Uppdatera flödesutdatafiler från kommandoraden

Stöds endast i Tableau Prep Builder.

Du kan köra ditt flöde från kommandoraden för att uppdatera flödet i stället för att köra flödet från Tableau Prep Builder. Med denna metod kan du köra ett flöde i taget. Detta alternativ är tillgängligt både på Windows- och Mac-datorer med Tableau Prep Builder installerat.

Obs! Om du använder inloggningsbaserad licenshantering (LBLM) ska du se till att du öppnar Tableau Prep regelbundet. Annars kan leasingavtalet löpa ut, vilket gör att flöden som körs via kommandoraden inte fungerar. Du kan även kontakta din administratör och ändra din leasingperiod till maximal längd. Mer information finns i Inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Anslutningsbegränsningar:

 • JDBC- eller ODBC-anslutningar: Flöden som innehåller dessa anslutningar kan från och med version 2019.2.3 köras från kommandoraden.
 • Molnanslutningar: Flöden som innehåller molnanslutningar, till exempel Google BigQuery, kan inte köras från kommandoraden. Kör istället flödet manuellt eller kör flödet enligt ett schema i Tableau Server eller Tableau Cloud med Tableau Prep Conductor. Mer information finns i Håll flödesdata uppdaterade.
 • Enkel inloggningsautentisering: Flöden som körs från kommandoraden stöds inte om du använder enkel inloggningsautentisering. Du kan köra flöden från Tableau Prep Builder istället.
 • Flerfaktorsautentisering: Tableau Prep Command Line Interface (CLI) stöder inte Tableau med flerfaktorsautentisering (MFA). Se den här artikeln(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus kunskapsbas för mer information.

För Windows-datorer kan du även schemalägga den här processen med Windows schemaläggaren. Mer information finns i Schemaläggaren(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Microsoft Online-hjälpen.

När du kör flöden från kommandoraden uppdaterar Tableau Prep Builder alla utmatningar för flödet med hjälp av inställningarna för de utmatningssteg som anges i Tableau Prep Builder. Information om hur du anger dina utmatningsplatser finns i Skapa dataextraktfiler och publicerade datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om hur du ställer in dina skrivalternativ (version 2020.2.1 och senare) finns i Anpassa skrivalternativ.

Innan flödet körs

För att köra flödet från kommandoraden behöver du administratörsbehörighet för den dator du kör flödet på och du behöver följande information:

 • Sökvägen där Tableau Prep Builder är installerad.

 • Om du ansluter till databaser och publicerar utmatningsfiler till en server eller en databas (version 2020.3.1 och senare) skapar du en .json-fil som innehåller alla nödvändiga inloggningsuppgifter.

 • Sökvägen där filen Tableau Flow (.tfl) finns.

Krav på .json-inloggningsfilen

Obs! Det krävs inga .json-inloggningsfiler om flödet ansluter till och matar ut till lokala filer, filer som lagras i en nätverksresurs eller inmatningsfiler som använder Windows-autentisering (SSPI). Mer information om Windows-inloggning finns i SSPI-modell(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Microsoft Online-hjälpen.

Tableau Prep Builder använder information från flödesfilen och från .json-filen för att köra flödet vid fjärranslutningar. Till exempel databasnamnet för dina fjärranslutningar och projektnamnet för dina utmatningsfiler kommer från flödet och servernamnet och inloggningsuppgifterna kommer från .json-filen.

 • Om du planerar att återanvända filen placerar du den i en mapp där den inte kommer att skrivas över av Tableau Prep Builder-installationsprocessen.
 • Om du kör ett flöde som innehåller något av följande måste du inkludera en.json-fil som innehåller de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta.
  • Ansluter till databasfiler eller publicerade datakällor.
  • Utmatningen publiceras på en server eller i en databas (version 2020.3.1 och senare).
  • Flödet innehåller skriptsteg för Rserve eller TabPy. .json-filen måste innehålla de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till dessa tjänster. Om du vill ha mer information, se matriskraven för din version nedan.
 • De inloggningsuppgifter som anges i ditt flöde och de inloggningsuppgifter som ingår i din .json-fil måste matcha, annars kommer flödet inte att köras.
 • När du kör processen används och uppdateras värddatornamnet, porten och användarnamnet för att hitta den matchande anslutningen i Tableau-flödesfilen (.tfl) innan du kör processen. Port-ID och webbplats-ID är valfria om denna information inte krävs av dina anslutningar.
 • Om du ansluter till en publicerad datakälla inkluderar du värdnamn, contentUrl och port (80 för http och 443 för https) i ingångsanslutningarna. Värdnamnet krävs för att hitta den matchande anslutningen i Tableau-flödesfilen (.tfl) och contentUrl och port används för att upprätta anslutningen till servern.

