Aggregera, koppla eller förena data

Gruppera eller kombinera dina data för analys genom att aggregera, koppla eller förena dem.

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Aggregera och gruppera värden

Ibland behöver du ändra detaljnivån för en del data, antingen för att minska mängden data som genereras från flödet, eller för att anpassa data till andra data som du kanske vill koppla eller förena. Till exempel kanske du vill aggregera försäljningsinformation baserat på kund innan du kopplar en försäljningstabell med en kundtabell.

Om du behöver ändra detaljnivån för data ska du använda alternativet Aggregera för att skapa ett steg för att gruppera och aggregera data. Huruvida data aggregeras eller grupperas beror på datatypen (sträng, numeriskt värde eller datum).

 1. Klicka på plustecknet () i rutan Flöde och välj Aggregera. Ett nytt aggregeringssteg visas i rutan Flöde och rutan Profil uppdateras med aggregerings- och grupprofilen.

 2. Dra fält från den vänstra rutan till rutan Grupperade fält (fälten som utgör raden) eller till rutan Aggregerade fält (data som ska aggregeras och presenteras på nivån för de grupperade fälten).

  Du kan också:

  • Dra och släppa fält mellan de två rutorna.

  • Söka efter fält i listan och bara välja de fält som du vill lägga till i aggregeringen.

  • Dubbelklicka på ett fält för att lägga till det i den vänstra eller högra rutan.

  • Ändra funktionen för ett fält så att det automatiskt läggs till i rätt ruta.

  • Tillämpa eller ta bort flera fält samtidigt med kommandot Lägg till alla eller Ta bort alla.

  • Tillämpa vissa rensningsåtgärder på fält. Mer information om vilka rensningsåtgärder som är tillgängliga finns i Om rensningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Följande exempel visar den aggregerade summan av vinst och kvantitet samt genomsnittlig rabatt per region och försäljningsår.

  Fälten distribueras mellan kolumnerna Grupperade fält och Aggregerade fält baserat på deras datatyp. Klicka på rubrikerna för grupperings- eller aggregeringstypen (t.ex. AVG eller SUM) om du vill ändra grupp- eller aggregeringstypen.

  I datarutnäten under aggregerings- och grupprofilen kan du se ett urval av medlemmarna i gruppen eller aggregeringen.

  Eventuella rensningsåtgärder som tillämpas på fälten spåras i rutan Ändringar.

Koppla dina data

Data som du vill analysera består ofta av en samling tabeller som är relaterade till varandra genom specifika fält. Koppling är ett sätt att kombinera relaterade data i de gemensamma fälten. När du kombinerar data med hjälp av en koppling skapas en tabell som vanligtvis utökas i vågrät riktning när datafält läggs till.

En koppling kan skapas var som helst i flödet. Om du kopplar tidigt i ett flöde blir det lättare att förstå datauppsättningarna och att upptäcka problem som måste åtgärdas direkt.

Tableau Prep stöder följande kopplingstyper:

Typ av kopplingBeskrivning
Vänster Tar för varje rad med alla värden från den vänstra tabellen och matchande värden från den högra tabellen. Om ett värde i den vänstra tabellen inte har något matchande värde i den högra tabellen visas ett null-värde i kopplingsresultatet.
Inre Tar för varje rad med värden som har matchande värden i båda tabellerna.
Höger Tar för varje rad med alla värden från den högra tabellen och matchande värden från den vänstra tabellen. Om ett värde i den högra tabellen inte har något matchande värde i den vänstra tabellen visas ett null-värde i kopplingsresultatet.
leftOnly Tar för varje rad endast med värden från den vänstra tabellen som inte matchar några värden i den högra tabellen. Fältvärden från den högra tabellen visas som null-värden i kopplingsresultatet.
rightOnly Tar för varje rad endast med värden från den högra tabellen som inte matchar några värden i den vänstra tabellen. Fältvärden från den vänstra tabellen visas som null-värden i kopplingsresultatet.
notInner Tar för varje rad med alla värden från den högra och vänstra tabellen som inte matchar varandra.
Fullständig Tar för varje rad med alla värden från båda tabellerna. Om ett värde i någon av tabellerna inte har något matchande värde i den andra tabellen visas ett null-värde i kopplingsresultatet.

