På vilket sätt har datakällor och analyser ändrats?

Från och med Tableau version 2020.2 har vi utfört flera större förbättringar för att göra det enklare och mer intuitivt med flertabellsanalys. Det här ämnet beskriver dessa ändringar.

Nya funktioner för datamodellering i Tableau gör att du kan analysera data enklare över flera tabeller. Med ett nytt logiskt lager och relationer i datakällor kan du skapa modeller med flertabellsdata i form av stjärna och snöflingescheman med flera faktatabeller vid olika detaljnivåer (level of detail, LOD).

 • Datakällor är enklare att bygga, underhålla och analysera. Datakällor har nu ett nytt logiskt lager där du kan skapa flexibla relationer mellan tabeller. Skapa datamodeller med flera tabeller och flera fakta genom att relatera tabeller vid olika detaljnivåer. Hämta enklare in data från flera tabeller och underhåll färre datakällor för att uppfylla dina analytiska behov.
 • Relationer gör analysupplevelsen mer intuitiv. Du behöver inte längre ägna dig åt utförlig kopplingsplanering och göra antaganden om vilka kopplingstyper som kommer krävas för att göra dina data redo för analys. Kopplingstyperna väljs automatiskt baserat på vilka fält som används i visualiseringen. Under analysen justerar Tableau kopplingstyperna på ett intelligent sätt och behåller den ursprungliga detaljnivån i dina data. Du kan se aggregeringar ned på fältnivå i en visualisering och slipper tänka på de underliggande kopplingarna. Relationer kan vara många-till-många-relationer med stöd för kopplingar av typen ”full yttre” (full outer join). Du behöver inte använda LOD-uttryck som till exempel FIXED för att deduplicera data i relaterade tabeller.
 • Sidan Datakälla, Visa data-fönstret och rutan Data har alla uppdaterats för att stödja en upplevelse med flertabellsanalys. Den första vyn på arbetsytan för sidan Datakälla är nu det logiska lagret där du kan definiera relationer mellan tabeller. Flera delar av Tableaus gränssnitt har uppdaterats för att ge stöd för analys av flera tabeller. Sidan Datakälla (arbetsyta, datarutnät), fönstret Visa data och rutan Data i arbetsbladet har alla uppdaterats för att ge stöd för analys av flera tabeller. Mer information finns i Ändringar av olika delar i gränssnittet(Länken öppnas i ett nytt fönster). API:t för att komma åt Visa data har också uppdaterats för att stödja flertabellsanalys.
 • Sammanhangsmedvetna frågor hämtar in relevanta data efter behov. En datakälla som använder relationer gör det enklare att hämta in fler tabeller, fler rader och flera faktatabeller till en enda datakälla. I stället för att fråga hela datakällan hämtar Tableau in data från de tabeller som behövs för kalkylbladet, baserat på de fält som används i visualiseringen.

Titta på en video: Titta på den här fem minuter långa videon om du vill ha en översikt över hur datakällorna har förbättrats, samt en introduktion till relationer i Tableau och hur de används.

Obs! Det gränssnitt för redigering av relationer som du ser i den här videon skiljer sig något från gränssnittet i den senaste versionen, men har samma funktioner.

Läs mer om hur relationsfrågor fungerar i följande Tableau-blogginlägg:

Du kan också titta på videopoddar om relationer från Action Analytics(Länken öppnas i ett nytt fönster), t.ex. Why did Tableau Invent Relationships?(Länken öppnas i ett nytt fönster) Klicka på ”Video Podcast” (Videopodd) under Library(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Bibliotek) om du vill veta mer.

Ändringar i datakällor, datamodellen och frågesemantik

Stöd för datakällor med flera tabeller

Datakällor i Tableau känner igen och bevarar normaliserade data. I datakällor med flera tabeller kan Tableau hantera flera detaljnivåer i en enda datakälla. Det här gör det enklare för dig att förbereda och utforska dina data utan att behöva skriva specialiserade beräkningar för att styra aggregeringar som genomsnitt och summor. Kombinera tabeller i stjärna och snöflingescheman för att sömlöst relatera flera faktatabeller. Det nya logiska lagret använder sig av sammanhangsberoende, dynamiska kopplingar och ger dig bättre domänkontroll (se Datamodellscheman som stöds).