 • Om du ansluter till Tableau Cloud inkluderar du porten (80 eller 443) i ingångsanslutningarna för den podd som du ansluter till. Se även till att du inkluderar motsvarande poddprefix med online.tableau.com i serveranslutningens URI. Mer information om Tableau Cloud finns i Tableau Bridge-anslutningar till Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.
 • (version 2021.4.1 och senare) Om du inkluderar parametrar i ditt flöde kan du skapa och inkludera en .json-fil med parameteråsidosättning i kommandoraden för att ändra parametervärden från de aktuella standardvärdena. Mer information finns i Kör flöden som innehåller parametervärden.

Beroende på din Tableau Prep Builder-version kan dina inloggningsuppgifter formateras på olika sätt. Klicka på fliken nedan för att se inloggningsformatet för din Tableau Prep Builder version.

Beroende på dina anslutningar inkluderar du dina server- eller databasuppgifter eller båda. När ditt flöde ansluter till och matar ut till samma server eller databas behöver du bara inkludera ett enda block i .json-filen. Använd en kommaseparerad matris om du ansluter till en server eller till en databas som använder olika inloggningsuppgifter.

ServeranslutningarDatabasanslutningarRserver- eller Tableau Python-anslutningar

Anslutningsblockets namn: ”tableauServerConnections”

Inkludera följande data i matrisen:

 • serverUrl (servernamn) För Tableau Cloud inkluderar du motsvarande poddprefix med online.tableau.com. Till exempel ”https://10az.online.tableau.com”
 • contentUrl (webbplats-ID. Detta visas efter /site/ i URL:en för Tableau Server eller Tableau Cloud. Till exempel ”https://my.server/#/site/mysite” anges till "contentUrl": "mysite".))
 • port (port-ID)
 • användarnamn
 • lösenord

Anslutningsblockets namn: ”databaseConnections”

Inkludera följande data i matrisen:

 • värdnamn (servernamn)
 • port (port-ID)
 • användarnamn
 • lösenord

Inkludera endast den här matrisen om flödet innehåller skriptsteg för R eller TabPy.

Anslutningsblockets namn: ”extensions”

Inkludera följande data i matrisen:

 • extensionName: Specificera "rSupport" or "pythonSupport"
 • vanlig: Inkludera ”host” och ”port”. Du kan också inkludera ”användarnamn” eller ”sslCertificate” (innehållet i din offentliga .pem-fil kodad som base64 sträng) om tillämpligt.
 • känslig: Inkludera ”lösenord” om du använder ett. Annars inkludera en tom matris.

Obs! ContentUrl krävs alltid i .json-filen för serveranslutningar. Om du ansluter till en standardwebbplats, till exempel ”https://my.server/#/site/” anger du ContentUrl till tomt. Exempel: "contentUrl": ""

Kör flöden som innehåller parametervärden

Stöds i Tableau Prep Builder version 2021.4.1 och senare.

Om du vill köra flöden från kommandoraden som innehåller parametervärden kan du skapa en .json-fill för parameteråsidosättning som innehåller de parametervärden du vill använda. Dessa värden åsidosätter de aktuella (standard) värden som definierats för parametrarna.

Detta är en separat fil från din credentials.json-fil och innehåller dina parameternamn och värden.

Obs! Från och med version 2022.1.1 behöver parametervärden inte längre vara inom citationstecken. I tidigare versioner måste alla parameternamn och värden innehålla citationstecken.