Om du vill skapa en koppling gör du så här:

 1. Koppla två tabeller med någon av följande metoder:

  • Lägg till minst två tabeller i rutan Flöde och markera och dra den relaterade tabellen till den andra tabellen tills alternativet Koppla visas.

  • Klicka på -ikonen och välj Koppla på menyn. Lägg sedan manuellt till den andra inmatningen i kopplingen och lägg till kopplingssatserna.
  • Obs! Om du ansluter till en tabell som har definierade tabellrelationer och som innehåller relaterade fält kan du välja Koppla och välja i en lista med relaterade tabeller. Tableau Prep skapar kopplingen baserat på de fält som utgör förhållandet mellan de två tabellerna.

   Mer information om kopplingar med tabellrelationer finns i Förena data i inmatningssteget(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Ett nytt kopplingssteg läggs till i flödet och rutan Profil uppdateras med kopplingsprofilen.

 2. Du kan granska och konfigurera kopplingen genom att göra följande:

  1. I Summary of Join Results (Sammanfattning av kopplingsresultat) ser du hur många fält som tagits med och uteslutits med den aktuella kopplingstypen och de angivna kopplingsvillkoren.

  2. Klicka i Venn-diagrammet under Join Type (Kopplingstyp) och ange vilken typ av koppling du vill använda.

  3. Klicka på plustecknet () under Applied Join Clauses (Tillämpade kopplingssatser) eller ange eller redigera kopplingssatsen i fältet som används för det förvalda kopplingsvillkoret. Fälten som du valde i kopplingsvillkoret är de gemensamma fälten mellan tabellerna i kopplingen.

  4. Du kan också klicka på de rekommenderade kopplingssatserna under Join Clause Recommendations (Rekommendationer om kopplingssatser) för att lägga till satsen i listan med tillämpade kopplingssatser.

Inspektera resultatet av kopplingen

Sammanfattningen i kopplingsprofilen innehåller metadata om kopplingen som hjälper dig att bekräfta att kopplingen innehåller förväntade data.

 • Applied Join Clauses (Tillämpade kopplingssatser): Som standard definierar Tableau Prep den första kopplingssatsen baserat på namnen på gemensamma fält i de tabeller som kopplas. Lägg till eller ta bort kopplingssatser efter behov.

 • Join Type (Kopplingstyp): När du skapar en koppling använder Tableau Prep en inre koppling mellan tabellerna som standard. Vilka kopplingar du kan använda – vänster, inre, höger, leftOnly, rightOnly, notInner eller fullständig – beror på vilka data du kopplar till.

 • Summary of Join Results (Sammanfattning av kopplingsresultat): Här ser du distributionen av värdena som tagits med eller utelämnats i tabellerna i kopplingen.

  • Klicka på varje stapel av typen Included (Ingår) för att isolera och visa sådana data i kopplingsprofilen som ingår i kopplingen.

  • Klicka på varje stapel av typen Excluded (Ingår inte) för att isolera och visa sådana data i kopplingsprofilen som inte ingår i kopplingen.

  • Klicka på valfri kombination av staplarna av typen Included (Ingår) och Excluded (Ingår inte) för att visa sammantagna data.

 • Join Clause Recommendations (Rekommendationer om kopplingssatser): Klicka på plustecknet () bredvid den rekommenderade kopplingssatsen för att lägga till den i listan Applied Join Clauses (Tillämpade kopplingssatser).

 • Rutan Join Clauses (Kopplingssatser): I rutan Join Clauses (Kopplingssatser) kan du se värdena i varje fält i kopplingssatsen. Värden som inte uppfyller villkoren för kopplingssatsen visas i rött.

 • Rutan Join Results (Kopplingsresultat): Om du ser värden i rutan Join Results (Kopplingsresultat) som du vill ändra kan du redigera dem här.

Vanliga kopplingsproblem

Om du inte ser de resultat som du förväntar dig när du har kopplat data kan du behöva rensa fältvärdena ytterligare. Följande problem gör att Tableau Prep inte tolkar värdena som matchande värden och därför utesluter dem från kopplingen:

 • Olika skiftläge (versaler och gemener): Min försäljning och min försäljning.

