Konfigurera anslutna program med direkt förtroende (direkt betrodd)

Från och med början av januari 2022 har Tableau-anslutna program omärkbar och säker autentisering tack vare ett explicit förtroende mellan er Tableau Cloud-plats och externa program så att:

 • Tillgången till innehåll som kan bäddas in och var det kan bäddas in begränsas.
 • Användarna kan komma åt inbäddat innehåll via enkel inloggning utan någon integrering med en identitetsleverantör (IdP).
 • Användarna kan autentisera direkt från det externa programmet
 • Åtkomst till Tableau REST API (och metadata-API:et från och med Tableau Cloud oktober 2023) kan auktoriseras programmatiskt för användarnas räkning med en JSON-webbtoken (JWT)

Så här fungerar anslutna program

Förtroendet mellan er Tableau Cloud-plats och ert externa program upprättas och verifieras via en JSON-webbtoken, som använder en delad hemlighet från det Tableau-anslutna programmet och signeras av ert externa program.

Viktiga komponenter i anslutna program

Följande komponenter i ett anslutet program samverkar med JWT i ert externa program för att autentisera användare och visa inbäddat innehåll.

 • Hemligheter: Hemligheter är nycklar som delas av Tableau och ert externa program. De används i signaturer som utgör JWT. En hemlighet krävs när anslutna program används för att bädda in autentisering eller REST API-autentisering. Hemligheterna kan skapas i ett anslutet program, upphör inte att gälla och förblir giltiga tills de tas bort.
 • Lista med tillåtna domäner (endast inbäddningsarbetsflöden): Du kan ange en lista med tillåtna domäner i varje anslutet program. Tableau-innehåll som bäddats in via ett anslutet program tillåts bara i de angivna domänerna. På så sätt kan ni försäkra er om att innehållet visas på domäner som är skyddade och godkända av företaget.
 • Åtkomstnivå (endast inbäddningsarbetsflöden): Du kan ange vilket innehåll som kan bäddas in via ett anslutet program genom att koppla det anslutna programmet till ett eller alla projekt. Om du anger ett projekt kan bara innehållet i det valda projektet bäddas in via det anslutna programmet. Om du vill ange flera projekt måste du använda Tableau REST API.

Obs! För att sessionstoken ska vara giltig måste klockorna för det externa programmet och servern, som är värd för det externa programmet, ställas in till Koordinerad universell tid (UTC). Om någon av klockorna använder en annan standard kommer det anslutna programmet inte att vara betrott.

Arbetsflöde för anslutna program

Inbäddningsarbetsflöden

I diagrammet nedan ser du hur autentiseringen mellan ert externa program (webbserver och webbsida) och det anslutna programmet fungerar.

 1. Användaren besöker webbsidan: När en användare besöker det inbäddade innehållet på en webbsida skickar sidan en GET-begäran till ert externa program för att hämta HTML-koden på den webbsidan.
 2. Det externa programmet konstruerar en autentiseringstoken: Det externa programmet konstruerar en JSON-webbtoken (JWT), som innehåller en hemlighet från det anslutna programmet (steg 3 nedan innehåller ytterligare krav för JSON-webbtoken) och användaråtkomsten för det inbäddade innehållet. Hemligheten signeras av det externa programmet och används för att verifiera förtroendet i ett senare steg.
 3. Det externa programmet svarar med en autentiseringstoken: Det externa programmet svarar webbsidan med JSON-webbtoken i URL:en för det inbäddade innehåll som anropas av webbsidan.
 4. Webbsidan begär innehåll från Tableau: När webbsidan försöker läsa in det inbäddade innehållet anropar sidan URL:en för det inbäddade innehållet, som då skickar en GET-begäran till Tableau.
 5. Tableau validerar token: Tableau tar emot JWT och verifierar förtroendet med det externa programmet genom att identifiera det anslutna programmet och den delade hemligheten som används i JWT. Tableau skapar sedan en session för användaren. Sessionen tar hänsyn till de inbäddningsomfattningar som anges i JWT liksom till de begränsningar som anges i det anslutna programmet, bland annat tillåtna domäner och projekt.
 6. Tableau returnerar innehållet baserat på det begränsade inbäddningssammanhanget: Det inbäddade innehållet läses bara in när sidan ingår i en tillåten domän och innehållet publiceras i ett tillåtet projekt (i förekommande fall). Den autentiserade användaren kan bara interagera med det inbäddade innehållet i den utsträckning som anges i JWT.