Exempel:

{
  "Parameter 1": Value 1,
  "Number Parameter": 40,
  "Boolean Parameter": True
}				

När du kör flödet inkluderar du -p --parametrar och namnet på din fil på kommandoraden.

Exempel:

Windows

 "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -t "path\to\[your flow file name].tfl" -p|--parameters parameters.override.json

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -t path/to/[your flow file name].tfl -p|--parameters parameters.override.json

Exempel

Det här avsnittet visar olika exempel på inloggningsfiler som du kan skapa med hjälp av krav på .json-inloggningsfilen.

Ansluta till en serveranslutning

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som ansluter till och matar ut till en serveranslutning som använder samma inloggningsuppgifter:

{
 "tableauServerConnections":[
  {
  "serverUrl":"https://my.server",
  "contentUrl": "mysite",
  "port":443,
  "username": "jsmith",
  "password": "passw0rd$"
  }
 ]
}				

Ansluta till en serveranslutning och mata ut till en databasanslutning

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som ansluter till och matar ut till en databasanslutning:

{
 "tableauServerConnections":[
  {
  "serverUrl":"https://my.server",
  "contentUrl": "mysite",
  "port":443,
  "username": "jsmith",
  "password": "passw0rd$"
  }
],
 "databaseConnections":[
  {
  "hostname":"example123.redshift.amazonaws.com",
  "port":"5439",
  "username":"jsmith",
  "password":"p@s$w0rd!"
  }
 ]
}

Flödet inkluderar Rserve- och TabPy-skriptanslutningar och matar ut till en databasanslutning

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som inkluderar Rserve- och TabPy-inloggningsuppgifter och matar ut till en databasanslutning:

{
 "extensions": [
  {
	 "extensionName": "rSupport",
	 "regular": {
		"host": "localhost",
		"port": "9000",
		"username": "jsmith"
	},
	"sensitive": {	
	 "password": "pwd"	
	}
  },
  {
	"extensionName": "pythonSupport",
	"regular": {
	 "host": "localhost",
	 "port": "9000"
	},
	"sensitive": {
	}
  }
 ],										
 "databaseConnections":[
  {
  "hostname":"example123.redshift.amazonaws.com",
  "port": "5439",
  "username": "jsmith",
  "password": "p@s$w0rd!"
  },
  {
  "hostname":"mysql.mydb.tsi.lan",
  "port": "3306",
  "username": "jsmith",
  "password": "mspa$$w0rd"
  }
 ]
}			

Ansluta till och mata ut till olika databasanslutningar

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som ansluter till och matar ut till olika databasanslutningar:

{
 "databaseConnections":[
{
 "hostname":"example123.redshift.amazonaws.com",
 "port": "5439",
 "username": "jsmith",
 "password": "p@s$w0rd!"
 },
 {
  "hostname":"mysql.mydb.tsi.lan",
  "port": "3306",
  "username": "jsmith",
  "password": "mspa$$w0rd"
 }
 ]
}			

Ange en matris för dina in- och utmatningsanslutningar.

Obs! Om du använder Tableau Prep Builder version 2018.2.2 till och med 2018.3.1 ska du alltid inkludera matriserna ”inputConnections” och ”outputConnections” även om flödet inte har fjärranslutningar för inmatning eller utmatning. Lämna matriserna tomma. Om du använder Tableau Prep Builder version 2018.3.2 och senare behöver du inte inkludera de tomma matriserna.

InmatningsanslutningarUtmatningsanslutningarRserver- eller Tableau Python-anslutningar
 • värdnamn (servernamn)
 • contentUrl (krävs alltid för publicerade datakällor. Se Utmatningsanslutningar för beskrivning.)
 • port (port-ID)
 • användarnamn
 • lösenord
 • serverUrl
 • contentUrl (webbplats-ID. Detta visas efter /site/ i URL:en för Tableau Server eller Tableau Cloud. Till exempel ”https://my.server/#/site/mysite” anges till "contentUrl": "mysite".)
 • användarnamn
 • lösenord

Inkludera endast den här matrisen om flödet innehåller skriptsteg för R eller TabPy som kräver ett lösenord.

