Referens för funktionsanpassningar i Tableau

Du kan ställa in följande kapacitetsanpassningar i TDC-filen (Tableau Datasource Customization) när du ska definiera vilka Tableau-funktioner som stöds av ODBC-anslutningen. Mer information finns i Anpassa och ställa in en anslutning.

Många av dessa anpassningar påverkar vilken typ av SQL-frågor som Tableau utfärdar. För inställningar som inte har definierats försöker Tableau fastställa rätt värden för varje funktion genom att utfärda olika former av SQL-frågor för att experimentellt verifiera vilka formulär som stöds, enligt beskrivningen i Så fastställer Tableau funktionerna hos ODBC-drivrutinen.

CAP_CREATE_TEMP_TABLESStäll in på ”ja” om Tableau kan skapa de temporära tabeller som behövs för vissa komplexa eller optimerade frågor. Se även: CAP_SELECT_INTO.
CAP_CONNECT_STORED_PROCEDURETillåt support för anslutning till en lagrad procedur genom att ställa in på ”Ja”.
CAP_FAST_METADATAStäll in på ”Ja” om du har små till medelstora scheman. Den här funktionen kontrollerar om Tableau ska räkna upp alla objekt direkt när du ansluter. Aktivera den här funktionen genom att ställa in värdet på ”Ja”, så får du bättre prestanda när du skapar nya anslutningar. Inaktivera den här funktionen om du vill tillåta sökning efter specifika scheman eller tabeller istället för att hämta alla objekt. Du kan söka efter alla objekt genom att använda en tom sträng. Den här funktionen finns i version 9.0 och senare.
CAP_ISOLATION_LEVEL_READ_COMMITTEDStäll in på ”Ja” om du vill tvinga transaktionsisoleringsnivån till Genomförd läsning om datakällan stöder detta. Du bör endast ställa in en av de fyra transaktionsisoleringsnivåerna på ”Ja”. Se även: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.
CAP_ISOLATION_LEVEL_READ_UNCOMMITTEDStäll in på ”Ja” om du vill tvinga transaktionsisoleringsnivån till Ogenomförd läsning om datakällan stöder detta. Du bör endast ställa in en av de fyra transaktionsisoleringsnivåerna på ”Ja”. Den här funktionen kan förbättra hastigheten genom att minska låskonkurrensen, men den kan resultera i partiella eller inkonsekventa data i sökresultaten. Se även: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.
CAP_ISOLATION_LEVEL_REPEATABLE_READSStäll in på ”Ja” om du vill tvinga transaktionsisoleringsnivån till Upprepningsbar läsning om datakällan stöder detta. Du bör endast ställa in en av de fyra transaktionsisoleringsnivåerna på ”Ja”. Se även: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.
CAP_ISOLATION_LEVEL_SERIALIZABLEStäll in på ”Ja” om du vill tvinga transaktionsisoleringsnivån till Serialiserbar om datakällan stöder detta. Du bör endast ställa in en av de fyra transaktionsisoleringsnivåerna på ”Ja”. Detta är en mycket försiktig inställning som kan förbättra stabiliteten på bekostnad av prestanda. Se även: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.
CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_APIStäll in på ”Ja” om du vill tvinga Tableau att ange datakällans transaktionsisoleringsnivå med hjälp av ODBC API. CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API måste ställas in på ”Ja” närhelst någon av de fyra CAP_ISOLATION_LEVEL-funktionerna har ställts in på ”Ja”.
CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQLStäll in på ”Ja” om du vill tvinga Tableau att ange datakällans transaktionsisoleringsnivå med hjälp av en SQL-fråga. CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL måste ställas in på ”Ja” närhelst någon av de fyra CAP_ISOLATION_LEVEL-funktionerna har ställts in på ”Ja”.
CAP_MULTIPLE_CONNECTIONS_FROM_SAME_IPFörhindra att Tableau skapar mer än en aktiv anslutning till databasen genom att ställa in på ”Nej”. Detta är en försiktig inställning som kan öka stabiliteten på bekostnad av prestanda.
