ODBC/SQL-anpassningsreferens

Du kan ställa in följande anpassningar i filen Tableau Datasource Customization (TDC) för att definiera delar av de ODBC- och SQL-standarder som stöds av ODBC-drivrutinen.

Dokumentationsresurser för SQLGetInfo

Namnen på dessa anpassningar kommer från de identifierare som används som parametrar till SQLGetInfo.

Mer information finns i MSDN-dokumentationen och huvudfilen för källkod sqlext.h för de numeriska värden och bitmaskvärden som är kopplade till varje anpassning.

SQLGetInfo långa heltalsvärden

SQL_ODBC_INTERFACE_CONFORMANCEFör närvarande oanvänd.
SQL_SQL_CONFORMANCEHeltalsbitmask. Definierar nivån som datakällan överensstämmer med SQL-standarden: ”1” för SQL-92-överensstämmelse på ingångsnivå, ”2” för FIPS 127-2 övergångs-, ”4” för intermediär och ”8” för fullständig överensstämmelse.
SQL_CATALOG_USAGEHeltalsbitmask. Definierar de SQL-satser där en katalogidentifierare kan användas.
SQL_SCHEMA_USAGEHeltalsbitmask. Definierar de SQL-satser där en schemaidentifierare kan användas.
SQL_AGGREGATE_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka standardformulär för SQL-aggregering som stöds.
SQL_NUMERIC_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka skalära SQL numeriska funktioner som stöds.
SQL_STRING_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka skalära SQL-strängfunktioner som stöds.
SQL_TIMEDATE_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka skalära SQL datum-/tidsfunktioner som stöds.
SQL_TIMEDATE_ADD_INTERVALSHeltalsbitmask. Definierar vilka datum/tidsintervall som stöds med skalärfunktionen TIMESTAMPADD.
SQL_TIMEDATE_DIFF_INTERVALSHeltalsbitmask. Definierar vilka datum/tidsintervall som stöds med skalärfunktionen TIMESTAMPDIFF.
SQL_DATETIME_LITERALSHeltalsbitmask. Definierar vilka SQL-92-literaler som stöds för att representera DATE/TIME-konstanter och INTERVAL.
SQL_SYSTEM_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar stöd för speciella skalära funktioner för SQL-system: IFNULL, DBNAME och USERNAME.
SQL_SQL92_VALUE_EXPRESSIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka logiska funktioner som stöds för att testa och manipulera värden: CASE, CAST och NULLIF.
SQL_SQL92_NUMERIC_VALUE_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka funktioner som kan generera ett numeriskt värde från icke-numeriska data, inklusive: EXTRACT (för datum/tid-delextraktion), CHAR_LENGTH, CHARACTER_LENGTH och POSITION(.. IN ..).
SQL_SQL92_STRING_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka funktioner för strängmanipulering som stöds.
SQL_SQL92_DATETIME_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka funktioner för datum/tid-manipulering som stöds för att bestämma aktuellt datum, tid eller tidsstämpel.
SQL_OJ_CAPABILITIESHeltalsbitmask. Definierar vilken typ av yttre kopplingar som stöds.
SQL_SQL92_RELATIONAL_JOIN_OPERATORSHeltalsbitmask. Definierar vilka typer av JOIN-operander som stöds, t.ex. INNER, OUTER.
SQL_SQL92_PREDICATESHeltalsbitmask. Definierar vilka predikat som stöds för logiska tester av värden, t.ex. IS NULL, LIKE, IN.
SQL_CONVERT_FUNCTIONSHeltalsbitmask. Definierar vilka skalära ODBC-funktioner som stöds för CAST eller CONVERT en datatyp till en annan.
SQL_CONVERT_TINYINTHeltalsbitmask. Bestämmer vilka andra datatyper som denna namngivna typ kan konverteras till med hjälp av den skalära ODBC-funktionen CONVERT.
SQL_CONVERT_SMALLINTHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_INTEGERHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_BIGINTHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_REALHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_FLOATHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_DOUBLEHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_CHARHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_VARCHARHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_LONGVARCHARHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_DECIMALHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_NUMERICHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_BITHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_GUIDHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_BINARYHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_VARBINARYHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_LONGVARBINARYHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_DATEHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_TIMEHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_TIMESTAMPHeltalsbitmask. Samma som ovan.
SQL_CONVERT_INTERVAL_DAY_TIMEHeltalsbitmask. Samma som ovan.