Tableau känner igen och underhåller de underliggande relationerna mellan tabeller så att det borde krävas färre kopplingar och beräkningar. Eftersom dessa förbättrade datakällor kan besvara en större mängd olika frågor så kan du konsolidera det antal distinkta datakällor du behöver skapa och underhålla. Färre datakällor krävs för att representera samma mängd data.

Vad har inte ändrats?

Relationer i det logiska lagret ger dig fler alternativ för att kombinera data ovan i tidigare versioner (inget har tagits bort). Du kan fortfarande skapa datakällor med bara en tabell i Tableau. Du kan skapa en logisk tabell med en kombination av kopplingar, föreningar, anpassad SQL osv. Analyser med en tabell i Tableau fungerar på samma sätt som förut. Analyser av en enskild logisk tabell som innehåller en blandning av dimensioner och mätvärden fungerar på samma sätt som i tidigare versioner än Tableau 2020.1 och tidigare.

Se även Frågor om relationer, datamodellen och datakällor.

Nya logiska lager i datakällan

I tidigare versioner av Tableau bestod datamodellen i din datakälla av ett enda fysiskt lager där du kunde ange kopplingar(Länken öppnas i ett nytt fönster) och föreningar. Med tabeller som läggs till i det fysiska lagret (kopplade eller förenade) skapas en enda, platt tabell (denormaliserad) för analys.

Tidigare versioner 2020.2 och senare
 
I Tableau version 2020.1 och tidigare har datamodellen endast det fysiska lagret I Tableau version 2020.2 och senare har datamodellen två lager; det logiska lagret och det fysiska lagret

Från och med Tableau version 2020.2 inkluderar datamodellen i din datakälla ett nytt semantiskt lager ovanför det fysiska lagret som kallas för det logiska lagret, där du kan lägga till flera tabeller och relatera dem till varandra baserat på matchade fältpar. Tabeller i det logiska lagret slås inte samman i datakällan. De förblir distinkta (normaliserade) och behåller den ursprungliga detaljnivån.

Logiska tabeller fungerar som behållare för fysiska tabeller. Du kan fortfarande använda kopplingar och föreningar mellan fysiska tabeller. Det är bara att dubbelklicka på en logisk tabell för att öppna den och arbeta med kopplingar eller föreningar.

Det logiska lagret gör det enklare för dig att kombinera dina data för en rad olika analysscenarion. Nu kan du använda normaliserade datamodeller i form av stjärna och snöflingescheman och flexibla modeller med faktatabeller i olika detaljnivåer.

Mer information finns i Tableaus datamodell och Datamodellscheman som stöds.

Ny frågesemantik baserad på relationer

Relationer är ett dynamiskt, flexibelt sätt att kombinera och analysera data från flera tabeller. Relationer kan vara många-till-många-relationer med stöd för kopplingar av typen ”full yttre” (full outer join). Du behöver inte använda LOD-uttryck som till exempel FIXED för att deduplicera data i relaterade tabeller.

En relation kan liknas vid ett kontrakt mellan två tabeller. När du skapar en visualisering med fält från dessa tabeller hämtar Tableau data från tabellerna och använder det här kontraktet för att skapa en fråga med rätt kopplingar.

Vi rekommenderar att du i första hand använder relationer för att kombinera data eftersom det gör det enklare att förbereda och analysera data på ett mer intuitivt sätt. Använd bara kopplingar när det är absolut nödvändigt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Inga kopplingstyper från början. Du behöver bara matcha fälten för att definiera en relation (inga kopplingstyper). Eftersom du inte behöver ange kopplingstyp så behöver du inget Venn-diagram när du ställer in relationer.
 • Automatiska och kontextmedvetna. Med relationer skapas kopplingarna först i samband med analysen. Kopplingstyperna väljs automatiskt baserat på vilka fält som används i visualiseringen. Under analysen justerar Tableau kopplingstyperna på ett intelligent sätt och behåller den ursprungliga detaljnivån i dina data. Du kan se aggregeringar ned på fältnivå i en visualisering och slipper tänka på de underliggande kopplingarna.
 • Flexibla. Att kombinera tabeller med hjälp av relationer kan liknas vid att skapa en anpassad, flexibel datakälla för varje visualisering, allt i samma datakälla för arbetsboken. Eftersom Tableau endast frågar tabeller som behövs baserat på fält och filter i en visualisering, kan du skapa en datakälla som kan användas för en rad olika analysflöden.

