Ställa in instrumentpanelens storlek och layout

När du har skapat en instrumentpanel kan du ändra storlek på den och justera layouten så att den fungerar bättre för dina användare.

Styra instrumentpanelens storlek

Det är bäst att börja med att ställa in storleken så att allt layoutarbete börjar med rätt storlek.

Storleksalternativ för instrumentpaneler

Fast storlek (standard): Instrumentpanelen har samma storlek, oavsett storleken på fönstret som den visas i. Om instrumentpanelen är större än fönstret går det att rulla på den. Du kan välja en förinställd storlek eller ange en anpassad storlek.

På instrumentpaneler med fast storlek kan du ange exakt var innehållet ska visas och placeras på instrumentpanelen, vilket kan vara bra om det finns flytande objekt.

Publicerade instrumentpaneler med en fast storlek kan läsas in snabbare eftersom de oftare använder en cachelagrad version på servern. Fler prestandatips finns i Optimera arbetsboksprestanda.

Intervall: Instrumentpanelen skalas mellan de minsta och största storlekar som du anger. Om fönstret som används för att visa instrumentpanelen är mindre än den minsta storleken så visas rullningslister. Om det är större än den största storleken visas en vit yta.

Använd den här inställningen om du skapar för två olika skärmstorlekar som ska ha samma innehåll och liknande former, t.ex. små och medelstora webbläsarfönster. Intervall fungerar även bra för mobila instrumentpaneler med vertikala layouter. (Bredden kan ändras efter olika bredder på mobila enheter, men höjden är fast för vertikal rullning.)

Automatiskt: Storleken på instrumentpanelen ändras automatiskt så att den fyller fönstret som den visas i.

Använd den här inställningen om du vill att Tableau ska ändra storleken när det behövs. Bäst resultat får du med en instrumentpanel av typen ”sida vid sida” (i stället för flytande). Automatisk storleksändring kan ge oförutsägbara resultat på olika skärmar. Därför bör du vara försiktig när du använder den här inställningen om du inte vet var instrumentpanelen kommer att användas.

Instrumentpaneler med varierande storlek måste återges på nytt vid varje webbläsarbegäran, vilket kan påverka prestanda.

Tips: Om du använder Tableau Desktop läser du Skapa kontrollpanellayouter för olika enhetstyper för att skapa unika layouter som är optimerade för datorer, surfplattor och telefoner. Förutom att anpassas till olika skärmstorlekar kan varje enhetslayout innehålla olika objekt.

Ställa in instrumentpanelens storlek

 • Välj instrumentpanelens mått (t.ex. Skrivbordswebbläsare) eller storleksbeteende (t.ex. Fast storlek) under Storlek i rutan Instrumentpanel.

Gruppera objekt med hjälp av layoutbehållare

Med layoutbehållare kan du gruppera objekt på instrumentpanelen som hör ihop, så att du snabbt kan placera alla samtidigt. När du ändrar storlek och placering för objekt i en behållare justeras automatiskt andra objekt i behållaren. Layoutbehållare kan också användas för formatering.

Typer av layoutbehållare

Med en vågrät layoutbehållare ändras bredden på de vyer och objekt som behållaren innehåller, och med en lodrät layoutbehållare justeras höjden.

Vågrät layoutbehållare

De två vyerna är ordnade i en vågrät layoutbehållare.

Lodrät layoutbehållare

De tre vyerna är staplade i en lodrät layoutbehållare.

Lägga till en layoutbehållare

 1. Välj Vågrät eller Lodrät under Objekt i rutan Instrumentpanel.

 2. Dra behållaren till instrumentpanelen.

 3. Lägg till vyer och objekt i layoutbehållaren.

Fördela layoutbehållarens objekt jämnt

 1. Välj layoutbehållaren. Om du har problem med att göra valet väljer du ett enskilt objekt inuti behållaren och väljer Välj behållare på objektets snabbmeny.

 2. När layoutbehållaren är markerad väljer du Distribute Evenly (Fördela lika) på behållarens snabbmeny:

  Objekt som redan finns i layoutbehållaren fördelas automatiskt jämnt mellan varandra. Detsamma gäller objekt som du lägger till.

Ändra automatiskt storlek på blad i layoutbehållare

Om du lägger till flera blad med relaterade data i en layoutbehållare, så kan du automatiskt ändra storlek på bladen som hör ihop när markeringar väljs i ett av bladen.

I det här exemplet, när en markering väljs på kartan, uppdateras stapeldiagrammet så att vinst och försäljning visas för den markeringen. När inga markeringar har valts på kartan expanderas den automatiskt så att den fyller layoutbehållaren.

Med en vald markeringUtan en vald markering
 1. Lägg till flera blad med relaterade data i en layoutbehållare.

