Visa totalsummor i en visualisering

Den här artikeln visar hur totalsummor och delsummor kan visas i en visualisering. Men även att man kan anpassa hur dessa totalsummor beräknas och var de visas i visualiseringen.

Visa slutsummor

Så visar du slutsummor i en visualisering:

 1. Klicka på rutan Analys.
 2. I rutan Analys, under Sammanfattning, kan du dra Totalsummor till dialogrutan Lägg till totalsummor och släppa den över alternativet Slutsummor per rad eller Totalsummor per kolumn.

Slutsummor per rad visas automatiskt på höger sida av visualiseringen. Slutsummor per kolumn visas automatiskt längst ned i visualiseringen. Se Flytta totalsummor för information om hur du ändrar var totalsummor visas.

För att aktivera slutsummor:

 • Vyn måste ha minst en rubrik – rubriker visas när du placerar en dimension på hyllan Kolumner eller hyllan Rader. Om kolumnrubriker visas kan du beräkna slutsummorna för kolumnerna. Om radrubriker visas kan du beräkna slutsummorna för raderna.
 • Mätvärden måste aggregeras – aggregeringen fastställer de värden som visas för totalsummorna. Se Slutsummor och aggregeringar för mer information.
 • Slutsummor kan inte tillämpas på kontinuerliga dimensioner.

Du kan även visa totalsummor för grafiska vyer av data. På bilden nedan beräknas endast kolumnernas totalsummor då tabellen endast innehåller kolumnrubriker.

Obs! Som standard beräknas totalsummor på servern om du är ansluten till en Microsoft Analysis Services-datakälla och lokalt om du är ansluten till en Essbase-datakälla, med den aggregering som anges i kuben. Se Konfigurera total aggregering för mer information.

Alternativ för att beräkna slutsummor

När du först aktiverar slutsummor beräknas totalsummorna med hjälp av uppdelade data i den underliggande datakällan. Överväg följande vy:

Genomsnittet som du ser till höger på första raden under Slutsumma är 339 USD. Men om du beräknar genomsnittet för de fyra värden du ser i raden (329 USD, 306 USD, 390 USD, 348 USD) är resultatet 343,25 USD och inte 339 USD. Avvikelsen beror på att Tableau använder ett genomsnitt av data i den underliggande datakällan. I det här fallet finns det fler än fyra nummer att skapa ett genomsnitt av, kanske även många fler. Resultatet erhålls genom att ta genomsnittet av alla värden som har egenskaperna Sändningstyp = Första klass och Kategori = Möbler, utan hänsyn till region.

För att se totalsummorna som motsvarar numren du ser i vyn krävs två beräkningar av genomsnittet i Tableau: först måste värden för de individuella markeringarna (eller cellerna) i vyn erhållas – till exempel genom att ta genomsnittet av alla värden som har egenskaperna Sändningstyp = Första klass, Kategori = Möbler och Region = Central. Sedan måste resultaten för varje region erhållas genom att ta genomsnittet av resultaten för de enskilda markeringarna. Lyckligtvis behöver du inte utföra två beräkningar. Välj Totalsummor > Totalsummor med alla > Genomsnitt, på menyn Analys, för att visa ett resultat av den här typen. Nu beräknas genomsnittet på de värden du ser, och inte på uppdelade data i datakällan:

Den här typen av totalsummor benämns ibland som en totalsumma med två beräkningar då genomsnittet du ser i kolumnen totalsumma aggregeras två gånger. En gång för att erhållas kolumnens eller radens värde, och sedan igen över kolumnen eller raderna för att erhållas slutsumman.

Slutsummor och aggregeringar

När du aktiverar totalsummor beräknas de initiala värdena med den aktuella aggregeringen, för fälten i vyn. I det här fallet baseras totalsummorna på underliggande data, snarare än data i vyn.

Om du till exempel lägger ihop SUM(Vinst), för flera produkter, blir slutsumman alla vinstsummor ihop. För aggregeringar såsom SUM kan du enkelt verifiera slutsumman då en sammanräkning av en grupp summor fortfarande är en sammanräkning. Tänk dock på att resultaten kan vara oväntade när du använder andra aggregeringar, särskilt anpassade aggregeringar. Se Konfigurera total aggregering för mer information. Du kan se underliggande uppdelade data för att verifiera alla beräkningar som en aggregering eller en totalsumma.

