Del 4 – Installera och konfigurera Tableau Server

Den här ämnet beskriver hur du slutför installation och konfiguration av Tableau Server baslinjedriftsättningen. Proceduren här fortsätter med referensarkitekturexemplet för AWS och Linux.

Exemplen med Linux i installationsprocedurerna visar kommandon för RHEL-liknande distributioner. Mer specifikt har kommandona här utvecklats med Amazon Linux 2-distributionen. Om du kör Ubuntu-driftsättningen redigerar du kommandona på lämpligt sätt.

Innan du börjar

Du måste förbereda och validera din miljö som det beskrivs i Del 3 – förbereda för företagsdriftsättning av Tableau Server.

Installera, konfigurera och tar PostgreSQL

Den här PostgreSQL-instansen är värd för den externa lagringsplatsen för Tableau Server-distributionen. Du måste installera och konfigurera PostgreSQL innan du installerar Tableau.

Du kan köra PostgreSQL på Amazon RDS eller på en EC2-instans. Mer information om skillnaderna mellan att köra lagringsplatsen på en RDS-instans jämfört med en EC2-instans finns i Extern lagringsplats för Tableau Server (Linux(Länken öppnas i ett nytt fönster)).

Som ett exempel visar proceduren nedan hur du installerar och konfigurerar Postgres på en Amazon EC2-instans. Exemplet som visas här är en generisk installation och konfiguration för PostgreSQL i referensarkitekturen. Din DBA borde optimera PostgreSQL-driftsättning baserat på storlek på dina data och prestandabehov.

Förhandskrav: observera att du måste köra PostgreSQL 1.6 och du måste installera uuid-ossp-modulen.

PostgreSQL-versionshantering

Du måste installera en kompatibel större version av PostgreSQL för den externa Tableau Server-lagringsplatsen. Dessutom behöver mindre versioner också uppfylla minimikraven.

Tableau Server-versionerPostgreSQL-versioner som är kompatibla
2021.2.3–2021.2.8

2021.3.0–2021.3.7

2021.4.0–2021.4.3

12,6
2021.2.10–2021.2.14

2021.3.8–2021.3.13

2021.4.4–2021.4.8

12,8
2021.2.15–2021.2.16

2021.3.14–2021.3.15

2021.4.9–2021.4.10

12.10
2021.2.17–2021.2.18

2021.3.16–2021.3.17

2021.4.11–2021.4.12

12,11
2021.3.26

2021.4.23

12,15
2022.1.013,3
2022.1.1–2022.1.313.4
2022.1.4–2022.1.613.6
2022.1.7–2022.1.16

2022.3.0 – 2022.3.7

2023.1.0 – 2023.1.4

13.7
2022.1.17–2022.1.19

2022.3.8 – 2022.3.11

2023.1.5 – 2023.1.7

2023.3.0 – 2023.3.3

13,11

Installera PostgreSQL

I det här exemplet på en installationsprocedur beskrivs hur du installerar PostgreSQL version 13.6.

Logga in på den EC2-värd du skapade i föregående del.

 1. Kör en uppdatering för att installera de senaste Linux OS-korrigeringarna:

  sudo yum update

 2. Skapa och redigera filen pgdg.repo. i sökvägen /etc/yum.repos.d/. Lägg till följande konfigurationsinformation i filen:

  [pgdg13]
  name=PostgreSQL 13 for RHEL/CentOS 7 - x86_64
  baseurl=https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/13/redhat/rhel-7-x86_64
  enabled=1
  gpgcheck=0

 3. Så här installerar du Postgres 13.6:

  sudo yum install postgresql13-server-13.6-1PGDG.rhel7.x86_64

 4. Installera uuid-ossp-modulen:

  sudo yum install postgresql13-contrib-13.6-1PGDG.rhel7.x86_64

 5. Initiera Postgres:

  sudo /usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb

Konfigurera Postgres

Slutför grundinstallationen genom att konfigurera Postgres:

 1. Uppdatera konfigurationsfilen pg_hba, /var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf, med följande två poster. Varje post måste inkludera masken för de undernät där dina Tableau Servers kommer att köras: 

  host all all 10.0.30.0/24 password

  host all all 10.0.31.0/24 password

 2. Uppdatera postgresql-filen, /var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf, genom att lägga till följande rad:

  listen_addresses = '*'

