คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

คุณสามารถทำให้การเพิ่มผู้ใช้เป็นงานอัตโนมัติโดยการสร้างไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) พร้อมข้อมูลผู้ใช้ จากนั้นนำเข้าไฟล์ คุณสามารถรวมข้อมูลแอตทริบิวต์ในไฟล์ CSV เช่น ระดับใบอนุญาตและสิทธิ์เข้าถึงเพื่อเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้กับผู้ใช้พร้อมกับที่คุณนำเข้าพวกเขาได้

ในการนำเข้าผู้ใช้ คุณสามารถใช้หน้าการจัดการระบบของไซต์หรือยูทิลิตี้ tabcmd การใช้ tabcmd จะมอบตัวเลือกสำหรับกำหนดบทบาทในไซต์ให้กับผู้ใช้ทั้งหมดในไฟล์ CSV หากต้องการข้อมูล โปรดดู นำเข้าผู้ใช้ หรือ createsiteusers filename.csv

ข้อกำหนดรูปแบบไฟล์ CSV

เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV สำหรับนำเข้าผู้ใช้ ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ไฟล์นี้ไม่มีส่วนหัวของคอลัมน์ Tableau Cloud จะถือว่าทุกบรรทัดในไฟล์แทนถึงผู้ใช้

 • ไฟล์อยู่ในรูปแบบ UTF-8 และมีเครื่องหมายลำดับไบต์ (BOM)

 • การเข้ารหัสตัวอักขระ เข่น BIG-5 ถูกแปลงเป็น UTF-8 คุณสามารถทำได้โดยการเปิดไฟล์เครื่องมือแก้ไขข้อความ แล้วใช้คำสั่ง บันทึกเป็น

 • ถ้าชื่อผู้ใช้มีตัวอักขระ @ ที่แทนถึงสิ่งใดๆ ที่นอกเหนือจากตัวแยกโดเมน คุณจะต้องดูที่การใช้สัญลักษณ์รูปแบบเลขฐานสิบหก: \0x40

  ตัวอย่างเช่น user@fremont@mycompany.com ควรเป็น user\0x40fremont@mycompany.com

คอลัมน์ที่จำเป็นในไฟล์ CSV

ค่าต่อไปนี้จำเป็นสำหรับผู้ใช้แต่ละราย:

 • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

ตัวเลือกคอลัมน์ CSV เพิ่มเติม

สำหรับแต่ละผู้ใช้ ไฟล์ CSV สามารถมีฟิลด์ดังต่อไปนี้ ในตำแหน่งที่บ่งชี้ไว้ Tableau Cloud จะไม่ใช้ฟิลด์ แต่จะต้องถือเป็นฟิลด์ในไฟล์

 • ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ นี่เป็นคอลัมน์ที่จำเป็นเท่านั้น

 • รหัสผ่าน Tableau Cloud ไม่ได้ใช้ฟิลด์นี้ แต่คุณต้องคั่นแต่ละแถวเพื่อจัดตำแหน่งฟิลด์ต่อๆ ไปให้ถูกต้อง

 • ชื่อที่แสดง Tableau Cloud ไม่ได้ใช้ฟิลด์นี้ แต่คุณต้องคั่นแต่ละแถวเพื่อจัดตำแหน่งฟิลด์ต่อๆ ไปให้ถูกต้อง

 • ระดับของใบอนุญาต ซึ่งอาจเป็น Creator, Explorer, Viewer หรือ ถูกยกเลิกใบอนุญาต

 • ระดับของผู้ดูแลระบบ ระดับสามารถเป็น Site หรือ None

 • ความสามารถการเผยแพร่ ค่าที่ยอมรับคือ Yes/True/1 หรือ No/False/0 หากระดับของใบอนุญาตคือ Creator ความสามารถในการเผยแพร่ต้องเป็นใช่/จริง/1