Skapa ett anslutet program

Steg 1: Skapa ett anslutet program

Skapa ett anslutet program från sidan Inställningar i Tableau Cloud.

 1. Logga in på Tableau Cloud som platsadministratör.

 2. Välj Inställningar > Anslutna program i den vänstra rutan.

 3. Klicka på listrutan Nytt anslutet program och välj Direkt betrodd.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Skapa anslutet program:
  1. För REST API-auktoriseringsarbetsflöden (inklusive de av metadata-API:ets arbetsflöden som använder REST API för autentisering) anger du ett namn för det anslutna programmet i textrutan Namn på anslutet program och klickar på knappen Skapa.

   Obs! Du kan ignorera Åtkomstnivå och Lista med tillåtna domäner när du konfigurerar ett anslutet program för auktorisering via REST API och metadata-API.

  2. Gör följande för att bädda in arbetsflöden:

   1. Skriv ett namn för det anslutna programmet i textrutan Namn på anslutet program.
   2. Välj Alla projekt eller Endast ett projekt på listrutemenyn Gäller för att styra vilka vyer eller mätvärden som kan bäddas in. Om du väljer alternativet ”Endast ett projekt” väljer du det projekt omfattningen ska gälla. Mer information om de här två alternativen finns i Åtkomstnivå (endast inbäddningsarbetsflöden).

    Obs! 

   3. I listan med tillåtna domäner anger du domäner med de regler som beskrivs i Domänformatering nedan för att styra var vyer eller mätvärden kan bäddas in.

   4. När du är klar klickar du på knappen Skapa.

 5. Klicka på åtgärdsmenyn bredvid det anslutna programmets namn och välj Aktivera. Av säkerhetsskäl är anslutna program som standard inaktiverade när de skapas.

 6. Anteckna det anslutna programmets ID, som också kallas klient-ID, eftersom du ska använda det i steg 3 nedan.

Steg 2: Generera en hemlighet

Du kan generera totalt två hemligheter för varje anslutet program. Den andra hemligheten kan användas för att rotera hemligheten och ge ett extra skydd om en hemlighet skulle avslöjas.

 1. På detaljsidan för det anslutna program du skapade i steg 1 klickar du på knappen Generera ny hemlighet.

 2. Anteckna hemlighetens ID och värde, som ska användas i steg 3 nedan.

Steg 3: Konfigurera en JWT

När du har genererat en hemlighet vill du göra det möjligt för ert externa program att skicka en giltig JWT. JWT är en standard som används för att överföra information på ett säkert sätt mellan två parter. En JWT signeras av ert externa program för att på ett säkert sätt skicka information till Tableau Cloud. JWT hänvisar till det anslutna programmet, den användare som sessionen genereras för och den åtkomstnivå användaren ska ha.

En giltig JWT inkluderar följande information:

 • ID för det anslutna programmet, kallas även klient-ID, från steg 1.
 • Hemlighetens ID och värde som genererades i steg 2.

 • Registrerat anspråk och sidhuvud:

  AnspråkNamnBeskrivning eller obligatoriskt värde
  "kid"Hemligt IDObligatoriskt (i rubriken). Det anslutna programmets hemliga nyckelidentifierare.
  "iss"UtgivareObligatoriskt (i rubriken). Unik utfärdar-URI som identifierar det betrodda anslutna programmet och dess signeringsnyckel.
  "alg"AlgoritmObligatoriskt (i rubriken). JWT-signeringsalgoritm. Endast HS256 stöds.
  "sub"ÄmneAnvändarnamnet (e-postadressen) för den autentiserade Tableau Cloud-användaren.
  "aud"MålgruppVärdet måste vara: "tableau".
  "exp"UtgångstidEn giltig JWT får inte förfalla. Förfallotiden (i UTC) för JWT måste ligga inom den maximala giltighetstiden, som är 10 minuter.
  "jti"JWT IDKrävs som anspråk. Genom ID-anspråket får JWT en skiftlägeskänslig, unik identifierare.
  "scp"

  Viktigt: Använd inte "scope ".

  OmfattningFör inbäddning av arbetsflöden inkluderar de värden som stöds:

  tableau:views:embed
  tableau:views:embed_authoring
  tableau:metrics:embed” (Utfasat i oktober 2023 (Tableau 2023.3))
  tableau:ask_data:embed” (Utfasat i februari 2024 (Tableau 2024.1))

  Obs!

