Skapa och interagera med flöden på webben

Från och med version 2020.4 kan du skapa och interagera med flöden på Tableau Cloud för att rensa och förbehandla data. Anslut till dina data, skapa ett nytt flöde eller redigera ett befintligt flöde så sparas ditt arbete automatiskt medan du arbetar. Skapa utkastflöden som endast syns för dig eller publicera ditt flöde för att göra det tillgängligt för andra. Kör dina individuella flöden direkt från webben eller kör dina flöden automatiskt enligt ett schema med hjälp av Tableau Prep Conductor om Datahantering är licensierad. Mer information finns i Tableau Prep på webben.

Slå på eller stänga av webbredigering för flöde för en plats

Det här alternativet är aktiverat som standard och reglerar om användare kan skapa och redigera flöden på Tableau Server eller Tableau Cloud

Obs! Du kan endast ändra den här inställningen i Tableau Server. Webbredigering är automatiskt aktiverat för Tableau Cloud och kan inte inaktiveras.

 1. Logga in på servern i en webbläsare som administratör, gå till webbplatsen och klickar sedan på Inställningar.

 2. I avsnittet Webbredigering kan du rensa eller välja Flöden. Låt användare redigera flöden i sina webbläsare för att aktivera/inaktivera funktionen.

 3. Om du vill att ändringen ska träda i kraft omedelbart måste du starta om servern. Annars börjar ändringen gälla efter att cachelagringen för serversessionen gått ut eller nästa gång användare loggar in efter att ha loggat ut.

Aktivera länkade uppgifter

Stöds i Tableau Cloud och Tableau Server version 2021.3 och senare.

Schemalägg upp till 20 flöden att köras sekventiellt, det ena efter den andra, med hjälp av alternativet Länkade uppgifter. Länkade uppgifter kan endast köras på scheman med alternativet Länkade uppgifter valt. Mer information om hur du konfigurerar länkade uppgifter finns i Schemalägga länkade uppgifter.

Från och med version 2022.1 är Länkade uppgifter aktiverad som standard i Serverinställningar och för eventuella nya flödesscheman som du skapar. I tidigare versioner måste administratörerna först aktivera alternativet.

Om du har flera platser kan du stänga av Länkade uppgifter för enskilda platser genom att markera kryssrutorna som beskrivs nedan.

Om inställningen stängs av efter det att de länkade uppgifterna har schemalagts, så slutförs alla uppgifter som körs och de schemalagda länkade uppgifterna döljs och visas inte längre på fliken Schemalagda uppgifter.

Aktivera länkade uppgifter (version 2021.4 och tidigare)

 1. I en webbläsare loggar du in på servern som administratör och går till den plats där du vill aktivera Länkade uppgifter för flöden. På den platsen klickar du på Inställningar.

 2. I avsnittet Länkade uppgifter väljer du Låt användare schemalägga länkade uppgifter så att administratörer kan konfigurera scheman för att köra länkade uppgifter.

 3. Välj Låt användare köra länkade uppgifter manuellt med Kör nu för att göra det möjligt för användare att köra länkade flödesuppgifter med Kör nu.

Aktivera flödesparametrar

Gör det möjligt för användare att schemalägga och köra flöden som inkluderar parametrar. Parametrar gör det möjligt för användare att skala sina flöden genom att bygga dem på en gång och sedan ändra parametervärdena för att tillåta olika datascenarier.

Parametrar kan anges i ett inmatningssteg för filnamn och sökväg, tabellnamn eller vid användning av anpassade SQL-frågor, i ett utmatningssteg för filnamn, sökväg och tabellnamn och i valfri stegtyp för filter eller beräknade värden.

Från och med version 2023.2 av Tableau Prep Builder och Tableau Cloud kan du lägga till systemparametrar till flödesutdatanamn för att automatiskt inkludera flödeskörningens startdatum och starttid.

Inställningar för flödesparametrar kan tillämpas på servernivå och inkludera alla platser på Tableau Server. Inställningarna kan inaktiveras på platsnivå så att endast vissa platser inkluderas.

Mer information om hur man använder parametrar i flöden finns i Skapa och använda parametrar i flöden(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Prep-hjälpen.

 1. I en webbläsare loggar du in på servern som administratör och går till den plats där du vill aktivera Flödesparametrar. På den platsen klickar du på Inställningar.

 2. I avsnittet Flödesparametrar väljer du Låt användare köra och schemalägga flöden som använder parametrar för att aktivera funktionen.

