Felsöka kombinerade data

När du använder kombinerade data för att kombinera data från olika datakällor finns det några vanliga problem som kan inträffa. I det här avsnittet går vi igenom dessa problem och förklarar hur du kan hantera dem.

Vanliga varningar och fel när datakällor kombineras

Ingen relation till den primära datakällan

När du drar ett fält från en sekundär datakälla till vyn kan det visas en varning som lyder:

Fälten kan inte användas från datakällan [namn på sekundär datakälla] eftersom det inte finns någon kombinationsrelation till den primära datakällan. Växla till datakällan [namn på sekundär datakälla] i rutan Data och klicka på minst en länkikon för att kombinera dessa datakällor.

Den här varningen visas om det inte finns några aktiva länkar i den sekundära datakällan.

Anta till exempel att du har två datakällor som är kopplade till varandra via fälten State (Län) och Date (Datum). Ikonen för aktiv länk () måste visas intill minst ett av dessa fält i den sekundära datakällan. Du kan göra länken aktiv genom att klicka på ikonen för bruten länk () i rutan Data eller genom att använda länkningsfältet från den primära datakällan i vyn.

Den sekundära datakällan kanske inte har några länkar till den primära datakällan. Titta efter länkikonen i rutan Data. Fält som har samma namn länkas automatiskt i Tableau. Om dina fält inte har samma namn måste du skapa en länk mellan dem. Mer information finns i Kombinera data.

De primära och sekundära anslutningarna kommer från tabeller i samma datakälla

När du drar ett fält från en sekundär datakälla till vyn kan det visas en varning som lyder:

De primära och sekundära anslutningarna kommer från tabeller i samma datakälla. Använd menyn Data för att koppla data i stället för att länka anslutningarna. Kopplingar kan integrera data från många tabeller och kan förbättra prestanda och filtrering.

Den här varningen visas om arbetsboken innehåller separata datakällor som är anslutna till samma databas. Även om du kan kombinera data på det här sättet rekommenderar Tableau att du i stället använder en koppling eller relation för att kombinera data från samma databas. Kopplingar och relationer kan nämligen använda en del av databasens inbyggda optimeringar på ett sätt som inte är möjligt med kombinerade data.

Det går inte att kombinera den sekundära datakällan eftersom ett eller flera fält använder en aggregering som inte stöds

Kombinerade data har vissa begränsningar i fråga om icke-additiva aggregeringar som COUNTD, MEDIAN och RAWSQLAGG. Icke-additiva aggregeringar är aggregeringsfunktioner som genererar resultat som inte kan aggregeras längs en dimension. I stället måste värdena beräknas separat. Alla nummerfunktioner, med undantag för MAX och MIN, är icke-additiva aggregeringar. Mer information finns i Tableau-funktioner (efter kategori).

Dessa begränsningar kan göra att en del fält i vyn blir ogiltiga i vissa fall. Om du hovrar med muspekaren över ett av dessa ogiltiga fält visas följande fel:

Det går inte att kombinera den sekundära datakällan eftersom ett eller flera fält använder en aggregering som inte stöds.

 

Det här felet kan bero på något av följande:

 • Icke-additiva aggregeringar från den primära datakällan: Icke-additiva aggregeringar stöds endast i den primära datakällan om data i datakällan kommer från en relationsdatabas som medger användning av tillfälliga tabeller. För att komma runt det här problemet bör du överväga att skapa ett extrakt av datakällan. Extrakt har stöd för temporära tabeller.

 • Icke-additiva aggregeringar från den sekundära datakällan: Icke-additiva aggregeringar stöds bara i den sekundära datakällan om länkningsfältet från den primära datakällan finns i vyn och om inga icke-aggregerade dimensioner från den sekundära datakällan finns i vyn. Vissa nummerfunktioner kan fortfarande användas om de innehåller en additiv aggregering. Använd till exempel ROUND(SUM([Försäljning]);1) i stället för ROUND([Försäljning];1).

 • Icke-additiva aggregeringar från en datakälla med flera anslutningar som använder en liveanslutning: Datakällor med flera anslutningar som ansluter till data via en liveanslutning har inte stöd för tillfälliga tabeller. Det innebär att om du använder en datakälla med flera anslutningar som ansluter till data via en liveanslutning så går det inte att använda kombinerade data med icke-additiva aggregeringar. För att komma runt det här problemet bör du överväga att skapa ett extrakt av datakällan med flera anslutningar. Extrakt har stöd för temporära tabeller.

 • LOD-uttryck från den sekundära datakällan: Det här felet kan också visas om du använder ett LOD-uttryck (detaljnivå) (Level of Detail) i en vy som använder kombinerade data. Lös problemet genom att kontrollera att länkningsfältet i den primära datakällan finns i vyn innan du använder ett LOD-uttryck från den sekundära datakällan och ta bort eventuella dimensioner, inklusive dimensionsfilter, från den sekundära datakällan.

Datakällor som innehåller logiska tabeller kan inte användas som sekundära datakällor för kombinerade data

Den sekundära datakällan kan använda logiska kopplingar förutsatt att följande villkor uppfylls: 

 • Alla aktiva länkningsfält från den primära datakällan måste finnas i vyn på en annan hylla än hyllan Filter.
 • Alla fält från den sekundära datakällan aggregeras, inklusive dimensioner.

 

Asterisker visas i bladet

När du kombinerar data kontrollerar du att det bara finns ett matchande värde i den sekundära datakällan för varje markering i den primära datakällan. Om det finns flera matchande värden visas en asterisk i vyn när du har kombinerat data.