  • Värdena måste skickas som en listtyp.
  • För tableau:views:embed och tableau:views:embed_authoring tar omfattningen hänsyn till de användarbehörigheter som redan har konfigurerats i Tableau Cloud och ger användarna möjlighet att interagera med verktygen i den inbäddade vyn om de är tillgängliga i den ursprungliga vyn.
  • Vi rekommenderar att verktygsfältsparametern utelämnas i den inbäddade koden. Mer information finns i avsnittet Kända problem (endast inbäddningsarbetsflöden) nedan.

  För REST API-auktoriseringsarbetsflöden läser du REST API-metoder som stöder JWT-auktorisering.

  För de av metadata-API:ets arbetsflöden som använder REST API för autentisering är den enda omfattning som stöds tableau:content:read.

  https://tableau.com/odaÅtkomst på begäran – anspråk (aktivera funktion)Endast för inbäddningsarbetsflöden.

  Värdet måste vara ”true” och en eller flera Tableau Cloud-grupper måste anges (se nästa rad). Mer information finns i avsnittet Åtkomst på begäran (endast inbäddningsarbetsflöden) nedan.

  https://tableau.com/groupsÅtkomst på begäran – anspråk (ange gruppnamn)Endast för inbäddningsarbetsflöden.

  Värdet måste matcha namnet på en eller flera grupper i Tableau Cloud. Mer information finns i avsnittet Åtkomst på begäran (endast inbäddningsarbetsflöden) nedan.

  (Användarattribut)(Användarattributvärden)Endast för inbäddningsarbetsflöden.

  Användarattribut kan inkluderas i JWT. När funktionerna för användarattribut sedan används i inbäddat innehåll kontrollerar Tableau den autentiserade användarens kontext och fastställer vilka data som kan visas under körning.

  Obs!

Exempel på JWT

Det här är några exempel på JWT i både Java och Python. Java- och Python-exemplen använder nimbus-jose-jwt-biblioteket respektive PyJWT-biblioteket.

Java

import com.nimbusds.jose.*;
import com.nimbusds.jose.crypto.*;
import com.nimbusds.jwt.*;

import java.util.*;

...

String secret = "secretvalue";
	String kid = "connectedAppSecretId";
	String clientId = "connectedAppClientId";
	List<String> scopes = new
ArrayList<>(Arrays.asList("tableau:views:embed"));
	String username = "user@domain.com";
	JWSSigner signer = new MACSigner(secret);
	JWSHeader header = new
JWSHeader.Builder(JWSAlgorithm.HS256).keyID(kid).customParam("iss", clientId).build();
	JWTClaimsSet claimsSet = new JWTClaimsSet.Builder()
		.issuer(clientId)
		.expirationTime(new Date(new Date().getTime() + 60 * 1000)) //expires in 1 minute
		.jwtID(UUID.randomUUID().toString())
		.audience("tableau")
		.subject("username")
		.claim("scp", scopes)
		.claim("https://tableau.com/oda", "true")
		.claim("https://tableau.com/groups", "Contractors", "Team C")
		.claim("Region", "East")
		.build();
	SignedJWT signedJWT = new SignedJWT(header, claimsSet);
	signedJWT.sign(signer);
	model.addAttribute("token", signedJWT.serialize());

Python

import jwt

token = jwt.encode(
	{
		"iss": connectedAppClientId,
		"exp": datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(minutes=5),
		"jti": str(uuid.uuid4()),
		"aud": "tableau",
		"sub": user,
		"scp": ["tableau:views:embed", "tableau:metrics:embed"],
		"https://tableau.com/oda":"true",
		"https://tableau.com/groups": ["Contractors", "Team C"],
		"Region": "East"
	},
		connectedAppSecretKey,
		algorithm = "HS256",
		headers = {
		'kid': connectedAppSecretId,
		'iss': connectedAppClientId
    }
 )

När du har konfigurerat JWT och koden körs av det externa programmet genereras en token.

Steg 4: Nästa steg

För inbäddningsarbetsflöden

När JWT har konfigurerats måste du lägga till inbäddningskod i det externa programmet. Se till att du inkluderar den giltiga JWT som du konfigurerade i steg 3 ovan i den webbkomponent som det externa programmet anropar.

