คำสั่ง tabcmd

หมายเหตุ: ยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่ง tabcmd เวอร์ชัน 2.0 พร้อมให้ใช้งานที่ Tableau tabcmd(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เวอร์ชันใหม่นี้อนุญาตให้คุณเรียกใช้คำสั่ง tabcmd บน MacOS และ Linux รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAT) เวอร์ชัน 2.0 สร้างขึ้นบนปลายทางสาธารณะที่มีอยู่ใน Tableau Server Client (TSC) ที่ใช้ Python เวอร์ชันล่าสุดนี้มีการสนับสนุนอย่างจำกัดสำหรับ Tableau Server

คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้กับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง tabcmd

addusers group-name

เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มที่ระบุ

ตัวอย่าง

tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"

ตัวเลือก

--users

เพิ่มผู้ใช้ในไฟล์ .csv ที่กำหนดไปยังกลุ่มที่ระบุ ไฟล์ควรเป็นรายชื่อที่เรียบง่ายที่มีชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อต่อบรรทัด ชื่อผู้ใช้จะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ผู้ใช้ควรสร้างขึ้นใน Tableau Server

หากคุณใช้คำสั่งนี้กับไฟล์ .csv ขนาดใหญ่บน Tableau Server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

--[no-]complete

เมื่อตั้งค่าไว้ให้เป็น complete ตัวเลือกนี้กำหนดว่าทุกแถวจะต้องมีความถูกต้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดำเนินการได้สำเร็จ หากไม่ได้ระบุ ระบบจะใช้ --complete

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts

สร้างการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ตัวเลือก

-d, --datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลเป้าหมายสำหรับการสร้างการแยกข้อมูล

--embedded-datasources

รายชื่อแหล่งข้อมูลแบบฝังที่แยกด้วยการเว้นวรรคภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย ให้แนบเครื่องหมายคำพูดแบบคู่ด้วยหากชื่อแหล่งข้อมูลมีเว้นวรรค พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อสร้างการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก

--encrypt

สร้างการแยกข้อมูลที่เข้ารหัส

--include-all

รวมแหล่งข้อมูลแบบฝังทั้งหมดภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อสร้างการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก

--parent-project-path

พาธของโปรเจกต์ที่เป็นไฟล์ระดับบนสุดของโปรเจกต์ที่มีทรัพยากรเป้าหมาย ต้องระบุชื่อโครงการด้วย --project

--project

ชื่อของโครงการที่มีทรัพยากรเป้าหมาย จำเป็นเฉพาะเมื่อระบุ --workbook หรือ --datasource หากไม่ระบุ ระบบจะใช้โปรเจกต์เริ่มต้น 'Default'

-u, -url

ชื่อบัญญัติสำหรับทรัพยากรตามที่ปรากฏใน URL

-w, -workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กเป้าหมายสำหรับการสร้างการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup group-name

สร้างกลุ่ม ใช้ addusers (สำหรับกลุ่มในเครื่อง) เพื่อเพิ่มผู้ใช้หลังจากสร้างกลุ่มแล้ว ใช้ syncgroup (สำหรับกลุ่ม Active Directory) เพื่อสร้างและซิงโครไนซ์กลุ่ม Tableau Server กับกลุ่ม Active Directory

ตัวอย่าง

tabcmd creategroup "Development"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject project-name

สร้างโปรเจกต์

ตัวอย่าง

tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks showing quarterly sales reports."

ตัวเลือก

-n, --name

ระบุชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการจะสร้าง

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -n ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -n "Nested"

-d, --description

ระบุคำอธิบายสำหรับโปรเจกต์

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsite site-name

สร้างไซต์

ตัวอย่าง

สร้างไซต์ชื่อ West Coast Sale เลขที่ไซต์ของ WestCoastSales จะได้รับการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ไซต์จะไม่มีการจำกัดโควตาที่เก็บข้อมูล และผู้ดูแลไซต์จะสามารถเพิ่มและลบผู้ใช้ได้

tabcmd createsite "West Coast Sales"

สร้างชื่อไซต์ West Coast Sales ด้วยเลขที่ไซต์ของ wsales

tabcmd createsite "West Coast Sales" -r "wsales"

ป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลไซต์เพิ่มผู้ใช้ในไซต์

tabcmd createsite "West Coast Sales" --no-site-mode

กำหนดโควตาที่เก็บข้อมูลเป็น MB

tabcmd createsite "West Coast Sales" --storage-quota 100

ตัวเลือก

-r, --url

ใช้ใน URL เพื่อระบุไซต์ แตกต่างจากชื่อไซต์

--user-quota

จำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถเพิ่มลงในไซต์ได้

--[no-]site-mode

อนุญาตหรือปฏิเสธผู้ดูแลไซต์ในการเพิ่มผู้ใช้หรือลบผู้ใช้ออกจากไซต์

--storage-quota

ใน MB หมายถึงจำนวนเวิร์กบุ๊ก การแยกข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บได้ในไซต์

--extract-encryption-mode

สามารถใช้โหมดการเข้ารหัสการแยกข้อมูลสำหรับไซต์เป็น enforced, enabled หรือ disabled หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

--run-now-enabled

อนุญาตหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้การรีเฟรช โฟลว์ หรือกำหนดการการแยกข้อมูลด้วยตนเอง true เพื่อให้ผู้ใช้เรียกใช้งานด้วยตนเองหรือ false เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้งานด้วยตนเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (ทั่วไปและการปรับแต่ง)

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filename.csv

เพิ่มผู้ใช้ในไซต์ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) หากระบบยังไม่ได้สร้างผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ คำสั่งจะสร้างผู้ใช้ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้นั้นในไซต์

ไฟล์ CSV ต้องมีชื่อผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งชื่อขึ้นไปและยังรวมถึงรหัสผ่าน (สำหรับผู้ใช้แต่ละคน) ชื่อเต็ม ประเภทใบอนุญาต ระดับผู้ดูแลระบบ ผู้เผยแพร่ (ใช่/ไม่ใช่) และที่อยู่อีเมล หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของไฟล์ CSV โปรดดู คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

นอกเหนือจากการรวมสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบและผู้เผยแพร่ในไฟล์ CSV แล้ว คุณสามารถส่งข้อมูลระดับการเข้าถึงโดยใส่ตัวเลือก --role และระบุบทบาทในเว็บไซต์ที่คุณต้องการมอบหมายผู้ใช้ที่มีรายชื่ออยู่ในไฟล์ CSV

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับการเพิ่มไปยังไซต์ที่คุณเข้าสู่ระบบ หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ในไซต์อื่น ให้ใส่ตัวเลือก --site ส่วนกลางและระบุไซต์นั้น (คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างผู้ใช้บนไซต์ที่คุณระบุ)

หากเซิร์ฟเวอร์มีหลายไซต์ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (ระบบ) ผ่านคำสั่ง createsiteusers โปรดใช้ createusers แทน ถ้าคุณระบุบทบาทในไซต์ ServerAdministrator สำหรับตัวเลือก --role คำสั่งจะส่งข้อผิดพลาดกลับ หากไฟล์ CSV รวม System เป็นค่าสำหรับผู้ดูแล ค่าจะได้รับการละเว้นและผู้ใช้จะกำหนดประเภทใบอนุญาต Unlicensed

หากเซิร์ฟเวอร์มีเพียงไซต์เดียว (ไซต์เริ่มต้น) คุณสามารถระบุ system สำหรับค่าผู้ดูแลสำหรับผู้ใช้ หรือแม้แต่กำหนดบทบาทในไซต์ ServerAdministrator โดยใช้ตัวเลือก --role หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดในไฟล์ CSV เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ตามค่าเริ่มต้น คำสั่งนี้จะสร้างผู้ใช้โดยใช้การดำเนินการแบบซิงโครนัส (จะรอให้การดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนดำเนินการต่อ) คุณสามารถใช้ตัวเลือก --no-wait เพื่อระบุการดำเนินการแบบอะซิงโครนัส

การปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้คำสั่ง tabadmin set เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ที่ป้อนผ่านคำสั่ง tabcmd ในหัวข้อแนวทางนำเข้าไฟล์ CSV

การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง

หากเซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง ระบบจะใช้ข้อมูลในไฟล์ CSV เพื่อสร้างผู้ใช้

การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory

หากเซิร์ฟเวอร์กำหนดค่าให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory ข้อมูลผู้ใช้จะนำเข้าจาก Active Directory และข้อมูลรหัสผ่านและชื่อที่เข้าใจง่ายในไฟล์ CSV จะได้รับการละเว้น นอกจากนี้ หากระบุผู้ใช้ในไฟล์ CSV แต่ไม่มีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Active Directory ผู้ใช้จะไม่ได้รับการเพิ่มไปยัง Tableau Server สำหรับผู้ใช้ Active Directory เนื่องจากไม่รับประกันว่าชื่อผู้ใช้จะไม่ซ้ำกันในโดเมนต่างๆ คุณต้องรวมโดเมนไว้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใช้ คุณสามารถระบุเป็น domain\username หรือ username@domain.com อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้รูปแบบ domain\username หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการผู้ใช้ในการปรับใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก

ตัวอย่าง

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"

ตัวเลือก

--admin-type

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--auth-type

ตั้งประเภทการรับรองสิทธิ์ (Local หรือ SAML) สำหรับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ .csv หากไม่ได้ระบุไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น Local

หมายเหตุ: หากต้องการใช้การตรวจสอบสิทธิ์ SAML ไซต์ต้องได้รับการกำหนดค่าเฉพาะไซต์สำหรับ SAML ในการตั้งค่า Tableau Server หากต้องการข้อมูล โปรดดูกำหนดค่า SAML ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับไซต์

--[no-]complete

เลิกใช้งานแล้ว ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เป็นค่าเริ่มต้น: หากมีข้อผิดพลาดมากกว่า 3 ข้อภายในระยะสิบแถว คำสั่งนี้จะไม่สำเร็จ

--no-publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--nowait

ไม่ต้องรอให้งานแบบอะซิงโครนัสเสร็จสิ้น

--publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--role

ระบุบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ .csv เมื่อคุณต้องการมอบหมายบทบาทในไซต์ด้วยการใช้ตัวเลือก --role ให้สร้างไฟล์ CSV แบบแยกต่างหากสำหรับแต่ละบทบาทไซต์

ค่าที่ถูกต้องคือ: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer และ Unlicensed

ค่าเริ่มต้นคือ Unlicensed สำหรับผู้ใช้ใหม่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ใช้จะได้รับการเพิ่มเป็นแบบไม่มีใบอนุญาตด้วยหากคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผล และหากคำสั่ง createsiteusers สร้างผู้ใช้ใหม่ แต่คุณมีจำนวนใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ของคุณถึงขีดจำกัดแล้ว

หมายเหตุ: บน Tableau Server แบบหลายไซต์ หากคุณต้องการกำหนดบทบาทในไซต์ ServerAdministrator โดยใช้ตัวเลือก --role ให้ใช้คำสั่ง createusers แทน createsiteusers

--silent-progress

ไม่ต้องแสดงข้อความระบุความคืบหน้าของคำสั่ง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createusers filename.csv

สร้างผู้ใช้ใน Tableau Server ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV)

ไฟล์ CSV ต้องมีชื่อผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งชื่อขึ้นไปและยังรวมถึงรหัสผ่าน (สำหรับผู้ใช้แต่ละคน) ชื่อเต็ม ประเภทใบอนุญาต ระดับผู้ดูแลระบบ ผู้เผยแพร่ (ใช่/ไม่ใช่) และที่อยู่อีเมล หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของไฟล์ CSV โปรดดู คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

นอกเหนือจากการรวมสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบและผู้เผยแพร่ในไฟล์ CSV แล้ว คุณสามารถส่งข้อมูลระดับการเข้าถึงโดยใส่ตัวเลือก --role และระบุบทบาทในเว็บไซต์ที่คุณต้องการมอบหมายผู้ใช้ที่มีรายชื่ออยู่ในไฟล์ CSV

ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีเพียงหนึ่งไซต์ (ไซต์เริ่มต้น) ผู้ใช้จะสร้างขึ้นและเพิ่มลงในไซต์ หากเซิร์ฟเวอร์มีหลายไซต์ ระบบจะสร้างผู้ใช้แต่จะไม่เพิ่มไปยังไซต์ใดๆ หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ในไซต์ ให้ใช้ createsiteusers

หากคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบอิงผู้ใช้เป็นหลัก และหากคำสั่งได้สร้างผู้ใช้รายใหม่แต่คุณมีจำนวนใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ของคุณครบขีดจำกัดแล้ว ระบบจะเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาต

การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง

หากเซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง ระบบจะใช้ข้อมูลในไฟล์ CSV เพื่อสร้างผู้ใช้

การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory

หากเซิร์ฟเวอร์กำหนดค่าให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory ข้อมูลผู้ใช้จะนำเข้าจาก Active Directory และข้อมูลรหัสผ่านและชื่อที่เข้าใจง่ายในไฟล์ CSV จะได้รับการละเว้น นอกจากนี้ หากระบุผู้ใช้ในไฟล์ CSV แต่ไม่มีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Active Directory ผู้ใช้จะไม่ได้รับการเพิ่มไปยัง Tableau Server สำหรับผู้ใช้ Active Directory เนื่องจากไม่รับประกันว่าชื่อผู้ใช้จะไม่ซ้ำกันในโดเมนต่างๆ คุณต้องรวมโดเมนไว้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใช้ คุณสามารถระบุเป็น domain\username หรือ username@domain.com อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้รูปแบบ domain\username หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การจัดการผู้ใช้ในการปรับใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก

ตัวอย่าง

tabcmd createusers "users.csv" --role "ServerAdministrator"

tabcmd createusers "users.csv"

ตัวเลือก

--admin-type

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--[no-]complete

เลิกใช้งานแล้ว ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เป็นค่าเริ่มต้น: หากมีข้อผิดพลาดมากกว่า 3 ข้อภายในระยะสิบแถว คำสั่งนี้จะไม่สำเร็จ

--no-publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--nowait

ไม่ต้องรอให้งานแบบอะซิงโครนัสเสร็จสิ้น

--publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

-r, --role

ระบุบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ .csv เมื่อคุณต้องการมอบหมายบทบาทในไซต์ด้วยการใช้ตัวเลือก --role ให้สร้างไฟล์ CSV แบบแยกต่างหากสำหรับแต่ละบทบาทไซต์

ค่าที่ถูกต้องคือ: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer และ Unlicensed

บนเซิร์ฟเวอร์หลายไซต์ คำสั่งไม่ได้กำหนดผู้ใช้ให้กับไซต์ ดังนั้นบทบาทในไซต์เดียวที่คำสั่งสามารถกำหนดได้สำเร็จคือ ServerAdministrator และ Unlicensed ถ้าคุณระบุบทบาทในไซต์อื่น คำสั่งจะกำหนดบทบาท Unlicensed

บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์เดียว ผู้ใช้จะได้รับการสร้างขึ้นและเพิ่มไปยังไซต์เริ่มต้นโดยใช้บทบาทที่คุณระบุ

หากคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบอิงผู้ใช้เป็นหลัก และหากคำสั่งได้สร้างผู้ใช้รายใหม่แต่คุณมีจำนวนใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ของคุณครบขีดจำกัดแล้ว ระบบจะเพิ่มผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาต

--silent-progress

ไม่ต้องแสดงข้อความระบุความคืบหน้าของคำสั่ง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

decryptextracts

ถอดรหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดบนไซต์ หากไม่มีการระบุไซต์ การแยกข้อมูลบนไซต์เริ่มต้นจะได้รับการถอดรหัส หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

การดำเนินการนี้อาจใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เป็นปริมาณหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของการแยกข้อมูล โปรดพิจารณาเรียกใช้คำสั่งนี้ภายนอกเวลาทำการ

ตัวอย่าง

tabcmd decryptextracts "West Coast Sales"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

delete workbook-name or datasource-name

ลบเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

คำสั่งนี้ใช้ชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลตามที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ชื่อไฟล์เมื่อเผยแพร่

ตัวอย่าง

tabcmd delete "Sales_Analysis"

ตัวเลือก

-r, --project

ชื่อของโปรเจกต์ที่มีเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบ หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะถือว่าโปรเจกต์ “เริ่มต้น”

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -r ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -r "Nested"

--workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการลบ

--datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบ

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts

ลบการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ตัวเลือก

-d, --datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลเป้าหมายสำหรับการลบการแยกข้อมูล

--embedded-datasources

รายชื่อแหล่งข้อมูลแบบฝังที่แยกด้วยการเว้นวรรคภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย ให้แนบเครื่องหมายคำพูดแบบคู่ด้วยหากชื่อแหล่งข้อมูลมีเว้นวรรค พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อลบการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก

--encrypt

สร้างการแยกข้อมูลที่เข้ารหัส

--include-all

รวมแหล่งข้อมูลแบบฝังทั้งหมดภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย

--parent-project-path

พาธของโปรเจกต์ที่เป็นไฟล์ระดับบนสุดของโปรเจกต์ที่มีทรัพยากรเป้าหมาย ต้องระบุชื่อโครงการด้วย --project

--project

ชื่อของโครงการที่มีทรัพยากรเป้าหมาย จำเป็นเฉพาะเมื่อระบุ --workbook หรือ --datasource หากไม่ระบุ ระบบจะใช้โปรเจกต์เริ่มต้น 'Default'

-u, -url

ชื่อบัญญัติสำหรับทรัพยากรตามที่ปรากฏใน URL

-w, -workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กเป้าหมายสำหรับการลบการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletegroup group-name

ลบกลุ่มที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง

tabcmd deletegroup "Development"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject project-name

ลบโปรเจกต์ที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

เมื่อใช้ tabcmd คุณสามารถระบุเฉพาะโปรเจกต์ระดับบนสุดในลำดับชั้นของโปรเจกต์ หากต้องการให้งานที่คุณต้องการดำเนินการโดยอัตโนมัติในโปรเจกต์ภายในโปรเจกต์หลัก ให้ใช้การเรียก Tableau REST API(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง

tabcmd deleteproject "Designs"

ตัวเลือก

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจ็กต์หลักสำหรับโปรเจกต์ที่ซ้อนกันตามที่ระบุด้วยคำสั่ง ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ “การออกแบบ” ที่มีอยู่ในโปรเจกต์ “หลัก” ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ --parent-project-path "Main" "Designs"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesite site-name

ลบไซต์ที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง

tabcmd deletesite "Development"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filename.csv

ลบผู้ใช้ออกจากไซต์ที่คุณเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ที่จะถูกลบจะได้รับการระบุในไฟล์ที่มีรายการอย่างง่ายของชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อต่อบรรทัด (ไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อผู้ใช้)

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีเพียงหนึ่งไซต์หรือถ้าผู้ใช้อยู่ในไซต์เดียวเท่านั้น ผู้ใช้จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ด้วย สำหรับการติดตั้ง Tableau Server Enterprise หากเซิร์ฟเวอร์มีหลายไซต์ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทในไซต์จากผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะถูกลบออกจากไซต์ แต่จะไม่ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์

หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเนื้อหา บทบาทของผู้ใช้จะเปลี่ยนเป็นไม่มีใบอนุญาตแต่ผู้ใช้จะไม่ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ เนื้อหายังคงเป็นของผู้ใช้รายนั้น หากต้องการลบผู้ใช้ทั้งหมด คุณต้องเปลี่ยนเจ้าของเนื้อหาแล้วลองลบผู้ใช้อีกครั้ง

หากนำเข้าผู้ใช้จาก Active Directory ผู้ใช้จะถูกลบออกจากไซต์และอาจออกจากเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะไม่ถูกลบออกจาก Active Directory

ตัวอย่าง

tabcmd deletesiteusers "users.csv"

การปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่

ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้คำสั่ง tabadmin set เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ที่ป้อนผ่านคำสั่ง tabcmd ในหัวข้อแนวทางนำเข้าไฟล์ CSV

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteusers filename.csv

ลบผู้ใช้ที่ระบุไว้ในไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) ที่ระบุ

ไฟล์ .csv ควรมีรายชื่อผู้ใช้อย่างง่ายหนึ่งชื่อต่อบรรทัด

ตัวอย่าง

tabcmd deleteusers "users.csv"

ตัวเลือก

--[no-]complete

เมื่อตั้งค่าไว้ให้เป็น --complete ตัวเลือกนี้กำหนดว่าทุกแถวจะต้องมีความถูกต้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดำเนินการได้สำเร็จ หากไม่ได้ระบุ ระบบจะใช้ --complete

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

editdomain

หมายเหตุ: ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณควรสำรองข้อมูล Tableau Server ก่อนแก้ไขโดเมน โดเมนจะได้รับการบันทึกไว้ในที่เก็บของ Tableau และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

เปลี่ยนชื่อเล่นหรือชื่อโดเมนแบบเต็มของโดเมน Active Directory บนเซิร์ฟเวอร์ โดเมน “ชื่อเล่น” คือชื่อโดเมน Windows NetBIOS

คุณสามารถแก้ไขชื่อเล่นสำหรับโดเมนใดก็ได้ที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ โดยทั่วไป คุณสามารถแก้ไขชื่อโดเมนแบบเต็มสำหรับโดเมนใดก็ได้ ยกเว้นชื่อที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม หากชื่อผู้ใช้ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่ในทั้งโดเมนปัจจุบันและโดเมนใหม่ คุณสามารถแก้ไขชื่อเต็มสำหรับโดเมนปัจจุบัน

หากต้องการให้แน่ใจว่า Tableau Server สามารถเชื่อมต่อกับโดเมน Active Directory อื่นได้ คุณต้องระบุโดเมนรองที่ Tableau Server เชื่อมต่อด้วยการตั้งค่าตัวเลือก wgserver.domain.whitelist ด้วย TSM หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนรองและการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ โปรดดู wgserver.domain.whitelist

ตรวจสอบ การจัดการผู้ใช้ในการปรับใช้ที่เก็บข้อมูลประจำตัวภายนอก เพื่อทำความเข้าใจว่าหลายโดเมน การแมปชื่อโดเมน และชื่อผู้ใช้โต้ตอบกับ Tableau Server อย่างไร

หากต้องการดูรายการโดเมน ให้ใช้ listdomains

ตัวอย่าง

tabcmd editdomain --id 2 --nickname "new-nickname"

tabcmd editdomain --id 3 --name "new-name"

