Referens för händelsetypen Aktivitetslogg

Följande tabeller beskriver aktivitetsloggens händelsetyper och attribut.

Information om händelsetyp

I följande innehåll beskrivs de olika händelsetyperna i aktivitetsloggen. Använd den alfabetiskt sorterade listan över händelsetyper till höger eller ctrl/cmd-f för att gå direkt till nyckelord du har i åtanke.

Gemensamma attribut

Följande tabell innehåller gemensamma attribut för alla aktivitetsloggens händelser. Om du vill veta mer om händelsespecifika attribut läser du de individuella händelsetabellerna.

AttributnamnTypBeskrivning
actorUserIdheltalID för den användare som utförde åtgärden som initierade händelsen
actorUserLuidsträngLUID för den användare som utförde åtgärden som initierade händelsen
eventTimesträngTidsstämpel som anger när händelsen inträffade
initiatingUserIdheltalID för den initierande användaren. Vid impersonering är det ID:t för den administrativa användare som initierade impersoneringen. För standardinloggning är värdet detsamma som userId.
initiatingUserLuidsträngLUID för den initierande användaren. Vid impersonering är det LUID:t för den administrativa användare som initierade impersoneringen. För standardinloggning är värdet detsamma som userLuid.
licensingRoleNamesträngNamn på användarens licensroll när händelsen inträffade
siteLuidsträngLUID för den Tableau-plats där händelsen ägde rum
siteRoleIdheltalAnvändarens platsroll-ID. Värdet 0 = SiteAdministrator, 1 = SupportUser, 2 = Publisher, 3 = Interactor, 4 = ViewerWithPublish, 5 = Viewer, 6 = UnlicensedWithPublish, 7 = Guest, 8 = Unlicensed och 9 = BasicUser.
systemAdminLevelheltalAnger om användaren är systemadministratör. Värdet 10 = systemadministratör och 0 = inte systemadministratör.

add_delete_user_to_group

Händelsen add_delete_user_to_group loggas när en användare läggs till eller tas bort från en grupp.

AttributnamnTypBeskrivning
groupIdheltalGruppens ID
groupLuidsträngGruppens LUID
groupOperationsträngGruppdrift, lägg antingen till eller ta bort användare i en grupp
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
userIdheltalAnvändarens ID
userLuidsträngAnvändarens LUID

content_owner_change

Händelsen content_owner_change loggas när innehållsägaren ändras.

AttributnamnTypBeskrivning
contentIdheltalID för innehållet vars ägare ändrades
contentLuidsträngLUID för innehållet vars ägare ändrades
contentNamesträngNamnet på innehållet vars ägare ändrades
contentTypesträngTypen av innehåll, såsom datakälla, arbetsbok eller vy
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
newOwnerIdheltalID för den nya innehållsägaren
newOwnerLuidsträngLUID för den nya innehållsägaren
oldOwnerIdheltalID för den gamla innehållsägaren
oldOwnerLuidsträngLUID för den gamla innehållsägaren

create_delete_group

Händelsen create_delete_group loggas när en grupp skapas eller tas bort.

AttributnamnTypBeskrivning
groupDomainsträngGruppens domän, såsom lokal
groupIdheltalGruppens ID
groupLuidsträngGruppens LUID
groupNamesträngNamnet på gruppen vars behörigheter ändrades
groupOperationsträngGruppdrift, antingen skapa eller ta bort
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel

create_permissions

Händelsen create_permissions loggas när en ny explicit behörighetsregel skapas.

AttributnamnTypBeskrivning
authorizableTypesträngTypen av innehåll vars behörigheter ändrades, såsom projekt eller arbetsbok
capabilityIdheltalKapacitetens ID. En kapacitet är möjligheten att utföra en viss åtgärd på en viss del av innehållet såsom visa, filtrera, ladda ner eller ta bort
capabilityValuesträngBeskrivning av kapaciteten
contentIdheltalID för innehållet vars behörigheter uppdaterades
contentLuidsträngInnehållsobjektets LUID
contentNamesträngNamnet på innehållet vars behörigheter uppdaterades
granteeIdheltalID för auktoriserad
granteeLuidsträngLUID för auktoriserad
granteeTypesträngTyp av auktoriserad, antingen användare eller grupp
granteeValuesträngDet uppdaterade behörighetsvärdet, såsom 'user allow' eller 'group allow'
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel

delete_all_permissions

Händelsen delete_all_permissions loggas när alla explicita behörighetsregler för innehåll raderas, vanligtvis när innehåll raderas.

