Behörighetsfunktioner och mallar

Behörigheter består av funktioner - eller möjligheten att utföra en viss åtgärd på en viss del av innehållet - till exempel visa, filtrera, ladda ner eller ta bort. Varje rad i området Behörighetsregler i dialogrutan är en behörighetsregel. Behörighetsregler är inställningen för respektive funktion (tillåten, nekad eller ospecificerad) för gruppen eller användaren i den raden. Tillståndsregler har mallar som gör det enklare att tilldela funktioner snabbt. Tillståndsregler kan också kopieras och klistras in.

Obs! I behörighetsdialogrutan för projekt finns flikar för respektive innehållstyp: Projekt, Arbetsböcker, Datakällor, Dataroller, Flöden, Fråga data-linser, Mätvärden samt – Om du har DatahanteringVirtuella anslutningar, Databaser och Tabeller. (Virtuella anslutningar lades till i Tableau Server 2021.4 och Tableau Cloud i december 2021. Databaser och tabeller lades till i Tableau Server 2022.3 och Tableau Cloud i oktober 2022.) När en behörighetsregel läggs till är standardvärdet för alla funktioner för alla innehållstyper ospecificerat. För att tillåta eller neka funktioner för respektive innehållstyp måste du gå till respektive flik i tur och ordning. I behörighetsdialogrutan för ett visst innehåll finns det inga flikar, och behörighetsreglerna gäller bara för just det innehållet.

Mallar

Mallgruppsuppsättningar med funktioner som ofta tilldelas tillsammans baserat på vanliga användarscenarier, Visa, Utforska, Publiceraoch Administrera. När du tilldelar en mall är dess inkluderade funktioner inställda på Tillåtna, medan resten förblir Ospecificerade. Mallarna är kumulativa, varför Utforska-mallen innehåller allt från Visa-mallen plus ytterligare funktioner. Allt innehåll har också en mall för Ingen (som anger alla funktioner som ospecificerade) och Nekad (som anger alla funktioner som nekade).

Mallar är avsedda att vara en startpunkt och kan justeras efter att de har applicerats. Behörigheter kan också beviljas eller nekas utan att använda någon mall alls. I båda fallen visas sedan Anpassad i mallkolumnen.

Kopiera och klistra in behörigheter

Om det finns en behörighetsregel som måste tilldelas flera grupper eller användare kan du kopiera och klistra in från en regel till en annan. Du kan inte kopiera från eller klistra in i en regel som involverar status som projektledare.

  1. Öppna åtgärdsmenyn (...) för den befintliga regeln som du vill kopiera från och välj Kopiera behörigheter. Detta är endast tillgängligt när regeln inte är i redigeringsläge.
  2. Välj en befintlig regel som du vill klistra in över. Du kan också skapa en ny regel genom att klicka på + Lägg till grupp-/användarregel och välja en grupp eller användare.
  3. Öppna menyn Åtgärder (…) och välj Behörigheter.

Behörigheter

Respektive innehållstyp har specifika funktioner:

Projekt

Projekten har endast två funktioner och två mallar. Mer information om projektledare och hur man tilldelar dem finns i Projektadministration.

Visa mall

Visa låter en användare se projektet. Om en användare inte har beviljats visningsfunktionen kommer projektet inte att vara synligt för denne. Att bevilja visningskapacitet för ett projekt innebär inte att en användare kan se något innehåll i projektet, bara själva projektets existens.

Publicera mall

Publicera låter en användare publicera innehåll i projektet från Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Publiceringsförmågan krävs också för att flytta innehåll till projektet eller spara innehåll i projektet från webbredigering.

Arbetsböcker

Visa mall

Visa låter en användare se arbetsboken eller vyn. Om en användare inte har beviljats visningsfunktionen kommer arbetsboken inte att vara synlig för denne.

Filter låter en användare interagera med filter i vyn, inklusive filter för ”behåll endast” samt ”uteslut”. Användare som saknar denna funktion kommer inte att se filterkontroller i vyn.

Visa kommentarer låter en användare visa de kommentarer som är associerade med vyerna i en arbetsbok.

Lägg till kommentarer låter en användare lägga till kommentarer i vyer i en arbetsbok.

Ladda ner bild/PDF låter en användare ladda ner varje vy som en PNG, PDF eller PowerPoint.

Med Ladda ned sammanfattade data kan en användare visa aggregerade data i en vy eller i de markeringar de har valt, samt ladda ner dessa data (som en CSV-fil).

Utforska mallen

Dela Anpassade låter användare lägga till sina anpassade vyer i listan med ”Andra vyer” som visas i en arbetsbok.

  • När denna funktion nekas kommer användarna inte att se alternativet ”Gör synlig för andra” när de skapar en anpassad vy. Mer information finns i Använda anpassade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster). Den här funktionen påverkar inte möjligheten att dela en anpassad vy med delningsdialogrutan eller genom att kopiera länken.

Ladda ner fullständiga data låter en användare se underliggande data i en vy - eller i de markeringar de har valt - samt ladda ner dessa data (som en CSV-fil).

Webbredigering låter en användare redigera vyn i en webbläsarbaserad redigeringsmiljö.

Kör Förklara data låter en användare köra Förklara data på markeringar i redigerings- och visningsläge.

