfigurations- och topologidata säkerhetskopieras med kommandot export av tsm-inställningar.

Obs! Du kan ändra filsökvägen som används av kommandot tsm maintenance backup från standardvärdet. Du hittar mer information i Sökvägar för tsm.

Säkerhetskopiera resurser som kräver en manuell process

Vissa konfigurationsdata ingår inte i kommandot tsm settings export och måste därför dokumenteras och återställas manuellt. Följande konfigurationsdata är uteslutna från åtgärden tsm settings export. Underhållsprocessen för säkerhetskopiering bör inkludera dokumentation av följande konfigurationsdata för Tableau Server:

 • Systemanvändarkonton. Inställning av Tableau Server använder ett oprivilegierat användarkonto, tableau. Det här kontot används för att komma åt Tableau Server-resurser. Under installationen kan detta konto ändras. Om du inte har ändrat det här kontot behöver du inte dokumentera det.

 • TSM-gruppmedlemskap. Det finns två grupper som skapats av Tableau Server: tableau och tsmadmin. Du måste dokumentera gruppnamnen om du konfigurerade alternativa grupper när du installerade Tableau Server.

  I samtliga fall bör du dokumentera alla användarkonton som finns i dessa grupper. Om du vill visa medlemskap i en grupp kör du följande kommando grep <group_name> /etc/group.

 • Konfiguration för driftsättning av samordningstjänst. Om du kör ett kluster med flera noder dokumenterar du vilka noder som kör processen för samordningstjänster. För att se processkonfigurationen på dina noder kör du tsm topology list-nodes -v.

 • Inställningar av anpassning. Om din organisation använder anpassat sidhuvud eller inloggningslogotyper för Tableau Server-webbsidor bör du inkludera en kopia av dessa resurser i din portfölj med säkerhetskopior. Se tsm customize.

 • De flesta autentiseringsresurser. Medan platser för filer kan inkluderas i en exporterad settings.json-fil, så säkerhetskopieras inte de flesta certifikatfiler, nyckelfiler, keytab-filer och andra autentiseringsrelaterade resurser av TSM. Kontrollera att inga av de resurser som du försöker flytta behöver återskapas.

  Det finns tre undantag:

  • Det offentliga certifikatet och den privata nyckeln för den interna PostgreSQL-databasen (om aktiverad) säkerhetskopieras.
  • Certifikat och nyckel för extern SSL säkerhetskopieras och ingår i konfigurationsdata.
  • Det anpassade certifikatet som installerats av tsm security custom-cert add säkerhetskopieras (om det läggs till).

  Alla andra autentiseringsrelaterade resurser säkerhetskopieras emellertid inte. Om du till exempel har aktiverat åtkomst till PostgreSQL-databasen med kommandot tsm data-access repository-access enable ska du säkerställa att du dokumenterar namn/lösenord för varje konto du har konfigurerat. Dessa referenser säkerhetskopieras inte. Certifikat och nyckel för extern SSL ingår inte i säkerhetskopian.

 • LDAP-resurser. Keytab-filer, konfigurationsfiler och eller andra LDAP-relaterade resurser säkerhetskopieras inte av TSM.

Interna serverhemligheter och lösenord för lagringsplatser är kryptorelaterade konfigurationer som inte exporteras. Du behöver emellertid inte dokumentera konfigurationsvärden. Nya hemligheter skapas som en del av återställningsprocessen när du initierar den nya instansen.

Säkerhetskopiera Tableau Server för återställning

Tableau Server innehåller kommandon du kör för att generera säkerhetskopieringsdata för Tableau Server.

Obs! När du säkerhetskopierar Tableau Server på Linux måste den opriviligierade användaren ha skrivbehörighet till den nätverksresurs där säkerhetskopiorna skrivs. Annars misslyckas säkerhetskopieringen.

Om du vill säkerhetskopiera servertopologi och konfigurationsdata använder du kommandot tsm-inställningar.

