Parameteråtgärder

Använd parameteråtgärder för att låta målgruppen ändra ett parametervärde genom att interagera direkt med en visualisering, till exempel genom att klicka på eller välja en markering. Du kan använda parameteråtgärder med referenslinjer, beräkningar, filter och SQL-frågor samt för att anpassa hur data visas i visualiseringar.

Med parameteråtgärder kan du skapa sammanfattningsvärden och statistik utan att använda beräkningar. Du kan konfigurera parameteråtgärder med vilka användarna kan välja flera markeringar som automatiskt aggregeras till ett enda parametervärde. En parameteråtgärd kan till exempel visa AVG(Försäljning) eller COUNTD(Order) för de valda markeringarna.

Exempel på hur parameteråtgärder kan användas finns i Exempel på parameteråtgärder.

Du kan skapa parameteråtgärder i Tableau Desktop, Tableau Cloud och Tableau Server.

När du definierar en parameteråtgärd måste den inkludera:

 • det eller de källblad som åtgärden gäller.
 • det användarbeteende som kör åtgärden (hovra, välj eller meny).
 • målparameter, källfält och respektive aggregering (i tillämpliga fall).

Dessutom måste även någon del av visualiseringen hänvisa till den parameter som åtgärden hänvisar till. Du kan göra detta på olika sätt, till exempel genom att hänvisa till parametern i ett beräknat fält eller en referenslinje som används i visualiseringen. Du kan också bygga en vy som använder ett källfält som parameteråtgärden hänvisar till.

Allmänna steg för att skapa parameteråtgärder

 1. Skapa en eller flera parametrar. Du hittar mer information i Skapa parametrar.

 2. Valfritt: Beroende på vilket beteende du vill skapa för användarnas analyser kan du behöva skapa ett beräknat fält som använder parametern. Information om hur du skapar beräknade fält finns i Skapa ett beräknat fält.

 3. Bygg en visualisering som använder parameteråtgärderna.

  Om du till exempel skapade ett beräknat fält som använder parametern bygger du vyn med det beräknade fältet. Du kan också dra ett fält som du planerar att koppla till parametern in i vyn.

 4. Skapa en parameteråtgärd som använder en parameter. Du kan skapa flera parameteråtgärder för olika syften. Parameteråtgärden måste hänvisa till bladnamnet för visualiseringen, parameternamnet och det källfält som parametern ska kopplas till.

 5. Testa parameteråtgärden och justera inställningarna eller andra relaterade element i visualiseringen efter behov för att få det beteende du vill att målgruppen ska få.

Obs! Det är bra om du förstår hur du kan använda parametrar i Tableau innan du börjar använda dem i parameteråtgärder. Du hittar mer information här:

Skapa en parameteråtgärd

 1. Välj Arbetsblad >Åtgärder i ett arbetsblad. På en instrumentpanel väljer du Instrumentpanel >Åtgärder.

 2. I dialogrutan Åtgärder klickar du på Lägg till åtgärd och väljer sedan Ändra parameter.

  Exempel på parameteråtgärd.

 3. I dialogrutan Åtgärder anger du ett meningsfullt namn på åtgärden.

 4. Välj ett källblad eller en datakälla. Det aktuella bladet väljs som standard. Om du väljer en datakälla eller en instrumentpanel kan du välja enskilda blad i dem.

  Exempel på parameteråtgärd.

 5. Välj hur användarna ska köra åtgärden.

  • Hovra – Körs när en användare hovrar över en markering i vyn. Visar också ett alternativ för åtgärden i markeringens verktygstips.

  • Välj – Körs när en användare klickar på en markering eller väljer flera markeringar i vyn.

  • Meny – Körs när en användare högerklickar (kontrollklickar på Mac) på en vald markering i vyn och sedan väljer ett alternativ på snabbmenyn. Visar också ett alternativ för åtgärden i markeringens verktygstips.

 6. Under Mål anger du målparametern och ett källfält. Alla parametrar i arbetsboken finns i listan Parameter.

  Om du vill låta användarna välja flera markeringar som aggregeras till ett enda parametervärde väljer du en aggregeringstyp.

  Obs! Om du vill att användarna ska kunna välja flera markeringar måste du välja en aggregering. Om Aggregering är inställt på Ingen, och flera markeringar med olika värden för källfältet väljs, kommer parameteråtgärden inte att köras.