Mer information finns i Relatera dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster), Var inte rädd för relationer(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Relationer, del 1: Introduktion till den nya datamodelleringen i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! Om du vill gå till den ursprungliga kopplingsarbetsytan dubbeklickar du på en logisk tabell i toppnivåvyn (det logiska lagret för datakällan). Du kan fortfarande lägga till kopplingar och föreningar mellan tabeller i det fysiska lagret för datakällan. Mer information finns i Tableaus datamodell.

Migrerade datakällor

När du öppnar en arbetsbok eller datakälla som är äldre än 2020.2 i Tableau version 2020.2 och senare så visas din datakälla som en enskild logisk tabell på arbetsytan. Du kan fortsätta att använda arbetsboken som tidigare.

Om din datakälla innehöll flera kopplade eller förenade tabeller så visas den enskilda logiska tabellen med namnet ”Migrerade data”. Du kan byta namn på tabellen Migrerade data.

Om du vill visa de fysiska tabellerna bakom den enskilda logiska tabellen dubbelklickar du på den logiska tabellen för att öppna den i det fysiska lagret. De underliggande fysiska tabellerna visas, inklusive kopplingar och föreningar.

Webbredigering

Din arbetsbok måste använda en inbäddad datakälla för att du ska kunna redigera relationer och prestandaalternativ på sidan Datakälla i webbredigering i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Extrakt

Nu lagras extraktdata baserat på logiska tabeller (som ersätter alternativet för en enda tabell) eller fysiska tabeller (som ersätter alternativet för flera tabeller). Du hittar mer information i Extrahera data.

Ändringar av olika delar i gränssnittet

Ändringar på sidan Datakälla

Arbetsytan för sidan Datakälla har nu två lager: ett logiskt lager och ett fysiskt lager. Den standardvy som du ser på sidan Datakälla är ny, nu visar den det logiska lagret som använder sig av relationer (nudlar) mellan tabeller.

Du kan fortfarande lägga till kopplingar och föreningar mellan tabeller i den logiska toppnivå-vyn för att växla till det fysiska lagret. Mer information finns i Tableaus datamodell.

Datarutnät

När datakällan består av flera relaterade tabeller väljer du en tabell för att visa den tabellens data i datarutnätet nedan. Med relationer har data inte sammanfogats så du ser värdena för den för tillfället valda logiska tabellen. Om du behöver pivotera kolumner så måste du öppna en logisk tabell och pivotera data i den fysiska tabellvyn för datakällan.

Rutan Data i arbetsblad

För att ge stöd till relationer och flertabellsanalys har rutan Data uppdaterats.

Du ser inte längre Dimensions- och Mätvärdesetiketter i rutan Data. Dimensions- och mätvärdesfält kan organiseras efter tabell (Gruppera efter datakälltabell) eller mapp (Gruppera efter mapp). Dimensioner visas ovanför den grå linjen och mätvärden visas nedanför den grå linjen för varje tabell eller mapp. Ibland visar en tabell endast dimensioner, eller endast mätvärden från början.

Fältet Antal poster visas inte längre i datakällor som innehåller logiska tabeller. I varje tabell finns ett fält med namnet Tabellnamn(antal) som visar summan av tabellens poster på detaljnivån för tabellen i fråga. I föregående exempel kan du se Adresser(antal), Kunder(antal) och Radartiklar(antal).

Tabellernas antal (COUNT) = summan (SUM) av antalet poster per tabell. Du kan inte skapa beräkningar med fältet Antal för en tabell. Antal är begränsat till aggregeringar.

Obs! Fältet Antal poster kan visas i rutan Data om du öppnar en arbetsbok i en äldre version än 2020.2 där Antal poster används i en vy.

Beräknade fält visas med sina ursprungliga fält, förutsatt att alla deras indatafält kommer från samma tabell.

Uppsättningar och grupper visas under tabellen med sina ursprungliga fält.

Fält som inte hör till en specifik tabell eller som inte är grupperade under en mapp visas i det allmänna området nedanför tabellerna. Exempel på dessa är: aggregerade beräkningar, beräkningar som använder fält från flera tabeller, antal poster i tillämpliga fall, mätvärdesnamn och mätvärden.

Visa data

I fönstret Visa data listas antalet rader och data på inbyggd detaljnivå för varje tabell i separata flikar när datakällan innehåller flera logiska tabeller.