CAP_ODBC_BIND_DETECT_ALIAS_CASE_FOLDINGStäll in på ”ja” om du vill låta Tableau identifiera och återställa från en ODBC-datakälla som rapporterar fältnamnen i en resultatuppsättning med endast versaler eller gemener, i stället för de förväntade fältnamnen.
CAP_ODBC_BIND_BOOL_AS_WCHAR_01LITERALStäll in på ”Ja” för att binda en boolesk datatyp som WCHAR innehållande värdet ”0” eller ”1”.
CAP_ODBC_BIND_BOOL_AS_WCHAR_TFLITERALStäll in på ”Ja” för att binda en boolesk datatyp som WCHAR innehållande värdet ”t” eller ”f”.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_DATE_AS_CHARStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att binda datumvärden som CHAR.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_DATETIME_AS_CHARStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att binda datum-/tidvärden som CHAR.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_MAX_STRING_BUFFERSStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att använda maximala buffertar (1 MB) för strängar i stället för den storlek som beskrivs i metadata.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_MEDIUM_STRING_BUFFERSStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att använda medelstora buffertar (1 K) för strängar i stället för den storlek som beskrivs i metadata.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_SMALL_STRING_BUFFERSStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att använda små buffertar för strängar i stället för den storlek som beskrivs i metadata.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_SIGNEDStäll in på ”Ja” för att framtvinga bindning av heltal som signerade.
CAP_ODBC_BIND_PRESERVE_BOMStäll in på ”Ja” för att bevara BOM i strängar. Hive returnerar BOM och behandlar strängar som innehåller det som distinkta entiteter.
CAP_ODBC_BIND_SKIP_LOCAL_DATATYPE_UNKNOWNStäll in på ”Ja” för att förhindra det inbyggda ODBC-protokollet från att binda till kolumner med den lokala datatypen DataType::Unknown i de förväntade metadata.
CAP_ODBC_BIND_SPATIAL_AS_WKTStäll in på ”Ja” för att framtvinga bindning av spatiala data som WKT (Well Known Text)
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_COERCE_TO_STRINGStäll in på ”Ja” för att förhindra det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet från att binda icke-strängdata som strängar (d.v.s. att begära drivrutinskonvertering).
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_INT64Ställ in på ”Ja” för att förhindra det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet från att använda 64-bitars heltal för stora numeriska data.
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_PREFERRED_CHARStäll in på ”Ja” för att förhindra det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet från att föredra en teckentyp som skiljer sig från drivrutinens standard.
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_PREFERRED_TYPESStäll in på ”Ja” för att förhindra det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet från att binda data enligt de föredragna kabeltyperna. Med den här funktionen inställd binder Tableau endast enligt de datatyper som beskrivs av ODBC-drivrutinen via metadata.
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_WIDE_CHARStäll in på ”Ja” för att förhindra det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet från att binda strängar som WCHAR. I stället binds de som en-bytes-teckenmatriser och behandlas lokalt för UTF-8-tecken som ingår däri.
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_FASTStäll in på ”Ja” för att kontrollera om en anslutning har brutits med ett snabbt ODBC API-anrop.
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_PROBEStäll in på ”Ja” för att kontrollera om en anslutning har brutits med en framtvingad avsökning.
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_PROBE_IF_STALEStäll in på ”Ja” för att kontrollera om en anslutning har brutits med en framtvingad avsökning endast om den är ”inaktuell” (d.v.s. oanvänd under cirka 30 minuter).
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_PROBE_PREPARED_QUERYStäll in på ”Ja” för att kontrollera om en anslutning har brutits med en förberedd fråga.
CAP_ODBC_CURSOR_DYNAMICStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ställa in markörtypen för alla satser till Dynamisk (rullbar, identifierar tillagda/borttagna/ändrade rader).
CAP_ODBC_CURSOR_FORWARD_ONLYStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ställa in markörtypen för alla satser till Endast framåt (inte rullbar).
CAP_ODBC_CURSOR_KEYSET_DRIVENStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ställa in markörtypen för alla satser till Nyckeluppsättningsdriven (rullbar, identifierar ändringar av värden inom en rad).
CAP_ODBC_CURSOR_STATICStäll in på ”Ja” för att tvinga Tableau att ställa in markörtypen för alla satser till Statisk (rullbar, identifierar inte ändringar).