Följande tabell sammanfattar standardaggregeringarna och slutsummorna som beräknas som standard när Totalsummor > Totalsummor med alla är satt till standardvärdet Automatiskt i menyn Analys.

Obs! Endast automatiska totalsummor är tillgängliga för tabellberäkningar och fält från en sekundär datakälla. Totala aggregeringar kan inte tillämpas på tabellberäkningar eller fält från en sekundär datakälla.

Se Visar slutsummor med blandade data(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Slutsummor och delsummor visar inte förväntade nummer med tabellberäkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-kunskapsbasen, för mer information.


AggregeringBeskrivning av beräkning
SummaVisar summan av värdena som visas i raden eller kolumnen.
GenomsnittVisar genomsnittet av värdena som visas i raden eller kolumnen.
MedianVisar medianen av värdena som visas i raden eller kolumnen.
Antal och
Distinkt antal
Visar hur många värden eller distinkta värden som visas i raderna och kolumnerna i vyn.
MinimumVisar det minsta värdet som visas i raden eller kolumnen.
MaximaltVisar det maximala värdet som visas i raden eller kolumnen.
PercentilVisar den genomsnittliga percentilen för alla värden som visas i raden eller kolumnen.
StandardavvikelseSlutsumman med standardavvikelse är standardavvikelsen för värdena som visas i raden eller kolumnen.
VariansSlutsumman med variation är inte variationen för de rader och kolumner där de befinner sig utan snarare av de underliggande data bakom raden eller kolumnen.

Visa delsummor

Så visar du delsummor i en visualisering:

 1. Klicka på rutan Analys.

 2. I rutan Analys, under Sammanfatta, kan du dra Totalsummor till dialogrutan Lägg till totalsummor och släpp den över Delsummor.

Flytta totalsummor

Som standard visas radernas slutsummor och delsummor till höger om vyn medan kolumnernas slutsummor och delsummor visas längst ned i vyn.

I Tableau Desktop kan du även välja att visa totalsummor till vänster eller överst i vyn.

Så flyttar du radernas totalsummor till vänster om vyn:

 • Välj Analys > Totalsummor och sedan Radernas totalsummor till vänster.

Så flyttar du radernas totalsummor till överst i vyn:

 • Välj Analys > Totalsummor och sedan Radernas totalsummor överst.

Konfigurera total aggregering

När totalsummor är aktiverade i visualiseringen (antingen slutsummor, delsummor eller båda), kan du ange hur totalsummor ska beräknas. Du kan till exempel välja att beräkna totalsummor med en summa, genomsnitt, minimum eller maximum.

Så konfigurerar du alla totalsummor:

 • Välj Analys > Totalsummor > Totalsumma med alla och sedan en aggregering från listan.

Så konfigurerar du totalsummor för ett specifikt fält:

 • Högerklicka (kontroll-klicka på en Mac) på ett fält i vyn. Välj Totalsumma med, och sedan en aggregering från listan.

När du väljer Automatiskt baseras totalsummorna på underliggande data, som är underliggande, och inte på data i vyn. Se Alternativ för att beräkna slutsummor. Se Slutsummor och aggregeringar för information om hur Tableau beräknar totalsummor med den aktuella aggregeringen.

När du väljer något av de andra värdena (Summa, Genomsnitt, Minimum eller Maximalt) beräknas alla totalsummor med den valda aggregeringen. Beräkningarna utförs på de aggregerade data som syns i vyn.

Ett ytterligare värde, Server, kan vara tillgängligt. Serverberäkningar är inte alltid tillgängliga och ibland är totalsummorna tomma för specifika medlemmar i vyn. Tänk på följande när du använder serverberäkningar:

 • Serverberäkning är endast tillgänglig för ASO-kuber.
 • Serverberäkning är inte tillgänglig för dynamiska hierarkier. Det innebär att om medlemmarna i vyn är en del av en dimension eller hierarki som är taggad som dynamisk, kan de inte inkluderas i den uppsättning värden du använder för att beräkna totalsummorna, och visas som tomma i vyn.
 • Om du beräknar totalsummor för ett beräknat fält vars formel gör antaganden om andra beräknade medlemmar på olika nivåer i hierarkin, visas totalsummorna som tomma i vyn.

Se även

Tillämpa avancerad analys på en vy (rutan Analys)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!