Använda bakgrundsbilder i vyer

Bakgrundsbilder är bilder som visas under dina data för att ger mer sammanhang år markeringarna i vyn. En vanlig användning av bakgrundsbilder är att lägga till anpassade kartbilder som motsvarar ett koordinatsystem i dina data.

Till exempel kanske du har data som motsvarar flera våningar i en byggnad. Du kan använda bakgrundsbilder till att överlägga data på den faktiska planlösningen för byggnaden för att ge mer sammanhang. Andra exempel på användning av bakgrundsbilder: visa en modell av havsbottnen, bilder av webbsidor för analys av webbloggar eller nivåer i videospel för att visualisera spelarstatistik.

Medan Tableau tillåter uppladdningen av dynamiska kartor från en leverantör online eller offline kan du med bakgrundsbilder använda dina egna anpassade bilder. Det kan vara särskilda kartor eller vilken annan bild som helst som är kopplad till dina data.

Lägg till bakgrundsbilder i arbetsboken

När du lägger till en bakgrundsbild till vyn måste du ange ett koordinatsystem genom att mappa både X- och Y-axeln till värdena för fälten i databasen. Om du lägger till en karta bör X- och Y-axeln vara longitud och latitud uttryckt som en decimal. Du kan emellertid mappa axlarna till vilket relevant fält som helst utifrån ditt eget koordinatsystem.

Lägga till en bakgrundsbild:

 1. Välj Karta > Bakgrundsbilder och välj sedan en datakälla.

 2. Klicka på Lägg till bild i dialogrutan Bakgrundsbilder.

 3. Gör följande i dialogrutan Lägg till bakgrundsbild:

  • Ange ett namn för bilden i textrutan Namn.

  • Klicka på Bläddra för att navigera till och välja den bild du vill lägga till som bakgrund. Du kan även ange en URL för att länka till en bild online.

  • Välj det fält som ska mappas till x-axeln på bilden och ange vänster och höger värde. När du lägger till en karta ska longitudvärden mappas till x-axeln med decimalvärden (i stället för grader/minuter/sekunder eller N/S/O/V).

  • Välj det fält som ska mappas till y-axeln på bilden och ange värdet längst upp och längst ner. När du lägger till en karta ska latitudvärden mappas till y-axeln med decimalvärden (i stället för grader/minuter/sekunder eller N/S/O/V).

  • Du kan justera intensiteten på bilden med hjälp av reglaget Blekt. Ju längre reglaget förs åt höger, desto blekare blir bilden bakom dina data.

 4. Du kan ange följande alternativ med hjälp av fliken Alternativ:

  • Lås bildförhållande – Välj det här alternativet för att bibehålla de ursprungliga dimensionerna på bilden vid ändringar av axlarna. Om du inte väljer det här alternativet kan formen på bilden förvrängas.

  • Visa alltid hela bilden – Välj det här alternativet för att undvika beskärning av bilden när data endast upptar en del av bilden. Om du låser båda axlarna i en vy kan det hända att det här alternativet blir verkningslöst.

  • Lägg till villkor för när bilden ska visas. Mer information om definition av villkor finns i Filtrera data från dina vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 5. Klicka på OK.

När du lägger till x- och y-fälten till hyllorna Rader och Kolumner i vyn visas bakgrundsbilden bakom data. Om bakgrundsbilden inte visas ska du säkerställa att du använder de uppdelade mätvärdena för x- och y-fälten. Du delar upp alla mätvärden genom att välja Analys > Aggregera mätvärden. Du ändrar varje mätvärde individuellt genom att högerklicka på fältet på hyllan och välja Dimension. Om du har använt de genererade fälten Latitud och Longitud för x- och y-fälten måste du inaktivera de inbyggda kartorna innan bakgrundsbilden visas. Välj Karta > Bakgrundskartor > Ingen för att inaktivera inbyggda kartor.

Varje markering omges av en solid kontrasterande färg, som kallas markeringshalo, för att göra markeringarna i en vy mer framträdande när de placeras ovanpå en bakgrundsbild. Du kan inaktivera markeringshalo genom att välja Format > Visa markeringshalo.