 3. Konfigurera för att starta Postgres vid omstart:

  sudo systemctl enable --now postgresql-13

 4. Ange ett lösenord för superanvändare:

  sudo su - postgres 

  psql -c "alter user postgres with password 'StrongPassword'"

  Obs! Ange ett starkt lösenord. Använd inte 'StrongPassword' som det visas i exemplet här.

  exit

 5. Starta om Postgres:

  sudo systemctl restart postgresql-13

Skapa tar-säkerhetskopia (PostgreSQL steg 1)

Skapa en tar-säkerhetskopia av PostgreSQL-konfigurationen. Genom att skapa en tar-ögonblicksbild av den aktuella konfigurationen kan du spara tid om du får problem när du fortsätter med driftsättningen.

Vi kallar detta för ”Steg 1”-säkerhetskopian.

På PostgreSQL-värden:

 1. Stoppa Postgres-databasinstansen:

  sudo systemctl stop postgresql-13

 2. Skapa säkerhetskopian genom att köra följande kommandon:

  sudo su
  cd /var/lib/pgsql
  tar -cvf step1.13.bkp.tar 13
  exit
 3. Starta Postgres-databasen:

  sudo systemctl start postgresql-13

Återställa till steg 1

Återställ till Steg 1 om den ursprungliga Tableau Server-noden upplever ett fel under installationen.

 1. På datorn som kör Tableau kör du skriptet obliterate för att fullständigt ta bort Tableau Server från värden:

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./tableau-server-obliterate -a -y -y -y -l

 2. Återställ PostgreSQL steg 1 tar. Kör följande kommandon på datorn där Postgres körs:

  sudo su
  systemctl stop postgresql-13
  cd /var/lib/pgsql
  tar -xvf step1.13.bkp.tar
  systemctl start postgresql-13
  exit

Återuppta installationsprocessen med att installera den ursprungliga noden av Tableau Server.

Innan du installerar

Om du driftsätter Tableau enligt exempelimplementeringen för AWS/Linux som beskrivs i den här guiden så är det möjligt att du kan köra det automatiska installationsskriptet TabDeploy4EDG. TabDeploy4EDG-skriptet automatiserar exempelinstallationen av Tableau-driftsättningen med fyra noder som beskrivs i procedurerna som följer. Se Bilaga – AWS Deployment Toolbox.

Installera den ursprungliga noden för Tableau Server

Den här processen beskriver hur du installerar den ursprungliga noden av Tableau Server som det definieras av referensarkitekturen. Med undantag för paketinstallationen och initieringen av TSM använder sig den här proceduren av TSM-kommandoraden närhelst det är möjligt. Utöver att vara plattformsagnostisk så tillåter TSM CLI en mer sömlös installation i virtualiserade och huvudlösa miljöer.

Kör installationspaketet och initiera TSM

Logga in på värdservern till nod 1.

 1. Kör en uppdatering för att installera de senaste Linux OS-korrigeringarna:

  sudo yum update

 2. Kopiera installationspaketet från sidan Tableau-nedladdningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) till den värddator som kommer att köra Tableau Server.

  På en dator som kör ett Linux RHEL-liknande operativsystem kör du till exempel:

  wget https://downloads.tableau.com/esdalt/2022<version>/tableau-server-<version>.rpm

  där <version> är versionsnumret.

 3. Ladda ner och installera beroenden:

  sudo yum deplist tableau-server-<version>.rpm | awk '/provider:/ {print $2}' | sort -u | xargs sudo yum -y install

