SAP HANA

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter Tableau till en SAP HANA-databas och konfigurerar datakällan.

Obs! Denna anslutning använder JDBC-drivrutiner för Mac, Linux och Windows. JDBC-drivrutinen för Windows är ny i Tableau version 2021.1. JDBC-drivrutiner för Mac och Linux infördes med Tableau version 2020.2. JDBC drivrutin version 2.3.4 är den rekommenderade versionen.

Innan du börjar

Innan du börjar ska du samla in följande anslutningsinformation:

 • Gör du en enkel-nods- eller fler-nods-anslutning?

  • SingleNode: Databasservernamn och portnummer.

  • MultiNode: Databasservernamn, värdnamn och portnummer.

 • Autentisering:

  • Windows: Windows-autentisering eller användarnamn och lösenord

  • Mac: Kerberos eller användarnamn och lösenord

 • Ansluter du till en SSL-server?

 • (Valfritt) Inledande SQL-sats körs varje gång Tableau ansluter

Obs! Om du vill ansluta till SAP HANA med hjälp av liveanslutningar måste du inaktivera parametrar och variabler. Liveanslutningar till beräkningsvyer i SAP HANA fungerar inte med Tableau Bridge om du använder parametrar och variabler.

Drivrutin krävs

Den här kopplingen kräver en drivrutin för att kommunicera med databasen. Du kanske redan har den nödvändiga drivrutinen installerad på datorn. Om drivrutinen inte är installerad på datorn visar Tableau ett meddelande i dialogrutan Anslutning med en länk till nedladdningssidan med drivrutinen(Länken öppnas i ett nytt fönster) där du kan hitta länkar till drivrutiner och installationsinstruktioner.

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

 1. Starta Tableau och under Anslut väljer du SAP HANA.

  1. Välj typ av anslutning:

   • SingleNode: Ange namnet på servern som är värd för databasen du vill ansluta till och, om du använder en port som inte är standard, portnumret.

   • MultiNode: Ange värdnamn och portnummer för varje server, åtskilda av ett kommatecken. Till exempel:

    host1:30015,host2:30015,host3:30015

  2. Välj hur du vill logga in på servern.

   Windows:

   • Välj Använd Windows-autentisering om din miljö stöder SSO (Single Sign-on).

   • Eller välj Använd ett specifikt användarnamn och lösenord. Om servern är lösenordsskyddad och du inte befinner dig i en kerberosmiljö, måste du ange användarnamn och lösenord.

   Mac: Välj Kerberos eller välj Använd ett specifikt användarnamn och lösenord.

   Välj alternativet Kräv SSL när du ansluter till en SSL-server.

  3. (Valfritt) Välj Inledande SQL för att ange ett SQL-kommando som ska köras i början av varje anslutning, när du till exempel öppnar arbetsboken, uppdaterar ett extrakt, loggar in på Tableau Server eller publicerar på Tableau Server. Se Köra inledande SQL för mer information.

  4. Välj Logga in.

   Om Tableau inte kan upprätta anslutningen, verifierar du att du har rätt inloggningsuppgifter. Om du fortfarande inte kan ansluta, har datorn problem med att hitta servern. Kontakta nätverksadministratören eller databasadministratören.

 2. På sidan Datakälla gör du följande:

  1. (Valfritt) Välj standardnamnet för datakällan längst upp på sidan och ange sedan ett unikt namn för datakällan, som ska användas i Tableau. Till exempel kan du använda en konvention för namngivning av datakälla som gör det lättare för andra användare av datakällan att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.

  2. Från listrutan Schema trycker du på sökikonen eller anger schemanamnet i textrutan och trycker på sökikonen. Sedan väljer du schema.

  3. I textrutan Tabell trycker du på sökikonen eller anger tabellnamnet och trycker på sökikonen. Sedan väljer du tabell.

   Tableau Desktop stöder också anslutning till SAP HANA tabellfunktioner, som visas under Lagrade procedurer i den vänstra rutan på sidan Datakälla.

  4. Dra tabellen till arbetsytan och välj sedan bladflik för att starta analysen.

   Standardvisningen är kolumnetiketter.

