Skapa extrakt på webben

Du kan extrahera dina datakällor på webben (utan att använda Tableau Desktop) för att förbättra datakällans prestanda och stödja ytterligare analytiska funktioner. När du extraherar datakällan kommer Tableau att kopiera data från din fjärrdatalagring till Tableau Server eller Tableau Cloud. Mer information om fördelarna med att extrahera data finns i Extrahera data. På webben kan du extrahera medan du är i webbredigering eller när du är i Content Server.

Skapa extrakt i webbredigering

Du kan skapa extrakt direkt i webbredigering med standardinställningar för extrakt.

Extrahera en inbäddad datakälla i webbredigering

Sida för datakälla som visar typen av extraktanslutning

Hur man skapar extrakt i webbredigering:

Tips: Det rekommenderas att slutföra din datamodell innan du skapar extraktet. Skapandet av extrakt kan ta lång tid och eventuella ändringar i din datamodell, till exempel att lägga till nya logiska tabeller, kommer att ogiltigförklara extraktet.

 1. Klicka på fliken Datakälla i det nedre vänstra hörnet av panelen för webbredigering. För nya arbetsböcker börjar du på fliken Datakälla.
 2. Ändra anslutningstyp från Live till Extrakt i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Skapa extrakt. Dialogrutan Skapa exktrakt visas.

Skapande av extrakt kan ta lång tid och du kan stänga din författarsession medan extraktet skapas. För att säkerställa att det extrakt du gjort inte går förlorat, klickar du på Meddela mig när du är klar i dialogrutan för att ange en plats där den extraherade arbetsboken ska sparas. Om extraheringen lyckas kommer arbetsboken att sparas på den angivna platsen och du kommer att meddelas att du kan fortsätta din webbredigeringssession. Om skapande av extrakt misslyckas kommer du att meddelas att extraktet inte kunde skapas och du kan återställa de ändringar som inte sparats genom att öppna den ursprungliga arbetsboken i webbredigering.

Definiera dina extraktinställningar

Sidan för Extrahera data visar valen för logiska eller fysiska tabeller

Alternativt kan du konfigurera ett eller flera av följande alternativ som säger till hur Tableau ska lagra, definiera filter för och begränsa mängden data i ditt extrakt:

 • Bestämma hur extraktdata ska lagras

  Du kan välja att lagra data i ett extrakt med någon av två strukturer (scheman): logiska tabeller (denormaliserat schema) eller fysiska tabeller (normaliserat schema). Mer information om logiska och fysiska tabeller finns i Tableaus datamodell.

  Vilket alternativ du väljer beror på vad du behöver.

  • Logiska tabeller

   Lagrar data med hjälp av en extrakttabell för varje logisk tabell i datakällan. Fysiska tabeller som definierar en logisk tabell slås samman och lagras med den logiska tabellen. Om en datakälla till exempel består av en enda logisk tabell lagras data i en enda tabell. Om en datakälla består av tre logiska tabeller (som var och en innehåller flera fysiska tabeller) lagras extraktdata i tre tabeller – en för varje logisk tabell.

   Välj Logiska tabeller när du vill begränsa mängden data i ett extrakt med ytterligare extraktegenskaper såsom extraktfilter, aggregering, översta n posterna eller andra funktioner som kräver denormaliserade data. Välj också det här alternativet om du använder genomflödesfunktioner (RAWSQL) med data. Det här är den standardstruktur som Tableau använder för att lagra extraktdata. Om du använder det här alternativet när ett extrakt innehåller kopplingar, tillämpas kopplingarna när extraktet skapas.

  • Fysiska tabeller

   Lagrar data med hjälp av en extrakttabell för varje fysisk tabell i datakällan.

   Välj Fysiska tabeller om ditt extrakt består av tabeller i kombination med en eller flera likvärdiga kopplingar och uppfyller villkoren för att använda alternativet Fysiska tabeller nedan. Om du använder det här alternativet så görs kopplingarna i samband med frågekörningen.

   Potentiellt kan det här alternativet förbättra prestanda och bidra till att minska storleken på extraktfilen. För mer information om hur Tableau rekommenderar att du använder alternativet Fysiska tabeller, se Tips för användning av alternativet Fysiska tabeller i hjälpavsnittet för Tableau Desktop. I vissa fall kan du också använda det här alternativet för att hantera säkerheten på radnivå. Mer information om radnivåsäkerhet vid användning av Tableau finns i Begränsa åtkomst på dataradnivå i Tableau Desktops hjälpavsnitt.

   Villkor för att använda alternativet Fysiska tabeller

   För att kunna lagra extrakt med hjälp av alternativet Fysiska tabeller måste data som finns i ett extrakt uppfylla samtliga nedanstående villkor.

   • Alla kopplingar mellan fysiska tabeller är likvärdiga (=) kopplingar
   • Datatyperna för kolumnerna som används för relationer eller kopplingar är identiska
   • Inga genomflödesfunktioner (RAWSQL) används
   • Ingen inkrementell uppdatering har konfigurerats
   • Inga extraktfilter har konfigurerats
   • Översta n posterna eller sampling har inte konfigurerats

   När extraktdata lagras som fysiska tabeller kan du inte lägga till data i dem. När det gäller logiska tabeller kan du inte lägga till data i extrakt som har mer än en logisk tabell.