 4. Skapa sökvägen /app/tableau_server i rotkatalogen:

  sudo mkdir -p /app/tableau_server

 5. Kör installationsprogrammet och ange installationssökvägen /app/tableau_server. På ett Linux RHEL-liknande operativsystem kör du till exempel:

  sudo rpm -i --prefix /app/tableau_server tableau-server-<version>.x86_64.rpm

 6. Ändra till katalogen /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/ och kör skriptet initialize-tsm som du hittar där:

  sudo ./initialize-tsm -d /data/tableau_data --accepteula

 7. Efter att initieringen slutförts avslutar du terminalsessionen:

  exit

Aktivera och registrera Tableau Server

 1. Logga in på värdservern till nod 1.

 2. Ange Tableau Server-produktnycklarna i detta steg. Kör följande kommando för varje licensnyckel som du har köpt:

  tsm licenses activate -k <product key>

 3. Skapa en JSON-registreringsfil med formatet som visas här:

  {
  "zip" : "97403",
  "country" : "USA",
  "city" : "Springfield",
  "last_name" : "Simpson",
  "industry" : "Energy",
  "eula" : "yes",
  "title" : "Safety Inspection Engineer",
  "company_employees" : "100",
  "phone" : "5558675309",
  "company" : "Example",
  "state" : "OR",
  "opt_in" : "true",					
  "department" : "Engineering",
  "first_name" : "Homer",
  "email" : "homer@example.com"
  }	
 4. När du har sparat ändringarna i filen skickar du den tillsammans med alternativet --file för att registrera Tableau Server:

  tsm register --file path_to_registration_file.json

Konfigurera identitetslagret

Obs! Om din driftsättning kommer att använda sig av ett externt lager för Tableau-fillagret så behöver du aktivera Extern fillagring innan du konfigurerar identitetslagret. Läs mer i Installera Tableau Server med extern fillagring (Linux(Länken öppnas i ett nytt fönster)).

Standardreferensarkitekturen använder sig av ett lokalt identitetslager. Konfigurera den ursprungliga värden med lokalt identitetslager genom att skicka config.json-filen med kommandot tsm settings import.

Importera filen config.json i enlighet med ditt operativsystem:

Filen config.json ingår i katalogsökvägen för scripts.<version> (till exempel, scripts.20204.21.0217.1203), och formateras för att konfigurera identitetslagret.

Kör följande kommando för att importera filen config.json:

tsm settings import -f /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/config.json

Konfigurera extern Postgres

 1. Skapa en extern databas JSON-fil med följande konfigurationsinställningar:

  {
  "flavor":"generic",
  "masterUsername":"postgres",
  "host":"<instance ip address>",
  "port":5432
  }
 2. När du sparat ändringarna till filen skickar du den med följande kommando:

  tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json --no-ssl

  Du uppmanas att ange lösenordet för Postgres-huvudanvändaren.

  Alternativet --no-ssl konfigurerar Tableau att endast använda SSL/TLS när Postgres-servern är konfigurerad för SSL/TLS. Om Postgres inte är konfigurerat för SSL/TLS är anslutningen inte krypterad. Del 6 - Konfigurera efter installation beskriver hur du aktiverar SSL/TLS för Postgres-anslutningen efter att du har slutfört den första fasen av driftsättningen.

 3. Tillämpa ändringarna.

  Kör det här kommandot för att tillämpa ändringarna och starta om Tableau Server:

  tsm pending-changes apply

 4. Ta bort den konfigurationsfil du använde i Steg 1.

Avsluta installationen av nod 1

 1. Efter att Tableau Server installerats så måste du initiera servern.

  Kör följande kommando:

  tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

 2. När initieringen avslutats så måste du skapa ett administratörskonto för Tableau Server.

  Till skillnad från det datakonto du använder för att installera och hantera komponenterna för TSM-operativsystemet så är administratörskontot för Tableau Server ett programkonto som används för att skapa Tableau Server-användare, -projekt och -platser. Tableau Server-administratören applicerar även behörigheter på Tableau-resurser. Skapa det initiala administratörskontot genom att köra följande kommando: I följande exempel heter användaren tableau-admin:

  tabcmd initialuser --server http://localhost --username "tableau-admin"

  Tabcmd uppmanar dig att ange ett lösenord för den här användaren.

Verifiering: konfiguration av nod 1

 1. Verifiera att TSM-tjänsterna körs genom att köra följande kommando:

  tsm status -v

  Tableau borde returnera följande:

  external: 
  Status: RUNNING
  'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repository).
  node1: localhost
  Status: RUNNING
  'Tableau Server Gateway 0' is running.
  'Tableau Server Application Server 0' is running.
  'Tableau Server Interactive Microservice Container 0' is running.
  'MessageBus Microservice 0' is running.
  'Relationship Query Microservice 0' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 0' is running. 
  ...