  • Observera att för att Förklara data ska visas som ett alternativ när en användare väljer en markering i en arbetsbok måste funktionen också vara aktiverad som en webbplatsinställning. För att göra Förklara data tillgängligt i visningsläge måste funktionen också tillåtas av redigeraren inifrån en arbetsbok i Förklara data-inställningarna. Mer information finns i Kontrollera åtkomst till Förklara data.

Publicera mall

Ladda ner arbetsbok/Spara en kopia låter en användare ladda ner en paketerad arbetsbok (som en TWBX-fil). Låter en användare spara (publicera) en kopia från webbredigeringsgränssnittet som en ny arbetsbok.

Med Skriv över kan en användare skriva över (spara) innehållet eller resursen på servern.

  • När det är tillåtet kan användaren återpublicera en arbetsbok, datakälla eller ett flöde, eller spara en arbetsbok eller ett flöde i webbredigeringen, och därmed bli ägare och få tillgång till alla behörigheter. Efter den här ändringen av ägarskap bestäms den ursprungliga ägarens åtkomst till arbetsboken av dennes behörigheter, precis som för alla andra användare.

Skapa/uppdatera mätvärden låter en användare skapa mätvärden för vyerna i en arbetsbok, och möjliggör uppdatering av eventuella mätvärden som en användare skapar från vyerna. Du hittar mer information i Skapa och felsöka mätvärden.

Administrera mall

Flytta låter en användare flytta arbetsböcker mellan projekt. Mer information finns i Flytta innehåll.

Ta bort låter en användare ta bort arbetsboken.

Ange behörigheter låter en användare skapa behörighetsregler för arbetsboken.

Vyer

I en arbetsbok som inte finns i ett låst projekt och inte visar kalkylark som flikar för navigering ärver vyer (kalkylark, instrumentpaneler, berättelser) arbetsboksbehörigheterna vid publicering, men eventuella ändringar av behörighetsreglerna måste göras i de enskilda vyerna. Visningsfunktionerna är desamma som för arbetsböcker, med undantag för Skriv över, Ladda ner arbetsbok/Spara en kopia och Flytta, vilka enbart är tillgängliga på arbetsboksnivå.

Vi rekommenderar att du visar navigeringsbladsflikar närhelst det är möjligt, så att vyerna fortsätter att ärva sina behörigheter från arbetsboken.

Datakällor

Visa mall

Visa låter en användare se datakällan på servern.

Anslut låter en användare ansluta till en datakälla i Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Fråga data eller webbredigering.

  • Om en arbetsboksredigerare bäddar in sina referenser i en publicerad datakälla i en publicerad arbetsbok, bäddar denne i huvudsak in sin Anslut-tillgång. Därför kan användare se datan i arbetsboken oavsett deras egen Anslut-tillgång för den datakällan. Om arbetsbokens redigerare inte bäddar in sina till den publicerade datakällan behöver användaren sin egen Anslut-tillgång till datakällan för att utnyttja arbetsboken. Mer information finns i Dataåtkomst för publicerade Tableau-datakällor.
  • En användare måste ha Anslut-tillgång till en datakälla för att kunna använda Fråga data och skapa Fråga data-linser. Mer information finns i Aktivera Fråga data för webbplatser och datakällor.

Utforska mallen

Ladda ner datakälla låter en användare ladda ner datakällan från servern (som en TDSX).

Publicera mall

Skriv över låter en användare publicera en datakälla på servern och skriva över datakällan på servern.

Administrera mall

Ta bort låter en användare ta bort datakällan.

Med Ange behörigheter kan en användare skapa och redigera behörighetsregler för datakällan.

Andra typer av resurser

 Visa mallUtforska mallenPublicera mallAdministrera mall
FlödenVisa låter en användare se flödet.Ladda ned flöde låter en användare ladda ner flödet (som en TFLX).

Kör låter en användare köra flödet.

Skriv över låter en användare publicera ett flöde och skriva över det publicerade flödet.

Flytta låter en användare flytta resurser mellan olika projekt. Mer information finns i Flytta innehåll.

Ta bort låter en användare ta bort resursen.

Ange behörigheter låter en användare skapa behörighetsregler för resursen.

 

DatarollerVisa låter en användare visa dataroller.Ej tillämpligtMed Skriv över kan en användare publicera dataroller, skriva över publicerade dataroller och redigera synonymer till publicerade dataroller.
MätvärdenVisa låter en användare visa mätvärden.Ej tillämpligtMed Skriva över kan en användare skriva över ett mätvärde och redigera uppgifterna om ett mätvärde.
Fråga data-linserVisa låter en användare se linsen.Ej tillämpligtSkriv över låter en användare redigera linsen.
Virtuella anslutningarVisa låter en användare se den virtuella anslutningen.

Anslut* låter en användare ansluta till data med en virtuell anslutning.

Ej tillämpligtSkriv över låter en användare redigera den virtuella anslutningen.
DatabaserVisa låter en användare se databasen.Ej tillämpligtSkriv över låter en användare redigera metadata för databasen.
TabellerVisa låter en användare se tabellen.Ej tillämpligtSkriv över låter en användare redigera metadata för tabellen.
SamlingarVisa låter en användare visa samlingar.Ej tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligt

*Virtuella anslutningar har som standard en anpassad mall som ställer in visningsfunktionen men inte anslutningsfunktionen som Tillåts. Var noga med att ställa in funktionen Anslut till Tillåtet, detta så att användare kan ansluta med hjälp av den virtuella anslutningen.

Tack för din feedback!