Mer information finns i Visa underliggande data.

Beräknade fält listas med sina ursprungsfält.

LOD-beräkningar visas inte nödvändigtvis i Visa data för en logisk tabell eftersom en LOD-beräkning kan befinna sig på en annan detaljnivå än själva tabellen. Om dimensionaliteten i en LOD-beräkning inkluderar fält från en enda tabell visas LOD-beräkningen i dess ägartabell i rutan Data.

Ändringar i Visa data-kolumnordningen i Tableau version 2020.2 och senare

När du öppnar en datakälla från en Tableau version 2020.1 och tidigare i Tableau 2020.2 och senare så kan kolumnordningen skilja sig åt. Kolumner kanske inte visas på samma sätt i fönstret Visa data och kolumnordningen kan skilja sig när du exporterar den till CSV-format.

Den här ändringen i hur kolumnordningen hanteras i fönstret Visa data är nödvändig för att ge stöd för relationer och logiska tabeller.

Om du har skript som använder en anpassad kolumnordning rekommenderar vi att du laddar ned underliggande data till CSV-format med hjälp av API:et för Tableau-tillägg för Visa data.

Analysändringar med datakällor från flera tabeller

Om en datakälla har flera, relaterade tabeller påverkar det hur analyserna körs i Tableau. Eftersom flera, relaterade tabeller har oberoende domäner och behåller sin ursprungliga detaljnivå gäller följande när du drar fält till vyn:

 • Frågor körs mot data på deras ursprungliga detaljnivå.
 • Frågor körs endast mot data som är relevanta för en visualisering.
 • Relationerna mellan tabellerna påverkar resultatet från frågan. Hur en visualisering skapas beror på hur tabeller med fält hör ihop med varandra i datamodellen, eller om de inte är direkt relaterade till varandra.

Fördelar med att använda datakällor från flera tabeller med relationer:

 • Relationer använder kopplingar, men de är automatiska. Kopplingstyperna väljs automatiskt baserat på vilka fält som används i visualiseringen. Under analysen justerar Tableau kopplingstyperna på ett intelligent sätt och behåller den ursprungliga detaljnivån i dina data.
 • Tableau använder relationer för att generera rätt aggregeringar och lämpliga kopplingar under analysen, baserat på den aktuella kontexten för de fält som används i ett arbetsblad.
 • Flera tabeller vid olika detaljnivåer stöds i en enda datakälla så färre datakällor behövs för att representera samma data.
 • Omatchade mätvärden ignoreras inte (ingen oavsiktlig dataförlust).
 • Undviker de problem med dataduplicering och filtrering som kopplingar ibland kan ge upphov till.

Mer information finns i Relatera data, Så här fungerar analyser med datakällor med flera tabeller som använder relationer och Felsöka flertabellsanalys.

Mer information om hur relationsfrågor fungerar finns i följande blogginlägg om Tableau:

Vad har inte ändrats?

Analyser med en tabell i Tableau fungerar på samma sätt som förut. Analyser av en enskild logisk tabell som innehåller en blandning av dimensioner och mätvärden fungerar på samma sätt som i tidigare versioner än Tableau 2020.2.

Visualiseringar med endast dimensioner

När du använder en datakälla med flera tabeller med relaterade tabeller: Om du skapar en visualisering med endast dimensioner använder Tableau inre kopplingar och du ser inte hela den omatchade domänen.

Om du vill visa partiella kombinationer av dimensionsvärden kan du:

 • Använda Visa tomma rader/kolumner om du vill visa samtliga möjliga rader. Klicka på menyn Analys och välj Tabellayout > Visa tomma rader eller Visa tomma kolumner. Tänk på att den här inställningen även utlöser komplettering av fälten Datum och Numerisk klass, vilket kanske inte är önskvärt.
 • Lägga till ett mätvärde i vyn, t.ex. <DinTabell>(Antal) från en av tabellerna som återges i visualiseringen. På så sätt kan du vara säker på att alla värden för dimensionerna från den tabellen visas.

Beteende för omatchade värden för dimensioner som kan överraska dig

När du skapar visualiseringar som använder sig av dimensioner från olika logiska tabeller så kan beteendet inledningsvis vara förvånande. Om dimensionerna i en visualisering eller indata till en radnivåberäkning använder sig av fält från flera logiska tabeller kommer Tableau som standard endast att visa resultat där alla dimensioner har matchande värden.