Mer information om hur du bäddar in Tableau-innehåll finns i följande avsnitt:

Obs! För att användarna ska kunna autentiseras när de öppnar inbäddat innehåll måste webbläsarna vara konfigurerade att tillåta kakor från tredje part.

För REST API-auktoriseringsarbetsflöden

När JSON-webbtoken har konfigurerats måste du lägga till den giltiga JSON-webbtoken i REST API-inloggningsbegäran för auktoriserad åtkomst. Mer information finns i Åtkomstomfång för anslutna program.

För metadata-API:ets arbetsflöden

När JSON-webbtoken har konfigurerats måste du lägga till den giltiga JSON-webbtoken i REST API-inloggningsbegäran. Mer information finns i Åtkomstomfång för anslutna program.

Hantera ett anslutet program

På sidan Anslutna program hanterar du alla anslutna program för en plats. Du kan skapa, ta bort och inaktivera anslutna program samt återkalla eller generera nya hemligheter om de befintliga har avslöjats.

 1. Logga in på Tableau Cloud som platsadministratör.

 2. Välj Inställningar > Anslutna program i den vänstra rutan.

 3. Markera kryssrutan bredvid det anslutna program du vill hantera och gör en eller flera av följande saker:

  • Generera en ny hemlighet i enlighet med den rotationstid som anges i organisationens säkerhetspolicyer. Om du vill generera ytterligare en hemlighet klickar du på det anslutna programmets namn och sedan på knappen Generera ny hemlighet. Ett anslutet program får ha högst två hemligheter. Båda hemligheterna kan vara aktiva samtidigt, upphör inte att gälla och förblir giltiga tills de tas bort.

  • Granska uppgifterna om det anslutna programmet genom att klicka på dess namn och visa när det skapades, dess ID, dess projekt- och domänomfattning samt dess hemligheter.

  • Ändra projekt- eller domänomfattning genom att välja Redigera på menyn Åtgärder. Gör önskade ändringar och klicka på Uppdatera.

   Obs! Om du ändrar projekt- eller domänomfattningen och det inbäddade innehållet inte finns i det nya projektet eller den nya domänen kan den inbäddade vyn eller det inbäddade mätvärdet inte visas, och användarna ser ett felmeddelande när de försöker komma åt det inbäddade innehållet.

  • Ta bort en hemlighet genom att klicka på det anslutna programmets namn. Klicka på Åtgärder bredvid hemligheten på det anslutna programmets sida och välj Ta bort. Klicka på Ta bort igen i bekräftelsedialogrutan.

   Obs! Om det anslutna programmets hemlighet används av ett externt program kan den inbäddade vyn eller det inbäddade mätvärdet inte visas när hemligheten har tagits bort. Mer information finns i avsnittet nedan, Vad händer om ett anslutet program inaktiveras eller tas bort eller om dess hemlighet tas bort?.

  • Inaktivera ett anslutet program genom att välja Inaktivera på menyn Åtgärder. Om det anslutna programmet används av ett externt program kan den inbäddade vyn eller det inbäddade mätvärdet inte visas när det anslutna programmet inaktiveras. Mer information finns i avsnittet nedan, Vad händer om ett anslutet program inaktiveras eller tas bort eller om dess hemlighet tas bort?.

Vad händer om ett anslutet program inaktiveras eller tas bort eller om dess hemlighet tas bort?

För att visa inbäddat innehåll för din användare eller aktivera REST API-åtkomst via ett anslutet program måste det anslutna programmet vara aktiverat och dess hemlighet genererad. Om det anslutna programmet används i det externa programmet och det antingen inaktiveras eller tas bort, eller om dess hemlighet tas bort eller ersätts, får användarna felmeddelandet 403.

Undvik det här problemet genom att se till att det anslutna programmet är aktiverat och att JWT använder rätt ID och värde för hemligheten.

Åtkomstnivå (endast inbäddningsarbetsflöden)

Du kan välja en av två projekttyper när du konfigurerar åtkomstnivån för ett anslutet program. Åtkomstnivån styr vilket innehåll som kan bäddas in.

 • Alla projekt: Med det här alternativet kan innehåll i alla projekt bäddas in.
 • Endast ett projekt: Med det här alternativet kan bara innehåll i det angivna projektet bäddas in. Om det angivna projektet innehåller kapslade projekt går det inte att bädda in innehåll i dessa kapslade projekt.