AttributnamnTypBeskrivning
authorizableTypesträngTypen av innehåll vars behörigheter ändrades, såsom projekt eller arbetsbok
contentIdheltalID för innehållet vars behörigheter uppdaterades
contentLuidsträngInnehållets LUID
contentNamesträngNamnet på innehållet vars behörigheter uppdaterades
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel

delete_permissions

Händelsen delete_permissions loggas när en explicit behörighetsregel raderas för innehåll.

AttributnamnTypBeskrivning
authorizableTypesträngTypen av innehåll vars behörigheter ändrades, såsom projekt eller arbetsbok
capabilityIdheltalKapacitetens ID. En kapacitet är möjligheten att utföra en viss åtgärd på en viss del av innehållet såsom visa, filtrera, ladda ner eller ta bort
capabilityValuesträngBeskrivning av kapaciteten
contentIdheltalID för innehållet vars behörigheter uppdaterades
contentLuidsträngInnehållets LUID
contentNamesträngNamnet på innehållet vars behörigheter uppdaterades
granteeIdheltalID för auktoriserad
granteeLuidsträngLUID för auktoriserad
granteeTypesträngTyp av auktoriserad, antingen användare eller grupp
granteeValuesträngDet uppdaterade behörighetsvärdet, såsom 'user allow' eller 'group allow'
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel

delete_permissions_grantee

Händelsen delete_permissions_grantee loggas när alla explicita behörighetsregler för en användare raderas, vanligtvis när användaren raderas.

AttributnamnTypBeskrivning
granteeIdheltalID för auktoriserad
granteeLuidsträngLUID för auktoriserad
granteeTypesträngTyp av auktoriserad, antingen användare eller grupp
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel

display_sheet_tabs

Händelsen display_sheet_tabs loggas när värdet ”Flikvyer” uppdateras i en arbetsbok.

AttributnamnTypBeskrivning
displayTabsboolesktAnger om blad i arbetsboken visas som flikar eller inte
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
workbookIdheltalArbetsbokens ID

hist_access_datasource

Händelsen hist_access_datasource loggas när en användare får åtkomst till datakällan.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_access_datasource_remotely

Händelsen hist_access_datasource_remotely loggas när en användare får åtkomst till en datakälla från Tableau Bridge.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_access_view

Händelsen hist_access_view loggas när användare öppnar en vy.

AttributnamnTypBeskrivning
actorExternalIdsträngExternt ID för den agerande användaren. Detta är en ogenomskinlig identifierare beroende på aktörstyp, men kan exempelvis vara ett mejl från en användare. Kan också visa identifieraren för en användare som öppnar innehåll genom åtkomst på begäran.
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_append_to_datasource_extract

Händelsen hist_append_to_datasource_extract händelse loggas när data läggs till i ett dataextrakt.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
informationsträngEn meddelandesträng
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
isFailureboolesktIndikerar om åtgärden misslyckades eller inte
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
taskLuidsträngLUID för associerad uppgift
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_change_datasource_ownership

De hist_change_datasource_ownership händelsen loggas när datakällans ägare ändras.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
newOwnerLuidsträngLUID för datakällans nya ägare
newOwnerNamesträngNamn på datakällans nya ägare
oldOwnerLuidsträngLUID för datakällans tidigare ägare
oldOwnerNamesträngNamn på datakällans tidigare ägare
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_change_flow_ownership

Händelsen hist_change_flow_ownership loggas när datakällans flödesägare ändras.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
newOwnerLuidsträngLUID för den nya flödesägaren
newOwnerNamesträngNamn på den nya flödesägaren
oldOwnerLuidsträngLUID för den tidigare flödesägaren
oldOwnerNamesträngNamn på tidigare flödesägare
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_create_datasource_trigger

Händelsen hist_create_datasource_trigger anger orsaken till att datakällan skapades.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_create_flow_trigger

Händelsen hist_create_flow_trigger anger orsaken till att flödet skapades.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_delete_datasource

Händelsen hist_delete_datasource loggas när en datakälla tas bort.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_delete_datasource_trigger

Händelsen hist_delete_datasource_trigger anger vad som orsakade att datakällan togs bort.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_delete_expired_refresh_token

Händelsen hist_delete_expired_refresh_token loggas när en utgången uppdateringstoken raderas av bakgrundsprocessorn.