CAP_ODBC_ERROR_IGNORE_FALSE_ALARMStäll in på ”Ja” för att låta det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet ignorera SQL_ERROR-tillstånd när SQLSTATE är ”00000” (vilket innebär ”inget fel”).
CAP_ODBC_ERROR_IGNORE_SQLNODATA_FOR_COMMAND_QUERIESStäll in på ”Ja” för att ignorera när SQLExecDirect returnerar SQL_NO_DATA, även när inga data förväntas komma tillbaka.
CAP_ODBC_EXPORT_ALLOW_CHAR_UTF8Ställ in på ”Ja” för att tillåta användningen av datatypen en-bytes-tecken för att binda Unicode-strängar som UTF-8.
CAP_ODBC_EXPORT_BIND_FORCE_TARGET_METADATAStäll in på ”Ja” för att framtvinga bindning för export baserat på alla metadata från måltabellen i stället för ODBC-metadata för den parametriserade infogningssatsen.
CAP_ODBC_EXPORT_BIND_PREFER_TARGET_METADATAStäll in på ”Ja” för att föredra bindning för export baserat på specifika typer av metadata från måltabellen i stället för ODBC-metadata för den parametriserade infogningssatsen.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLEStäll in på ”Ja” för att låta exportbuffertar omallokeras efter den första batchen för att förbättra prestandan.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_FIXEDStäll in på ”Ja” för att ignorera bredden på en enskild rad vid beräkning av det totala antalet rader som ska infogas samtidigt.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_LIMIT_512KBStäll in på ”Ja” för att begränsa exportbuffertar till 512 KB. Detta är en ovanlig inställning.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_MASSIVEStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av stora buffertar för infogning. Om CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE inte har ställts in eller inaktiverats. Ett fast radantal används.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_MEDIUMStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av medelstora buffertar för infogning. Om CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE inte har ställts in eller inaktiverats. Ett fast radantal används.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_SMALLStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av små buffertar för infogning. Om CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE inte har ställts in eller inaktiverats. Ett fast radantal används.
CAP_ODBC_EXPORT_CONTINUE_ON_ERRORStäll in på ”Ja” för att gå vidare med datainfogningen trots fel. Vissa datakällor rapporterar varningar som fel.
CAP_ODBC_EXPORT_DATA_BULKStäll in på ”Ja” för att tillåta användningen av ODBC-massåtgärder för datainfogning.
CAP_ODBC_EXPORT_DATA_BULK_VIA_INSERTStäll in på ”Ja” för att tillåta användningen av ODBC-massåtgärder baserade på frågor med parametern ”INSERT INTO”.
CAP_ODBC_EXPORT_DATA_BULK_VIA_ROWSETStäll in på ”Ja” för att tillåta användningen av ODBC-massåtgärder baserade på en raduppsättningsmarkör.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_INDICATE_NTSStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av indikatorbuffertar vid identifiering av strängar som avslutas med null.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_SINGLE_ROW_BINDINGStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av en enskild rad för bindning av exportbuffertar för att infoga data.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_SINGLE_ROW_BINDING_WITH_TIMESTAMPSStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av en enskild rad för bindning av exportbuffertar vid hantering av tidsstämpeldata. För vissa versioner av Teradata krävs detta.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_STRING_WIDTH_FROM_SOURCEStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av källsträngens bredd (från Tableau-metadata) och åsidosätta målsträngens bredd (från metadata för infogad parameter).
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_STRING_WIDTH_USING_OCTET_LENGTHStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av källsträngens bredd från oktettlängden.