ตัวเลือก

--id

เลขที่ของโดเมนที่จะเปลี่ยน หากต้องการรับรายการ ID โดเมน ให้ใช้ listdomains

--name

ชื่อใหม่สำหรับโดเมน

--nickname

ชื่อเล่นใหม่สำหรับโดเมน

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

editsite site-name

เปลี่ยนชื่อของไซต์หรือชื่อโฟลเดอร์ของเว็บ คุณยังสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่ออนุญาตหรือปฏิเสธผู้ดูแลไซต์ในการเพิ่มและลบผู้ใช้ หรือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้งานบางอย่างด้วยตนเอง ถ้าผู้ดูแลไซต์มีสิทธิ์ในการจัดการผู้ใช้ คุณสามารถระบุจำนวนผู้ใช้ที่สามารถเพิ่มลงในไซต์ได้

ตัวอย่าง

tabcmd editsite wc_sales --site-name "West Coast Sales"

tabcmd editsite wc_sales --site-id "wsales"

tabcmd editsite wsales --status ACTIVE

tabcmd editsite wsales --user-quota 50

ตัวเลือก

--site-name

ชื่อของไซต์ที่แสดง

--site-id

ใช้ใน URL เพื่อระบุไซต์โดยไม่ซ้ำกัน

--user-quota

จำนวนผู้ใช้สูงสุดที่สามารถเป็นสมาชิกของไซต์ได้

--[no-]site-mode

อนุญาตหรือป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลไซต์เพิ่มผู้ใช้ในไซต์

--status

ตั้งค่าเป็น ACTIVE เพื่อเปิดใช้งานไซต์หรือ SUSPENDED เพื่อระงับไซต์

--storage-quota

ใน MB หมายถึงจำนวนเวิร์กบุ๊ก การแยกข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บได้ในไซต์

--extract-encryption-mode

สามารถใช้โหมดการเข้ารหัสการแยกข้อมูลสำหรับไซต์เป็น enforced, enabled หรือ disabled หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ การดำเนินการนี้อาจใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เป็นปริมาณหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของการแยกข้อมูล

--run-now-enabled

อนุญาตหรือปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้การรีเฟรช โฟลว์ หรือกำหนดการการแยกข้อมูลด้วยตนเอง true เพื่อให้ผู้ใช้เรียกใช้งานด้วยตนเองหรือ false เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เรียกใช้งานด้วยตนเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (ทั่วไปและการปรับแต่ง)

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

encryptextracts

เข้ารหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดบนไซต์ หากไม่มีการระบุไซต์ การแยกข้อมูลบนไซต์เริ่มต้นจะได้รับการเข้ารหัส หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

การดำเนินการนี้อาจใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เป็นปริมาณหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของการแยกข้อมูล โปรดพิจารณาเรียกใช้คำสั่งนี้ภายนอกเวลาทำการ

ตัวอย่าง

tabcmd encryptextracts "West Coast Sales"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

ส่งออก

ส่งออกมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กจาก Tableau Server และบันทึกลงในไฟล์ คำสั่งนี้ยังสามารถส่งออกเฉพาะข้อมูลที่ใช้สำหรับมุมมอง ดูข้อมูลจะส่งออกที่ระดับสรุป หากต้องการส่งออกข้อมูลระดับรายละเอียด คุณต้องใช้ Tableau Server UI หากต้องการรายละเอียด โปรดดูดาวน์โหลดมุมมองและเวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้:

 • สิทธิ์: หากต้องการส่งออก คุณต้องมีสิทธิ์ส่งออกรูปภาพ ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์นี้จะ “อนุญาต” หรือ “สืบทอด” สำหรับบทบาททั้งหมด แม้ว่าจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับแต่ละเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองได้

 • การส่งออกข้อมูล: หากต้องการส่งออกเฉพาะข้อมูลสำหรับมุมมอง ให้ใช้ตัวเลือก --csv ซึ่งจะส่งออกข้อมูลสรุปที่ใช้ในมุมมองไปยังไฟล์ .csv

 • การระบุมุมมอง เวิร์กบุ๊ก หรือข้อมูลที่จะส่งออก

  • ใช้ส่วนหนึ่งของ URL เพื่อระบุสิ่งที่จะส่งออก โดยเฉพาะสตริง "workbook/view" ตามที่ปรากฏใน URL สำหรับเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง อย่าใช้ “ชื่อที่เข้าใจง่าย” และไม่ใส่ ID เซสชัน :iid=<n> ที่ส่วนท้ายของ URL

   ตัวอย่างเช่น รายละเอียดคำสั่งซื้อในเวิร์กบุ๊ก Superstore ของมุมมองตัวอย่าง Tableau มี URL ที่คล้ายกับสิ่งนี้ <server_name>/#/views/Superstore/OrderDetails?:iid=2

   หากต้องการส่งออกมุมมองรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้ใช้สตริง Superstore/OrderDetails

   อย่าใช้ Superstore/Order Details หรือ Superstore/OrderDetails?:iid=2

  • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานหลายไซต์และมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กอยู่บนไซต์อื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ให้ใช้ -t <site_id>

  • หากต้องการส่งออกเวิร์กบุ๊ก ให้รับสตริง URL โดยเปิดมุมมองในเวิร์กบุ๊ก และรวมมุมมองในสตริงที่คุณใช้

   ในตัวอย่างข้างต้น หากต้องการส่งออกเวิร์กบุ๊ก Superstore ให้ใช้สตริง Superstore/OrderDetails

  • หากต้องการส่งออกเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ด้วย แสดงแผ่นงานเป็นแท็บ ที่เลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ Tableau Desktop Publish

   หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊ก Tableau ที่มี มุมมองสำหรับการดูแลระบบ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ไม่สามารถส่งออกได้

  • หากต้องการกรองข้อมูลที่คุณดาวน์โหลด ให้เพิ่มตัวกรองพารามิเตอร์โดยใช้รูปแบบนี้

   ?<filter_name>=value

   หรือหากการกรองพารามิเตอร์และพารามิเตอร์นั้นมีชื่อที่แสดงที่ตรงกับชื่อของการวัดผลหรือมิติข้อมูล

   ?Parameters.<filter_name>=value

 • รูปแบบไฟล์ที่บันทึก: ตัวเลือกรูปแบบของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังส่งออก เวิร์กบุ๊กสามารถส่งออกเป็น PDF ได้โดยใช้อาร์กิวเมนต์ --fullpdf เท่านั้น มุมมองสามารถส่งออกเป็น PDF (--pdf) หรือ PNG (--png)

 • ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ที่บันทึกไว้ (ไม่บังคับ): หากคุณไม่ได้ระบุชื่อ ชื่อนั้นจะได้มาจากมุมมองหรือชื่อเวิร์กบุ๊ก หากคุณไม่ได้ระบุตำแหน่ง ไฟล์จะได้รับการบันทึกลงในไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถระบุเส้นทางแบบเต็มหรือเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณได้

  หมายเหตุ: คุณต้องใส่นามสกุลชื่อไฟล์ เช่น .csv หรือ .pdf คำสั่งจะไม่เพิ่มนามสกุลให้กับชื่อไฟล์ที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ

 • ออบเจ็กต์หน้าเว็บแดชบอร์ดที่ไม่รวมอยู่ในการส่งออก PDF: แดชบอร์ดสามารถเลือกรวมออบเจ็กต์หน้าเว็บได้ หากคุณกำลังดำเนินการส่งออกเป็น PDF ของแดชบอร์ดที่มีออบเจ็กต์หน้าเว็บ ออบเจ็กต์ของหน้าเว็บจะไม่รวมอยู่ใน PDF

 • ตัวอักษรที่ไม่ใช้ ASCII และไม่ใช่ ASCII มาตรฐานและการส่งออก PDF: หากคุณกำลังส่งออกมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กที่มีชื่อซึ่งมีตัวอักษรนอกชุดตัวอักษร ASCII หรือชุดตัวอักษร ASCII ที่ไม่ใช่มาตรฐาน คุณจะต้องเข้ารหัส URL (percent-encode) ตัวอักษร

  ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งของคุณรวมเมือง Zürich คุณต้องเข้ารหัส URL เป็น Z%C3%BCrich

  tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" -fullpdf

การล้างแคชเพื่อใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ URL ?:refresh=yes ได้ตามความต้องการเพื่อบังคับให้ทำการค้นหาข้อมูลใหม่แทนการดึงข้อมูลผลลัพธ์จากแคช หากคุณกำลังใช้ tabcmd กับการเขียนสคริปต์ของคุณเอง และมีการใช้พารามิเตอร์ URL refresh อย่างมาก สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขอแนะนำให้คุณใช้ refresh เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น บนแดชบอร์ดเดี่ยวแทนที่จะใช้กับทั้งเวิร์กบุ๊ก

ตัวอย่าง

มุมมอง

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "Weekly-Report.csv"

tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

เวิร์กบุ๊ก

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

ตัวเลือก

-f, --filename

บันทึกไฟล์ด้วยชื่อไฟล์และนามสกุลที่กำหนด

--csv

ดูอย่างเดียว ส่งออกข้อมูลของมุมมอง (ข้อมูลสรุป) ในรูปแบบ .csv

--pdf

ดูอย่างเดียว ส่งออกเป็น PDF

--png

ดูอย่างเดียว ส่งออกเป็นรูปภาพในรูปแบบ .png

--fullpdf

เวิร์กบุ๊กเท่านั้น ส่งออกเป็น PDF เวิร์กบุ๊กต้องได้รับการเผยแพร่โดยเปิดใช้งานแสดงแผ่นงานเป็นแท็บ

--pagelayout

ตั้งค่าการวางแนวหน้า (landscape หรือ portrait) ของ PDF ที่ส่งออก หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่า Tableau Desktop

--pagesize

ตั้งค่าขนาดหน้าของ PDF ที่ส่งออกเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้ unspecified, letter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, executive, a3, a4, a5, b4, b5, or quarto ค่าเริ่มต้นคือ letter

--width

กำหนดความกว้างเป็นพิกเซล ค่าเริ่มต้นคือ 800 พิกเซล

--height

กำหนดความสูงเป็นพิกเซล ค่าเริ่มต้นคือ 600 พิกเซล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

รับแหล่งข้อมูลจาก Tableau Server ที่แสดงโดย URL ที่ระบุ (บางส่วน) ผลลัพธ์จะส่งกลับเป็นไฟล์

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้:

 • สิทธิ์: หากต้องการรับไฟล์ คุณต้องมีสิทธิ์ดาวน์โหลด/บันทึกเว็บเป็น ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์นี้จะ “อนุญาต” หรือ “สืบทอด” สำหรับบทบาททั้งหมด แม้ว่าจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับแต่ละเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองได้

 • การระบุมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กที่จะได้รับ: คุณระบุมุมมองที่จะได้รับโดยใช้สตริง "/views/<workbookname>/<viewname>.<extension>" และระบุเวิร์กบุ๊กเพื่อรับโดยใช้สตริง "/workbooks/<workbookname>.<extension>" แทนที่ <workbookname>  และ <viewname> ด้วยชื่อของเวิร์กบุ๊กและมุมองตามที่ปรากฏใน URL เมื่อคุณเปิดมุมมองในเบราว์เซอร์และแทนที่ <extension> ด้วยประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก อย่าใช้ ID เซสชันต่อท้าย URL (?:iid=<n>) หรือชื่อ "ที่เข้าใจง่าย" ของเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง

  ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดมุมมองเครื่องมือภูมิภาคในเวิร์กบุ๊กชื่อสรุปเมตริก URL จะมีลักษณะดังนี้

  /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1

  ใช้สตริง /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals.<extension> เพื่อรับมุมมอง

  ใช้สตริง /workbooks/MetricsSummary_1.<extension> เพื่อรับเวิร์กบุ๊ก

  เมื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กและมุมมองจาก Tableau Server ระบบจะจัดเก็บเนื้อหาของไฟล์ .twb หรือ .twbx เป็นข้อความธรรมดา ใครก็ตามที่เปิดไฟล์จะสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดรวมถึงค่าตัวกรองที่อาจให้คำใบ้เชิงความหมายกับข้อมูลดังกล่าวได้

 • นามสกุลไฟล์: URL ต้องมีนามสกุลไฟล์ นามสกุลจะกำหนดสิ่งที่ส่งคืน สามารถส่งคืนมุมมองในรูปแบบ PDF PNG หรือ CSV (ข้อมูลสรุปเท่านั้น) เวิร์กบุ๊ก Tableau จะได้รับการส่งกลับเป็น TWB หากเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หรือใช้การเชื่อมต่อแบบสดหรือ TWBX หากเชื่อมต่อกับการแยกข้อมูล

  หมายเหตุ: หากคุณกำลังดาวน์โหลดมุมมองเป็นไฟล์ PDF หรือ PNG และหากคุณรวมพารามิเตอร์ --filename ที่มีนามสกุล .pdf หรือ .png คุณไม่จำเป็นต้องรวมนามสกุล .pdf หรือ .png ไว้ใน URL

 • ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ที่บันทึกไว้ (ไม่บังคับ): ชื่อที่คุณใช้สำหรับ --filename ควรมีนามสกุลไฟล์ หากคุณไม่ระบุชื่อและนามสกุลไฟล์ ทั้งคู่จะได้มาจากสตริง URL หากคุณไม่ได้ระบุตำแหน่ง ไฟล์จะได้รับการบันทึกลงในไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถระบุเส้นทางแบบเต็มหรือเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณได้

 • ขนาด PNG (ไม่บังคับ): หากไฟล์ที่บันทึกเป็น PNG คุณสามารถระบุขนาดเป็นพิกเซลใน URL

การล้างแคชเพื่อใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ URL ?:refresh=yes ได้ตามความต้องการเพื่อบังคับให้ทำการค้นหาข้อมูลใหม่แทนการดึงข้อมูลผลลัพธ์จากแคช หากคุณกำลังใช้ tabcmd กับการเขียนสคริปต์ของคุณเอง การใช้พารามิเตอร์ refresh อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพได้อย่างมาก ขอแนะนำให้คุณใช้ refresh เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น บนแดชบอร์ดเดี่ยวแทนที่จะใช้กับทั้งเวิร์กบุ๊ก

ตัวอย่าง

มุมมอง

tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename "Weekly-Report.png"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480" -f growth.png

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -f growth.png

เวิร์กบุ๊ก

tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.twb"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

initialuser

สร้างผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลเริ่มต้นที่กำหนดไว้ การดำเนินการจะนี้สร้างผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ การดำเนินการนี้จะไม่สร้างผู้ดูแล TSM

หมายเหตุ: คำสั่ง tabcmd initialuser ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์กับ Tableau Server แต่คุณต้องเรียกใช้คำสั่งบนโหนดเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น

หมายเหตุ:

 • คำสั่ง tabcmd initialuser ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์กับ Tableau Server แต่คุณต้องเรียกใช้คำสั่งบนโหนดเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น
 • ค่า username ต้องไม่มีเครื่องหมายแอท (@) เว้นแต่ว่าคำต่อท้ายชื่อผู้ใช้จะตรงกับโดเมนหลักของ Tableau Server ตัวอย่างวเช่น หาก Tableau Server เชื่อมต่อกับโดเมน "myco.com” คุณจะใช้ชื่อผู้ใช้ "user@example.com@myco.com" ไม่ได้

ตัวอย่าง

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --server http://localhost

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --friendly "Tableau Admin" --server http://localhost

หากต้องการให้ใส่รหัสผ่านในเชลล์ ไม่ต้องใส่พารามิเตอร์ --password ในคำสั่ง ตัวอย่าง:

tabcmd initialuser --username "admin" --server http://localhost

ตัวเลือก

-f, --friendly

สร้างผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นด้วยชื่อที่แสดง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listdomains