Tänk dig till exempel en datauppsättning som innehåller två logiska tabeller, Kunder och Inköpt, där vissa Kunder inte gjort några Inköp och inte har några matchande rader i Inköpstabellen. Om du tar med dimensionen [Kunder].[Kundnamn] så kommer du att få en lista på alla kunder oavsett om de gjort ett köp eller inte. Om du därefter lägger till dimensionen [Inköp].[Produkt] till visualiseringen så kommer Tableau att ändras till att endast visa de kunder som genomfört köp tillsammans med de produkter de köpt.

Detta är standardbeteendet. Det finns flera sätt du kan arbeta med det här beteendet på.

 • Använd Visa tomma rader/kolumner om du vill visa samtliga möjliga rader och få tillbaka de omatchade dimensionsvärdena. Klicka på menyn Analys och välj Tabellayout > Visa tomma rader eller Visa tomma kolumner. Tänk på att den här inställningen även utlöser komplettering av fälten Datum och Numerisk klass, vilket kanske inte är önskvärt.
 • Konvertera en av dimensionerna till ett mätvärde. Om du till exempel växlar till att använda COUNT([Inköp].[Produkt]) så behålls Kunder utan köp och ett 0 visas för dem. Det här kanske inte är ett gångbart alternativ om du vill se alla produkter.
 • Hämta in mätvärden i vyn från tabellen med omatchade värden. Om du till exempel lägger till COUNT([Kunder]) på hyllan detaljer så hämtas de omatchade kunderna och alla Produkterna visas.
 • I stället för att relatera de två tabellerna på den logiska nivån kan du koppla dem med en yttre koppling vid den fysiska nivån precis som vid föregående versioner av Tableau. Det här tillvägagångssättet kommer att visa omatchade värden med få bieffekter. Frågor kommer alltid att utfärdas så att de frågar bägge tabeller, NULL-värden visas i visualiseringar och snabbfilter även när inga fält från den omatchade tabellen används och du kommer alltid att behöva skriva LOD-beräkningar för att ta bort oönskade dupliceringar som introducerats av kopplingen.

Använda en tabells Antal-fält i stället för Antal poster.

Fältet Antal poster visas inte längre i datakällor som innehåller logiska tabeller. I varje tabell finns ett fält med namnet Tabellnamn(antal) som visar summan av tabellens poster på detaljnivån för tabellen i fråga. I föregående exempel kan du se Adresser(antal), Kunder(antal) och Radartiklar(antal).

Tabellernas antal (COUNT) = summan (SUM) av antalet poster per tabell. Du kan inte skapa beräkningar med fältet Antal för en tabell. Antal är begränsat till aggregeringar.

Obs! Fältet Antal poster kan visas i rutan Data om du öppnar en arbetsbok i en äldre version än 2020.2 där Antal poster används i en vy.

Korstabellberäkningar

Du kan skriva beräkningar som sträcker sig över flera tabeller. Var medveten om att korstabellberäkningar använder sig av frågesemantik för inre kopplingar som standard. Beräkningen finns över kopplingen mellan de logiska tabeller som den refererar till. Nu är det även möjligt att skriva beräkningar på radnivå över tabeller som resulterar i yttre kopplingar.

Beräkningar utvärderas efter att Null-dimensioner läggs till så att du kan ändra ett Null till något annat med hjälp av beräkningar som: IFNULL([Dimension], “Saknas”).

Slutsummor med hjälp av SUM

Slutsummor med hjälp av SUM motsvarar faktisk slutsumma vid den inbyggda detaljnivån för ett fälts logiska tabell i stället för SUM för delsummorna.

Null och automatiska kopplingar som resulterar från relationer

När du utför kopplingar i Tableau version 2020.2 och senare som resulterar från relationer så kopplar inte Tableau null mot null.

Beteende för omatchade null

När du lägger till ett mätvärde till vyn läggs ett Null-värde till när mätvärdet har värden som inte är associerade med en dimension.

Beteendet inträffar eftersom Tableau behandlar omatchade värden (eller icke-associerade dimensionsvärden) på samma sätt som NULL-värden i den underliggande datakällan. Värden för bägge kommer att aggregeras eller filtreras tillsammans.