 • extensionName: Specificera "rSupport" or "pythonSupport"
 • inloggningsuppgifter: Inkludera ”lösenord”.

Exempel

Det här avsnittet visar två olika exempel på inloggningsfiler som du kan skapa med hjälp av krav på .json-inloggningsfilen.

Ansluta till en publicerad datakälla

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som ansluter till en publicerad datakälla och matar ut data till en server som innehåller ett plats-ID

Obs! Om inputConnection eller outputConnection använder standardwebbplatsen, till exempel ”https://my.server/#/site/” anger du ContentUrl till tomt. Exempel: "contentUrl": ""

{ 
 "inputConnections":[
  {
   "hostname":"https://my.server",
   "contentUrl": "mysite",
   "port":443,								
   "username": "jsmith",
   "password": "passw0rd$"
  }
 ],
 "outputConnections":[
  {
   "serverUrl":"https://my.server",
   "contentUrl":"mysite",
   "username":"jsmith",
   "password":"passw0rd$"
  }
 ]
}

Ansluta till två databaser

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som ansluter till MySQL och Oracle och matar ut data till en server som innehåller ett plats-ID

{ 
 "inputConnections":[
  {
   "hostname":"mysql.example.lan",
   "port":1234,
   "username": "jsmith",				
   "password": "passw0rd"
 },
  {
   "hostname":"Oracle.example.lan",
   "port":5678,
   "username": "jsmith",				
   "password": "passw0rd" 
 }
], 
 "outputConnections":[
  {
   "serverUrl":"http://my.server",
   "contentUrl":"mysite",
   "username":"jsmith",
   "password":"passw0rd$"
  } 
 ]
}

Flödet innehåller skriptsteg för Rserve och TabPy och ansluter till en databas

Det här exemplet visar en .json-inloggningsfil som innehåller lösenordet för Rserve- och TabPy-tjänster och ansluter till MySQL.

{ 
 "inputConnections":[
  {
   "hostname":"mysql.example.lan",
   "port":1234,
   "username": "jsmith",				
   "password": "passw0rd"
 }
], 
 "extensions":[
  {
   "extensionName":"rSupport",
   "credentials":{
   "password":"pwd",
  }
 },
  {
	"extensionName" : "pythonSupport",
	"credentials": {
	"password": "pwd"
	}
  } 
 ]
}

Tips när du skapar din inloggningsfil

För att undvika fel när flödet körs ska du se till att din inloggningsfil följer dessa riktlinjer:

 • Om du använder Tableau Prep Builder version 2018.2.2 till och med 2018.3.1 ska du alltid inkludera matriserna ”inputConnections” och ”outputConnections” även om flödet inte har fjärranslutningar för inmatning eller utmatning. Lämna matriserna tomma.

  Om du använder Tableau Prep Builder version 2018.3.2 och senare behöver du inte inkludera den tomma matrisen.

  • Har du ingen fjärranslutning för inmatning? Inkludera den här syntaxen längst upp i .json-filen

   {
    "inputConnections":[
    ],
  • Har du ingen fjärranslutning för utmatning? Inkludera den här syntaxen längst ned i .json-filen

  • "outputConnections":[
    ]
   }
 • Inget port-ID för inmatningsanslutningen eller porten anges som en del av servernamnet.

  Om det inte finns något port-ID för din anslutning, inkludera inte "port":xxxx, referensen i .json-filen, inte ens "port": "". Om port-ID ingår i servernamnet, inkludera port-ID i värdnamnet. Exempel: "hostname": "mssql.example.lan,1234"

 • När du refererar till "serverUrl": ska du inte inkludera ”/” i slutet av adressen. Använd till exempel "serverUrl": "http://server" och inte "serverUrl": "http://server/".

 • Om du har flera inmatnings- eller utmatningsanslutningar inkluderar du inloggningsuppgifterna för var och en av dem i filen.

 • Om du ansluter till publicerade datakällor ska du se till att du inkluderar värdnamnet och contentUrl i inmatningsanslutningarna.