AttributnamnTypBeskrivning
deviceNamesträngNamnet på enheten som är kopplad till den aktuella uppdateringstoken
refreshTokenGuidsträngUnikt ID för uppdateringstoken
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_delete_flow

Händelsen hist_delete_flow loggas när ett flöde tas bort.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_delete_flow_trigger

Händelsen hist_delete_flow_trigger anger orsaken till att flödet togs bort.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_delete_refresh_token_session

Händelsen hist_delete_refresh_token_session loggas när en session som skapats av en uppdateringstoken tas bort.

AttributnamnTypBeskrivning
deviceNamesträngNamnet på enheten som är kopplad till den aktuella uppdateringstoken
refreshTokenGuidsträngUnikt ID för uppdateringstoken
sessionIdsträngID för sessionen
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_delete_schedule

Händelsen hist_delete_schedule loggas när ett schema tas bort.

AttributnamnTypBeskrivning
aktivboolesktIndikerar om schemat är aktivt eller inte. Om det är inställt på False körs inga uppgifter när schemat utlöses.
dayOfMonthMaskheltalIndikerar vilken dag i månaden schemat körs. Informationen är kodad i det givna heltalet. För att tolka konverterar du heltal till binärt. Månadens dagar motsvarar 1:a = 1, 2:a = 10, 3:e = 100, 4:e = 1 000, 5:e = 10 000 osv.
dayOfWeekMaskheltalIndikerar vilken veckodag schemat körs. Informationen är kodad i det givna heltalet. För att tolka konverterar du heltal till binärt. Veckodagarna motsvarar söndag = 1, måndag = 10, tisdag = 100, onsdag = 1 000, torsdag = 10 000, fredag = 100 000 och lördag = 1 000 000.
endAtMinuteheltalMinuten efter den angivna schematypperioden börjar, vilket indikerar när schemat ska sluta utlösas.
endScheduleAtsträngTidsstämpel när schemat ska sluta utlösas i ISO 8601 UTC
isSerialboolesktIndikerar om schemat körs seriellt eller inte
minuteIntervalheltalNär det väl har utlösts upprepas schemat i detta intervall tills det slutar enligt schematypen, avsluta_på_minut eller avsluta_schema.
namnsträngNamn på schemat
prioritetheltalPrioriteten sträcker sig från 1 till 100, där ett lägre värde motsvarar en högre prioritet.
scheduleLuidsträngUnikt ID för schemat
scheduleTypeheltalTyp av schema. Värdet 0 = Varje timme, 1 = Varje dag, 2 = Varje vecka och 3 = Varje månad.
scheduledActionheltalKategori för den schemalagda åtgärden. Värdet 0 = Extrakt och 1 = Prenumerationer.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
startAtMinuteheltalMinuten efter den schemalagda starttiden enligt schematyp. Till exempel i ett dagligt schema är det minuter över midnatt; för varje timme är det minuter över timmen.

hist_delete_view

Händelsen hist_delete_view loggas när en vy tas bort från sidan.

AttributnamnTypBeskrivning
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_download_datasource

Händelsen hist_download_datasource loggas när en datakälla laddas ner från platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
descriptionsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namesträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
sizeheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_download_flow

Händelsen hist_download_flow loggas när ett flöde laddas ner från platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_issue_refresh_token

Händelsen hist_issue_refresh_token loggas när en uppdateringstoken eller personlig åtkomsttoken (PAT) utfärdas.