För exempel med SUM(Sales),[State] representerar varje matchat värde en status. Dess SUM(Försäljning) är summan för en enskild försäljning. För omatchade null kan SUM(Försäljning) motsvara flera statusar.

Om du inte önskar det här beteendet kan du rensa data för att se till att varje rad i mätvärdestabellen matchar en rad i dimensionstabellen. Du kan använda Tableau Prep för det här. Eller så kan du filtrera ut Null inom ett blad genom att klicka på Null och välja Exkludera. Efter att du gör det här så kan du redigera relationen mellan mätvärdestabell och dimensionstabell genom att välja Alla poster matchar i inställningarna för Prestandaalternativ.

Hantera omatchade null i dialogrutan Redigera filter

När du tillämpar ett filter på en dimension så är reglerna för när Null visas:

 • På fliken Allmänt kan du uttryckligen inkludera eller exkludera Null-raden med hjälp av kryssrutan.
 • På fliken Jokertecken påverkar inställningen inte om Null visas eller inte (eftersom den endast filtrerar bort textvärden och Null inte behandlas som ett textvärde).
 • Om du använder en annan inställning än Ingen på flikarna Villkor eller Topp så filtreras Null-status bort.

Validera relationer

Du kan välja mellan flera alternativ när du validerar datamodellen för analys. När du skapar modellen för en datakälla rekommenderar vi att du går till ett blad och väljer datakällan, och att du sedan skapar en visualisering för att analysera antalet poster, förväntade data, omatchade värden, null-värden och mätvärden som upprepas. Prova att använda fält i olika tabeller för att försäkra dig om att allt ser ut som det ska.

Ställ dig följande frågor:

 • Använder relationerna i datamodellen rätt matchande fält för sina tabeller?
 • Skulle relationen bli bättre om flera matchande fältpar lades till?
 • Vad händer när olika dimensioner och mätvärden dras in i vyn från olika tabeller?
 • Visas förväntat antal rader?
 • Om du har ändrat standardinställningarna för prestandaalternativ, ser du i så fall de värden du förväntade dig i visualiseringen? Om inte bör du kontrollera inställningarna eller återställa standardinställningarna.

Alternativ för att validera relationer och datamodellen:

 • I varje tabell finns ett fält med namnet Tabellnamn(antal) som visar summan av tabellens poster på detaljnivån för tabellen i fråga. Om du vill visa antalet för en tabell drar du fältet Antal till vyn. Om du vill visa antalet för alla tabeller markerar du fältet Antal för varje tabell i rutan Data och klickar sedan på Texttabell i Visa mig.
 • Klicka på Visa data, i rutan Data, för att visa antalet rader och data per tabell. Innan du börjar skapa relationer kan det också vara bra att gå igenom datakällans data före eller under analysen så att du får en uppfattning om tabellernas omfattning. Mer information finns i Visa underliggande data.
 • Dra dimensioner till rader för att visa Antal rader i statusfältet. Om du vill visa omatchade värden klickar du på menyn Analys och väljer Tabellayout > Visa tomma rader eller Visa tomma kolumner. Du kan också dra olika mätvärden till vyn, t.ex. <DinTabell>(Antal) från någon av tabellerna som återges i en visualisering. På så sätt kan du vara säker på att alla värden för dimensionerna från den tabellen visas.

Tips: Om du vill se frågorna som genereras för relationer kan du använda Prestandaregistrering i Tableau Desktop.

 1. Klicka på menyn Hjälp och välj Inställningar och prestanda > Starta prestandaregistrering.
 2. Dra fält till vyn för att skapa visualiseringen.
 3. Klicka på menyn Hjälp och välj Inställningar och prestanda > Stoppa prestandaregistrering. Arbetsboken Prestandaregistrering öppnas automatiskt.
 4. Klicka på ett fält av typen Kör fråga under Händelser sorterade efter tid på instrumentpanelen Prestandasammanfattning och titta på frågan nedanför.

Ett annat mer avancerat alternativ är att använda Tableau Log Viewer(Länken öppnas i ett nytt fönster) på GitHub. Du kan filtrera baserat på ett specifikt nyckelord med hjälp av end-protocol.query. Om du vill ha mer information rekommenderar vi att du börjar med wiki-sidan för Tableau Log Viewer(Länken öppnas i ett nytt fönster) på GitHub.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!