Kör flödet

Viktigt: Exemplen nedan inkluderar namnändringen för ”Tableau Prep” version 2019.1.2 till ”Tableau Prep Builder”. Om du använder en tidigare version av produkten bör du använda "Tableau Prep” istället.

 1. Öppna kommandotolken eller terminalkommandotolken (MacOS) som administratör.

 2. Kör ett av följande kommandon med hjälp av syntaxen som visas nedan.

  • Flödet ansluter till lokala filer eller till filer som lagras i en nätverksresurs och publicerar till lokala filer, filer lagrade på en nätverksresurs eller använder Windows-autentisering:

   Obs! Om du ansluter till eller matar ut filer som är lagrade i en nätverksresurs använder du UNC-formatet för sökvägen: namnet \\server\path\file. Det får inte vara lösenordsskyddat.

   Windows

    "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -t "path\to\[your flow file name].tfl"

   Mac

   /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -t path/to/[your flow file name].tfl
  • Flödet ansluter till databaser eller publicerar till en server

   Windows

   "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "path\to\[your credential file name].json" -t "path\to\[your flow file name].tfl"

   Mac

   /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c path/to/[your credential file name].json -t path/to/[your flow file name].tfl
  • Flödesfilen eller inloggningsfilen lagras på en nätverksresurs (använd UNC-formatet för sökvägen: \\server\path\file-namn):

   Windows

   "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "\server\path\[your credential file name].json" -t "\server\path\[your flow file name].tfl"

   Mac: Mappa nätverksresursen till /Volumes i Sökaren så att den är beständig och använd sedan /Volumes/.../[your file] för att ange sökvägen:

   /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c /Volumes/.../[your credential file name].json -t path/to/[your flow file name].tfl

För vanliga fel och lösningar se Vanliga fel när kommandoraden används för att köra flöden.

Kör flödet med inkrementell uppdatering aktiverad

Stöds i Tableau Prep Builder version 2020.2.1 och senare och webben från och med version 2020.4. Inkrementell uppdatering stöds för närvarande inte vid skrivning av flödesutdata till Microsoft Excel.

Om du inte har Tableau Prep Conductor aktiverat på din server för att schemalägga dina flödeskörningar kan du köra flödet med inkrementell uppdatering från kommandoraden. Inkludera bara parametern --incrementalRefresh i din kommandorad som visas i exemplet nedan.

Windows

 "\[Tableau Prep Builder install location]\Tableau Prep Builder <version>\scripts"\tableau-prep-cli.bat --incrementalRefresh -t "path\to\[your flow file name].tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli --incrementalRefresh -t path/to/[your flow file name].tfl

Om inmatningsstegen i ditt flöde har inkrementell uppdatering aktiverad och de inkrementella uppdateringsparametrarna är rätt konfigurerade gör Tableau Prep Builder följande:

 • Alla inmatningar i flödet som har inkrementell uppdatering aktiverad kommer att köra alla motsvarande utmatningar med inkrementell uppdatering.
 • Om ingen inmatning i flödet har inkrementell uppdatering aktiverad kommer alla utmatningar att köras med fullständig uppdatering. Ett meddelande visar information om uppdateringsmetoden.
 • Om vissa inmatningar i flödet har inkrementell uppdatering aktiverad kommer motsvarande utmatningar att köras med inkrementell uppdatering. De andra utmatningarna kommer att köras med fullständig uppdatering och ett meddelande visar information om uppdateringsmetoden.

För information om hur du konfigurerar flöden för att använda inkrementell uppdatering, se Uppdatera flödesdata med inkrementell uppdatering.Uppdatera flödesdata med inkrementell uppdatering

Kommandoalternativ

Om du vill visa hjälpalternativen inkluderar du -h i kommandoraden.

