Skapa en texttabell

När du skapar texttabeller (även kallade korstabeller eller pivottabeller) i Tableau placerar du vanligtvis en dimension på hyllan Rader och en annan dimension på hyllan Kolumner. Därefter skapar du vyn genom att dra ett eller flera mätvärden till Text på kortet Markeringar.

Texttabeller använder markeringstypen för text. Den här markeringstypen används automatiskt i Tableau om vyn endast skapas med dimensioner (förutsatt att markeringstypen är inställd på Automatiskt). Mer information om textmarkeringstypen finns i Textmarkering.

Om du vill skapa en texttabell som visar försäljningssumman per år och kategori följer du dessa steg:

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.
 2. Dra dimensionen Orderdatum till Kolumner.

  Datumet aggregeras per år och kolumnrubrikerna skapas.

 3. Dra dimensionen Sub-Category (Underkategori) till Rows (Rader).

  Radrubrikerna skapas. När det finns kolumner med rubriker och rader med rubriker har du en giltig tabellstruktur. Mer information om hur du ändrar layouten för rad- och kolumnrubriker finns i Definiera tabellstrukturen.

  Nu kan du visa själva informationen genom att lägga till ett mätvärde till vyn.

 4. Dra mätvärdet Sales (Försäljning) till Text på kortet Marks (Markeringar).

  I Tableau aggregeras mätvärdet som en summa.

  Text används som markeringstypen. I varje cell i tabellen visas försäljningssumman för ett visst år och en viss underkategori.

  Vi kan se att underkategorierna för stolar och telefoner hade störst försäljning varje år.

 5. Dra dimensionen Region till Rows (Rader)och släpp den till vänster om Sub-Category (Underkategori). En liten triangel visas för att ange att det nya fältet kommer att infogas till vänster om det befintliga fältet.

  Nu visas försäljningen inte bara efter år och underkategori, utan även efter region.

  Regioner visas i bokstavsordning. Du kan dra dimensionen Region och släppa den till höger om Sub-Category (Underkategori) om du först vill ordna vyn efter underkategori och sedan efter region.

  Du kan använda en tabellberäkning om du vill visa procent av summan i stället för rena dollarvärden. Först måste du bestämma hur du vill definiera beräkningen.

  I vårt fall finns det tre dimensioner i vyn: Order Date (Orderdatum), Sub-Category (Underkategori) och Region.

  Du kan visa procent av summan för en enskild dimension, men det kan vara krångligt. Om du till exempel bara visar procent per region så beräknas procenten för de två återstående dimensionerna: Sub-Category (Underkategori) (det finns 17 underkategorier) och Year(Order Date) (År(Orderdatum)) (det finns 4 år). Du skulle alltså dividera summan på 17 × 4 = 68 olika sätt. Resultatet blir ytterst små procentandelar.

  Det är bättre att visa procentandelar baserat på två dimensioner: Year(Order Date) (År(Orderdatum)) och Region. Då beräknas procenten baserat på den återstående dimensionen, Sub-Category (Underkategori). Du beräknar alltså procenten av summan inom de markerade områdena nedan.

  De dimensioner som du använder för att definiera beräkningen kallas för riktningsfält och fälten där du kör beräkningen kallas för uppdelningsfält.

  Mer information om dessa begrepp finns i Grunderna: adressering och partitionering.

 6. Om du vill skapa en tabellberäkning som visar procentandelar högerklickar du på (Ctrl-klicka på Mac) fältet SUM(Sales) (SUM(Försäljning)) på kortet Marks (Markeringar) och väljer sedan Add Table Calculation (Lägg till tabellberäkning).

 7. Välj Percent of Total (Procent av totalvärde) för Calculation Type (Beräkningstyp) i dialogrutan Table Calculation (Tabellberäkning).

  Alternativen i dialogrutan ändras beroende på vilken typ av beräkning du väljer.

  Mer information om hur du använder tabellberäkningar finns i Omvandla värden med tabellberäkningar.

 8. Välj Pane (Down) (Ruta (ned)) för Calculation definition (Beräkningsdefinition) och stäng dialogrutan Table Calculation (Tabellberäkning).

  Nu visas procentvärdena i varje underkategori, duplicerade för varje år inom respektive region. Siffrorna i vart och ett av de markerade områdena summerar 100 %.

  Pane (Down) (Ruta (ned)) är ett lämpligt alternativ eftersom det anger att beräkningen ska utföras uppifrån och ned inom varje ruta i tabellen. Eftersom tabellen har två lodräta dimensioner skulle Table (Down) (Tabell (ned)) ha beräknat procenten av summan uppifrån och ned för hela tabellen och ignorerat dimensionen Region.

  Rutan är alltid den mest detaljerade nivån för den relevanta riktningen (tvärsöver eller ned). Anta att du i stället har tre dimensioner på den lodräta axeln. I så fall kanske du behöver använda fältnamn för att definiera beräkningen eftersom endast dimensionen längst till vänster på hyllan Rows (Rader) (definierad som ”tabell”) och dimensionen längst till höger (definierad som ”ruta”) kan registreras med strukturalternativen.

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–8 nedan:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!