แสดงรายการโดเมน Active Directory ที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ พร้อมด้วยชื่อเล่นและ ID หากเซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในเครื่อง คำสั่งจะส่งกลับเฉพาะชื่อโดเมน local เท่านั้น

ตัวอย่าง

tabcmd listdomains

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listsites

ส่งคืนรายชื่อไซต์ที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่

ตัวอย่าง

tabcmd listsites --username adam --password mypassword

ตัวเลือก

--get-extract-encryption-mode

สามารถใช้โหมดการเข้ารหัสการแยกข้อมูลสำหรับไซต์เป็น enforced, enabled หรือ disabled หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

login

เข้าสู่ระบบผู้ใช้ Tableau Server

ใช้ตัวเลือกส่วนกลาง --server --site --username --password เพื่อสร้างเซสชัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้คำสั่ง tabcmd login คุณจะไม่สามารถใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ของ SAML ได้ แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ SAML ก็ตาม หากต้องการเข้าสู่ระบบ คุณต้องส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ คุณจะได้รับสิทธิ์ของผู้ใช้ Tableau Server ที่คุณเข้าสู่ระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ และ สิทธิ์

หากคุณต้องการเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่คุณเคยใช้ในการสร้างเซสชัน ให้ระบุตัวเลือก --password เซิร์ฟเวอร์และชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้ในคุกกี้จะถูกใช้

หากเซิร์ฟเวอร์ใช้พอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 80 (ค่าเริ่มต้น) คุณจะต้องระบุพอร์ต

คุณต้องใช้ตัวเลือก --site (-t) เฉพาะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ใช้งานหลายไซต์และคุณกำลังเข้าสู่ระบบไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์เริ่มต้น หากคุณไม่ได้ระบุรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งให้คุณกรอก หากระบุตัวเลือก --no-prompt และไม่ได้ระบุรหัสผ่าน คำสั่งจะล้มเหลว

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เซสชันจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะหมดอายุบนเซิร์ฟเวอร์หรือเรียกใช้คำสั่ง logout

ตัวอย่าง

ผู้ใช้ jsmith เข้าสู่ระบบใน Tableau Server ที่ทำงานบนเครื่องภายในของพวกเขา

tabcmd login -s http://localhost -u jsmith -p password

ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบในไซต์การขายบนเซิร์ฟเวอร์ยอดขาย

tabcmd login -s http://sales-server -t Sales -u administrator -p password

tabcmd login -s http://sales-server:8000 -t Sales -u administrator -p password

ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบในไซต์การขายบนเซิร์ฟเวอร์ยอดขายโดยใช้ SSL แต่ไม่ได้ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

tabcmd login --no-certcheck -s https://sales-server -t Sales -u administrator -p password

สร้างพร็อกซีแบบส่งต่อและพอร์ตสำหรับ localhost

tabcmd login --proxy myfwdproxyserver:8888 -s http://localhost -u jsmith -p password

บันทึกผู้ใช้ jsmith ในพร็อกซีแบบย้อนกลับโดยใช้ SSL

tabcmd login -s https://myreverseproxy -u jsmith -p password

ตัวเลือก

-s, --server

หากคุณกำลังเรียกใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์ Tableau Server ที่อยู่บนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้ http://localhost มิฉะนั้น ให้ระบุ URL ของคอมพิวเตอร์ เช่น http://bigbox.myco.com หรือ http://bigbox

หากเซิร์ฟเวอร์กำลังใช้ SSL คุณจะต้องระบุ https:// ใน URL ของคอมพิวเตอร์

สำหรับ Tableau Cloud ให้ระบุ URL แบบเต็มรวมถึงพ็อดที่ไซต์ของคุณถูกนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น https://prod-useast-b.online.tableau.com

-t, --site

รวมตัวเลือกนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีหลายไซต์และคุณกำลังเข้าสู่ระบบไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์เริ่มต้น

เลขที่ไซต์ใช้ใน URL เพื่อระบุไซต์โดยไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ไซต์ที่ชื่อ West Coast Sales อาจมีเลขที่ไซต์ของ west-coast-sales

-u, --username

ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ สำหรับ Tableau Cloud ชื่อผู้ใช้คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

-p, --password

รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุสำหรับ --username หากคุณไม่ได้ระบุรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งให้คุณกรอก

--password-file

อนุญาตให้เก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ filename.txt ที่กำหนด แทนที่จะเก็บไว้ในบรรทัดคำสั่ง เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

-x, --proxy

ใช้เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP และพอร์ต (โฮสต์:พอร์ต) สำหรับคำขอ tabcmd

--no-prompt

ไม่ต้องถามรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่าน คำสั่ง login จะล้มเหลว

--no-proxy

อย่าใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP

--cookie

บันทึกเลขที่เซสชันเมื่อเข้าสู่ระบบ คำสั่งที่ตามมาไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคำสั่ง

--no-cookie

อย่าบันทึกข้อมูล ID เซสชันหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ คำสั่งที่ตามมาจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ

--timeout SECONDS

จำนวนวินาทีที่เซิร์ฟเวอร์ควรรอก่อนประมวลผลคำสั่ง login ค่าเริ่มต้น: 30 วินาที

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

ออกจากระบบ

ออกจากระบบเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง

tabcmd logout

เผยแพร่ filename.twb(x) filename.tds(x) หรือ filename.hyper

เผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่ระบุ (.twb(x)) แหล่งข้อมูล (.tds(x)) หรือการแยกไฟล์ (.hyper) ไปยัง Tableau Server

หากคุณกำลังเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก ตามค่าเริ่มต้น ชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กจะได้รับการเผยแพร่โดยไม่มีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของฐานข้อมูล

สิทธิ์เริ่มต้นที่กำหนดให้กับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลจะคัดลอกจากโปรเจกต์ที่มีการเผยแพร่ไฟล์ สิทธิ์สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเผยแพร่ไฟล์แล้ว 

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวกรองผู้ใช้ ต้องระบุตัวเลือกภาพขนาดย่อตัวเลือกใดตัวหนึ่ง

ตัวอย่าง

tabcmd publish "analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username "jsmith" --db-password "secret-password"

tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"
--oauth-username "user-name" --save-oauth

หากไฟล์ไม่อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันกับ tabcmd ให้ใส่เส้นทางแบบเต็มไปยังไฟล์

ตัวอย่าง

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username "jsmith" --db-password "secret-password"

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" --save-oauth

ตัวเลือก

-n, --name

ชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ หากไม่ระบุ เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูลจะตั้งชื่อตามชื่อไฟล์

-o, --overwrite

เขียนทับเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูล หากมีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์

-r, --project

เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูลลงในโปรเจกต์ที่ระบุ เผยแพร่ไปยังโปรเจกต์ “เริ่มต้น” หากไม่ได้ระบุไว้

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -r ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -r "Nested"

--db-username

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้ด้วยเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูล

--db-password

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลรหัสผ่านด้วยเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูล

--save-db-password

เก็บฐานข้อมูลรหัสผ่านที่ให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์

--oauth-username

ที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ เชื่อมต่อผู้ใช้ผ่านการเชื่อมต่อ OAuth ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า หากผู้ใช้มีโทเค็นการเข้าถึงที่บันทึกไว้สำหรับแหล่งข้อมูลระบบคลาวด์ที่ระบุไว้ใน --name โทเค็นการเข้าถึงได้รับการจัดการในค่ากำหนดของผู้ใช้

หากต้องการเชื่อมต่อ OAuth ที่มีอยู่กับแหล่งข้อมูล ให้ใช้ตัวเลือกนี้แทน --db-username และ --db-password