 3. (version 2023.2 och senare) Välj Tillåt systemgenererade parametrar som tidsstämplar att tillämpas på utdatanamn för att göra det möjligt för användare att lägga till en datum- eller tidsstämpel till flödesutdatanamnet vid körning för utdatatyperna filer och publicerade datakällor.
 4. Välj Tillåt parametrar som kan acceptera vilken indata som helst för att göra det möjligt för alla som kör flödet att ange valfritt parametervärde i flödet vid körning.

  Viktigt: Om det här alternativet är aktiverat kan alla flödesanvändare ange valfritt värde i en parameter, vilket kan leda till att data som användaren inte bör ha tillgång till exponeras.

  Om det här alternativet inte är valt kan användare endast välja från en förinställd lista över parametervärden. Inga flöden som innehåller parametrar som accepterar något värde kan köras eller schemaläggas för körning.

Aktivera Tableau Prep Conductor

Om Datahantering är licensierad kan du aktivera det här alternativet och låta användare schemalägga och spåra flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Information om de ytterligare konfigurationskraven för Tableau Prep Conductor finns i Tableau Prep Conductor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. I en webbläsare loggar du in på servern som administratör och går till den plats där du vill aktivera Tableau Prep Conductor. På den platsen klickar du på Inställningar.

 2. I avsnittet Tableau Prep Conductor väljer du Låt användare schemalägga och övervaka flöden för att aktivera funktionen.

Aktivera Kör nu

Kontrollera om användare eller endast administratörer kan köra flöden manuellt med alternativet Kör nu. Datahantering Krävs inte för att köra flöden manuellt.

 1. Logga in på servern som administratör i en webbläsare och gå till den plats där du vill aktivera Kör nu för flöden. På den platsen klickar du på Inställningar.

 2. I avsnittet Kör nu väljer du Låt användare köra jobb manuellt med Kör nu för att aktivera funktionen.

  Avmarkera kryssrutan om endast serveradministratörer kan köra flöden manuellt.

Flödesprenumerationer

Kontrollera om användare kan ta emot flödesaviseringar om schemalagda uppgifter för slutförda flödeskörningar. Datahantering krävs för att aktivera aviseringar.

 1. Logga in på servern som administratör i en webbläsare och gå till den plats där du vill aktivera flödesprenumerationer. På den platsen klickar du på Inställningar.

 2. I avsnittet Flödesprenumerationer väljer du Låt användare skicka eller ta emot mejl som inkluderar flödesutdata för att aktivera funktionen.

  Obs! Alternativet att bifoga antingen en .csv- eller .xlsx-filtyp till e-postmeddelandet finns endast tillgängligt för lokala miljöer.

Aktivera Tableau Prep-tillägg

Stöds i Tableau Server och Tableau Cloud från och med version 2021.2.0

Ställ in det här alternativet för att styra om användare kan ansluta till Einstein Discovery för att köra prediktiva modeller mot data i flödet.

Du kan använda Einstein Discovery-drivna modeller för att masspoängsätta förutsägelser för data i ditt flöde vid flödesredigering på webben. Förutsägelser kan hjälpa dig att fatta bättre underbyggda beslut och vidta åtgärder som förbättrar företagets resultat.

Du måste konfigurera ytterligare inställningar för att inkludera förutsägelser i vårt flöde. Mer information finns i Lägg till Einstein Discovery-förutsägelser i ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Konfigurera Einstein Discovery-integration(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. Logga in på servern som administratör i en webbläsare och gå till den plats där du vill aktivera Tableau Prep-tillägg. På denna plats klickar du sedan på Inställningar > Tillägg.

 2. I avsnittet Tableau Prep-tillägg väljer du Låt användare ansluta till Einstein Discovery för att aktivera funktionen.

Stänga av eller slå på Spara automatiskt

Funktionen är aktiverad som standard och sparar automatiskt användarens flödesarbete med några sekunders mellanrum.

Även om det inte rekommenderas kan administratörer inaktivera Spara automatiskt på en plats med hjälp av Tableau Server REST API-metoden ”Uppdatera plats” och inställningen flowAutoSaveEnabled. Mer information finns i Tableau Server REST API-webbplatsmetoder: Uppdatera webbplats(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om Spara automatiskt på webben finns i Stänga av eller slå på Spara automatiskt.

Mer information om hur du konfigurerar platsinställningar finns i Referens för platsinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!