ข้อกำหนดแบบกระจาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มกำหนดค่าคลัสเตอร์ Tableau Server ให้ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ฮาร์ดแวร์

แม้คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ในคลัสเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ก่อนที่คุณจะติตตั้ง... แต่ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ

คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์เพื่อความพร้อมใช้งานสูง

ต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับระบบที่คุณใช้สำหรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดและความพร้อมใช้งานสูง

 • การเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด—คอมพิวเตอร์สามเครื่อง: หากต้องการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ให้การรองรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดเพื่อการจัดเก็บไฟล์และประมวลผลที่เก็บ คุณต้องมีคอมพิวเตอร์หรือ VM อย่างน้อยสามเครื่อง: เครื่องแรกสำหรับเริ่มต้นโหนด Tableau Server และอีกสองเครื่องสำหรับโหนดเพิ่มเติม

 • เกตเวย์หลายช่องทาง—คอมพิวเตอร์สามเครื่องและตัวจัดสรรภาระงานหนึ่งเครื่อง: การเพิ่มการประมวลผลเกตเวย์หลายช่องทางให้กับการติดตั้ง Tableau Server และใช้ตัวจัดสรรภาระงานเพื่อกระจายคำขอให้กับเกตเวย์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ Tableau มากยิ่งขึ้น หากต้องการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ให้การรองรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดและเกตเวย์หลายช่องทาง คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวจัดสรรภาระงานให้อยู่หน้าคลัสเตอร์สามโหนดของคุณ

 • การรองรับการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดและเกตเวย์หลายช่องทาง—คอมพิวเตอร์สามเครื่องและตัวจัดสรรภาระงานหนึ่งเครื่อง: หากต้องการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ให้คุณสมบัติข้างต้นทั้งยังรองรับเกตเวย์หลายช่องทาง คุณจะต้องมี VM และคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสามเครื่อง และตัวจัดสรรภาระงานหนึ่งเครื่องอยู่หน้าคลัสเตอร์

 • ความพร้อมใช้งานสูง—คอมพิวเตอร์สามเครื่องและตัวจัดสรรภาระงานหนึ่งเครื่อง: หากต้องการกำหนดค่าให้มีความพร้อมใช้งานสูง คุณต้องมีทรัพยากรตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 • คอมพิวเตอร์เครื่องเริ่มต้น: หากคุณกำหนดค่าเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง โหนด Tableau Server เริ่มต้นจะต้องเรียกใช้การประมวลผลของ Tableau Server เพียงบางรายการหรือไม่เรียกใช้เลย ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นโหนดเริ่มต้นจึงไม่จำเป็นต้องมีหลายคอร์เหมือนกับเครื่องที่เรียกใช้โหนดเพิ่มเติมของคุณ แต่คุณต้องมีพื้นที่ดิสก์ที่เพียงพอสำหรับสำรองข้อมูลเนื่องจากต้องมีการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเริ่มต้นระหว่างการสำรองข้อมูลและกู้คืนการประมวลผล นอกเหนือจากปริมาณพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับไฟล์ข้อมูลสำรอง คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ดิสก์สำรองด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่ดิสก์ โปรดดู การใช้พื้นที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูล

ซอฟต์แวร์

 • โหนดทั้งหมดในการติดตั้งแบบหลายโหนดต้องเรียกใช้ Tableau Server เวอร์ชันเดียวกัน

 • โหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์แบบหลายโหนดต้องมีระบบปฏิบัติการประเภทเดียวกันและเป็นเวอร์ชันหลักเดียวกันของระบบปฏิบัติการนั้น ตัวอย่างเช่น โหนดทั้งหมดของ RHEL 9

  คุณไม่สามารถติดตั้งอินสแตนซ์แบบหลายโหนดของ Tableau Server บนการรวมกันของโหนด Linux และ Windows

ตำแหน่งการติดตั้ง

โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งการติดตั้งและตำแหน่งไดเรกทอรีข้อมูลสำหรับ Tableau Server จะต้องเหมือนกันในทุกโหนดในคลัสเตอร์
 • คุณสามารถระบุตำแหน่งการติดตั้งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นบนการกระจายแบบ RHEL ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งบน Ubuntu ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูไดเรกทอรีการติดตั้ง
 • เมื่อคุณเริ่ม Tableau คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นสำหรับไดเรกทอรีข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูไดเรกทอรีข้อมูล

ระบบเครือข่ายและพอร์ต

 • พอร์ต: คอมพิวเตอร์หรือ VM ที่คุณใช้งานต้องสามารถสื่อสารกับเครื่องอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับระบบการกระจายแบบอื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Tableau Services Manager จัดการกับการแมปพอร์ต โปรดดู พอร์ตของ Tableau Services Manager

 • เวลาหน่วง: เวลาหน่วงเครือข่ายระหว่างโหนดเซิร์ฟสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ Tableau Server ได้ โปรดระวังปัญหาเกี่ยวกับเวลาหน่วงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ หากต้องการลดเวลาหน่วงเครือข่าย คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหา เช่น การค้นหาเกตเวย์และแหล่งข้อมูลของคุณที่อยู่ใกล้เคียงกับ Tableau Server

 • ที่อยู่ IP คงที่: คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่เรียกใช้ Tableau Server ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์จะต้องมีที่อยู่ IP คงที่

 • สามารถค้นหาได้: โหนดแต่ละรายการในคลัสเตอร์จะต้องสามารถค้นหาได้จากคอมพิวเตอร์โหนดเครื่องอื่นโดยใช้ DNS หรือไฟล์โฮสต์ในเครื่อง

 • โซนเวลาและเวลา: โหนดแต่ละรายการในคลัสเตอร์ต้องอยู่ในโซนเวลาเดียวกัน โดยมีนาฬิการะบบที่ซิงโครไนซ์กัน ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากโหนดทั้งหมดต่างอยู่ในโดเมน Active Directory ตัวควบคุมโดเมนจะจัดการกับสิ่งดังกล่าว หากคุณไม่มั่นใจว่าคลัสเตอร์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ภายในของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก่อนเริ่มการติดตั้งและกำหนดค่า

 • ที่อยู่ IP และชื่อคอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในคลัสเตอร์ต้องใช้ที่อยู่ IP คงที่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

 • ข้อมูลสำรอง: การสร้างข้อมูลสำรองก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบที่สำคัญถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรดดูขั้นตอนต่างๆ ได้ที่ สำรองข้อมูล Tableau Server

SSL

หากคุณกำลังวางแผนกำหนดค่า SSL เพื่อคลัสเตอร์ Tableau Server ที่พร้อมใช้งานสูงซึ่งมีเกตเวย์หลายช่องทางและตัวจัดสรรภาระงาน (ดูเพิ่มเติม) ให้ตรวจสอบว่าใบรับรอง SSL ที่คุณใช้ได้ออกให้สำหรับชื่อโฮสต์ของตัวจัดสรรภาระงาน ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ กำหนดค่า SSL สำหรับทราฟฟิก HTTP ภายนอกไปยังและจาก Tableau Server

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