  Alla tjänster listas.

 2. Verifiera att den Tableau-administrativa platsen körs genom att köra följande kommando:

  curl localhost

  De första raderna borde visa Vizportal html som liknar detta:

  <!DOCTYPE html>
  <html xmlns:ng="" xmlns:tb="">
  <head ng-csp>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=2, width=device-width, height=device-height, viewport-fit=cover">
  <meta name="format-detection" content="telephone=no">
  <meta name="vizportal-config ...

Skapa tar-säkerhetskopior (steg 2)

Skapa två tar-säkerhetskopior efter att du verifierat den inledande installationen:

 • PostgreSQL
 • Ursprunglig Tableau-nod (nod 1)

I de flesta fall kan du återställa din installation av den ursprungliga noden genom att återställa dessa tar-filer. Det går mycket snabbare att återställa tar-filerna än att ominstallera och återinitiera den ursprungliga noden.

Skapa tar-säkerhetskopior (steg 2)
 1. Stoppa Tableau på den ursprungliga Tableau-noden:

  tsm stop

  Vänta tills Tableau stoppar innan du fortsätter till nästa steg.

 2. Stoppa Postgres-databasinstansen på PostgreSQL-värden:

  sudo systemctl stop postgresql-13

 3. Skapa säkerhetskopian genom att köra följande kommandon:

  sudo su
  cd /var/lib/pgsql
  tar -cvf step2.13.bkp.tar 13
  exit
 4. Verifiera att Postgres tar-filen skapats med rotbehörigheter:

  sudo ls -al /var/lib/pgsql

 5. På Tableau-värden stoppar du Tableau-administrativa tjänster:

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./stop-administrative-services
 6. Skapa säkerhetskopian genom att köra följande kommandon:

  cd /data
  sudo tar -cvf step2.tableau_data.bkp.tar tableau_data	
 7. Starta Postgre-databasen på Postgres-värden:

  sudo systemctl start postgresql-13

 8. Starta Tableau-administrativa tjänster:

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./start-administrative-services
 9. Kör kommandot tsm status för att övervaka statusen för TSM innan du startar om.

  I de flesta fall returnerar kommandot först status DEGRADED eller ERROR. Vänta några minuter och kör kommandot igen. Om statusen ERROR eller DEGRADED returneras fortsätter du att vänta. Försök inte starta TSM förrän statusen STOPPED returneras. Kör sedan följande kommando:

  tsm start

Återställa till steg 2

Den här processen återställer nod 1 i Tableau och Postgres-instansen till steg 2. Efter att du återställt till det här steget så kan du omdistribuera de kvarvarande Tableau-noderna.

 1. Stoppa TSM-tjänsterna på den ursprungliga Tableau-värden (nod 1):

  tsm stop

 2. Stoppa Tableau-administrativa tjänster på alla noder för Tableau Server-distributionen. Kör följande kommando på noderna i rätt ordning (nod 1, nod 2 och nod 3):

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./stop-administrative-services
 3. Efter att Tableau-tjänsterna stoppats återställer du tar-filen för PostgreSQL steg 2. Kör följande kommandon på datorn där Postgres körs:

  • sudo su
   systemctl stop postgresql-13
   cd /var/lib/pgsql
   tar -xvf step2.13.bkp.tar
   systemctl start postgresql-13
   exit
 4. Återställ tar-fil för PostgreSQL steg 2. Kör följande kommandon på den ursprungliga Tableau-värden:

  cd /data
  sudo rm -rf tableau_data
  sudo tar -xvf step2.tableau_data.bkp.tar
 5. Ta bort följande filer på den första Tableau-noden (nod 1):

  • sudo rm /data/tableau_data/data/tabsvc/appzookeeper/0/version-2/currentEpoch
  • sudo rm /data/tableau_data/data/tabsvc/appzookeeper/0/version-2/acceptedEpoch
  • sudo rm /data/tableau_data/data/tabsvc/tabadminagent/0/servicestate.json
 6. Starta Tableau-administrativa tjänster:

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./start-administrative-services

 7. Ladda om Tableau systmctl-filerna och kör sedan start-administrative-services igen:

  sudo su -l tableau -c "systemctl --user daemon-reload"

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./start-administrative-services

 8. Kör kommandot tsm status på nod 1 för att övervaka statusen för TSM på nod 1 innan du startar om.

  Ibland kan du få ett fel av typen Cannot connect to server.... Det här felet beror på att tabadmincontroller-tjänsten inte har startats om. Fortsätt att köra tsm status regelbundet. Om felet kvarstår efter tio minuter kör du kommandot start-administrative-services igen.