Anta till exempel att du har två datakällor: Population (Befolkning) och Superstore. Den primära datakällan, Population (Befolkning), har ett fält med namnet State (Län). Den sekundära datakällan, Superstore, innehåller fälten State (Län) och Segment. I den sekundära datakällan har varje delstat flera segment. Alabama har till exempel tre segment: Consumer (Konsumenter), Corporate (Företag) och Home Office (Hemmakontor).

Primär datakälla

Sekundär datakälla

När du kombinerar två datakällor baserat på fältet State (Län) skapar du en länk där ett enstaka värde för delstater (i den primära datakällan) kan ha flera segmentvärden (i den sekundära datakällan). I detta fall gör flera värden för segment i den sekundära datakällan för varje tillhörande delstatsvärde i den primära datakällan att asterisker visas i vyn, som du ser i bilderna nedan.

Kombinerade data

Lösa problem med asterisker i bladet

Undvik att asterisker visas i bladet genom att se till att det bara finns ett matchande värde i den sekundära datakällan för varje markering i den primära datakällan. Hur du kontrollerar detta beror på dina data och den vy som du försöker skapa, men du kan prova förslagen nedan och se om det löser problemet.

 • Lägg till ett fält med högre detaljnivå från den primära datakällan i bladet.

  Anta till exempel att du har en vy som liknar den i exemplet ovan. Då kan du till exempel lägga till fältet City (Stad) i bladet, som har högre detaljnivå än den i ett fält som State (Län).

 • Återskapa vyn för att byta plats på den primära och sekundära datakällan. Generellt bör den datakälla vars värden har högre detaljnivå vara den primära datakällan.

  Anta till exempel att du har en vy som liknar den i exemplet ovan. Överväg att göra Superstore till den primära datakällan och Population (Befolkning) till den sekundära datakällan.

Null-värden visas när datakällor har kombinerats

Ibland kan null-värden visas i stället för de data som du förväntar dig i vyn när du använder kombinerade data. Null-värden kan visas av några olika anledningar:

 • Den sekundära datakällan innehåller inte värden för motsvarande värden i den primära datakällan.

 • Fälten som du kombinerar har inte samma datatyp.

 • Versaler och gemener används inte på samma sätt för värdena i den primära och sekundära datakällan.

Kombinerade data fungerar genom att data i den primära datakällan kompletteras med data från den sekundära datakällan baserat på länkningsfältet. Det betyder att Tableau använder alla data i den primära datakällan och endast motsvarande matchningar i den sekundära datakällan. Om Tableau inte kan identifiera minst ett matchande värde i den sekundära datakällan för motsvarande värde i den primära datakällan så visas null-värden.

Du kan lösa det här problemet genom att göra följande:

 • Infoga data i den sekundära datakällan: Infoga data som saknas i den sekundära datakällan så att alla poster i den primära datakällan har en matchning. Låt säga att din primära datakälla innehåller värden för alla 50 delstater i USA, men att din sekundära datakälla endast har värden för 30 av dem. Du kan lösa det här problemet genom att lägga till värden för de resterande 20 delstaterna till den underliggande datauppsättningen för den sekundära datakällan. Du kan också prova att Hämta ett fält till den primära datakällan eller Alias-fältvärden använder kombinerade data för att komma runt problemet med null-värden om du inte kan ändra underliggande data.

 • Kontrollera att datatyper i den primära och sekundära datakällan matchar varandra: Till exempel måste båda datakällorna använda strängdata för de fält som datakombinationen baseras på, eller så måste båda fälten innehålla nummer. Du kan inte kombinera fält där det ena fältet innehåller nummer och det andra strängar.

 • Kontrollera att värdena i den primära och sekundära datakällan använder versaler och gemener på samma sätt: Om namnen i den ena datakällan innehåller en blandning av versaler och gemener, och namnen i den andra endast innehåller versaler, så returneras null-värden. Mer information finns i Null-värden visas för kombinerade data (på engelska).

Problem med att kombinera data när datakällor har publicerats

När du gör en anpassning på fältnivå som kombinerar två datakällor baseras anpassningen på den ena datakällan, den primära datakällan. När den primära och sekundära datakällan sedan publiceras till Tableau Server eller Tableau Cloud så fungerar inte längre den primära datakällan som innehåller anpassningen (d.v.s. referensen till den sekundära datakällan). Anpassningen fungerar inte längre eftersom kombinationsrelationen mellan den primära och sekundära datakällan har brutits. Det beror på att kombinationsrelationen mellan den primära och sekundära datakällan definieras på arbetsboknivå.

Anta till exempel att du har två datakällor: Butik – primär och Butik – väst. Du skapar en anpassning på fältnivå, t.ex. en beräkning, som kombinerar försäljningen från den primära datakällan, Butik – primär, med försäljningen från den sekundära datakällan, Butik – väst. När du publicerar datakällorna till Tableau Server eller Tableau Cloud slutar beräkningen i Butik – primär att fungera. Det beror på att beräkningen refererar till den sekundära datakällan, Butik – väst, vars plats inte längre går att avgöra.

Du kan komma runt det här problemet genom att göra följande:

 1. Publicera varje datakälla innan du skapar anpassningar på fältnivå.

 2. Anslut till båda datakällorna.

 3. Skapa en arbetsbok som innehåller de anpassningar på fältnivå som du behöver.

 4. Publicera arbetsboken till Tableau Server.

  Du kan använda den här arbetsboken som en ”mall” som kan delas och laddas ned av dig och andra.

Kombinera data med en kubdatakälla (flerdimensionell)

Kubdatakällor kan bara användas som primär datakälla för kombinerade data i Tableau. De kan inte används som sekundära datakällor.

Andra problem med att kombinera data

Hjälp med andra problem som kan uppstå när du kombinerar data finns på länkarna nedan.

Sortering är inte tillgängligt
Vissa åtgärder fungerar inte som förväntat
Oväntade värden och fältändringar
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!