  Obs! Alternativen Logiska tabeller och Fysiska tabeller påverkar endast hur data i ett extrakt lagras. De påverkar inte hur tabeller i extraktet visas på sidan Datakälla.

  Avgöra hur mycket data som ska extraheras 

  Klicka på Lägg till för att definiera ett eller flera filter som begränsar hur mycket data som extraheras baserat på fälten och deras värden.

  Aggregera data i extraktet 

  Välj Aggregera data för synliga dimensioner om du vill aggregera mätvärdena med standardaggregeringen. Genom att aggregera data kan du konsolidera rader, minimera storleken på extraktfilen och öka prestandan.

  När du väljer att aggregera data kan du också använda Summera datum på en viss datumnivå, t.ex. år eller månad. Exemplen nedan illustrerar hur data extraheras med de olika tillgängliga aggregeringsalternativen.

  Ursprungliga dataVarje post visas som en separat rad. Det finns sju rader i dina data.
  Aggregera data för synliga dimensioner

  (ingen summering)

  Poster med samma datum och region har aggregerats på en enda rad. Det finns fem rader i extraktet.
  Aggregera data för synliga dimensioner
  (summera datum till månad)
  Datum har summerats på nivån Månad och poster med samma region har aggregerats på en enda rad. Det finns tre rader i extraktet.
  • Välj de rader som ska extraheras

   Välj hur många rader du vill extrahera.

   Du kan extrahera alla rader eller de översta N raderna. Tableau börjar med att tillämpa eventuella filter och aggregeringar och extraherar sedan antalet rader från det filtrerade och aggregerade resultatet. Alternativet för antal rader beror på vilken typ av datakälla du extraherar från.

   Obs!

   Alla datakällor har inte stöd för sampling. Därför kanske du inte ser alternativet Sampling i dialogrutan Extrahera data.

   Fält som du döljer först på sidan Datakälla eller på fliken för bladet tas inte med i extraktet.

   Konfigurera inställningar för inkrementell uppdatering

   De flesta datakällorna stöder inkrementell uppdatering. Istället för att uppdatera hela extraktet kan du konfigurera en uppdatering som bara lägger till de rader som är nya sedan den senaste dataextraktionen. Du kan till exempel ha en datakälla som uppdateras dagligen med nya försäljningstransaktioner. Istället för att bygga om hela extraktet varje dag lägger du bara till de nya transaktioner som inträffat under dagen. Om inkrementell ska vara ett alternativ när du schemalägger en uppdatering måste du först definiera inställningarna här.

   Då och då kanske du vill göra en fullständig uppdatering för att vara säker på att data är aktuella.

   Obs! Om datastrukturen för källdata ändras (till exempel om en ny kolumn läggs till), måste du göra en fullständig extraktuppdatering innan du kan börja göra inkrementella uppdateringar igen.

   Följ stegen nedan för att konfigurera ett extrakt för inkrementell uppdatering, men se först till att du har valt Alla rader som antalet rader som ska extraheras. Inkrementell uppdatering kan endast definieras när du extraherar alla rader i databasen. Du kan inte göra detta på ett provextrakt.

   Välj Inkrementell uppdatering och ange sedan den tabell som ska uppdateras och den kolumn som ska användas för att identifiera de nya raderna. Du kan till exempel välja en datum-, datum/tid- eller ID-kolumn som växer monotont efterhand som rader läggs till i databasen.

   Utöka Avancerade inställningar för att fastställa hur nya rader hämtas.

   Med de avancerade inställningarna kan du antingen ersätta de senaste raderna som lagts till genom att uppdatera värden som är lika med eller större än det senast registrerade värdet eller behålla de senaste raderna som lagts till genom att bara uppdatera extraktet med värden som är större än det senast registrerade värdet.

   Med det förstnämnda tillvägagångssättet kan användare uppdatera extrakt inkrementellt med en icke-unik nyckelkolumn som datum, datum/tid eller ID i Tableau. Den här metoden lägger till ett nytt steg när du utför en inkrementell uppdatering. Tableau börjar med att ta bort rader i extraktet som är lika med det tidigare högsta värdet som förekommit. Tableau frågar sedan efter alla rader som är högre än eller lika med det tidigare högsta värdet, vilket hämtar alla borttagna rader och eventuella nya.

   Omvänt kan du fortfarande välja att inte ersätta de senast tillagda raderna och bara lägga till rader med värden som är större än det senast registrerade värdet.

   Avsluta genom att välja Skapa extrakt.

   Att tänka på med inkrementella uppdateringar

   Redigera ett extrakt:

   Om du redigerar ett befintligt extrakt visas den senaste uppdateringen, så att du kan vara säker på att du uppdaterar extraktet med rätt data.