 1. Topologi och konfigurationsdata inkluderas när du kör kommandot export av tsm-inställningar. Data exporteras som en json-fil. Ange namn och plats för json-filen genom att köra följande kommando:

  tsm settings export -f <filename>.json

  Obs! Eftersom säkerhetskopian innehåller hemligheter rekommenderar vi att du krypterar säkerhetskopian och lagrar den på en säker plats. Mer information om Tableau Server-hemligheter finns i Hantera serverhemligheter.

 2. Säkerhetskopiera lagringsplats- och fillagringsdata. Arkivdata säkerhetskopieras med kommandot tsm maintenance backup. Ange namn och plats för säkerhetskopian genom att köra följande kommando:

  tsm maintenance backup -f <filename>.tsbak -d

  Filen med säkerhetskopian sammanställs på en tillfällig plats i datakatalogen och skrivs sedan till katalogen som definieras i TSM-variabeln basefilepath.backuprestore:

  /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/files/backups/<filename>.tsbak

  Se Sökvägar för tsm för mer information om till var säkerhetskopior skrivs och hur du ändrar den platsen. Obs! Även när du ändrar säkerhetskopians plats använder säkerhetskopieringsprocessen en tillfällig plats i datakatalogen för att sammanställa den.

  Obs! När Fillagring har konfigurerats utanför Tableau Server kan du inte använda kommandot tsm maintenance backup för att säkerhetskopiera Tableau Server-data. Mer information om hur du säkerhetskopierar dessa data finns i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring.

Återställer kärnfunktionaliteten i Tableau Server

Proceduren nedan använder resurserna från de två föregående avsnitten för att återskapa en Tableau Server i ett återställningsscenario.

Obs! Om du endast behöver återställa lagringsplatsen på en annars fungerande Tableau Server, se Återställa från en säkerhetskopia. Om du kör en distribuerad driftsättning och din initiala nod har misslyckats, se Återställa från ett fel på den ursprungliga noden.

Konfigurationsdata för topologi och säkerhetskopiering måste vara från Tableau Server på Linux. Du kan inte återställa konfigurationsdata från en säkerhetskopia som genererades på Tableau Server på Windows. För att återställa en säkerhetskopia från Tableau Server på Windows till Tableau Server på Linux, se Migrera Tableau Server från Windows till Linux.

Du måste ha följande resurser klara:

 • Topologi och konfigurationsdata: Detta är json-filen som genereras av kommandot tsm settings export.

 • Säkerhetskopia av lagringsplatsen: Detta är filen med ett .tsbak-tillägg som genereras av kommandot tsm maintenance backup.

  Du kan endast återställa från en säkerhetskopia som har samma typ av identitetsregister som servern som körs. En säkerhetskopia från en server som använder lokal autentisering kan till exempel återställas till en Tableau-server som har initierats med lokal autentisering. En säkerhetskopia från en server som använder Active Directory-autentisering kan dock inte återställas till en server som har initierats med lokal autentisering.

  När du använder tsm maintenance restore för att återställa dina Tableau-data skrivs dataextraktfiler och innehållet i PostgreSQL-databasen över med innehållet i säkerhetskopian (.tsbak). Om du kör en distribuerad installation av Tableau Server ska du utföra återställningen på noden som kör TSM-styrenheten (detta är vanligtvis den initiala noden).

 • Säkerhetskopierade resurser: Dessa resurser inkluderar listan över dokumenterade konfigurationer som anges i föregående avsnitt.

Så här återställer du en fristående Tableau Server
 1. Installera och initiera TSM på den dator där du vill återställa Tableau Server. Om organisationen använder systemanvändarkonton som inte är av standardtyp, vilket beskrevs tidigare i det här avsnittet, måste du ange användarna i det här steget.

 2. Aktivera och registrera Tableau Server.

 3. (Valfritt.) Konfigurera en lokal brandvägg.

 4. (Valfritt.) Verifiera LDAP.