   Använd anpassad SQL för att ansluta till en specifik fråga i stället för till hela datakällan. Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

   Obs! När du skapar en självkoppling med en analytisk vy, och en av tabellerna har variabler, se till att tabellen med variabler är till vänster. Annars kan det hända att kopplingen inte returnerar de förväntade resultaten.

Logga in på en Mac

Om du använder Tableau Desktop på en Mac och anger servernamnet för att ansluta ska du använda ett fullständigt domännamn, såsom mydb.test.ourdomain.lan, istället för ett relativt domännamn, såsom mydb eller mydb.test.

Alternativt kan du lägga till domänen i listan över sökdomäner för Mac-datorn vilket låter dig endast ange servernamnet när du ansluter. Gå till Systeminställningar > Nätverk > Avancerat och öppna sedan fliken DNS för att uppdatera listan över sökdomäner.

Konvertera en SAP HANA-nivåhierarki till en användarhierarki

När du skapar en SAP HANA datakälla eller arbetsbok kan du skapa din egen hierarki för användning i Tableau. Tableau stöder nivåhierarkier som skapats i SAP HANA från och med version 2019.4. När du ansluter Tableau till en beräkningsvy med nivåhierarki i SAP HANA visas strukturen för SAP HANA-nivåhierarkin i rutan Data. Om du vill ändra SAP HANA-nivåhierarkin i Tableau måste du konvertera SAP HANA-nivåhierarkin till en användarhierarki.

Varning: När du har konverterat en SAP HANA-nivåhierarki till en användarhierarki, kan du inte vända det. Om du bestämmer dig för att använda SAP HANA-nivåhierarkin istället för användarhierarkin måste du börja om från början.

Om du vill konvertera till en användarhierarki utför du följande steg:

 1. Markera hierarkin i rutan Data.
 2. I rullgardinsmenyn väljer du Konvertera till användarhierarki.

Anpassa JDBC-anslutningar

På Mac och Linux använder SAP HANA en JDBC-anslutning. Du kan anpassa JDBC-anslutningen med hjälp av en egenskapsfil. Mer information finns i Customize JDBC Connections Using a Properties File(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Community.

Installera pålitliga SSL-certifikat på en Mac

Om du vill använda SSL/TLS för att kryptera kommunikationen mellan Tableau Desktop och din databas måste du lägga till certifikat i Java-certifikatets förtroendelagring. Detta krävs om din databas använder egensignerade certifikat. För att ansluta Tableau Desktop till din databas med SSL/TLS, utför följande steg:

 1. Starta Terminal-programmet och navigera till din Java Home-katalog. Detta finns på /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home, såvida du inte har installerat JDK eller ställt in miljövariabeln JAVA_HOME.

 2. Kör följande kommando:

  bin/keytool -importcert -keystore cacerts -alias <certificate name> -file <path to certificate file>

Obs! Från och med Tableau version 2020.2 kan du importera ett anpassat certifikat till nyckelringen ”System”. För mer information, se Enkelriktad SSL för JDBC-anslutningar.

Välj variabler och indataparametrar

Om tabellen du använder inkluderar obligatoriska eller valfria variabler eller parametrar, öppnas dialogrutan Variabler och indataparametrar.

 • Obligatoriska variabler och parametrar visar det aktuella värdet eller *Obligatorisk.

 • Valfria variabler och parametrar visar det aktuella värdet eller är tomma.

 • Visa en dialogruta för variabeln när arbetsboken öppnas genom att markera kryssrutan under Prompt.

Välj en variabel eller parameter och ange eller välj ett värde för den. Upprepa för alla obligatoriska värden och alla eventuella valfria värden som du vill inkludera, och tryck sedan på OK.

Obs! Du kan använda SQL frågebaserade SAP HANA-meddelanden.

Stöd för SAP HANA enkel inloggning (SSO)

Du kan komma åt data, publicera datakällor och publicera arbetsböcker till Tableau Server, utan att behöva ange ditt användarnamn och lösenord genom att konfigurera SAP HANA för att stödja enkel inloggning (SSO). För att använda SSO måste du publicera datakällor och arbetsböcker på Tableau Server med autentisering enligt Inloggningsuppgifter för Viewer. För att aktivera autentisering via Inloggningsuppgifter för Viewer måste du ansluta till SAP HANA med Windows-autentisering på en Windows-dator eller Kerberos på en Mac. Mer information finns i Publicera på servern.