Om flera projekt

Från och med februari 2024 (Tableau 2024.1) kan du aktivera innehållet i flera projekt för ett anslutet program enbart med Tableau REST API. Använd projekt-ID:n i metoden Create a Connected App(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Skapa ett anslutet program) eller Update a Connected App(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Uppdatera ett anslutet program) för att ange önskade projekt.

Obs! När flera projekt har konfigurerats för det anslutna programmet visas Flera projekt för det anslutna programmets åtkomstnivå i Tableau Cloud. Om du väljer antingen Endast ett projekt eller Alla projekt och uppdaterar det anslutna programmet visas alternativet ”Flera projekt” inte längre. Om du behöver konfigurera det anslutna programmet för flera projekt igen måste du använda REST API.

Regler för listan med tillåtna domäner (endast inbäddningsarbetsflöden)

Med det anslutna programmets lista med tillåtna domäner kan du begränsa åtkomsten till inbäddat Tableau-innehåll till alla domäner eller vissa domäner eller utesluta vissa domäner eller blockera alla domäner.

Domänalternativ

Du kan välja ett av två alternativ när du konfigurerar listan över tillåtna domäner för ett anslutet program:

 • Alla domäner: Detta är standardalternativet och ger obegränsad tillgång till det inbäddade innehållet.
 • Endast angivna domäner: Med det här alternativet kan du begränsa tillgången till det inbäddade innehållet. Om du använder det här alternativet följer du de formateringsregler som anges i nästa avsnitt, Domänformatering.

Domänformatering

I rutan för tillåtna domäner kan du ange en eller flera domäner enligt formateringsexemplen nedan.

Obs! Reglerna för domänformatering gäller även när du använder metoderna för anslutna program(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus REST API.

Här följer några formateringsexempel som bygger på vanliga scenarier:

Om du vill ange följandeExempelInbäddningsåtkomst
Omfång med domäner*.myco.comDet inbäddade innehållet är tillgängligt från alla underdomäner under myco.com.
Alla portarmyco.com:*Det inbäddade innehållet är tillgängligt från alla portar i myco.com.
Specifik portmyco.com:8080Det inbäddade innehållet är bara tillgängligt från port 8080 i myco.com.
Flera diskreta domänermyco.com
events.myco.com
ops.myco.com

Det inbäddade innehållet är tillgängligt från alla tre domäner.

Obs! När du anger flera domäner skriver du varje domän på en ny rad eller skiljer domänerna åt med ett mellanslag. För REST API måste domänerna skiljas åt med ett mellanslag.

Endast säker trafikhttps:Det inbäddade innehållet kan användas på ett säkert sätt oavsett domän.
Säker trafik till alla portar för en rad domänerhttps:*myco.com:*Det inbäddade innehållet kan användas på ett säkert sätt från alla portar på alla underdomäner i myco.com.
Inga domäner[inga domäner]Tillgången till det inbäddade innehållet är spärrad.

Åtkomst på begäran (endast inbäddningsarbetsflöden)

Från och med oktober 2023, och om platsen är licensierad med den användningsbaserade modellen för inbäddad analys(Länken öppnas i ett nytt fönster), så kan du ge fler användare tillgång till det inbäddade Tableau-innehållet med hjälp av åtkomst på begäran. Med åtkomst på begäran tillåter du användarna att interagera med inbäddat Tableau-innehåll som autentiserats via det anslutna programmet och du slipper provisionera dessa användare på Tableau Cloud-platsen. Tack vare åtkomst på begäran slipper du lägga till och hantera användare i Tableau Cloud för att kunna ge dem tillgång till inbäddat innehåll.

Så här fungerar åtkomst på begäran

Tillgången till inbäddat Tableau-innehåll med hjälp av åtkomst på begäran beror på behörigheter på gruppnivå, som antingen ärvs av innehållet (till exempel på projektnivå) eller används direkt på innehållet. Användare som platsadministratörer, projektägare, projektledare och innehållsägare kan tilldela behörigheter på gruppnivå till innehåll. När användarna använder det inbäddade innehåll som aktiverats via funktionen för åtkomst på begäran kontrollerar Tableau att JSON-webbtoken innehåller rätt gruppmedlemskapsanspråk innan innehållet visas.