KommandoalternativBeskrivningKommentarer
-c , --connections <arg>Anslutningssökvägen till inloggningsfilen.Kräver sökvägen till var inloggningsfilen finns.
-d, --debugFelsök flödesprocessen.Inkludera det här alternativet för att visa mer information för att hjälpa till att felsöka ett problem vid uppdatering av flödet. Loggfiler lagras i: My Tableau Prep Builder Repository\Command Line Repository\Logs
-dsv, --disableSslValidationInaktivera SSL-validering (MacOS)När du kör flöden med hjälp av kommandoraden på MacOS, kan en dialogruta visas som frågar efter nyckelkedjans användare och lösenord. Från och med Tableau Prep Builder version 2019.3.2 kan du gå in i denna ytterligare parameter för att inaktivera denna dialogruta för nyckelkedja. Till exempel: /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ [Tableau Prep Builder version].app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -dsv -c path/to/[your credential file name].json -t path/to/[your flow file name].tfl
-h, --helpVisa hjälp för syntaxalternativ.

Hjälpalternativet eller ett syntaxfel visar följande information:

usage: tableau-prep-cli [-c <arg>] [-d] [-h] [-t <arg>]
-c,--connections <arg>    Path to a file with all connection information
-d,--debug          This option is for debugging
-dsv,--disableSslValidation  Disable SSL validation
-h,--help           Print usage message
-inc,--incrementalRefresh   Run incremental refresh for all outputs that are configured to support it
-t,--tflFile <arg>      The Tableau Prep Builder flow file	
-inc, --incrementalRefreshKör inkrementell uppdatering för alla utmatningar som har konfigurerats att använda den.

Inkludera detta alternativ för att köra inkrementell uppdatering för alla inmatningar som har konfigurerats att använda den. Inkrementell uppdatering gör att Tableau Prep Builder endast kan hämta och bearbeta nya rader istället för alla rader i ett flöde.

Inställningarna för inkrementell uppdateringskonfiguration på inmatningsstegen avgör vilka flödesutmatningar som kan köras stegvis. Alla andra utmatningar kommer att köras med fullständig uppdatering och ett meddelande visar information om uppdateringsmetoden.

Mer information om hur du kör flöden med inkrementell uppdatering finns i Uppdatera flödesdata med inkrementell uppdatering.

-t, --tflFile <arg>.tfl-flödesfilenKräver sökvägen där .tfl-flödesfilen finns.
-p, --parameters Parametrarna åsidosätter .json-filenInkludera den här filen om du vill åsidosätta de aktuella (standard) parametervärdena som tillämpas på flödet. Mer information om hur du använder flödesparametrar finns i Skapa och använd parametrar i flöden.

Syntaxexempel

Kommandoraderna nedan visar fyra olika exempel för att köra ett flöde med följande kriterier:

 • Tableau Prep Builder version: 2022.1.1

  Viktigt: Exemplen nedan inkluderar namnändringen för Tableau Prep version 2019.1.2 till Tableau Prep Builder. Om du använder en tidigare version av produkten bör du använda "Tableau Prep” istället.

 • Flödesnamn: Flow1.tfl

 • Flödesplats: C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows

 • Inloggningsfilens namn: Flow 1.json

 • Inloggningsfilens plats: C:\Users\jsmith\Desktop\Flow credentials

 • Inloggningsfilens plats lagrad på en nätverksresurs: \tsi.lan\files\Flow credentials

Flödet ansluter till och publicerar till lokala filer

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl

Flödet ansluter till och publicerar till lokala filer och använder det korta formuläret för inkrementell uppdatering

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -inc -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -inc -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl

Flödet ansluter till databaser och publicerar till en server

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "\C:\Users\jsmith\Desktop\Flow credentials\Flow1.json" -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c /Users/jsmith/Desktop/Flow\ credentials/Flow1.json -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl

Flödet publiceras till en server och inloggningsfilen lagras på en nätverksresurs

Windows

"\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2022.1.1\scripts"\tableau-prep-cli.bat -c "\\tsi.lan\files\Flow credentials\Flow1.json" -t "\C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Prep Builder Repository\Flows\Flow1.tfl"

Mac

/Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ 2022.1.1.app/Contents/scripts/./tableau-prep-cli -c /Volumes/files/Flow\ credentials/Flow1.json -t /Users/jsmith/Documents/My\ Tableau\ Prep\ Builder\ Repository/Flows.Flow1.tfl
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!