  Exempel på parameteråtgärd.

  Den aggregering som du använder till parameteråtgärden behöver inte vara samma som för aggregeringen som används för det fältet i vyn. Du kan till exempel skapa en vy som använder SUM(Försäljning), men ställa in det källfält för försäljning som parameteråtgärden hänvisar till på att använda Genomsnitt för aggregeringen. Tänk på att om du sedan ändrar aggregeringen för fältet Försäljning i vyn till AVG(Försäljning) måste du uppdatera parameteråtgärden så att den hänvisar till fältet Försäljning igen.

 7. Ange vad som ska hända när markeringen rensas.

  • Behåll aktuellt värde – Det aktuella parametervärdet finns kvar i vyn.

  • Ange värde som – Parametervärdet återställs till det angivna värdet.

  Exempel på parameteråtgärd.

 8. Klicka på OK för att spara ändringarna och återgå till vyn.

 9. Testa parameteråtgärden genom att interagera med visualiseringen. Finjustera inställningarna för åtgärden om du behöver justera beteendet.

Exempel på parameteråtgärder

I följande exempel visas hur du kan använda parameteråtgärder, men det är bara början. Det är lättare att hänga med om du vet hur du skapar och använder parametrar och beräknade fält. Mer information finns i Skapa parametrar och Skapa ett beräknat fält.

Göra referenslinjer dynamiska

I det här exemplet visas hur du använder en parameteråtgärd för att uppdatera en referenslinje interaktivt, utan att använda någon beräkning.

Referenslinjer är ett praktiskt sätt att jämföra värden i en visualisering. Sedan kan du använda parameteråtgärder för att göra referenslinjerna dynamiska. Du kan koppla referenslinjen till en parameter och sedan använda en parameteråtgärd för att göra parametern interaktiv. När användarna interagerar med vyn uppdateras referenslinjerna automatiskt och visar ett större sammanhang för aktuella data.

Följande fält används i den här vyn.

Mer information om exemplet på dynamiska referenslinjer
 1. Skapa parametern. Parametern ges namnet Threshold (Tröskel). Datatypen är inställd på Flyttal.

  Exempel på parameteråtgärd.

 2. Skapa en referenslinje som använder parametern Threshold (Tröskel). Etiketten ställs in på Value (Värde). Alternativet Fyll under är inställt på en ljusgrå färg.
 3. Exempel på parameteråtgärd.

 4. Skapa en parameteråtgärd. Den här åtgärden hänvisar till parametern Threshold (Tröskel) och fältet Values (Värden). Åtgärden körs vid hovring.

  Exempel på parameteråtgärd.

 5. Testa parameteråtgärden på bladet. När du hovrar över markeringen i vyn uppdateras referenslinjen och visar hur det värdet ser ut i sitt sammanhang tillsammans med övriga datakategorier.

  Exempel på parameteråtgärd.

 

Visa en selektiv hierarki

I det här exemplet visas hur du använder en parameteråtgärd som ett beräknat fält hänvisar till för att låta målgruppen styra vilken information som visas i en vy.

Ett vanligt sätt att använda parametrar är för att ändra indatavärdet för en beräkning. I det här exemplet används parametern ChooseAType för typ av frukt och det beräknade fältet Varieties som returnerar olika sorter av den typen av frukt. Det beräknade fältet har lagts till i vyn i stället för det ursprungliga fältet Fruit variety. Användarna kan välja en typ av frukt med en parameterkontroll för att ändra den frukttyp och de sorter som visas.

Exempel på parameteråtgärd.

En parameter med en beräkning och en parameterkontroll används för att interaktivt ändra ett parametervärde

Det här är ett sätt att låta användarna utforska data i vyn. Med parameteråtgärder kan du göra samma sak, men med fler funktioner och fördelar. När du skapar en parameteråtgärd som uppdaterar parametervärdet när en användare interagerar med markeringarna i vyn gäller följande:

 • Interaktionen med visualiseringen blir mer naturlig. Användarna kan fortsätta att utforska data utan avbrott. I stället för att vara tvungna att interagera med en parameterkontroll kan användarna nu hovra över eller klicka i visualiseringen för att uppdatera parametervärdet.
 • Om datakällan uppdateras i framtiden, och fler frukttyper och sorter läggs till, visas de värdena automatiskt i visualiseringen och blir automatiskt tillgängliga för parametern.