CAP_ODBC_EXPORT_SUPPRESS_STRING_WIDTH_VALIDATIONStäll in på ”Ja” för att hindra bekräftelse på att målsträngens bredd är tillräcklig för de bredaste källsträngarna.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BATCH_MASSIVEStäll in på ”Ja” för att genomföra i enorma batcher av INSERT-instruktioner (~100 000). Detta kan vara användbart med bindning av export av en enskild rad.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BATCH_MEDIUMStäll in på ”Ja” för att genomföra i medelstora batcher av INSERT-instruktioner (~50). En enda instruktion kan vara bunden till flera poster.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BATCH_SMALLStäll in på ”Ja” för att genomföra i små batcher av INSERT-instruktioner (~5). En enda instruktion kan vara bunden till flera poster.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BYTES_MASSIVEStäll in på ”Ja” för att genomföra i enorma batcher av data (~100 MB).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BYTES_MEDIUMStäll in på ”Ja” för att genomföra i medelstora batcher av data (~10 MB).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BYTES_SMALLStäll in på ”Ja” för att genomföra i små batcher av data (~1 MB).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_EACH_STATEMENTStäll in på ”Ja” för att genomföra efter genomförandet av varje INSERT-instruktion. En enda instruktion kan vara bunden till flera poster.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_INTERVAL_LONGStäll in på ”Ja” för att genomföra i långa intervaller av förfluten tid (~100 sekunder).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_INTERVAL_MEDIUMStäll in på ”Ja” för att genomföra i medellånga intervaller av förfluten tid (~10 sekunder).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_INTERVAL_SHORTStäll in på ”Ja” för att genomföra i korta intervaller av förfluten tid (~1 sekund).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_ONCE_WHEN_COMPLETEStäll in på ”Ja” för att endast genomföra en gång när exporten är klar.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSLATE_DATA_PARALLELStäll in på ”Ja” för att använda parallella loopar för att översätta Tableau DataValues och ansluta buffertar vid export.
CAP_ODBC_FETCH_ABORT_FORCE_CANCEL_STATEMENTStäll in på ”Ja” för att avbryta instruktionsbearbetningen vid avbrott i SQLFetch med ett avslutandeundantag.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_RESIZABLEStäll in på ”Ja” för att låta buffertar omallokeras efter hämtning för att förbättra prestandan eller hantera datatrunkering.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXEDStäll in på ”Ja” för att ignorera bredden på en enskild rad vid beräkning av det totala antalet rader som ska hämtas.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_MASSIVEStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av stora buffertar. Om CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED har aktiverats. Ett fast radantal används.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_MEDIUMStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av medelstora buffertar. Om CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED har aktiverats. Ett fast radantal används.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_SMALLStäll in på ”Ja” för att framtvinga användningen av små buffertar. Om CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED har aktiverats. Ett fast radantal används.
CAP_ODBC_FETCH_CONTINUE_ON_ERRORStäll in på ”Ja” för att låta det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet fortsätta hämtningen av resultatuppsättning trots fel (vissa datakällor rapporterar varningar som fel).
CAP_ODBC_FETCH_IGNORE_FRACTIONAL_SECONDSStäll in på ”Ja” för att låta det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet ignorera bråkdelssekunder för ett tidsvärde vid hämtning av frågedata för resultatuppsättning. Detta är användbart när du arbetar med datakällor som inte följer ODBC-specifikationerna för bråkdelssekunder, som måste representeras som miljarddelar av en sekund.
CAP_ODBC_FETCH_RESIZE_BUFFERSStäll in på ”Ja” för att låta det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet automatiskt ändra storlek på buffertar och hämta data på nytt om datatrunkering har skett.
CAP_ODBC_FORCE_SINGLE_ROW_BINDINGStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att använda en enskild rad för överföring av resultatuppsättningar i stället för den mer effektiva masshämtningen.
CAP_ODBC_IMPORT_ERASE_BUFFERSStäll in på ”Ja” för att återställa innehållet i databuffertar innan du hämtar varje block.
CAP_ODBC_IMPORT_TRANSLATE_DATA_PARALLELStäll in på ”Ja” för att inaktivera avkodning av data lokalt parallellt.
CAP_ODBC_METADATA_FORCE_LENGTH_AS_PRECISIONStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att använda kolumnen ”Längd” som numerisk precision. Detta är en ovanlig inställning.
CAP_ODBC_METADATA_FORCE_NUM_PREC_RADIX_10Ställ in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att anta den numeriska precision som rapporteras i bas 10-siffror. Detta är en ovanlig inställning.
