ข้อมูลการอ้างอิงการปรับแต่ง ODBC/SQL

คุณสามารถปรับแต่งส่วนต่อไปนี้ในไฟล์ Tableau Datasource Customization (TDC) เพื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของมาตรฐาน ODBC และ SQL ที่ไดรเวอร์ ODBC รองรับ

แหล่งข้อมูลเอกสารประกอบสำหรับ SQLGetInfo

ชื่อของการปรับแต่งเหล่านี้มาจากตัวระบุที่ใช้เป็นพารามิเตอร์ของ SQLGetInfo

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าตัวเลขและบิตมาสก์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งแต่ละรายการในเอกสารประกอบ MSDN และไฟล์ส่วนหัวของซอร์สโค้ด sqlext.h

ค่าจำนวนเต็มยาวของ SQLGetInfo

SQL_ODBC_INTERFACE_CONFORMANCEค่าที่ไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน
SQL_SQL_CONFORMANCEบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดระดับที่แหล่งข้อมูลจะปฏิบัติตามมาตรฐาน SQL: '1' สำหรับการปฏิบัติตาม SQL-92 ระดับเริ่มต้น, '2' สำหรับการเปลี่ยนเป็น FIPS 127-2, '4’ สำหรับการปฏิบัติตามระดับกลาง และ '8' สำหรับการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่
SQL_CATALOG_USAGEบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดคำสั่ง SQL ที่ตัวระบุของแค็ตตาล็อกสามารถใช้ได้
SQL_SCHEMA_USAGEบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดคำสั่ง SQL ที่ตัวระบุของสคีมาสามารถใช้ได้
SQL_AGGREGATE_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับแบบฟอร์มการรวมใดของ SQL
SQL_NUMERIC_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันตัวเลขสเกลาร์ใดของ SQL
SQL_STRING_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันสตริงสเกลาร์ใดของ SQL
SQL_TIMEDATE_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันวันที่/เวลาสเกลาร์ใดของ SQL
SQL_TIMEDATE_ADD_INTERVALSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดช่วงวันที่/ช่วงเวลาที่รองรับด้วยฟังก์ชันสเกลาร์ TIMESTAMPADD
SQL_TIMEDATE_DIFF_INTERVALSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับช่วงวันที่/เวลาใดด้วยฟังก์ชันสเกลาร์ TIMESTAMPDIFF
SQL_DATETIME_LITERALSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับสัญพจน์ SQL-92 ใดเพื่อแทนค่าคงที่ DATE / TIME และ INTERVAL
SQL_SYSTEM_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดการรองรับฟังก์ชันสเกลาร์ระบบ SQL แบบพิเศษ: IFNULL, DBNAME และ USERNAME
SQL_SQL92_VALUE_EXPRESSIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันเชิงตรรกะใดสำหรับการทดสอบและการจัดการ: CASE, CAST และ NULLIF
SQL_SQL92_NUMERIC_VALUE_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าฟังก์ชันใดสามารถสร้างค่าตัวเลขจากข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข อาทิ EXTRACT (สำหรับการแยกข้อมูลส่วนวันที่ /ข้อมูล), CHAR_LENGTH, CHARACTER_LENGTH และ POSITION(.. IN ..)
SQL_SQL92_STRING_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันการจัดการสตริงใดบ้าง
SQL_SQL92_DATETIME_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันการจัดการวันที่ / เวลา ใดบ้าง สำหรับการกำหนดวันที่ เวลา หรือประทับเวลาปัจจุบัน
SQL_OJ_CAPABILITIESบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับประเภทของการรวมภายนอกใดบ้าง
SQL_SQL92_RELATIONAL_JOIN_OPERATORSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับตัวดำเนินการ JOIN ประเภทใดบ้าง เช่น INNER, OUTER
SQL_SQL92_PREDICATESบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับเพรดิเคตใดบ้างสำหรับการทดสอบค่าเชิงตรรกะ เช่น IS NULL, LIKE, IN
SQL_CONVERT_FUNCTIONSบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าจะรองรับฟังก์ชันสเกลาร์ ODBC ใดสำหรับการ CAST หรือ CONVERT ข้อมูลประเภทหนึ่งให้เป็นอีกประเภท
SQL_CONVERT_TINYINTบิตมาสก์จำนวนเต็ม กำหนดว่าประเภทข้อมูลใดบ้างที่สามารถแปลงเป็นชนิดที่มีชื่อนี้ได้ โดยใช้ CONVERT ของฟังก์ชันสเกลาร์ ODBC
SQL_CONVERT_SMALLINTบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_INTEGERบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_BIGINTบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_REALบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_FLOATบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_DOUBLEบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_CHARบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_VARCHARบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_LONGVARCHARบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_DECIMALบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_NUMERICบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_BITบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_GUIDบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_BINARYบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_VARBINARYบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_LONGVARBINARYบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_DATEบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_TIMEบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_TIMESTAMPบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน
SQL_CONVERT_INTERVAL_DAY_TIMEบิตมาสก์จำนวนเต็ม เหมือนกับด้านบน