  Efter en stund returnerar kommandot tsm status statusen DEGRADED och sedan ERROR. Starta inte TSM förrän statusen STOPPED returneras. Kör sedan följande kommando:

  tsm start

Återuppta installationsprocessen för att installera Tableau Server på de kvarvarande noderna.

Installera Tableau Server på kvarvarande noder

Fortsätt distributionen genom att kopiera Tableau-installationsprogrammet till varje nod.

Översikt över nodkonfigurationen

Det här avsnittet beskriver processen för att konfigurera nod 2–4. De avsnitt som följer ger dig detaljerade procedurer för konfiguration och validering av varje steg.

Installation av Tableau Server-noderna 2–4 kräver att du genererar, kopierar och refererar till en startfil under nodinstallationen.

Generera startfilen genom att köra ett TSM-kommando på den ursprungliga noden. Du kopierar därefter startfilen till målnoden där du kör den som en del av nodinitieringen.

Följande JSON-innehåll visar på ett exempel på en startfil. (Certifikatet och kryptorelaterade värden har trunkerats för att göra exempelfilen enklare att läsa.)

{
"initialBootstrapSettings" : {
	"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\...=\r\n-----END CERTIFICATE-----",
	"port" : 8850,
	"configurationName" : "tabsvc",
	"clusterId" : "tabsvc-clusterid",
	"cryptoKeyStore" : "zs7OzgAAAAIAAAABAAAAA...w==",
	"toksCryptoKeystore" : "LS0tLS1CRUdJTiBUT00tLS0tCjM5MDBh...L",
	"sessionCookieMaxAge" : 7200,
	"nodeId" : "node1",
	"machineAddress" : "ip-10-0-1-93.us-west-1.compute.internal",
	"cryptoEnabled" : true,
	"sessionCookieUser" : "tsm-bootstrap-user",
	"sessionCookieValue" : "eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhQ...",
	"sessionCookieName" : "AUTH_COOKIE"
	}
}

Startfilen inkluderar anslutningsbaserad validering för att autentisera nod 1 och skapar en krypterad kanal för startfilsprocessen. Startfilssessionen är tidsbegränsad och konfiguration samt validering av noder är tidskrävande. Planera att skapa och kopiera nya startfiler allteftersom du konfigurerar noderna.

Efter att du kör startfilen så loggar du in på den ursprungliga Tableau Server-noden och konfigurerar processerna för den nya noden. När du är klar med att konfigurera noderna så måste du tillämpa ändringarna och starta om den ursprungliga noden. Den nya noden är konfigurerad och startad. Allteftersom du lägger till noder kommer konfiguration och omstart av distributionen att ta allt längre att slutföra.

Exemplen med Linux i installationsprocedurerna visar kommandon för RHEL-liknande distributioner. Om du kör Ubuntu-driftsättningen redigerar du kommandona på lämpligt sätt.

 1. Kör en uppdatering för att installera de senaste Linux OS-korrigeringarna:

  sudo yum update

 2. Ladda ner och installera beroenden:

  sudo yum deplist tableau-server-<version>.rpm | awk '/provider:/ {print $2}' | sort -u | xargs sudo yum -y install

 3. Skapa sökvägen /app/tableau_server i rotkatalogen:

  sudo mkdir -p /app/tableau_server

 4. Kör installationsprogrammet och ange installationssökvägen /app/tableau_server. På ett Linux RHEL-liknande operativsystem kör du till exempel:

  sudo rpm -i --prefix /app/tableau_server tableau-server-<version>.x86_64.rpm

Generera, kopiera och använda startfilen för att initiera TSM

Följande procedur visar hur du genererar, kopierar och använder en startfil när du initierar TSM på en annan nod. I det här exemplet heter startfilen boot.json.

