เอาต์พุตความช่วยเหลือสำหรับสคริปต์ initialize-tsm

เนื้อหาความช่วยเหลือต่อไปนี้เป็นผลลัพธ์เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo ./initialize-tsm -h

สคริปต์ initialize-tsm จะติดตั้งอยู่ใน /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/

เอาต์พุต

REQUIRED
--accepteula    	Indicate that you have accepted the End User License Agreement (EULA).
			You can find the EULA in /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>

OPTIONAL
-c config-name   	Set the service configuration name.
			If not set, the default is "tabsvc".

-d data-directory  	Set a custom location for the data directory
			if it's not already set. If not set, the default is
			"/var/opt/tableau/tableau_server".

-b bootstrap-file   Optional. Location of the bootstrap file downloaded from the Tableau Services Manager
			on existing node. Must be provided to join existing Tableau Server cluster.

-u username      Name of the user with admin privileges on existing Tableau Services Manager.
			Required if -b option specified.

-p password      Password for the Tableau Services Manager admin user.
Note: This option was removed beginning in version 2021.3.0 to improve script security.

-f     		Bypass warning messages.

-g           Do NOT add the current user to the "tsmadmin" administrative
			group, used for default access to Tableau Services Manager, or
			to the "tableau" group, used for easier access to log files.
	
-a username      The provided username will be used as the user to be added
			to the appropriate groups, instead of the user running this
			script. Providing both -a and -g is not allowed.

-q       		Quiet, suppress output except for errors and warnings.

-i coordinationservice-client-port   Client port for the coordination service

-e coordinationservice-peer-port    Peer port for the coordination service

-m coordinationservice-leader-port   Leader port for the coordination service
			
-t licenseservice-vendordaemon-port   Vendor daemon port for the licensing service

-n agent-filetransfer-port       Filetransfer port for the agent service

-o controller-port           Https port for the controller service

-l port-range-min            Lower port bound for automatic selection

-r port-range-max            Upper port bound for automatic selection

--disable-port-remapping        Disable automatic port selection

--unprivileged-user=<value>   	Name of the unprivileged account to run Tableau Server.
Default: "tableau".

--tsm-authorized-group=<value> 	Name of the group(s) that allows authorization to access Tableau Services Manager.
Default: "tsmadmin".

--disable-account-creation       	Do not create groups or user accounts for Server and TSM authorization.
					However, the values in: unprivileged-user and tsm-authorized-group will still be used
					in TSM configuration.

--http_proxy=<value>          Http forward proxy for Tableau Server. Its value should be http://<proxy_address>:<proxy_port>/
					 For example, --http_proxy=http://1.2.3.4:3128/ or --http_proxy=http://example.com:3128/

--https_proxy=<value>          Https forward proxy for Tableau Server. Its value should be http://<proxy_address>:<proxy_port>/
								For example, --https_proxy=http://1.2.3.4:3128/ or --https_proxy=http://example.com:3128/
								Take care to use http when you specify the URL for the https_proxy environmental variable.
								Do not specify the https protocol for the value of the https_proxy environmental variable.

--no_proxy=<value>			Environment variable that directs certain URLs to bypass the forward proxy. For example,				
					--no_proxy=localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com
			
--[no-]activation-service       Specify whether the Tableau authorization-to-run (ATR) service should be used to activate Tableau Server.
					This option is ideal for cloud-based or virtual environments, but is available to anyone who
					can activate their copy of Tableau Server online. Selecting ATR for product activation is a permanent
					choice that cannot be undone later. If no option is specified, the Tableau authorization-to-run (ATR) service will be used to activate Tableau Server.
			
		

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