För att införliva parameteråtgärder används i det här exemplet ett andra blad (Fruit Type) som består av namnen på frukttyperna. De båda bladen (Fruit Type och Varieties) kombineras på en instrumentpanel (Fruits).

Mer information om exemplet på selektiv hierarki
 1. Arbetsboken som visas i bilden ovan använder parametern ChooseAType och det beräknade fältet Varieties.

  Parametern ChooseAType är inställd på att tillåta All Values.

  Det beräknade fältet Varieties hänvisar till parametern ChooseAType för att visa värdena från fältet Fruit variety baserat på det aktuella valda värdet för Fruit type.

 2. Arbetsboken använder en parameteråtgärd som heter Select Fruit. För att skapa parameteråtgärden klickade konstruktören på ett blad och valde Arbetsblad > Åtgärder > Lägg till åtgärdÄndra parameter.

  Åtgärden använder datakällan Fruit. Eftersom både parametern och beräkningen måste ta hänsyn till fältet Fruit type för att fungera måste bladet Fruit Type såväl som bladet Varieties väljas.

  Parametern ChooseAType är kopplad till fältet Fruit type. Parameteråtgärden körs när en användare hovrar över texten för frukttyp på instrumentpanelen Fruits eller på bladet Fruit Type.

  På bladet Varieties finns fältet Fruit type på hyllan Rader, men alternativet Visa rubrik är avmarkerat för det fältet för att ta bort etiketten för frukttyp från den här vyn.

 3. Testa parameteråtgärden på instrumentpanelen Fruits. När du hovrar över frukttypen uppdateras vyn och visar sorterna för den frukten.

  Exempel på parameteråtgärd.

 

Visa sammanfattningsdata för valda markeringar

Sammanfattande statistik för en underuppsättning med data är värdefullt i analysarbetet. I det här exemplet visas hur du använder aggregerade parameteråtgärder för valda markeringar för att automatiskt generera sammanfattningsdata.

Den här vyn av ett blad med namnet Options visar frukter och deras tänkta marknader.

Fältet SUM(Values) måste finnas på båda bladen för att parametern ska fungera. SUM(Values) placeras på Detalj på kortet Markeringar i den här vyn.

Den föregående vyn Options fungerar som en väljare för den här andra vyn, ett punktdiagram som ritar upp samma markeringar i förhållande till deras totala värde och antal. SUM(Values) placeras på Rader i den här vyn.

En parameteråtgärd kommer att användas för att få de båda vyerna att samverka på en instrumentpanel.

Mer information om exemplet på sammanfattningsdata
 1. Skapa parametern. Den här parametern ges namnet Average Value. Datatypen är inställd på Flyttal.

  Exempel på parameteråtgärd.

 2. Skapa en referenslinje som använder parametern Average Value. Etiketten anges som Anpassad med texten ”Average value: <Value>”. Linjen ställs in på en brun färg.
 3. Exempel på parameteråtgärd.

 4. De båda bladen kombineras på en instrumentpanel. För att skapa parameteråtgärden klickar du på fliken Instrumentpanel och väljer Instrumentpanel > Åtgärder > Lägg till åtgärdÄndra parameter.
 5. Den här åtgärden ges namnet Average Value. Målparametern hänvisar till parametern Average Value. Källfältet ställs in på SUM(Values) (Fruit).

  I inställningen för aggregering kommer den sammanfattande statistiken in i bilden. Genom att välja exempelvis genomsnitt, median eller antal kan du ställa in parametern på att uppdateras med önskad statistik.

  Aggregeringen ställs in på Average. Tänk också på att aggregeringen för källfältet i vyn kan skilja sig från den aggregering du använder för parameteråtgärden.

  Du skulle också kunna skapa en framhävningsåtgärd för de valda markeringarna i vyn Options.

 6. Testa parameteråtgärden på instrumentpanelen. När du väljer rubriker och markeringar uppdateras referenslinjen dynamiskt och visar genomsnittet för värdena.

  Exempel på parameteråtgärd.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!