--save-oauth

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุโดย --oauth-username เป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังกับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ต่อจากนั้น เมื่อผู้เผยแพร่หรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์และแก้ไขการเชื่อมต่อสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลนั้น การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะแสดงข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth นี้ตามที่ฝังอยู่ในเนื้อหา

หากคุณต้องการกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังจากเผยแพร่ คุณต้องรวมตัวเลือกนี้ด้วย --oauth-username ซึ่งคล้ายกับการใช้ --save-db-password กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเดิม

--thumbnail-username

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวกรองผู้ใช้ ภาพขนาดย่อจะได้รับการสร้างขึ้นตามสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้เท่านั้น ไม่สามารถระบุได้เมื่อตั้งค่าตัวเลือก --thumbnail-group

--thumbnail-group

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวกรองผู้ใช้ ภาพขนาดย่อจะได้รับการสร้างขึ้นตามสิ่งที่กลุ่มสามารถเห็นได้เท่านั้น ไม่สามารถระบุได้เมื่อตั้งค่าตัวเลือก --thumbnail-username

--tabbed

เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่มีมุมมองแบบแบ่งแท็บ แต่ละแผ่นงานจะกลายเป็นแท็บที่ผู้ชมสามารถใช้เพื่อนำทางผ่านเวิร์กบุ๊กได้ โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้จะลบล้างการความปลอดภัยระดับแผ่นงาน

--append

ผนวกไฟล์แยกข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

--replace

ใช้ไฟล์แยกข้อมูลเพื่อแทนที่แหล่งข้อมูลที่มีอยู่

--disable-uploader

ปิดใช้งานตัวอัปโหลดไฟล์ที่เพิ่มขึ้น

--restart

รีสตาร์ทการอัปโหลดไฟล์

--encrypt-extracts

เข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือแยกไปยังเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

publishsamples

คำอธิบาย

เผยแพร่เวิร์กบุ๊กตัวอย่าง Tableau ไปยังโปรเจกต์ที่ระบุ ตัวอย่างที่มีอยู่จะถูกเขียนทับ

ไวยากรณ์

tabcmd publishsamples -n [project name] [Global options]

ตัวอย่าง

เผยแพร่ตัวอย่างไปยังโปรเจกต์ Inside Sales บนไซต์เริ่มต้น เป็นผู้ใช้ jsmith

tabcmd publishsamples -n "Inside Sales" -t "" -s localhost --username "jsmith" --password "secret-password"

ตัวเลือก

-n, --name

จำเป็น เผยแพร่ตัวอย่าง Tableau ในโปรเจกต์ที่ระบุ หากชื่อผลิตภัณฑ์มีการเว้นวรรค ให้ใส่ชื่อทั้งหมดไว้ในเครื่องหมายคำพูด

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -n ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -n "Nested"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

reencryptextracts

เข้ารหัสการแยกข้อมูลทั้งหมดบนไซต์ด้วยคีย์การเข้ารหัสใหม่ คำสั่งนี้จะสร้างคีย์เข้ารหัสและคีย์เข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ คุณต้องระบุไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเข้ารหัสการแยกข้อมูลเมื่อจัดเก็บ

การดำเนินการนี้อาจใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เป็นปริมาณหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของการแยกข้อมูล โปรดพิจารณาเรียกใช้คำสั่งนี้ภายนอกเวลาทำการ

ตัวอย่าง

tabcmd reencryptextracts "Default"

tabcmd reencryptextracts "West Coast Sales"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextracts workbook-name or datasource-name

ดำเนินการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มหรือแบบเพิ่มขึ้นที่เป็นของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ระบุ

คำสั่งนี้ใช้ชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลตามที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ชื่อไฟล์เมื่อเผยแพร่ เฉพาะผู้ดูแลหรือเจ้าของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการนี้ได้

หมายเหตุ: วิธีนี้จะไม่สำเร็จและส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หากผู้ดูแลของคุณได้ปิดใช้งานการตั้งค่า RunNow ไว้สำหรับไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่า Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตัวอย่าง

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parent-project-path "Main" --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"

tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" --addcalculations

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds --removecalculations

ตัวเลือก

--incremental

เรียกใช้การดำเนินการรีเฟรชแบบเพิ่มขึ้น

--synchronous

เพิ่มการดำเนินการรีเฟรชแบบเต็มไปยังคิวที่ใช้โดยขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลัง เพื่อเรียกใช้ทันทีที่ขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลังพร้อมใช้งาน หากมีขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลัง การดำเนินการจะเรียกใช้ทันที การดำเนินการรีเฟรชจะปรากฏในรายงานงานที่ดำเนินการในพื้นหลัง

ในระหว่างการรีเฟรชแบบซิงโครนัส tabcmd จะรักษาการเชื่อมต่อแบบสดไปยังเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่การรีเฟรชกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะโพลทุกวินาทีจนกว่างานเบื้องหลังจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ตัวเลือก --synchronousไม่พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลที่รีเฟรชด้วย Tableau Bridge

--workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กที่มีการแยกข้อมูลเพื่อรีเฟรช หากเวิร์กบุ๊กมีช่องว่างในชื่อ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด

--datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลที่มีการแยกข้อมูลเพื่อรีเฟรช

--project

ใช้กับ --workbook หรือ --datasource เพื่อระบุเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลในโปรเจกต์อื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะถือว่าโปรเจกต์ “เริ่มต้น”

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก --project

ตัวอย่าง:

 • หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ “ซ้อน” ที่มีอยู่ในโปรเจกต์ “หลัก” ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้
 • --parent-project-path "Main" --project "Nested"
 • หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ “ซ้อน 2” ที่ซ้อนอยู่ภายในโปรเจกต์ “ซ้อน” ให้ทำดังนี้ 
 • --parent-project-path "Main/Nested" --project "Nested2"

--url

ชื่อของเวิร์กบุ๊กตามที่ปรากฏใน URL เวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่เป็น “Sales Analysis” มีชื่อ URL เป็น “SalesAnalysis”

--addcalculations

ใช้กับ --workbook เพื่อทำให้การคำนวณเป็นจริงในการแยกข้อมูลที่ฝังของเวิร์กบุ๊กหรือ --datasource เพื่อทำให้การคำนวณเป็นจริงในแหล่งข้อมูลที่แยก เพิ่มการดำเนินงานไปยังคิวที่กระบวนการแบ็กกราวเดอร์ใช้งาน หากมีกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ที่ใช้งานได้ การดำเนินงานจะทำงานโดยทันที การดำเนินงานนี้จะปรากฎในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของ งานที่ดำเนินการในพื้นหลังสำหรับการแยกข้อมูล

--removecalculations

ใช้กับ --workbook หรือ --datasource เพื่อลบการคำนวณที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เพิ่มการดำเนินงานไปยังคิวที่กระบวนการแบ็กกราวเดอร์ใช้งาน หากมีกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ที่ใช้งานได้ การดำเนินงานจะทำงานโดยทันที การดำเนินงานนี้จะปรากฎในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของ งานที่ดำเนินการในพื้นหลังสำหรับการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

reset_openid_sub

ล้างตัวระบุ OpenID Connect (ค่าย่อย) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัว Tableau Server แล้ว ดู การเปลี่ยน IdP ใน Tableau Server สำหรับ OpenID Connect

ตัวอย่าง

tabcmd reset_openid_sub --target-username jsmith

ตัวเลือก

--target-username

ล้างค่าย่อยสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ระบุ

--all

ล้างค่าย่อยสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers group-name

ลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มที่ระบุ

ตัวอย่าง

tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"

