Salesforce CRM

I den här artikeln beskriver vi hur du ansluter Tableau till Salesforce.com-data och konfigurerar en datakälla.

Obs!
– Från och med Tableau Desktop version 2020.4 används OAuth för alla inloggningar. Att logga in med användarnamn och lösenord är inte ett tillgängligt alternativ.
– Tableau Prep Builder version 2020.2.1 stöder anslutning till Salesforce.com-data. Alla anslutningsalternativ som beskrivs i den här artikeln stöds dock inte. Mer information om vad som stöds av Tableau Prep Builder finns i Ansluta till Salesforce-data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Prep Builder-hjälpen.

Innan du ansluter

Innan du börjar ska du samla in följande anslutningsinformation:

 • Inloggningsuppgifter för Salesforce.com med OAuth

Rekommendation

Konfigurera en anpassad OAuth-klient till att använda företagets IT-policyer

Med en anpassad OAuth-klient går det att helt styra OAuth-konfigurationen enligt företagets egna IT-policyer. Alternativet att använda en egen OAuth-klient gör att du inte behöver vara bunden till Tableaus utgivningscykler och Tableaus rotationsschema för OAuth-klienten. Mer information om hur du konfigurerar en egen OAuth-klient finns i Konfigurera anpassad OAuth för en plats.

Skapa anslutningen och konfigurera datakällan

 1. Starta Tableau och välj Salesforce under Anslut. För en fullständig lista över dataanslutningar väljer du Mer under Till en server. Gör sedan följande:

  1. Ange dina inloggningsuppgifter för Salesforce.com.

  2. Välj Logga in.

  3. Välj Tillåt i dialogrutan Tillåt åtkomst.

   Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera att autentiseringsinformationen är korrekt. Om anslutningen fortsätter att misslyckas har din dator problem med att hitta servern, eller så har du kanske inte åtkomstbehörighet för dessa data. Kontakta nätverksadministratören eller Salesforce-administratören.

 2. På sidan Datakälla gör du följande:

  1. (Valfritt) Välj standardnamnet för datakällan längst upp på sidan och ange sedan ett unikt namn för datakällan, som ska användas i Tableau. Till exempel kan du använda en konvention för namngivning av datakälla som gör det lättare för andra användare av datakällan att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.

  2. Välj en standardanslutning eller skapa en egen anpassad anslutning.

   Under Standardanslutning kan du välja från en lista över fördefinierade sökningar, som innehåller objekt som används ofta, och dra valet till arbetsytan. I annat fall kan du välja en enskild tabell som innehåller alla anpassade objekt som ditt företag har skapat under Tabell, och dra den till arbetsytan.

  3. Välj bladflik för att starta analysen.

Arbeta med en delmängd av kolumner

Från och med Tableau Desktop version 2020.1 kan du arbeta med en delmängd av kolumner.

Om du vill välja en delmängd av kolumner att arbeta med dubbelklickar du på Ny anpassad SQL och använder följande syntax:

SELECT <column1, column2, […]columnN> FROM <table>

Om du till exempel vill arbeta med tre kolumner från Org table – Account Rep, Department och Cost Code — kan du skriva:

SELECT AccountRep, Department, CostCode from Org

Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

Uppdatera Salesforce-data

När du har klickat på bladfliken importerar Tableau data genom att skapa ett extrakt. Tableau Desktop stöder endast extrakt för Salesforce.

Obs! Det första extraktet kan ta lite tid, beroende på mängden data som inkluderas.

Efter det första extraktet kan du göra en fullständig eller inkrementell uppdatering av extraktet. Inkrementella uppdateringar för Salesforce-data inkluderar alla Salesforce-objekt som har lagts till eller ändrats sedan den senaste inkrementella uppdateringen. Resultaten är begränsade till de föregående 30 dagarna.

För att uppdatera väljer du Data> [datakällans namn] > Extrakt > Uppdatering (inkrementell) | Uppdatering (fullständig).

Obs! Alternativet för inkrementell uppdatering har inte stöd för anpassad SQL.

Använda acceleratorer

Du kan använda en accelerator för att snabbt ta fram informativa instrumentpaneler som utformats särskilt för viktiga företagsmätvärden i Tableau Desktop och Tableau Cloud. Mer information finns i Använd acceleratorer för att snabbt visualisera data.

Använda kopplingar i Salesforce

När du konfigurerar datakällan på sidan Datakälla och drar en tabell till arbetsytan, filtreras listan över tabeller som du kan välja att koppla. Du kan skapa kopplingar på alla strängfält och på fält som är begränsade referenser mellan tabeller. (Endast vänster och inre kopplingar stöds.) Du kan också lägga till kopplingar senare. Mer information finns i Koppla dina data.

Observera att Salesforce-anslutningar inte stöder icke-ekvivalenta kopplingar och måste använda jämlikhetsoperatören (=).

Begränsningar för korsdatabaskopplingar med Salesforce

Salesforce gör det också möjligt att kombinera tabeller från olika databaser med hjälp av en korsdatabaskoppling. Mer information finns i avsnittet ”Kombinera tabeller från olika databaser” i Koppla dina data.

När en Salesforce-anslutning ingår i en datakälla med flera anslutningar stödjer inte datakällan följande funktioner:

 • Liveanslutningar

 • Extraktfilter

 • Inkrementella extraktuppdateringar

 • Visning av dina data i datarutnätet

Felsöka Salesforce-anslutningar

Tableau utnyttjar de olika force.com API:erna för att ansluta till Salesforce.com-, Force.com- och Database.com-data. Dessa tjänster har vissa begränsningar vad gäller vilken typ av data och mängden data du kan komma åt vid en viss tidpunkt. Om du har problem med att ansluta kan följande lista över vanliga begränsningar hjälpa dig att hitta en lösning.

Konfiguration av företagskonto och användarprofil

För att Tableau ska kunna ansluta till Salesforce-data måste följande alternativ vara aktiverade för både ditt företagskonto och din användarprofil:

 • SOAP API för att logga in

 • REST API för att hämta metadata

 • BULK API för att ladda ner objekt

 • REST API för att ladda ner objekt som BULK API inte stöder

 • SOAP API:er för replikering, för att hämta dataändringar

Salesforce.com balanserar belastningen genom att begränsa antalet samtidiga API-begäranden samt begränsa det totala antalet API-begäranden, för att optimera prestandan och säkerställa att API:erna är tillgängliga för alla sina kunder. Ett fel uppstår om dessa gränser nås när du ansluter med Tableau. Se utvecklardokumentationen på Salesforce.com för att lära dig mer om dessa gränser.

Obs! Vissa utgåvor av Salesforce kanske inte tillåter API-åtkomst alls. Kontakta Salesforce-administratören för att verifiera att ditt konto har åtkomst till ovanstående lista över API:er.

Fel under extrahering

När du ansluter till Salesforce med Tableau extraheras data automatiskt till en Tableau-dataextraktfil. I vissa fall kan en del fält inte extraheras på grund av teckengränser. Textfält som är större än 4 096 tecken och beräknade fält inkluderas alltså inte i extraktet. Om du har beräknade fält i dina data måste du återskapa dem i Tableau efter att du har skapat extraktet.

Dessutom begränsar Force.com API:n sökningar till totalt 10 000 tecken.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!