I det här exemplet kör värddatorerna AWS och EC2-värdarna kör Amazon Linux 2.

 1. Anslut till den ursprungliga noden (nod 1) och kör följande kommando:

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file boot.json

 2. Kopiera startfilen till nod 2.

  scp boot.json ec2-user@10.0.31.83:/home/ec2-user/

 3. Anslut till nod 2 och växla till Tableau Server-skriptkatalogen:

  cd /app/tableau_server/packages/scripts.<version_number>

 4. Kör kommandot initialize-tsm och referera till startfilen:

  sudo ./initialize-tsm -d /data/tableau_data -b /home/ec2-user/boot.json --accepteula

 5. Efter initialize-tsm har slutförts tar du bort boot.json och avslutar eller loggar ut från sessionen.

Konfigurera processer

Du måste konfigurera Tableau Server-klustret på noden där Tableau Server Administration Controller (TSM controller) körs. TSM-styrenheten körs på den ursprungliga noden.

Konfigurera nod 2

 1. Efter att du initierat TSM med hjälp av startfilen på nod 2 så loggar du in på den ursprungliga noden.
 2. På den ursprungliga noden (node1) kör du följande kommandon för att konfigurera processer på nod 2:

  tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr gateway -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr vizportal -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr vizqlserver -c 2
  tsm topology set-process -n node2 -pr cacheserver -c 2
  tsm topology set-process -n node2 -pr searchserver -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr dataserver -c 2
  tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr tdsservice -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr collections -c 1
  tsm topology set-process -n node2 -pr contentexploration -c 1

  Om du installerar version 2022.1 eller senare ska du också lägga till tjänsten Index och Sök:

  tsm topology set-process -n node2 -pr indexandsearchserver -c 1

  Om du installerar version 2023.3 eller senare inkluderar du bara index- och sökservern. Lägg inte till tjänsten Sök och bläddra (searchserver).

 3. Granska konfigurationen innan du tillämpar den. Kör följande kommando:

  tsm pending-changes list

 4. Efter att du verifierat att dina ändringar är i listan med väntande (det kommer även att finnas andra tjänster i listan med väntande) så tillämpar du ändringarna:

  tsm pending-changes apply

  En omstart krävs för att ändringarna ska tillämpas. Konfigurationen och omstarten kan ta en stund.

 5. Verifiera konfigurationen för nod 2. Kör följande kommando:

  tsm status -v

Konfigurera nod 3

Initiera TSM med hjälp av startfilsprocessen på nod 3 och kör sedan kommandona tsm topology set-process nedan.

Det finns en samordningstjänstvarning som visas varje gång du anger en process. Du kan ignorera varningen när du anger processerna.

 1. Efter att du initierar TSM med hjälp av startfilen på nod 3 loggar du in på den ursprungliga noden (node1) och kör följande kommandon för att konfigurera processer:

  tsm topology set-process -n node3 -pr clustercontroller -c 1
  tsm topology set-process -n node3 -pr clientfileservice -c 1
  tsm topology set-process -n node3 -pr backgrounder -c 4
  tsm topology set-process -n node3 -pr filestore -c 1

  Om du installerar version 2022.1 eller senare ska du också lägga till tjänsten Index och Sök:

  tsm topology set-process -n node3 -pr indexandsearchserver -c 1
 2. Granska konfigurationen innan du tillämpar den. Kör följande kommando:

  tsm pending-changes list

 3. Efter att du verifierat att dina ändringar är i listan med väntande (listan kommer att inkludera andra tjänster som konfigureras automatiskt) så tillämpar du ändringarna:

  tsm pending-changes apply --ignore-warnings

  En omstart krävs för att ändringarna ska tillämpas. Konfigurationen och omstarten kan ta en stund.

 4. Verifiera konfigurationen genom att köra följande kommando:

  tsm status -v

Driftsätt samordningstjänstensemblen till nod 1–3

För fyranodsdistributioner med standardreferensarkitektur kör du följande procedur:

 1. Kör följande kommandon på nod 1:

  tsm stop
  tsm topology deploy-coordination-service -n node1,node2,node3

  Processen inkluderar en omstart av TSM vilket tar lite tid.