 • Olika stavning: Hawaii och Hawai'i.

 • Felstavning eller fel i datapost: Min företagsstatus och Min företagsstats

 • Namnändringar: Johan Johansson och Johan J. Johansson.

 • Förkortningar: Mitt aktiebolag och Mitt AB.

 • Förtydliganden: Honolulu och Honolulu (Hawaii)

 • Extra blanksteg: Extra blanksteg mellan tecken, tabbsteg, inledande blanksteg, avslutande blanksteg o.s.v.

 • Inkonsekvent användning av punkter: Returnerat, ej nödvändigt och Returnerat, ej nödvändigt.

Men oroa dig inte om något av detta finns i dina fältvärden. Du kan enkelt korrigera värdena direkt i Join Clauses (Kopplingssatser) eller arbeta med uteslutna värden genom att klicka på staplarna av typen Excluded (Ingår inte) i Summary of Join Results (Sammanfattning av kopplingsresultat) och använda rensningsåtgärden på profilkortsmenyn.

Mer information om de olika rensningsalternativen som är tillgängliga i kopplingssteget finns i Om rensningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Åtgärda felmatchade fält och mer

Du kan åtgärda felmatchade fält direkt i kopplingssatsen. Dubbelklicka eller högerklicka på värdet och välj Redigera värde på snabbmenyn för det fält som du vill åtgärda och ange ett nytt värde. Dina dataändringar spåras och läggs till i rutan Ändringar direkt i kopplingssteget.

Du kan också välja flera värden som du vill behålla, utesluta eller filtrera i rutorna för kopplingssatser, eller tillämpa andra rensningsåtgärder i rutan Join Results (Kopplingsresultat). Beroende på vilka fält du ändrar och var de finns i kopplingsprocessen tillämpas ändringen antingen före eller efter kopplingen för att ge dig det uppdaterade resultatet.

Mer information om hur du rensar fält finns i Tillämpa rensningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Förena dina data

Förening är ett sätt att kombinera data genom att lägga till rader från en tabell i en annan tabell. Kanske vill du till exempel lägga till nya transaktioner i en tabell i en lista med tidigare transaktioner i en annan tabell. Se till att de tabeller som du förenar har samma antal fält, samma fältnamn och att fälten har samma datatyp.

Tips: För att maximera prestandan kan en enskild förening ha högst tio inmatningar. Om du behöver förena fler än tio filer eller tabeller provar du att förena filer i inmatningssteget. Mer information om den här typen av förening finns i Förena filer och databastabeller i steget Indata(Länken öppnas i ett nytt fönster).

På samma sätt som med en koppling kan du använda föreningsåtgärden var du vill i flödet.

Om du vill skapa en förening gör du så här:

 1. När du har lagt till minst två tabeller i rutan Flöde väljer du och drar en relaterad tabell till den andra tabellen tills alternativet Förena visas. Du kan också klicka på -ikonen och välja Förena på menyn. Ett nytt föreningssteg läggs till i rutan Flöde och rutan Profil uppdateras med föreningsprofilen.

 2. Lägg till fler tabeller i föreningen genom att dra tabeller mot de förenade tabellerna tills alternativet Lägg till visas.

 3. Gå igenom föreningens metadata i föreningsprofilen. Du kan ta bort tabeller från föreningen och visa information om eventuella felmatchade fält.

Inspektera resultatet av föreningen

När du har skapat en förening granskar du resultatet av föreningen för att bekräfta att alla data i föreningen stämmer. Kontrollera följande delar när du validerar förenade data:

 • Granska föreningens metadata: Föreningsprofilen innehåller en del metadata om föreningen. Här kan du se de tabeller som ingår i föreningen, det resulterande antalet fält och eventuella felmatchade fält.

 • Granska färgerna för varje fält: Bredvid varje fält som visas i föreningssammanfattningen och ovanför varje fält i föreningsprofilen finns en uppsättning färger. Färgerna motsvarar varje tabell i föreningen.