CAP_ODBC_METADATA_FORCE_UNKNOWN_AS_STRINGStäll in på ”Ja” för att tvinga det inbyggda ODBC-protokollet att behandla ovanliga datatyper som strängar i stället för att ignorera den associerade kolumnen.
CAP_ODBC_METADATA_FORCE_UTF8_IDENTIFIERSStäll in på ”Ja” för att tvinga protokollet att behandla identifierare som UTF-8 vid kommunikation med drivrutinen.
CAP_ODBC_METADATA_SKIP_DESC_TYPE_NAMEStäll in på ”Ja” för att ta bort kontrollen av attributet SQL_DESC_TYPE_NAME med SQLColAttribute API.
CAP_ODBC_METADATA_STRING_LENGTH_UNKNOWNStäll in på ”Ja” för att förhindra Tableau från att allokera minne baserat på den drivrutinsrapporterade stränglängden. Det kan hända att den inte är känd eller att den inte har rapporterats korrekt. I stället använder Tableau en fast stränglängd och omallokerar efter behov för att hantera strängdata som är för stora för den fasta bufferten.
CAP_ODBC_METADATA_STRING_TRUST_OCTET_LENGTHStäll in på ”Ja” för att använda den oktettlängd som rapporteras av drivrutinen för strängar i stället för att beräkna den utifrån antalet tecken.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_EXECUTED_QUERYStäll in på ”Ja” för att förhindra Tableau från att utföra en fråga som ett sätt att läsa metadata på. Även om Tableau vanligtvis inkluderar en radbegränsningssats i sådana metadatafrågor (t.ex. ”LIMIT” eller ”WHERE 1=0”) är det inte säkert att detta hjälper vid användning med en anpassad SQL-anslutning för databassystem med dåliga frågeoptimerare. Observera att denna funktion kan hindra Tableau från att fastställa anslutningsmetadata korrekt.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_PREPARED_QUERYStäll in på ”Ja” för att förhindra Tableau från att använda en förberedd fråga som ett sätt att läsa metadata på. En förberedd fråga är ofta det snabbaste sättet att läsa metadata korrekt på. Dock har inte alla databassystem förmågan att rapportera metadata för en förberedd fråga utan att faktiskt utföra frågan. Observera att vissa metadata – till exempel från anslutningar som använder anpassad SQL – inte kan hämtas om både den här funktionen och CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_EXECUTED_QUERY har ställts in.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_READ_IDENTITY_COLUMNSStäll in på ”Nej” för att förhindra läsning av metadata för identitetskolumnen.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SELECT_STARStäll in på ”Ja” för att förhindra läsning av metadata med en ”välj *”-fråga.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLCOLUMNS_APIStäll in på ”Ja” för att förhindra Tableau från att använda äldre, mindre korrekt API för läsning av metadata från ODBC-datakällor. Genom att ställa in den här funktionen gör du det möjligt för Tableau att läsa metadata genom att skapa en fullständig ”välj *”-fråga, som är dyr men som kan möjliggöra anslutning för extremt begränsade eller instabila datakällor.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLFOREIGNKEYS_APIStäll in på ”Ja” för att förhindra Tableau från att försöka läsa metadata som beskriver begränsningar för sekundärnyckel. Trots enkelheten i detta ODBC-API kan det hända att vissa drivrutiner beter sig instabilt eller genererar felaktiga resultat. Det kan hända att den här funktionen tvingar Tableau att generera mindre effektiva frågor som innehåller kopplingar med flera tabeller.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLPRIMARYKEYS_APIStäll in på ”Ja” för att förhindra Tableau från att läsa metadata för primärnyckel med SQLPrimaryKeys-API eller en motsvarande fråga. Den här funktionen finns i version Tableau 9.1 och senare.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLSTATISTICS_APIStäll in på ”Ja” för att förhindra läsning av unika begränsningar och uppskattningar av tabellkardinalitet med SQLStatistics-API eller en motsvarande fråga. Den här funktionen finns i version Tableau 9.0 och senare.
CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKERAktivera för att använda förberedda instruktioner med parametermarkörer i stället för litterala värden. Gäller endast för flyttal, heltal och strängvärden.