 2. Välj Använd som filter på listrutemenyn för det blad som du vill expandera.

 3. Välj Instrumentpanel > Åtgärder och dubbelklicka på det genererade filter som du skapat.

 4. Välj de andra bladen i layoutbehållaren i avsnittet Målblad i dialogrutan Redigera filteråtgärd.

 5. Välj något av följande om du vill styra hur målbladens storlek ändras när inga markeringar har valts i källbladet:

  • Visa alla värden återställer målbladens ursprungliga storlek, så att alla data visas.

  • Uteslut alla värden döljer målbladen under respektive rubrik, så att alla data döljs.

Ta bort en layoutbehållare för att redigera enskilda objekt i behållaren

 1. Välj behållaren antingen på instrumentpanelen eller i området Objekthierarki i rutan Layout.

 2. Välj Ta bort behållare på listrutemenyn överst i behållaren.

Visa objekt på instrumentpanelen sida vid sida eller som flytande objekt

”Sida vid sida”-layout jämfört med flytande layout

Alla objekt, layoutbehållare och vyer som du lägger till på en instrumentpanel visas antingen sida vid sida (standard) eller som flytande element.

”Sida vid sida”-layoutFlytande layout
Objekt som visas sida vid sida överlappar inte varandra. De är en del av ett rutnät med ett enda lager som ändrar storlek baserat på instrumentpanelens storlek.Flytande objekt kan placeras i lager över andra objekt. I exemplet nedan flyter en karta över vyer där objekten visas sida vid sida.
 Bäst resultat får du om du anger en fast storlek och placering för flytande objekt och vyer på en instrumentpanel med fast storlek.

Välja ”sida vid sida”-layout eller flytande layout för ett nytt objekt

 1. Klicka på det layoutalternativ som du vill använda under Objekt i rutan Instrumentpanel: Flytande eller Sida vid sida.

 2. Dra vyn eller objektet till instrumentpanelen till höger.

Tips: Du kan också ge ett objekt en flytande layout genom att hålla ned Skift på tangentbordet när du drar det till instrumentpanelen.

Ändra från ”sida vid sida”-layout till flytande layout för ett befintligt objekt

 1. Välj objektet på instrumentpanelen.

 2. Välj Flytande på snabbmenyn:

Ändra storlek på, placera, ändra ordning på och byta namn på enskilda objekt på en instrumentpanel

Ställa in storlek och placering för ett objekt

Om du vill styra placeringen väljer du Fast storlek och ställer sedan in storleken och placeringen för varje enskilt objekt i fönstret Layout.

 1. Välj det objekt på instrumentpanelen som du vill placera och ändra storlek på. Objektets namn visas under Valda objekt i rutan Layout.

  Tips: Du kan snabbt växla mellan fönstren Instrumentpanel och Layout genom att trycka på T-tangenten.

 2. Definiera objektets x-position och y-position i antal pixlar som en förskjutning från det övre vänstra hörnet på instrumentpanelen. Om du till exempel vill placera ett objekt uppe i det vänstra hörnet på instrumentpanelen anger du x = 0 och y = 0.

  De värden som du anger kan vara positiva eller negativa, men måste vara heltal.

 3. Om du vill ändra storlek på ett objekt klickar du på och drar det på instrumentpanelen. Du kan också använda inställningarna under Storlek.

 4. Om du vill dölja titeln för ett objekt som du har valt avmarkerar du kryssrutan Visa titel. (Kryssrutan Visa instrumentpaneltitel i rutan Instrumentpanel styr hela instrumentpanelens titel.)

Tips: Du kan snabbt placera flytande objekt genom att trycka på piltangenterna för att flytta en pixel i taget, eller genom att trycka på Skift + piltangenterna för att flytta tio pixlar i taget. Du kan snabbt ändra storlek på objekt genom att använda Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) tillsammans med dessa genvägar.

Justera objekt med ett rutnät

Skapa en visuellt enhetlig design genom att ordna och justera storleken på instrumentpanelens olika objekt med hjälp av ett rutnät.

 1. Välj Instrumentpanel > Visa rutnät.

 2. Välj Instrumentpanel > Rutnätsalternativ om du vill ändra storlek på rutnätet.

Tips: Du kan snabbt aktivera och inaktivera rutnätet genom att trycka på G-tangenten.

Ändra ordning på objekt

I området Objekthierarki i rutan Layout kan du snabbt ändra hur objekt är placerade i lager och hur de är grupperade på instrumentpanelen. Objekt överst i listan visas längst fram, och objekt längst ned visas längst bak.

Ändra ordning på objekt i Tableau Cloud eller Tableau Server

I Tableau Cloud och Tableau Server kan du ändra ordning både på objekt som visas sida vid sida och på flytande objekt i hierarkin. Du kan också dra objekt inom de behållare där de redan finns eller till andra behållare på valfri nivå. Det betyder att du kan kapsla in objekt med bättre flexibilitet än när du redigerar på arbetsytan, där du bara kan placera objekt i den innersta behållaren.

