Konfigurera initiala nodinställningar

Detta ämne beskriver hur du konfigurerar viktiga serverinställningar som en del av den inledande installationsprocessen för Tableau Server.

Förutsättning

Innan du fortsätter med stegen i det här avsnittet ser du till att följande krav är uppfyllda enligt beskrivningen i Installera och konfigurera Tableau Server:

Du kan även behöva konfigurera den lokala brandväggen för Tableau Server-trafik. Läs mer i Konfigurera en lokal brandvägg.

När du har aktiverat och registrerat Tableau Server visar installationsprogrammet konfigurationssidan.

Obs! Om du behöver konfigurera Tableau Server för att ansluta till en LDAP-katalog som inte är Active Directory, måste du använda TSM-kommandoradsgränssnittet.

Inställningar för identitetsregistret

Du måste konfigurera inställningarna för identitetsregistret för datorn med Tableau Server. Identitetsregistret hanterar Tableau Server-konton. Du kan konfigurera identitetsregistret så det synkroniserar med en extern katalog (till exempel OpenLDAP eller Active Directory) eller så kan du konfigurera identitetsregistret så det hanterar och lagrar konton på Tableau Server. Om du kommer att använda en lösning för enkel inloggning (OpenID, SAML, Kerberos etc.) bör du därefter läsa följande ämnen innan du konfigurerar identitetsregistret:

Viktigt: När du väl har konfigurerat och angett inställningar för identitetsregistret kan du inte ändra dessa.

Om du väljer Active Directory fyller Tableau Server i fälten Domän och NetBIOS från datorn som installationsprogrammet körs på. I vissa fall kan det hända att installationsprogrammet inte visar dessa attribut. Mer information om hur Tableau Server ansluter till och kommunicerar med Active Directory finns i Användarhantering i driftsättningar med externa identitetsregister.

Tableau Server kräver läsåtkomst till Active Directory.

Du kan använda enkel bindning eller GSSAPI-bindning för att autentisera Tableau Server med Active Directory. Om Tableau Server kräver tillgång till domäner utanför domänen där du installerar måste du skapa duplicerade bindningskonton. Läs mer i Duplicera bindning av konton för domänförtroende.

Vi rekommenderar att en krypterad kanal konfigurerars för LDAP. Läs mer i Konfigurera den krypterade kanalen till LDAP:s externa identitetsregister.

Enkel LDAP-bindning

Om du använder enkel bindning för att autentisera med Active Directory anger du ett domänkonto och lösenord.

LDAP GSSAPI-bindning

För att binda med GSSAPI kan du binda med inloggningsuppgifter eller med en keytab-fil. Om du använder en keytab-fil rekommenderar vi att du skapar en keytab specifikt för Tableau Server-tjänsten. Läs mer i Förstå kraven för keytab-filer.

Gatewayport

Standardporten för webbåtkomst till Tableau Server (via HTTP) är port 80. Om installationsprogrammet fastställer att port 80 används när Tableau Server installeras för första gången används en alternativ port (t.ex. 8000) och visas i rutan Portnummer.

Du kan behöva ändra porten för andra nätverksbehov. Om det till exempel finns en maskinvarubrandvägg eller proxy framför Tableau Server-värden kan det vara oklokt att köra ett underliggande-system på port 80.

Produktanvändningsdata

Som standard delar Tableau Server användningsdata med Tableau som hjälper oss att bättre förstå hur våra produkter används, förbättra den övergripande upplevelsen och bygga intelligenta funktioner som gör Tableau ännu mer kraftfullt.

Rensa det här alternativet om du inte vill att användardata ska skickas till Tableau.

Du kan även ändra denna inställning efter installationen, på fliken TSM-underhåll i TSM:s webbgränssnitt eller med hjälp av TSM:s kommandoradsgränssnitt. Du hittar mer information i Serveranvändningsinformation.

Exempel på arbetsboksinstallation

Som standard installerar Tableau Server exempelarbetsböcker på standardplatsen när servern initieras.

Alternativt kan du använda tabcmd-kommandot publishsamples för att publicera exempel efter installationen.

Installationen initieras

När du har konfigurerat alternativen på den här sidan klickar du på Initiera.

Initieringsprocessen kan ta tid. När initieringen är klar visas följande sida:

Konfigurera först identitetsregistret, gatewayinställningarna och installationen av exempelarbetsboken. Tillämpa sedan ändringarna, verifiera LDAP-anslutningen (valfritt), och initiera sedan Tableau Server.

Konfigurera inställningar för identitetsregistret

Du måste konfigurera inställningarna för identitetsregistret för datorn med Tableau Server.