รายการตัวอย่างไฟล์ CSV

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผู้ใช้ที่จะได้รับอนุญาตบทบาทในไซต์เป็น Explorer ซึ่งไม่ใช่ผู้ดูแลไซต์ และจะสามารถเผยแพร่ไปยังโปรเจ็กต์ที่พวกเขามีสิทธิ์ในเนื้อหาที่เหมาะสมอยู่

user1@domain.com,,,Explorer,None,true

เมื่อเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ระดับผู้ดูแลระบบ คุณสามารถนำเข้าผู้ใช้ต่อไปนี้เป็นผู้ดูแลไซต์พร้อมบทบาทในไซต์เป็น Explorer ผู้ดูแลไซต์

adminuser@domain.com,,,Explorer,Site,true

หมายเหตุ

 • ถ้าไฟล์ CSV มีเฉพาะค่าชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) ผู้ใช้จะได้รับการเชิญทางอีเมลไปยังไซต์ ผู้ใช้สามารถรวมไซต์เพื่อสร้างบัญชีของตน แต่บัญชีจะยังไม่มีใบอนุญาตจนกว่าผู้ดูแลระบบจะกำหนดค่าบัญชี (ชื่อที่แสดง ระดับใบอนุญาต เป็นต้น)

 • ฟิลด์รหัสผ่าน (ค่าที่สอง) และชื่อที่แสดง (ค่าที่สาม) จะไม่ถูกใช้โดย Tableau Cloud ค่าที่คุณระบุสำหรับฟิลดืเหล่านั้นจะถูกละเว้น

  อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการตั้งค่าใบอนุญาตและการเข้าถึงเพื่อเผยแพร่สำหรับผู้ใช้ ไฟล์ของคุณยังคงต้องมีตัวคั่นสำหรับฟิลด์เหล่านี้ตามที่แสดงฝในตัวอย่างก่อนหน้านี้

 • ผู้ใช้ใหม่จะต้องเลือกรหัสผ่านและชื่อที่แสดงเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกใน Tableau Cloud ถ้าผู้ใช้มีบัญชี Tableau อยู่แล้ว เช่น ฟอรัมชุมชน Tableau พวกเขาก็จะมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว

 • ไฟล์ CSV ไม่ได้มีฟิลด์สำหรับการตั้งค่าประเภทการรับรองสิทธิ์ (Tableau, Google หรือ SAML) คุณระบุค่านี้ใน Tableau Cloud เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ที่นำเข้าทั้งหมด และคุณสามารถเปลี่ยนค่าประเภทการรับรองสิทธิ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้หลังจากนั้น

  หมายเหตุ: อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้ tabcmd เพื่อนำเข้าผู้ใช้และตั้งค่าค่าประเภทการรับรองสิทธิ์และบทบาทในไซต์ที่จะนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในไฟล์ CSV ได้ สำหรับข้อมูล ให้ดูที่ createsiteusers filename.csv

การตั้งค่า CSV และบทบาทในไซต์

การตั้งค่าระดับใบอนุญาต ผู้ดูแลระบบ และการเผยแพร่สำหรับผู้ใช้จะเป็นการกำหนดลักษณะการตั้งค่าบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการนำเข้า ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงการตั้งค่าเป็นบทบาทในไซต์

การตั้งค่า CSVบทบาทในไซต์

ระดับของใบอนุญาต=(รายการใดๆ)

ผู้ดูแล=ระบบ

ผู้เผยแพร่=true

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับ Tableau Server เท่านั้น และมีผลใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าผู้ใช้ในขณะจัดการเซิร์ฟเวอร์ (นั่นคือ ไม่ได้เข้าสู่ระบบของไซต์เฉพาะเจาะจง)

ระดับของใบอนุญาต=Creator หรือ Explorer

ผู้ดูแลระบบ=ไซต์

ผู้เผยแพร่=true

Creator ผู้ดูแลไซต์ หรือ Explorer ผู้ดูแลไซต์ การตั้งค่านี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าผู้ใช้ในขณะเข้าสู่ระบบในไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว

ระดับของใบอนุญาต=Creator

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=true

Creator

ระดับของใบอนุญาต=Explorer

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=true

Explorer (สามารถเผยแพร่ได้)

ระดับของใบอนุญาต=Explorer

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=false

Explorer

ระดับของใบอนุญาต=Viewer

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=false

Viewer

ระดับของใบอนุญาต=ไม่มีใบอนุญาต

ผู้ดูแลระบบ=ไม่มี

ผู้เผยแพร่=false

ไม่มีใบอนุญาต

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