Ändra ordning på flytande objekt i Tableau Desktop

I Tableau Desktop kan du dra flytande objekt på den översta nivån i hierarkin om du vill ändra hur de är placerade ovanpå varandra.

Byta namn på objekt

Om du byter namn på objekten på instrumentpanelen kan det bli lättare att skilja dem åt.

Högerklicka på ett objekt i området Objekthierarki i rutan Layout och välj Byt namn på objekt i instrumentpanelen. På själva instrumentpanelen är det här kommandot också tillgängligt på listrutemenyn för varje objekt.

Lägga till utfyllnad, kantlinjer och bakgrundsfärger för objekt

Genom att lägga till utfyllnad kan du placera objekt på instrumentpanelen med hög precision, och med kantlinjer och bakgrundsfärger kan du framhäva dem visuellt. Inre utfyllnad ställer in avståndet mellan innehållet i objekten och den omgivande kantlinjen och bakgrundsfärgen. Yttre utfyllnad lägger till extra utrymme utanför kantlinjen och bakgrundsfärgen.

Obs! Om du inte kan ändra kantlinjen eller bakgrundsfärgen för ett visst objekt på instrumentpanelen ändrar du objektets formatering på arbetsbladsnivå.

A. Yttre utfyllnad B. Blå kantlinje C. Inre utfyllnad med ljusblå bakgrund

 1. Välj ett enskilt objekt eller hela instrumentpanelen.

 2. Öppna fliken Layout till vänster och ange format och färg för kantlinjen, färg och opacitet för bakgrunden och storleken på utfyllnaden i antal pixlar.

Här är några bra tips för att justera avstånd på en instrumentpanel:

 • Du kan justera ett objekt på en instrumentpanel mot ett annat med hög precision genom att inaktivera Alla sidor lika och ändra utfyllnaden för bara en sida.

 • Du kan skapa en sömlös design genom att ange noll som yttre utfyllnad för angränsande objekt.

Integrera transparenta element i en visuell design

Med transparenta element kan du skapa en mjuk visuell design på instrumentpanelerna, där underliggande objekt och bilder syns igenom.

Tips: Du kan skapa en bakgrundsbild som kommer fram bakom flytande transparenta element genom att lägga till ett bildobjekt som det enda objektet som visas i ”sida vid sida”-läge. Med instrumentpaneler med fast storlek kan du se till att det visuella utseendet mellan de flytande elementen och bilden är detsamma oavsett skärmstorlek.

Göra arbetsbladens bakgrunder transparenta

 1. Välj bladet på instrumentpanelen.

 2. Välj Formatera > Skuggning, klicka på menyn Arbetsblad och välj Ingen som bakgrundsfärg.

  Om bladet är ogenomskinligt ändrar du bakgrundsfärgen till Ingen för den underliggande instrumentpanelen, det underliggande objektet eller den underliggande layoutbehållaren. Du kan snabbt justera dessa objekt på fliken Layout för instrumentpanelen.

 3. Integrera smidigt det transparenta bladet med andra objekt på instrumentpanelen genom att välja Formatera > Kantlinjer och Formatera > Linjer och ta sedan bort kantlinjer och linjer eller ändra deras färg.

Ytterligare steg för transparenta kartor

 1. Välj Formatera > Skuggning, klicka på menyn Ruta och välj Ingen för färgen.

 2. Välj Karta > Kartlager och avmarkera det ogenomskinliga baslagret. För att sedan göra transparenta kartor mer utmärkande när de zoomas in kan du välja lagret Coastline (Kustlinje).

  Beroende på kartans format kan du även behöva experimentera med att aktivera och inaktivera andra lager.

Göra ett blad delvis transparent

 1. Välj bladet i rutan Layout för instrumentpanelen.

 2. Klicka på Bakgrund och ange färg och opacitet.

Göra transparenta förklaringar, filter, framhävningar och parametrar flytande

Du kan koppla filter, parametrar och framhävningar visuellt till associerade data genom att göra objekten till flytande objekt, som är transparenta som standard. Text är alltid helt ogenomskinlig så att den är lätt att läsa.

Om ett flytande objekt fortsätter att visa en färg kontrollerar du följande inställningar på objekt- och arbetsbladnivå:

 • Välj objektet, klicka på bakgrundsfärgen på fliken Layout och välj Inget.

 • Klicka på menyn Formatera och välj Förklaringar, Filter, Framhävningar eller Parametrar. Välj sedan Skuggning > Inget i rutan Formatera till vänster.

Mer information finns i Formatera på arbetsbladsnivå.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!