ตัวเลือก

--users

ลบผู้ใช้ในไฟล์ .csv ที่กำหนดออกจากกลุ่มที่ระบุ ไฟล์ควรเป็นรายชื่อที่เรียบง่ายที่มีชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อต่อบรรทัด

หากคุณใช้คำสั่งนี้กับไฟล์ .csv ขนาดใหญ่บน Tableau Server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้ หากต้องการข้อมูล โปรดดูปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ที่ป้อนผ่านคำสั่ง tabcmd

--[no-]complete

กำหนดให้แถวทั้งหมดถูกต้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ ถ้าไม่ระบุ --complete จะใช้

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

runschedule schedule-name

เรียกใช้ทาสก์ในกำหนดการเฉพาะสำหรับไซต์ที่คุณเข้าสู่ระบบในปัจจุบัน คุณไม่สามารถเรียกใช้สำหรับไซต์ทั้งหมดโดยใช้ tabcmd ได้ หากต้องการเรียกใช้งานในกำหนดการสำหรับไซต์ทั้งหมด ให้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซเว็บ จากหน้ากำหนดการ เลือกไซต์ทั้งหมดแล้วคลิกเรียกใช้ทันทีบนกำหนดการ

คำสั่งนี้ใช้ชื่อของกำหนดการตามที่ระบุบนเซิร์ฟเวอร์

คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Tableau Cloud

หมายเหตุ: วิธีนี้จะไม่สำเร็จและส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หากผู้ดูแลของคุณได้ปิดใช้งานการตั้งค่า RunNow ไว้สำหรับไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่า Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตัวอย่าง

tabcmd runschedule "5AM Sales Refresh"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

ตั้งค่า

เปิดใช้งานการตั้งค่าที่ระบุบนเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละรายการสามารถดูได้ในหน้าการบำรุงรักษาบนเซิร์ฟเวอร์

ใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์หน้าชื่อการตั้งค่าเพื่อปิดใช้งานการตั้งค่า คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่าต่อไปนี้

 • allow_scheduling

 • embedded_credentials

 • remember_passwords_forever

ตัวอย่าง

tabcmd set embedded_credentials

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

syncgroup group-name

ซิงโครไนซ์กลุ่ม Tableau Server กับกลุ่ม Active Directory หากกลุ่ม Tableau Server ยังไม่มีอยู่ ระบบจะสร้างและซิงโครไนซ์กับกลุ่ม Active Directory ที่ระบุ

หากชื่อกลุ่มมี “@” (นอกเหนือจากตัวคั่นโดเมน) คุณต้องอ้างอิงสัญลักษณ์โดยใช้รูปแบบฐานสิบหก “\0x40”

ตัวอย่าง

tabcmd syncgroup "Development"

tabcmd syncgroup "Dev\0x40West"

หมายเหตุ: หากคุณซิงโครไนซ์กลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำโดยใช้คำสั่งนี้จะไม่มีผลกับผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้คำสั่งนี้เพื่อลบสิทธิ์ผู้ดูแลออกจากผู้ใช้ในกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิก คุณจะยังคงเป็นผู้ดูแลเมื่อคำสั่งเสร็จสิ้น

ตัวเลือก

--grant-license-mode <grant-license-mode>

ระบุว่าควรให้บทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบหรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ on-sync ค่าที่ถูกต้องคือ on-login on-sync หากไม่มีการระบุค่า จะถือว่า on-sync และบทบาทเริ่มต้นจะลดน้อยลงเมื่อกลุ่มได้รับการซิงโครไนซ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การแก้ไขบทบาทผู้ใช้ด้วยการอนุมัติบทบาทเมื่อเข้าสู่ระบบ

--no-publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--overwritesiterole

อนุญาตให้เขียนทับบทบาทในไซต์ด้วยบทบาทที่มีสิทธิพิเศษน้อยกว่าเมื่อใช้ --role ตามค่าเริ่มต้น บทบาทในไซต์ของผู้ใช้สามารถเลื่อนระดับได้เมื่อใช้ --role แต่ไม่สามารถลดระดับได้ เนื่องจากตัวเลือก --overwritesiterole จะลดระดับบทบาทในไซต์ของผู้ใช้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง

--publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

-r, --role

ระบุบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้ในกลุ่ม ค่าเริ่มต้นคือ Unlicensed

ค่าที่ถูกต้องคือ SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer, Unlicensed

--silent-progress

ไม่ต้องแสดงข้อความระบุความคืบหน้าของคำสั่ง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

upgradethumbnails

เริ่มและหยุดงานอัปเกรดภาพขนาดย่อ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู งานการอัปเกรดภาพขนาดย่อ

ตัวอย่าง

หากต้องการเริ่มงานอัปเกรดภาพขนาดย่อ

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL>

หากต้องการหยุดงานอัปเกรดภาพขนาดย่อที่กำลังดำเนินการอยู่

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL> --stop

ตัวเลือก

--stop

เมื่อระบุไว้ ให้หยุดงานอัปเกรดภาพขนาดย่อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หากไม่ได้ระบุตัวเลือกนี้ งาน “อัปเกรดภาพขนาดย่อ” จะเริ่มต้นขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

validateidpmetadata

ระบุไซต์ Tableau Server ที่ได้รับการกำหนดค่าด้วย IdP โดยใช้อัลกอริทึมไดเจสต์ที่ไม่ปลอดภัย SHA-1 คำสั่งนี้ยังระบุ IdP ที่ใช้ใบรับรองที่มีขนาดคีย์ RSA หรือขนาดเส้นโค้งวงรีที่ไม่เพียงพอ

หมายเหตุ: คำสั่งนี้ใช้ได้กับ SAML เฉพาะไซต์เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่า SAML ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับไซต์

ตัวเลือก

--digest-algorithms <ALGORITHMS>

รายการที่คั่นด้วยช่องว่างของอัลกอริทึมไดเจสต์ ค่าที่ถูกต้องคือ sha1 และ sha256 หากไม่ได้ระบุไว้ เซิร์ฟเวอร์จะใช้ค่าจากการตั้งค่าการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms

--min-allowed-elliptic-curve-size <SIZE>

หากไม่ได้ระบุไว้ เซิร์ฟเวอร์จะใช้ค่าจากการตั้งค่าการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size

--min-allowed-rsa-key-size <SIZE>

หากไม่ได้ระบุไว้ เซิร์ฟเวอร์จะใช้ค่าจากการตั้งค่าการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_size

--site-names <SITENAMES>

รายการที่คั่นด้วยช่องว่างของชื่อไซต์ที่จะทำการตรวจสอบใบรับรอง หากไม่ได้ระบุไว้ จะมีการตรวจสอบไซต์ทั้งหมด

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

version

แสดงข้อมูลเวอร์ชันสำหรับการติดตั้งปัจจุบันของยูทิลิตี้ tabcmd

ตัวอย่าง

tabcmd version

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-c, --use-certificate

ใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องใช้เมื่อเปิดใช้งาน SSL ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าใบรับรอง ให้เริ่มต้นด้วยหัวข้อต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับระบบปฏิบัติการ Tableau Server ของคุณ:

-s, --server

URL Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Server ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Server กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ในการระบุเว็บไซต์เริ่มต้น ให้ใช้สตริงว่างที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ (‘’ หรือ “”) หรือใช้ค่าเริ่มต้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (“ค่าเริ่มต้น”) ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

-x, --proxy

โฮสต์:พอร์ต

ใช้พร็อกซี HTTP ที่ระบุ

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--no-proxy

เมื่อระบุ ระบบจะไม่ใช้พร็อกซี HTTP

--no-certcheck

เมื่อระบุ tabcmd (ไคลเอ็นต์) จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

เคล็ดลับ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง Tabcmd 1.0 ที่พร้อมให้บริการสำหรับ Tableau Cloud โปรดดูคำสั่ง tabcmd(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