CAP_ODBC_REBIND_SKIP_UNBINDStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ombinda en kolumn direkt och hoppa över borttagning av bindning, vilket minskar ODBC API-anrop när du ändrar storleken på buffertar för att hämta trunkerade data på nytt.
CAP_ODBC_SUPPORTS_LONG_DATA_BULKStäll in på ”Ja” om drivrutinen kan hämta flera långa datarader samtidigt.
CAP_ODBC_SUPPORTS_LONG_DATA_ORDEREDStäll in på ”Ja” om drivrutinen kräver att långa datakolumner kommer efter sådana som inte är långa.
CAP_ODBC_SUPPRESS_INFO_SCHEMA_STORED_PROCSStäll in på ”Ja” för att hindra schemat INFORMATION.SCHEMA från att frågas vid uppräkning av lagrade procedurer.
CAP_ODBC_SUPPRESS_INFO_SCHEMA_TABLESStäll in på ”Ja” för att hindra tabeller i schemat ”information_schema” från att returneras av EnumerateTables.
CAP_ODBC_SUPPRESS_PG_TEMP_SCHEMA_TABLESStäll in på ”Ja” för att hindra tabeller i schemat ”pg_temp” från att returneras av EnumerateTables.
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_ALL_COMMAND_QUERIESStäll in på ”Ja” för att utföra alla kommandon direkt (d.v.s. inga förberedda instruktioner).
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_DDL_COMMAND_QUERIESStäll in på ”Ja” för att utföra DDL-kommandon (t.ex. CREATE TABLE) direkt (d.v.s. inga förberedda instruktioner).
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_DML_COMMAND_QUERIESStäll in på ”Ja” för att utföra DML-kommandon (t.ex. INSERT INTO) direkt (d.v.s. inga förberedda instruktioner).
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_NON_COMMAND_QUERIESStäll in på ”Ja” för att utföra alla frågor som inte är kommandon direkt (inga förberedda instruktioner).
CAP_ODBC_SUPPRESS_SYS_SCHEMA_STORED_PROCSStäll in på ”Ja” för att uttryckligen lägga till schemat ”SYS” till schemaundantagen vid uppräkning av lagrade procedurer.
CAP_ODBC_TRANSACTIONS_COMMIT_INVALIDATES_PREPARED_QUERYStäll in på ”Ja” för att indikera att en transaktion ogiltigförklarar alla förberedd instruktioner och stänger alla öppna markörer.
CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_AUTO_COMMITStäll in på ”Ja” för att hindra det inbyggda ODBC-protokollet från att använda standardinställningen för automatiskt genomförande i ODBC. Det går inte att använda den här funktionen med CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_EXPLICIT_COMMIT.
CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_EXPLICIT_COMMITStäll in på ”Ja” för att hindra det inbyggda ODBC-protokollet från att uttryckligen hantera transaktioner. Det går inte att använda den här funktionen med CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_AUTO_COMMIT.
CAP_ODBC_TRIM_CHAR_LEAVE_PADDINGStäll in på ”Ja” för att lämna blanksteg i slutet av en tecken- eller textdatatyp. De flesta datakällor tar automatiskt bort dessa blanksteg, men beteendet beror på drivrutinen.
CAP_ODBC_TRIM_VARCHAR_PADDINGStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ta bort efterföljande blanksteg från VARCHAR-kolumner som drivrutinen felaktigt har fyllt ut med blanksteg.
CAP_ODBC_UNBIND_AUTOStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ta bort bindning och allokering från kolumner automatiskt, vilket kan minska antalet ODBC API-anrop.
CAP_ODBC_UNBIND_BATCHStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ta bort bindning och allokering från kolumner i en enskild batch, vilket kan minska antalet ODBC API-anrop.
CAP_ODBC_UNBIND_EACHStäll in på ”Ja” för att tvinga det Tableau-inbyggda ODBC-protokollet att ta bort bindning och allokering från en kolumn i taget, vilket kan förbättra stabiliteten.
CAP_ODBC_UNBIND_PARAMETERS_BATCHStäll in på ”Ja” för att ta bort bindning från alla parametrar i en enskild batch.
CAP_ORACLE_SHOW_ALL_SYNONYM_OWNERSStäll in på ”Ja” för att ange alla ägare i vyn alla_synonymer för Oracle. Den här funktionen finns i version 9.0 och senare.