ค่าจำนวนเต็มสั้นของ SQLGetInfo

SQL_CURSOR_COMMIT_BEHAVIORค่าจำนวนเต็มสั้น “0” หากคำสั่งที่เตรียมไว้ถูกปิดเมื่อยืนยันแหล่งข้อมูล
SQL_MAX_IDENTIFIER_LENค่าจำนวนเต็ม กำหนดจำนวนอักขระสูงสุดที่สามารถใช้ได้ในตัวระบุ Tableau จะเว้นที่ว่างสำหรับอักขระพิเศษหนึ่งตัวเป็นตัวสิ้นสุดสตริง
SQL_TXN_CAPABLEค่าจำนวนเต็มสั้น “0” แหล่งแหล่งข้อมูลไม่รองรับธุรกรรม
SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASEบิตมาสก์จำนวนเต็ม

ค่าสตริงของ SQLGetInfo

SQL_COLUMN_ALIASค่าบูลีน "Y" หากแหล่งข้อมูลรองรับการใช้ชื่อแทนสำหรับคอลัมน์ที่ระบุในคำสั่ง SELECT
SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHARค่าสตริง แสดงอักขระที่สามารถใช้สำหรับตัวระบุเครื่องหมายคำพูด เนื่องจากการปรับแต่งการเชื่อมต่อเป็นเอกสาร XML เอนทิตีทั้งหมดจึงต้องได้รับการเข้ารหัสอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายคำพูดแบบคู่จะเป็น '"' นอกจากนี้ อักขระนี้จะถือว่าทำงานเป็นอักขระเปิดและปิดรอบๆ ตัวระบุ ดังนั้นจึงไม่รองรับแหล่งข้อมูลบางส่วนที่ต้องใช้ '[]' เพื่อครอบตัวระบุ
SQL_CATALOG_NAME_SEPARATORค่าของอักขระ แสดงอักขระตัวคั่นที่จะใช้ระหว่างตัวระบุเมื่อกำหนดคุณสมบัติด้วยแค็ตตาล็อก สคีมา หรือชื่อตาราง โดยทั่วไปจะเป็นจุด
SQL_SPECIAL_CHARACTERSค่าสตริง แสดงอักขระพิเศษที่ได้รับอนุญาตในสตริงตัวระบุ
SQL_CATALOG_TERMค่าสตริง นี่คือคำอธิบายสำหรับแค็ตตาล็อกฐานข้อมูล ซึ่งจะปรากฏในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ Tableau สำหรับแหล่งข้อมูล ODBC นี้
SQL_SCHEMA_TERMค่าสตริง นี่คือคำอธิบายสำหรับสคีมาฐานข้อมูล ซึ่งจะปรากฏในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ Tableau สำหรับแหล่งข้อมูล ODBC นี้
SQL_TABLE_TERMค่าสตริง นี่คือคำอธิบายสำหรับตารางฐานข้อมูล ซึ่งจะปรากฏในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ Tableau สำหรับแหล่งข้อมูล ODBC นี้
SQL_DRIVER_NAMEค่าสตริง นี่คือชื่อของไดรเวอร์ ODBC ฐานข้อมูล
SQL_DRIVER_VERค่าสตริง นี่คือหมายเลขเวอร์ชันของไดรเวอร์ ODBC
SQL_DRIVER_ODBC_VERค่าสตริง นี่คือเวอร์ชันของ ODBC API ซึ่งไดรเวอร์รองรับ
SQL_ODBC_VERค่าสตริง นี่คือเวอร์ชันของ ODBC ซึ่ง ตัวจัดการไดรเวอร์ ODBC บน Windows รองรับ ซึ่งไม่ควรปรับแต่ง
SQL_DBMS_NAMEค่าสตริง นี่คือชื่อของผู้ให้บริการฐานข้อมูล
SQL_DBMS_VERค่าสตริง นี่คือเวอร์ชันของระบบฐานข้อมูล
SQL_SERVER_NAMEค่าสตริง นี่คือที่อยู่เครือข่ายที่มีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
SQL_USER_NAMEค่าสตริง นี่คือชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลอื่นๆ (ODBC) – อธิบายวิธีเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ ODBC

Tableau และ ODBC – ให้ข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับ ODBC อธิบายว่า Tableau จะกำหนดฟังก์ชันการทำงานของไดรเวอร์ ODBC อย่างไร และแสดงรายการคำถามที่พบบ่อย

ปรับแต่งและปรับตั้งการเชื่อมต่อ – อธิบายการปรับแต่งข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่อการทำงานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การอ้างอิงการปรับแต่งความสามารถของ Tableau – แสดงรายการการปรับแต่งที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดความสามารถของ Tableau ที่แหล่งข้อมูลรองรับได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