AttributnamnTypBeskrivning
refreshTokenGuidsträngUnikt ID för uppdateringstoken eller PAT
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_login

Händelsen hist_login loggas när en användare loggat in på platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
actorExternalIdsträngExternt ID för den agerande användaren. Detta är en ogenomskinlig identifierare beroende på aktörstyp, men kan exempelvis vara ett mejl från en användare. Kan också visa identifieraren för en användare som öppnar innehåll genom åtkomst på begäran.
groupNamessträngListan över gruppnamn som tilldelats användaren med åtkomst på begäran under inloggning
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_login_with_pat

Händelsen hist_login_with_pat loggas när en användare loggar in med en personlig åtkomsttoken (PAT).

AttributnamnTypBeskrivning
clientIdsträngAnvänds för PAT:er. Klient-ID är vanligtvis det PAT-namn som visas i Tableau-gränssnittet.
createdAtsträngTidsstämpeln när PAT först skapades i ISO 8601 UTC
expiresAtsträngTidsstämpeln när PAT löper ut i ISO 8601 UTC
lastUsedAtsträngTidsstämpeln när PAT senast användes i ISO 8601 UTC
refreshTokenGuidsträngUnikt ID för en PAT
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_logout

Händelsen hist_logout event loggas när en användare loggat ut från platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_move_datasource

Händelsen hist_move_datasource loggas när en publicerad datakälla flyttas till ett nytt projekt.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
destinationProjectLuidsträngUnikt ID för destinationsprojektet
destinationProjectNamesträngNamn på destinationsprojektet
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
sourceProjectLuidsträngUnikt ID för källprojektet
sourceProjectNamesträngNamn på källprojektet
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_move_flow

Händelsen hist_move_flow loggas när ett flöde flyttas till ett nytt projekt.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
destinationProjectLuidsträngUnikt ID för destinationsprojektet
destinationProjectNamesträngNamn på destinationsprojektet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte
sourceProjectLuidsträngUnikt ID för källprojektet
sourceProjectNamesträngNamn på källprojektet

hist_publish_datasource

Händelsen hist_publish_datasource loggas när en datakälla publiceras på platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_publish_flow

Händelsen hist_publish_flow loggas när ett flöde publiceras på platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_publish_view

Händelsen hist_publish_view loggas när en vy publiceras på platsen.

AttributnamnTypBeskrivning
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_redeem_refresh_token

Händelsen hist_redeem_refresh_token loggas när en uppdateringstoken eller personlig åtkomsttoken (PAT) löses in.

AttributnamnTypBeskrivning
refreshTokenGuidsträngUnikt ID för uppdateringstoken eller PAT
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_refresh_datasource_extract

Händelsen hist_refresh_datasource_extract loggas när ett dataextrakt uppdateras.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
informationsträngEn meddelandesträng
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
isFailureboolesktIndikerar om åtgärden misslyckades eller inte
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
taskLuidsträngLUID för associerad uppgift
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_rename_datasource

Händelsen hist_rename_datasource loggas när en datakälla byter namn.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
formerNamesträngDatakällans tidigare namn
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_rename_flow

Händelsen hist_rename_flow loggas när ett flöde byter namn.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
formerNamesträngDet tidigare namnet på flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_replace_datasource_extract

Händelsen hist_replace_datasource_extract loggas när ett dataextrakt ersätts.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
informationsträngEn meddelandesträng
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
isFailureboolesktIndikerar om åtgärden misslyckades eller inte
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
taskLuidsträngLUID för associerad uppgift
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_revoke_refresh_token

Händelsen hist_revoke_refresh_token loggas när en uppdateringstoken eller personlig åtkomsttoken (PAT) återkallas.

AttributnamnTypBeskrivning
refreshTokenGuidsträngUnikt ID för uppdateringstoken eller PAT
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen

hist_run_flow

Händelsen hist_run_flow loggas när ett flöde körs manuellt.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_run_flow_scheduled

Händelsen hist_run_flow_scheduled loggas när ett flöde körs från ett schema.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte
taskLuidsträngLUID för associerad uppgift

hist_save_flow

Händelsen hist_save_flow loggas när ett flöde sparas.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_send_data_driven_alert_email

Händelsen hist_send_data_driven_alert_email loggas när en datadriven e-postavisering eller meddelande skickas.