  Om alla tabellfärger visas för ett fält betyder det att föreningen har skapats korrekt för fältet. Om en tabellfärg saknas betyder det att det finns felmatchade fält.

  Felmatchade fält är fält som kan ha liknande data men som skiljer sig åt på något sätt. Du kan se listan med fält som inte matchar varandra i föreningssammanfattningen och i tabellerna som de kommer från. Om du vill titta närmare på data i fälten markerar du kryssrutan Show only mismatched fields (Visa endast felmatchade fält) för att isolera de felmatchade fälten i föreningsprofilen.

  Du kan korrigera fälten genom att följa någon av rekommendationerna i avsnittet Åtgärda fält som inte matchar varandra nedan.

Åtgärda fält som inte matchar varandra

Om tabellerna i en förening inte matchar varandra skapas extra fält när föreningen skapas. De extra fälten är fält som utesluts trots att de innehåller giltiga data.

För att åtgärda problem med felmatchade fält måste du sammanfoga de felmatchade fälten.

Det finns flera orsaker till att fält inte matchar varandra.

 • Matchande fält har olika namn: Om matchande fält mellan tabeller har olika namn kan du använda föreningsrekommendationer, slå samman fält manuellt i listan Mismatched Fields (Felmatchade fält) eller byta namn på fältet i föreningsprofilen för att sammanfoga de felmatchade fälten.

  Om du vill använda föreningsrekommendationer gör du så här:

  1. Klicka på ett felmatchat fält i listan Mismatched Fields (Felmatchade fält). Om en föreslagen matchning finns visas det matchande fältet i gult.

   Matchningsförslagen baseras på fält med liknande datatyper och fältnamn.

  2. Hovra över det markerade fältet och slå samman fälten genom att klicka på knappen med plustecknet.

  Om du vill slå samman fälten i listan Mismatched Fields (Felmatchade fält) manuellt gör du så här:

  1. Markera ett eller flera fält i listan.

  2. Högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på ett markerat fält så visas menyalternativet Merge Fields (Slå samman fält) om sammanslagningen är giltig.

   Om No options available (Det finns inga tillgängliga alternativ) visas när du högerklickar på fältet beror det på att fälten inte kan slås samman. Ett exempel är om du försöker slå samman två fält från samma inmatning.

  3. Slå samman de markerade fälten genom att klicka på Merge Fields (Slå samman fält).

  Om du vill byta namn på fältet i föreningsprofilen högerklickar du på fältnamnet och klickar sedan på Byt namn på fält.


 • Matchande fält har samma namn men olika datatyp: Om namnet på matchande fält är samma men inte fältens datatyper ändrar Tableau Prep som standard datatypen för ett av fälten så att de blir kompatibla. Om den här typen av ändring görs visas ikonen Ändra datatyp överst i det sammanslagna fältet.

  Ikonen Ändra datatyp

  Ibland kanske Tableau Prep väljer fel datatyp. Om det händer och du vill ångra sammanslagningen högerklickar du eller Ctrl-klickar (MacOS) på ikonen Ändra datatyp och väljer Separate Inputs with Different Types (Dela upp inmatningar med olika typer).


  Sedan kan du slå samman fälten igen genom att först ändra datatypen för ett av fälten och sedan använda förslagen i Fler alternativ för att slå samman fält.

 • Matchande tabeller har olika antal fält: För att förena tabeller måste varje tabell i föreningen innehålla samma antal fält. Om en förening resulterar i extra fält slår du samman fältet med ett befintligt fält.

Fler alternativ för att slå samman fält

Förutom metoderna för fältsammanslagning som beskrivs i avsnittet ovan kan du slå samman fält med någon av följande metoder. Du kan slå samman fält i alla steg utom i utmatningssteget.

Information om hur du slår samman fält i samma fil finns i Slå samman fält.

Gör något av följande för att slå samman fält:

 • Dra och släpp ett fält till ett annat. En indikator av typen Släpp för att slå samman fält visas.

 • Markera flera fält och högerklicka i urvalet, så öppnas snabbmenyn. Klicka på Slå samman fält.

 • Markera flera fält och klicka på Merge Fields (Slå samman fält) i det sammanhangsberoende verktygsfältet.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!