Förutsättningar

Följande villkor måste uppfyllas för att aktivera åtkomst på begäran för inbäddat innehåll:

 1. Platsen är licensierad med den användningsbaserade modellen för inbäddad analys(Länken öppnas i ett nytt fönster)
 2. Funktionen åtkomst på begäran har aktiverats för gruppen
 3. Gruppbehörigheter har angetts för Tableau-innehållet
 4. Det Tableau-anslutna programmet har skapats
 5. JSON-webbtoken som används av det anslutna programmet inkluderar anspråken https://tableau.com/oda och https://tableau.com/groups
 6. Tableau-innehållet har bäddats in i ett externt program

När de här villkoren är uppfyllda kan användarna interagera med det inbäddade Tableau-innehåll som aktiverats via funktionen för åtkomst på begäran.

Aktivera funktionen för åtkomst på begäran

Om du vill aktivera åtkomst på begäran för en grupp måste du markera kryssrutan Tillåt åtkomst på begäran när du skapar eller redigerar gruppen. Mer information om hur du skapar grupper finns i Skapa en grupp och lägga till användare i den.

Du kan också aktivera den här funktionen med hjälp av Tableaus REST API. Mer information finns i avsnitten om metoderna Create Group(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Skapa grupp) och Update Group(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Uppdatera grupp) i Tableau REST API-hjälpen.

Funktioner när åtkomst på begäran är aktiverat

Användare som har åtkomst till inbäddat Tableau-innehåll har behörighet(Länken öppnas i ett nytt fönster) att visa innehållet. Användarna har visningsbehörighet oavsett vald mall och oavsett vilka anpassade funktioner som har konfigurerats för gruppen (till exempel kan en användare med rollen Viewer aldrig ladda ner en datakälla, även om den behörigheten uttryckligen tilldelas dem för en specifik datakälla).

Övervaka åtkomst på begäran

Om du har Tableau Cloud med Advanced Management(Länken öppnas i ett nytt fönster) kan du använda aktivitetsloggen för att övervaka användningen av åtkomst på begäran. Händelser i aktivitetsloggen som visar åtkomst på begäran inkluderar, men är inte begränsade till, åtkomstvy och inloggning. Mer information om de här händelserna finns i Referens för händelsetypen Aktivitetslogg.

Begränsningar

Eftersom arbetsflöden för åtkomst på begäran medför att vissa användare som har tillgång till inbäddat Tableau-innehåll kan vara anonyma och kortlivade på Tableau Cloud, så är följande funktioner inte tillgängliga för användare som använder inbäddat innehåll som aktiverats via funktionen för åtkomst på begäran:

 • Skapa anpassade vyer
 • Dela innehåll med hjälp av innehållets delningsknapp
 • Prenumerera på innehåll för att få ögonblicksbilder via e-post

Obs! Från och med februari 2024 (Tableau 2024.1) kan Tableau REST API-förfrågningar göras som en användare med åtkomst på begäran.

Kända problem (endast inbäddningsarbetsflöden)

Det finns ett par kända problem när man använder anslutna appar som kommer att åtgärdas i en framtida version.

 • Funktioner i verktygsfältet: När inbäddat innehåll har parametern för verktygsfältet definierad, fungerar inte alla funktioner i verktygsfältet. För att kringgå det här problemet rekommenderar vi att du döljer verktygsfältsparametern såsom i exemplet nedan.

  <tableau-viz id='tab-viz' src='https://online.tableau.com/t/<your_site>/...'
  	toolbar='hidden'>
  </tableau-viz>

 • Publicerade datakällor: Publicerade datakällor som är inställda på Fråga användare om inloggningsuppgifter för databasen, visas inte. För att kringgå det här problemet rekommenderar vi, om möjligt, att datakällans ägare istället bäddar in inloggningsuppgifterna för databasen.
 • Fråga Data-objekt på inbäddade instrumentpaneler: Fråga data-objekt på inbäddade instrumentpaneler läses inte in. (I februari 2024 (Tableau 2024.1) fasade Tableau ut Fråga data.)

 • Mätvärden och listor med tillåtna domäner: Inbäddade mätvärdesvyer visas trots åtkomstbegränsningar som eventuellt angetts i de anslutna programmens listor med tillåtna domäner. Obs! Mätvärdesdata som nås från verktygsfält i inbäddade vyer fungerar som väntat. (I oktober 2023 (Tableau 2023.3) fasade Tableau ut möjligheten att bädda in mätvärden.)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!