Viktigt: När du väl har konfigurerat och angett inställningar för identitetsregistret kan du inte ändra dessa.

Använd json-mallen i identityStore Entity för att skapa en json-fil. När du angett önskade värden för alternativen kan du skicka JSON-filen med det här kommandot:

tsm settings import -f path-to-file.json.

Konfigurera gateway-inställningar (valfritt)

Beroende på dina nätverkskrav kan du behöva konfigurera gateway-inställningarna för Tableau Server-datorn. Om du till exempel aktiverar SSL eller konfigurerar åtkomst till Tableau Server med en omvänd proxy kan du behöva konfigurera gateway-inställningarna. Läs mer i gatewaySettings Entity.

Använd json-mallen i gatewaySettings Entity för att skapa en json-fil. När du angett önskade värden för alternativen kan du skicka JSON-filen med det här kommandot:

tsm settings import -f path-to-json-file.json.

Konfigurera produktanvändningsdata (valfritt)

Som standard delar Tableau Server användningsdata med Tableau för att hjälpa oss att bättre förstå hur våra produkter används. Detta gör att vi kan förbättra den övergripande upplevelsen och bygga intelligenta funktioner som gör Tableau ännu mer kraftfullt.

Tableau samlar endast in beteende- och användningsdata, aldrig några av dina konfidentiella databasvärden, och dina användningsdata kommer aldrig att delas eller säljas – dess enda syfte är att förbättra din Tableau-upplevelse.

Om du inte vill dela produktanvändningsdata använder du json-mallen i shareProductUsageDataSettings Entity för att skapa en json-fil och anger värdet till false. Skicka sedan json-filen med detta kommando:

tsm settings import -f path-to-json-file.json.

Du kan även ändra den här inställningen efter installationen, på fliken TSM-underhåll eller med TSM:s kommandoradsgränssnitt. Du hittar mer information i Serveranvändningsinformation.

Konfigurera installation av exempelarbetsbok (valfritt)

Som standard installerar Tableau Server exempelarbetsböcker på standardplatsen när servern initieras.

Om du inte vill installera exempelarbetsböcker under installationen kör du följande kommando:

tsm configuration set -k install.component.samples -v false

Du kan publicera exempel efter installationen genom att använda tabcmd-kommandot publishsamples.

Tillämpa väntande konfigurationsändringar

Nu när du har skapat och konfigurerat den initiala konfigurationen måste du tillämpa dem. När du tillämpar konfigurationsändringar veriifierar TSM de inställningar du har angett innan de utförs

Kör det här kommandot för att tillämpa konfigurationsändringar på Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Om de väntande ändringarna kräver att servern startas om visar kommandot pending-changes apply en kommandotolk så att du vet att en omstart kommer att ske. Kommandotolken visas även om servern stoppas, men i så fall sker ingen omstart. Du kan utelämna tolken med alternativet --ignore-prompt, men det påverkar inte omstartsbeteendet. Om ändringarna inte kräver omstart används de utan någon kommandotolk. Du hittar mer information i tsm pending-changes apply.

När detta kommando har slutförts körs TSM-processer och Tableau Server är konfigurerad men körs inte.

Verifiera LDAP-konfiguration (valfritt)

Om ditt identitetsregister använder LDAP rekommenderar vi att du verifierar LDAP-anslutningen innan du fortsätter.

För att göra detta kör du följande kommandon innan du initierar servern:

tsm user-identity-store verify-user-mappings -v <user name>

tsm user-identity-store verify-group-mappings -v <group name>

Användar- och gruppnamn måste vara giltiga namn som finns på LDAP-servern som du ansluter till. Om LDAP-anslutningen är konfigurerad korrekt returneras användar- eller gruppattributen till gränssnittet. Om anslutningen inte är konfigurerad korrekt returneras ett fel.

Initiera och starta Tableau Server

  • Använd alternativet --start-server för att initiera och starta Tableau Server.

    tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

    Detta sparar tid genom att starta servern som körs efter initieringen.

  • Om du ska omkonfigurera Tableau Server efter initieringen lämnar du alternativet --start-server inaktiverat:

    tsm initialize --request-timeout 1800

    Detta stoppar servern efter initiering.

Starta Tableau Server. Om du inte använde alternativet --start-server under initieringen och är klar med konfigureringen av Tableau Server använder du det här kommandot för att starta servern:

tsm start --request-timeout 900

Obs! Om du får timeouter när du installerar eller konfigurerar Tableau Server kan du behöva ange en längre timeout. Mer information finns i Installationen misslyckas på grund av timeout-fel.

Nästa steg

När initieringen är klar skapar du Tableau Server-administratörens användarkonto. Läs mer i Lägg till ett administratörskonto.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!