 5. Initiera Tableau Server. Läs mer i Konfigurera initiala nodinställningar.

 6. Importera topologi- och konfigurationsdata. Kopiera topologin och json-filen med konfigurationen till datorn. Importera json-filen genom att köra följande kommando:

  tsm settings import -f <filename>.json

 7. (Valfritt.) Använd väntande ändringar. Kör följande i en kommandotolk:

  tsm pending-changes apply

 8. Starta om Tableau Server. Kör följande i en kommandotolk:

  tsm restart

 9. Återställ lagringsplatsdata. Läs mer i Återställa från en säkerhetskopia.

 10. (Valfritt.) Fyll i TSM-gruppmedlemskap på nytt. Lägg till användare i grupper med det här kommandot:

  sudo usermod -G <group_name> -a <username>

Så här återställer du ett Tableau Server-kluster
 1. Installera och initiera TSM på den nya noden. Om organisationen använder systemanvändarkonton som inte är av standardtyp, vilket beskrevs tidigare i det här avsnittet, måste du ange användarna i det här steget.

 2. Aktivera och registrera Tableau Server på den initiala noden.

 3. (Valfritt.) Konfigurera en lokal brandvägg på den initiala noden.

 4. På den initiala noden verifiera LDAP (valfritt) och initiera Tableau Server. Läs mer i Konfigurera initiala nodinställningar.

 5. På den initiala noden du tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json.

 6. Kopiera bootstrap.json-filen till alla ytterligare noder i klustret.

 7. På varje ytterligare nod i klustret:

  1. Installera Tableau Server-paketet.

  2. Gå till skriptkatalogen.

  3. Initiera kommunikation mellan den initiala noden och den ytterligare noden:

   sudo ./initialize-tsm -b <path-to-bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

 8. På den initiala noden kör du tsm topology list-nodes -v och säkerställer att nodnamnen inte har ändrats från de exporterade topologiinställningarna. Om nodens namn har ändrats bör topologiinställningarna uppdateras manuellt med nya namn, eller så konfigurerar du processerna manuellt.

 9. Processen för klusterkontroll krävs på varje nod och måste läggas till uttryckligen. Från den initiala noden lägger du till en instans av klusterkontrollen till varje ytterligare nod där <nodeID> är ID för en av de ytterligare noderna. Lägg till processen till varje nod separat. I det här exemplet lägger vi till klusterkontrollen till noderna 2 och 3:

  tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c 1
  tsm topology set-process -n node3 -pr clustercontroller -c 1
  tsm pending-changes apply
 10. Från den initiala noden Driftsätta en ensemble för samordningstjänst. Ensemblekonfigurationen måste matcha din tidigare konfiguration.

 11. Importera topologi- och konfigurationsdata på den initiala noden. Kopiera topologin och json-filen med konfigurationen till datorn. Importera json-filen genom att köra följande kommando:

  tsm settings import -f <filename>.json

 12. Använd väntande ändringar på den initiala noden. Kör följande i en kommandotolk:

  tsm pending-changes apply

 13. Starta om Tableau Server på den initiala noden. Kör följande i en kommandotolk:

  tsm restart

 14. Återställ lagringsplatsdata på den initiala noden. Läs mer i Återställa från en säkerhetskopia.

 15. Fyll i TMS-gruppmedlemskap på nytt på den initiala noden. Lägg till användare i grupper med det här kommandot:

  sudo usermod -G <group_name> -a <username>

Återställ annan funktionalitet

Om den föregående servern konfigurerades med följande funktioner måste du aktivera och konfigurera om dem på den återställda servern:

Kryptera om extrakt efter återställning

Om du använder funktionen extraktkryptering i vila kan du efter att säkerhetskopieringen är återställd kryptera extrakt med olika krypteringsnycklar. Läs mer i Extraktkryptering vid vila.

Kör tabcmd reencryptextracts <site-name> för att kryptera om extrakt på en viss plats. Du hittar mer information i avsnittet om reencryptextracts. Kör det här kommandot på alla platser där du lagrar krypterade extrakt. Beroende på antalet krypterade extrakt på platsen kan den här åtgärden belasta servern avsevärt. Överväg om du ska köra åtgärden efter kontorstid.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!