AttributnamnTypBeskrivning
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_send_failing_data_alert_email

Händelsen hist_send_failing_data_alert_email loggas när en datadriven e-postavisering eller meddelande misslyckas.

AttributnamnTypBeskrivning
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_send_subscription_email_for_view

Händelsen hist_send_subscription_email_for_view event loggas när ett e-postmeddelande om en vyprenumeration skickas.

AttributnamnTypBeskrivning
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
scheduleLuidsträngUUID för schemat. Används i REST API.
scheduleNamesträngNamn på schemat
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_send_suspended_data_alert_email

Händelsen hist_send_suspended_data_alert_email loggas när en datadriven varning avbryts.

AttributnamnTypBeskrivning
bildtextsträngBeskrivande fras som är konstruerad för kalkylbladet baserat på hur arbetsboken är definierad
beskrivningsträngBeskrivning av vyn
fältsträngEn lista över fält som extraherats från arbetsbokens .twb-fil
firstPublishedAtsträngTidsstämpel för när vyn först publicerades. Värdet ändras inte när arbetsboken som innehåller vyn publiceras på nytt.
indexheltalVarje vy har ett index som är unikt bland vyerna som hör till den arbetsboken
namnsträngNamn på vyn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för vyägaren
ownerNamesträngNamn på vyägaren
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en vy och används vid referens till vyn i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i vyns namn.
revisionsträngVyns revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
sheetIdsträngArbetsbladets ID
sheetTypesträngTyp av arbetsblad. Antingen en berättelse, en instrumentpanel eller en vy.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
titelsträngArbetsbladets titel från arbetsbokens .twb-fil
viewLuidsträngVyns LUID
workbookLuidsträngLUID för arbetsboken som innehåller vyn
workbookNamesträngNamnet på arbetsboken som innehåller vyn

hist_update_datasource

Händelsen hist_update_datasource loggas när en datakälla uppdateras.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_update_datasource_trigger

Händelsen hist_update_datasource_trigger anger orsaken till att datakällan uppdaterades.

AttributnamnTypBeskrivning
certificationNotesträngOrsak till datakällans certifieringsstatus
datasourceLuidsträngDatakällans LUID
beskrivningsträngBeskrivning av datakällan
isCertifiedboolesktAnger om datakällan är certifierad
namnsträngDatakällans namn
ownerLuidsträngAnvändar-LUID för datakällans ägare
ownerNamesträngNamn på datakällans ägare
projectLuidsträngLUID för projektet som innehåller datakällan
projectNamesträngNamn på projektet där datakällan publicerades
remoteQueryAgentNamesträngNamnet på fjärrfrågeagenten som används av datakällan
repositoryUrlsträngIdentifierar unikt en datakälla och används vid referens till datakällan i en URL. Värdet härleds från ASCII-tecknen i datakällans namn.
revisionsträngDatakällans revisionsnummer. Börjar med 1.0 och ökar med 0.1 varje gång en ny version publiceras.
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på datakällan i byte
usingRemoteQueryAgentboolesktAnger om datakällan använder fjärrfrågeagent

hist_update_flow

Händelsen hist_update_flow loggas när ett flöde uppdateras.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

hist_update_flow_trigger

De hist_update_flow_trigger händelse anger orsaken till att flödet uppdaterades.

AttributnamnTypBeskrivning
contentVersionsträngVersion av flödesfilen. Ökar med 1 för varje publicering.
beskrivningsträngBeskrivning av flödet
flowLuidsträngUnikt ID för flödet
namnsträngNamn på flödet
siteNamesträngNamn på Tableau-platsen
storlekheltalStorlek på flödet i byte

metric_subscription_change

Händelsen metric_subscription_change loggas när en användare lägger till eller tar bort en prenumeration i ett Pulse-mätvärde.

AttributnamnTypBeskrivning
actorGroupLuidsträngGrupp-LUID för den grupp som följde eller slutade följa mätvärdet. Om en användare ändrar det aktuella mätvärdet blir värdet actorGroupLuid tomt och actorUserLuid fylls i i stället.
scopedMetricIdsträngID för aktuellt mätvärde som hade en prenumerationsförändring
subscriptionOperationsträngPrenumerationsåtgärd, till exempel ”mätvärde följs” eller ”slutat följa mätvärde”

move_content

Händelsen move_content loggas när innehåll flyttas såsom när en arbetsbok flyttas mellan projekt.