CAP_QUERY_BOOLEXPR_TO_INTEXPRStäll in på ”Ja” om Tableau måste tvinga några booleska uttryck till ett heltalsvärde för att inkluderas i en resultatuppsättning.
CAP_QUERY_FROM_REQUIRES_ALIASStäll in på ”Ja” om FROM-satsen måste tillhandahålla ett alias för den angivna tabellen.
CAP_QUERY_GROUP_ALLOW_DUPLICATESStäll in på ”Nej” om SQL-frågor inte får innehålla dubblettuttryck i GROUP BY-satsen (detta är ovanligt).
CAP_QUERY_GROUP_BY_ALIASStäll in på ”Ja” om SQL-frågor med aggregeringar kan referera till grupperingskolumnerna genom sina motsvarande alias i SELECT-listan, t.ex. GROUP BY ”none_ShipCountry_nk”.
CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREEStäll in på ”Ja” om SQL-frågor med aggregeringar kan referera till grupperingskolumnerna genom ordningstalets position i respektive kolumn, t.ex. GROUP BY 2, 5. Se även: CAP_QUERY_SORT_BY_DEGREE
CAP_QUERY_HAVING_REQUIRES_GROUP_BYStäll in på ”Ja” om Tableau måste använda ett artificiellt grupperingsfält för alla frågor som har en HAVING-sats men inga grupperingskolumner.
CAP_QUERY_HAVING_UNSUPPORTEDStäll in på ”Ja” om SQL-syntaxen för HAVING inte stöds. Tableau kan eventuellt ta sig runt detta med hjälp av underfrågor. Se även: CAP_QUERY_SUBQUERIES.
CAP_QUERY_INCLUDE_GROUP_BY_COLUMNS_IN_SELECTStäll in på ”Ja” om du vill kräva att alla GROUP BY-uttryck även måste visas i SELECT-uttryckslistan.
CAP_QUERY_JOIN_ACROSS_SCHEMASStäll in på ”Ja” om SQL-frågor kan uttrycka kopplingar mellan tabeller som finns i olika scheman.
CAP_QUERY_JOIN_ASSUME_CONSTRAINEDStäll in på ”Ja” om du vill ta bort inre kopplingar även om databastabellerna inte har några FK-PK-relationer.
CAP_QUERY_JOIN_PUSH_DOWN_CONDITION_EXPRESSIONSStäll in på ”Ja” om du vill skriva om kopplingar för att förenkla ON-satsens villkor för enkla identifieringsjämförelser.
CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SCOPEStäll in på ”Ja” om SQL-frågor måste omfatta varje JOIN-sats inom parentes för att säkerställa en korrekt utvärderingsordning.
CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SUBQUERYStäll in på ”Ja” om du vill tvinga JOIN-uttryck som inbegriper mer än två tabeller att skrivas med underfrågor.
CAP_QUERY_NULL_REQUIRES_CASTStäll in på ”Ja” om datakällan kräver att alla NULL-literaler ska skickas till en explicit datatyp.
CAP_QUERY_SELECT_ALIASES_SORTEDStäll in på ”Ja” om Tableau måste påtvinga SELECT-uttrycken (sorterade efter alias) en deterministisk ordning för att säkerställa att frågeresultaten kan matchas korrekt med varje fält i Tableau-visualiseringen. Detta krävs endast för datakällor som inte bevarar aliasen för SELECT-uttrycken när metadata returneras med frågeresultaten.
CAP_QUERY_SORT_BY_DEGREEStäll in på ”Ja” om SQL-frågor kan referera till sorteringskolumnerna genom ordningstalets position i respektive kolumn, t.ex. ORDER BY 2, 5. Se även: CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREE.
CAP_QUERY_SUBQUERIESStäll in på ”Ja” om datakällan stöder underfrågor.
CAP_QUERY_SUBQUERIES_WITH_TOPStäll in på ”Ja” om datakällan stöder en TOP- eller LIMIT-radbegränsningssats i en underfråga.