Logga in på servern

Du kan logga in på SAP HANA-servern genom att ange servernamnet. Du kan också välja Använd Windows-autentisering på en Windows-dator eller Kerberos på en Mac. Avsluta genom att välja Logga in.

Publicera på servern

Du behöver inte ange inloggningsuppgifter för att komma åt en datakälla eller en arbetsbok om du publicerar den till Tableau Server med SSO aktiverat. Gör så här för att aktivera SSO när du publicerar en datakälla eller arbetsbok till Tableau Server:

 1. Välj Server, Publicera datakälla eller server, Publicera arbetsbok.
 2. Under Datakällor väljer du Redigera.

 3. I dialogrutan Hantera datakällor gör du följande:

  • Välj Publiceringstyp: Inbäddad i arbetsbok eller Publicerad separat.

  • Välj Inloggningsuppgifter för Viewer för autentisering.

 4. Välj Publicera.

Så här uppdaterar du HANA-extrakt när du använder SSO

Du kan använda verktyget Tableau-dataextrakt för att automatisera extraktuppdateringen. Följande kommando uppdaterar till exempel ett publicerat SAP HANA-extrakt med namnet ”mydatasource.” Det här kommandot anger följande:

 • Namnet på din Tableau-server

 • Namnet på den datakälla som ska uppdateras

C:\Program Files\Tableau\Tableau 10.2\bin>tableau refreshextract --server https://mytableauserver --datasource mydatasource

Mer information om verktyget finns i Tableau Data Extract Command-Line Utility.

Prestandatips

Du kan förbättra prestandan genom att aktivera bindning av frågeparametrar.

Använd bindningsvariabler

För att förbättra prestandan kan Tableau använda bindningsvariabler för dina SAP HANA-frågor.

 • Frågor: Hana kan sammanställa en fråga en gång och utföra den många gånger.
 • HANA-driftsättningar med flera noder: Parametriserade sökningar styrs optimalt till rätt nod.

För att aktivera den här funktionen kan din Tableau-serveradministratör lägga till funktionen CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKÖR i en TDC-fil.

Observera: Denna funktion kräver Tableau 2018.3 eller senare.
Du kan använda CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKÖR med JDBC och ODBC.

Använd insamling av kolumnmetadata

Tableau stöder insamling av kolumnmetadata, vilket kan förbättra laddningstiden för vissa vyer.

När Tableau läser kolumnmetadata för en tabell eller vy använder den som standard en förinställd sökning i tabellen.

Obs! Insamling av kolumnmetadata är oftast det mest exakta alternativet, men det kan ta längre tid att bearbeta.

Du kan inaktivera förberedda metadata för sökningar med en TDC-fil. När du använder insamling av kolumnmetadata använder Tableau ODBC API, SQLColumns. Även om denna metod är snabbare, kanske den inte är lika korrekt. Använd det här alternativet försiktigt och endast när det verkar vara ett bra tillvägagångssätt för dina data. Använd följande funktioner för att aktivera kolumnmetadata via SQLColumns:

 • CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_EXECUTED_QUERY
 • CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_PREPARED_QUERY

 

Obs! För att tillämpa dessa funktioner på tillfälliga tabeller måste du installera Tableau Server 2019.3.6 eller senare.

TDC-exempel för SAP HANA

Din TDC-fil ska se ut som i följande exempel.

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='saphana' enabled='true' version='9.3'>
<vendor name='saphana' />
<driver name='saphana' />
<customizations>
<customization name='CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKER' value='yes' />
</customizations>
</connection-customization>

Mer information om hur du använder TDC-filer finns i ”Skapa en TDC-fil” i avsnittet Anpassa och justera ODBC-anslutningar. Se även artikeln Kunskapsbas som heter Använda en TDC-fil med Tableau Server.

Viktigt: Se till att du inkluderar enabled=’true’ i din linje för anpassning av anslutningen.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!