AttributnamnTypBeskrivning
contentIdheltalID för innehållet vars ägare ändrades
contentLuidsträngLUID för innehållet vars ägare ändrades
contentNamesträngNamnet på innehållet vars ägare ändrades
contentTypesträngTypen av innehåll, såsom datakälla, arbetsbok eller vy
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
newContainerLuidsträngLUID för den nya behållaren
newContainerTypesträngDen nya behållartypen, till exempel ett projekt
oldContainerLuidsträngLUID för den tidigare behållaren
oldContainerTypesträngDen tidigare behållartypen, till exempel ett projekt

project_lock_unlock

Händelsen project_lock_unlock loggas när projektbehörigheter blir låsta eller upplåsta.

AttributnamnTypBeskrivning
controllingProjectLuidsträngLUID för projektet som kontrollerar behörigheter för det kapslade projektet
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
projectLuidsträngLUID för projektet
projectOperationsträngProjektdrift, antingen lås eller lås upp

update_permissions

Händelsen update_permissions loggas när en explicit behörighetsregel uppdateras för ett innehållsobjekt.

AttributnamnTypBeskrivning
authorizableTypesträngTypen av innehåll vars behörigheter ändrades, såsom projekt eller arbetsbok
capabilityIdheltalKapacitetens ID. En kapacitet är möjligheten att utföra en viss åtgärd på en viss del av innehållet såsom visa, filtrera, ladda ner eller ta bort
capabilityValuesträngBeskrivning av kapaciteten
contentIdheltalID för innehållet vars behörigheter uppdaterades
contentLuidsträngInnehållets LUID
contentNamesträngNamnet på innehållet vars behörigheter uppdaterades
granteeIdheltalID för auktoriserad
granteeLuidsträngLUID för auktoriserad
granteeTypesträngTyp av auktoriserad, antingen användare eller grupp
granteeValuesträngDet uppdaterade behörighetsvärdet, såsom 'user allow' eller 'group allow'
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
permissionTypesträngBehörighetstypen, antingen explicit eller ospecificerad

update_permissions_template

Händelsen update_permissions_template loggas när en behörighetsmall för ett projekt uppdateras.

AttributnamnTypBeskrivning
authorizableTypesträngTypen av innehåll vars behörigheter ändrades, såsom projekt eller arbetsbok
capabilityIdheltalKapacitetens ID. En kapacitet är möjligheten att utföra en viss åtgärd på en viss del av innehållet såsom visa, filtrera, ladda ner eller ta bort
capabilityValuesträngBeskrivning av kapaciteten
contentIdheltalID för innehållet vars behörigheter uppdaterades
contentLuidsträngInnehållets LUID
contentNamesträngNamnet på innehållet vars behörigheter uppdaterades
granteeIdheltalID för auktoriserad
granteeLuidsträngLUID för auktoriserad
granteeTypesträngTyp av auktoriserad, antingen användare eller grupp
granteeValuesträngDet uppdaterade behörighetsvärdet, såsom 'user allow' eller 'group allow'
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
permissionTypesträngBehörighetstypen, antingen explicit eller ospecificerad
templateTypesträngTypen av behörighetsmall som används för att ändra behörigheter, såsom arbetsbok eller datakälla

user_create_delete

Händelsen user_create_delete loggas när en användare skapas eller tas bort.

AttributnamnTypBeskrivning
forUserNamesträngNamnet på användaren vars konto antingen skapades, uppdaterades eller raderades
isErrorboolesktIndikerar om granskningsscenariot slutfördes eller misslyckades med ett fel
siteRolesträngAnvändarens platsroll. Fastställer den maximala åtkomstnivån som en användare kan ha på platsen
targetUserIdheltalID för användaren vars konto antingen skapades, uppdaterades eller raderades
targetUserLuidsträngLUID för användaren vars konto antingen skapades, uppdaterades eller raderades
userOperationsträngÅtgärden som utförs på en användare antingen skapa, ta bort eller byta platsroll
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!