   Fullständig uppdatering:

   En fullständig uppdatering ersätter alla rader med data som finns i den ursprungliga datakällan varje gång du uppdaterar extraktet. En fullständig uppdatering kan ta längre tid och vara väldigt resurskrävande för databasen.

   Datamotor:

   Datamotorn, som är den underliggande mekanism som Tableau använder för att skapa extrakt, lagrar tidsvärden med en precision på upp till 3 decimaler. Om du anger en datum/tid- eller tidsstämpelkolumn för att identifiera nya rader med kolumnen, och databasen använder en högre precision än Tableau, kan det hända att du får duplicerade rader efter en inkrementell uppdatering. Om databasen till exempel har två rader, en med ett datum-/tidvärde på 2015-03-13 17:30:56.502352 och en med ett datum-/tidvärde på 2015-03-13 17:30:56.502852, lagrar Tableau båda raderna med hjälp av ett datum-/tidvärde på 2015-03-13 17:30:56.502 och skapar därigenom duplicerade rader.

   Begränsningar

   • Du kan inte skapa extrakt för inbäddade datakällor som refererar till publicerade datakällor. För att kringgå det här problemet kan du skapa extraktet direkt mot den publicerade datakällan. Mer information finns i Extrahera en publicerad datakälla på innehållsservern.

   • Du kan inte skapa extrakt för filbaserade datakällor. Filbaserade datakällor har redan särskilda prestandafunktioner och det finns inga prestandafördelar med att lägga till extrahering.

   • Den här funktionen gäller inte för bryggbaserade datakällor i Tableau Cloud.

   • Begränsning för anpassad SQL: Anpassade SQL-frågor stöds inte med avancerade inställningar. Användare som använder anpassad SQL måste anpassa sitt tillvägagångssätt om de vill använda de avancerade inställningarna för inkrementell uppdatering.

Skapa extrakt i innehållsservern

Extrahera en publicerad datakälla på innehållsservern

Datakällsidan visar extraheringsalternativet i menyn

Att extrahera en publicerad datakälla:

 1. Logga in som administratör eller som datakällans ägare.
 2. På fliken Innehåll, välj Utforska > Datakällor.
 3. Välj en datakälla genom att klicka på datakällans namn.
 4. Längst upp på skärmen, under datakällans namn, väljer du rullgardinsmenyn där det står Live.
 5. Ändra anslutningstypen från Live till Extrakt. Om funktionen Extraktkryptering i vila är aktiverad på platsen väljer du antingen Krypterat eller Okrypterat.
 6. Om du ser ett felmeddelande om inbäddade inloggningsuppgifter bäddar du in dina inloggningsuppgifter i datakällan. Klicka på Redigera anslutningf ör att göra detta. Välj ”Inbäddat lösenord i anslutning” och klicka sedan på Spara.

Extrahera en inbäddad datakälla på innehållsservern

Alternativet extrahera i åtgärdsmenyn på datakällans sida

Så här extraherar du en eller flera datakällor som är inbäddade i en publicerad arbetsbok:

 1. Logga in som administratör eller som datakällans ägare.
 2. Navigera till den publicerade arbetsboken.
 3. Navigera till fliken Datakällor
 4. Välj en eller flera datakällor.
 5. Klicka på knappen Åtgärder.
 6. Klicka på Extrakt. Om funktionen Extraktkryptering i vila är aktiverad på platsen väljer du antingen Krypterat eller Okrypterat.

Begränsningar

 • Dina anslutningsuppgifter måste vara inbäddade i datakällan.
 • Du kan inte skapa extrakt för inbäddade datakällor som refererar till publicerade datakällor. För att kringgå det här problemet kan du skapa extraktet direkt mot den publicerade datakällan.
 • Du kan inte skapa extrakt för filbaserade datakällor. Filbaserade datakällor har redan särskilda prestandafunktioner och det finns inga prestandafördelar med att lägga till extrahering.
 • Den här funktionen gäller inte för bryggbaserade datakällor i Tableau Cloud.

Håll extraktdata färska

Efter att all data extraherats kan du ställa in valfritt uppdateringsschema för extrakt för att hålla alla data uppdaterade. Mer information finns i Uppdatera data enligt ett schema.

Övervaka och hantera extrakt

Serveradministratörer kan övervaka skapandet av extrakt i administratörsvyn för bakgrundsaktiviteter för extrakt. Mer information finns i Bakgrundsaktiviteter för extrakt.

Serveradministratörer kan hantera extrakt på jobbsidan. Mer information finns i Hantera bakgrundsjobb i Tableau Server.

Jobb för skapande av extrakt, liksom jobb för uppdatering av extrakt, har en maximal gräns för antalet frågor innan de når tidsgränsen. Detta för att förhindra att jobb körs för evigt och då använder en obegränsad mängd serverresurser. Tidsgränsen för extraktfrågan kan konfigureras av platsadministratörer med hjälp av konfigurationsinställningarna för TSM-kommandoradsgränssnitt backgrounder.querylimit. Mer information finns i Alternativ för tsm configuration set.

Serveradministratörer kan hantera webbredigering. Mer information finns i Ange webbredigeringsåtkomst och funktioner för en plats.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!