SQLGetInfo korta heltalsvärden

SQL_CURSOR_COMMIT_BEHAVIORKort heltalsvärde. ”0” om de förberedda satserna är stängda när de bekräftas för datakällan.
SQL_MAX_IDENTIFIER_LENHeltalsvärde. Definierar det maximala antalet tecken som kan användas i en identifierare. Tableau lämnar utrymme för ett extra tecken som strängavslutare.
SQL_TXN_CAPABLEKort heltalsvärde. ”0” om datakällan inte stöder transaktionen.
SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASEHeltalsbitmask.

SQLGetInfo strängvärden

SQL_COLUMN_ALIASBooleskt värde. ”Y” om datakällan stöder användning av alias för de kolumner som anges i SELECT-satsen.
SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHARSträngvärde. Anger vilket tecken som kan användas för att citera identifierare. Eftersom anslutningsanpassningen är ett XML-dokument måste alla enheter vara korrekt kodade. Dubbla citationstecken kommer exempelvis att vara ”"”. Dessutom antas detta tecken att fungera som det inledande och avslutande tecknet runt identifierare. Därför kommer vissa datakällor som kräver ”[]” för att omsluta identifierare inte att stödjas.
SQL_CATALOG_NAME_SEPARATORTeckenvärde. Anger det skiljetecken som ska användas mellan identifierare när de kvalificeras med ett katalog-, schema- eller tabellnamn. Det här är vanligtvis punkttecknet.
SQL_SPECIAL_CHARACTERSSträngvärde. Anger vilka specialtecken som är tillåtna i identifierarsträngar.
SQL_CATALOG_TERMSträngvärde. Detta är den beskrivande termen för en databaskatalog som visas i dialogrutan för Tableau-anslutning för denna ODBC-datakälla.
SQL_SCHEMA_TERMSträngvärde. Detta är den beskrivande termen för en databasschema som visas i dialogrutan för Tableau-anslutning för denna ODBC-datakälla.
SQL_TABLE_TERMSträngvärde. Detta är den beskrivande termen för en databastabell som visas i dialogrutan för Tableau-anslutning för denna ODBC-datakälla.
SQL_DRIVER_NAMESträngvärde. Detta är namnet på databasens ODBC-drivrutin.
SQL_DRIVER_VERSträngvärde. Detta är versionsnumret för ODBC-drivrutinen.
SQL_DRIVER_ODBC_VERSträngvärde. Detta är den version av ODBC API som drivrutinen stöder.
SQL_ODBC_VERSträngvärde. Detta är den version av ODBC som Windows ODBC-drivrutinshanteraren stöder. Detta ska inte behöva anpassas.
SQL_DBMS_NAMESträngvärde. Detta är namnet på databasleverantören.
SQL_DBMS_VERSträngvärde. Det här är versionen av databassystemet.
SQL_SERVER_NAMESträngvärde. Det här är databasserverns namngivna nätverksadress.
SQL_USER_NAMESträngvärde. Det här är namnet på den användare som för närvarande är autentiserad.

Se även

Andra databaser (ODBC) – Beskriver hur du ansluter till dina data med hjälp av ODBC-kopplingen.

Tableau och ODBC – Tillhandahåller bakgrundsinformation om ODBC, beskriver hur Tableau fastställer en ODBC-drivrutins funktionalitet och listar vanliga frågor.

Anpassa och ställa in en anslutning – Beskriver hur du anpassar anslutningsinformation för att få förbättrade funktioner och prestanda.

Referens för funktionsanpassningar i Tableau – Listar anpassningar som du kan använda för att definiera vilka Tableau-funktioner som stöds av datakällan.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!