Skapa en vy med en bakgrundsbild

När du har lagt till en bakgrundsbild måste du skapa vyn på ett sätt som stämmer överens med de x- och y-mappningar du gjorde för bilden. Med andra ord måste de fält som du angav som x och y vara på rätt hyllor. Följ stegen nedan för att konfigurera vyn korrekt:

 1. Placera det fält som har mappats till x-axeln på hyllan Kolumner.

  Om du arbetar med kartor ska longitudfältet vara på hyllan Kolumner. Det kan verka konstigt först, men fälten på hyllan Kolumner avgör värdena som distribueras över x-axeln.

 2. Placera det fält som har mappats till y-axeln på hyllan Rader.

  Om du arbetar med kartor ska latitudfältet vara på hyllan Rader. Det kan verka konstigt först, men fälten på hyllan Rader avgör värdena som distribueras över y-axeln.

Redigera en bakgrundsbild

När du har lagt till en bakgrundsbild kan du alltid gå tillbaka och redigera kartläggningen av x- och y-fälten samt alla alternativen under fliken Alternativ.

Redigera en bild:

 1. Välj Karta > Bakgrundsbilder.

 2. I dialogrutan ”Bakgrundsbilder” väljer du den bild som du vill redigera och klickar på Redigera (du kan också dubbelklicka på bildnamnet).

 3. I dialogrutan Redigera bakgrundsbild gör du ändringarna av bilden och klickar på OK.

Aktivera eller inaktivera bakgrundsbilder

Även om du kan lägga till flera bilder i en arbetsbok kan det hända att du endast vill använda en del av bilderna för en viss uppsättning arbetsblad. Du kanske till exempel vill visa en karta över hela USA i en vy och kartor över enskilda delstater i andra vyer.

Använd kryssrutor i dialogrutan ”Bakgrundsbilder” för att aktivera eller inaktivera bilderna för det aktuella arbetsbladet. Du kan visa flera bilder genom att aktivera flera bilder på ett enskilt arbetsblad. Du kanske till exempel har flera bilder som du vill visa bredvid varandra, så att de utgör en större bakgrundsbild.

Aktivera eller inaktivera en bakgrundsbild:

 1. Välj Karta > Bakgrundsbilder.

 2. I dialogrutan ”Bakgrundsbilder” markerar du kryssrutorna bredvid de bilder som du vill aktivera.

 3. Klicka på OK.

Lägg till villkor för att visa eller dölja bakgrundsbilder

När du lägger till en bakgrundsbild och aktiverar den visas bilden automatiskt på alla arbetsblad som innehåller de fält som används i vyn. Du kan ange villkor för visa/dölj för att undvika att en bild visas på alla arbetsblad. Villkor för visa/dölj är villkor som anger när en bild ska visas. Du kanske till exempel har en planlösningsbild för en byggnad med flera våningar. Även om alla bilder är associerade med samma koordinater (byggnadens hörn) vill du inte visa kartan över första våningen när du tittar på information om tredje våningen. I det här fallet kan du ange ett villkor för att endast visa bilden över första våningen när fältet Våning är lika med ett.

Ange villkor för visa/dölj:

 1. Välj Karta > Bakgrundsbilder och välj sedan en datakälla.

 2. i dialogrutan ”Bakgrundsbilder” väljer du den bild du vill lägga till ett villkor för och klickar sedan på Redigera.

 3. I nästa dialogruta väljer du fliken Alternativ.

 4. Klicka på knappen Lägg till längst ned i dialogrutan.

 5. Välj ett fält som villkoret ska grundas på. I exemplet ovan är fältet Våning.

 6. Ange när du vill visa bilden genom att välja ett värde för fältet. I det här exemplet väljs ett.

 7. Klicka på OK.

  Ett villkor läggs till bilden. I planlösningsexemplet är villkoret ”Visa endast bilden när Våning är lika med Ett”.

 8. Klicka på OK två gånger för att stänga dialogrutan ”Bakgrundsbild” och tillämpa ändringarna.

När du lägger till flera villkor visas bakgrundsbilden endast när alla villkor uppfylls. Om till exempel en bakgrundsbild har två villkor för Egendomsnamn och Våning visas den endast om Egendom är Greenwood Estates och Våning är 3.

Ta bort en bakgrundsbild

När du inte längre vill använda en bakgrundsbild kan du antingen inaktivera den eller ta bort den, vilket för den otillgänglig för alla arbetsblad.

Ta bort en bild:

 1. Välj Karta > Bakgrundsbilder.

 2. i dialogrutan ”Bakgrundsbilder” väljer du den bild du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

 3. Klicka på OK.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!