CAP_QUERY_SUBQUERY_DATASOURCE_CONTEXTStäll in på ”Ja” om du vill använda filtrerad frågekontext för att implementera datakällsfilter. Den här funktionen är endast tillgänglig i Tableau-versionerna 8.0 till 9.3.
CAP_QUERY_SUBQUERY_QUERY_CONTEXTStäll in på ”Ja” om du vill tvinga Tableau att använda en underfråga för kontextfilter istället för en temporär tabell eller lokalt cachelagrade resultat.
CAP_QUERY_TOP_0_METADATAStäll in på ”Ja” om datakällan kan hantera en ”TOP 0”-förfrågan för att hämta metadata.
CAP_QUERY_TOP_NStäll in på ”Ja” om datakällan stöder någon typ av radbegränsningssats i en underfråga. Vilka formulär exakt som stöds beskrivs nedan.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_LIMITStäll in på ”Ja” om datakällan använder LIMIT som radbegränsningssats.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_ROWNUMStäll in på ”Ja” om datakällan stöder ett filter av Oracle-typ på ROWNUM som radbegränsningssats.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_TOPStäll in på ”Ja” om datakällan använder TOP som radbegränsningssats.
CAP_QUERY_USE_QUERY_FUSIONStäll in på ”Nej” om du vill förhindra Tableau från att kombinera flera enskilda frågor till en enda kombinerad fråga. Stäng av den här funktionen om du vill justera prestanda eller om databasen inte kan bearbeta stora frågor. Den här funktionen aktiveras som standard och är tillgänglig i Tableau 9.0 och senare för alla datakällor utom Tableau-dataextrakt. Stöd för den här funktionen i Tableau-dataextrakt finns i Tableau 9.0.6.
CAP_QUERY_WHERE_FALSE_METADATAStäll in på ”Ja” om datakällan kan hantera ett ”WHERE <false>”-predikat för att hämta metadata.
CAP_SELECT_INTOStäll in på ”Ja” om Tableau kan skapa en tabell direkt från en annan frågas resultatuppsättning. Se även: CAP_CREATE_TEMP_TABLES.
CAP_SELECT_TOP_INTOStäll in på ”ja” om Tableau kan använda en radbegränsningssats för TOP eller LIMIT när du skapar en tabell från en frågeresultatuppsättning.
CAP_STORED_PROCEDURE_PREFER_TEMP_TABLEStäll in på ”Ja” om du vill använda en temporär tabell för att stödja fjärrfrågor över den lagrade procedurresultatuppsättningen.
CAP_STORED_PROCEDURE_REPAIR_TEMP_TABLE_STRINGSStäll in på ”Ja” om du vill försöka beräkna faktiska strängbredder när metadata inte anger någon bredd eller icke-positiv bredd.
CAP_STORED_PROCEDURE_TEMP_TABLE_FROM_BUFFERStäll in på ”Ja” om du vill fylla den temporära tabellen från en resultatuppsättning som buffrats i sin helhet.
CAP_STORED_PROCEDURE_TEMP_TABLE_FROM_NEW_PROTOCOLStäll in på ”Ja” om du vill fylla den temporära tabellen från ett separat protokoll som har skapats enbart för den här åtgärden.
CAP_SUPPRESS_DISCOVERY_QUERIESStäll in på ”Ja” om du vill förhindra att Tableau identifierar den SQL-syntax som stöds för en rad olika satser.
CAP_SUPPRESS_DISPLAY_LIMITATIONSStäll in på ”Ja” om du vill undertrycka eventuella varningar om begränsningar för den här datakällan.

Se även

Andra databaser (ODBC) – Beskriver hur du ansluter till dina data med hjälp av ODBC-kopplingen.

Tableau och ODBC – Tillhandahåller bakgrundsinformation om ODBC, beskriver hur Tableau fastställer en ODBC-drivrutins funktionalitet och listar vanliga frågor.

Anpassa och ställa in en anslutning – Beskriver hur du kan anpassa anslutningsinformation för att få förbättrade funktioner och prestanda.

ODBC/SQL-anpassningsreferens – Listar anpassningar som representerar de delar av ODBC- och SQL-standarderna som ODBC-drivrutinen rapporterar att den stöder.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!