 2. Efter att samordningstjänsten har driftsatts startar du TSM:

  tsm start

Skapa tar-säkerhetskopior (steg 3)

Skapa fyra tar-säkerhetskopior efter att du verifierat installationen:

 • PostgreSQL
 • Ursprunglig Tableau-nod (nod 1)
 • Nod 2 i Tableau
 • Nod 3 i Tableau
Skapa tar-säkerhetskopior (steg 3)
 1. Stoppa Tableau på den ursprungliga Tableau-noden:

  tsm stop

 2. Efter att TSM har stoppat stoppar du Tableau-administrativa tjänster på varje nod. Kör följande kommando på noderna i rätt ordning (nod 1, nod 2 och nod 3):

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./stop-administrative-services

 3. Stoppa Postgres-databasinstansen på PostgreSQL-värden:

  sudo systemctl stop postgresql-12

 4. Skapa säkerhetskopian genom att köra följande kommandon:

  sudo su
  cd /var/lib/pgsql
  tar -cvf step3.12.bkp.tar 12
  exit
 5. Verifiera att Postgres tar-filen skapats med rotbehörigheter:

  sudo ls -al /var/lib/pgsql

 6. Starta Postgre-databasen på Postgres-värden:

  sudo systemctl start postgresql-12

 7. Skapa tar-säkerhetskopian på nod 1, nod 2 och nod 3. Kör följande kommando på alla noder:

  • cd /data
   sudo tar -cvf step3.tableau_data.bkp.tar tableau_data
  • Verifiera att Tableau tar-filen skapats med rotbehörigheter:

   ls -al

 8. Starta Tableau-administrativa tjänster på varje nod i ordningen (nod 1, nod 2 och nod 3):

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./start-administrative-services

 9. Kör kommandot tsm status för att övervaka statusen för TSM innan du startar om.

  I de flesta fallen returnerar kommandot status DEGRADED och därefter ERROR. Vänta några minuter och kör kommandot igen. Om statusen ERROR eller DEGRADED returneras fortsätter du att vänta. Försök inte starta TSM förrän statusen STOPPED returneras. Kör sedan följande kommando:

  tsm start

Återställa till steg 3

Den här processen återställer Tableau nod 1, nod 2 och nod 3. Den återställer även Postgres-instansen till steg 3. Efter att du återställt till det här steget kan du driftsätta samordningstjänsten, nod 4 och därefter slutliga nodkonfigurationer.

 1. Stoppa TSM-tjänsten på den ursprungliga Tableau-värden (nod 1):

  tsm stop

 2. Efter att TSM har stoppat, stoppar du Tableau-administrativa tjänster på nod 1, nod 2 och nod 3. Kör följande kommando på varje nod:

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./stop-administrative-services

 3. Återställ tar-filen för PostgreSQL steg 3. Kör följande kommandon på datorn där Postgres körs:

  sudo su
  systemctl stop postgresql-12
  cd /var/lib/pgsql
  tar -xvf step3.12.bkp.tar
  systemctl start postgresql-12
  exit
 4. Återställ tar-filen för Tableau steg 3 på nod 1, nod 2 och nod 3. Kör följande kommandon på alla Tableau-noder:

  cd /data
  sudo rm -rf tableau_data
  sudo tar -xvf step3.tableau_data.bkp.tar
 5. Ta bort följande filer på den första Tableau-noden (nod 1):

  • sudo rm /data/tableau_data/data/tabsvc/appzookeeper/1/version-2/currentEpoch
  • sudo rm /data/tableau_data/data/tabsvc/appzookeeper/1/version-2/acceptedEpoch
  • sudo rm /data/tableau_data/data/tabsvc/tabadminagent/0/servicestate.json

  Om kommandotolken returnerar felet ”filen hittades inte” så kan du behöva ändra sökvägsnamnet för att öka numret <n> i den här delen av sökvägen: .../appzookeeper/<n>/version-2/....

 6. Starta om administrativa tjänster på nod 1, nod 2 och nod 3. Kör följande kommando på alla noder:

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./start-administrative-services

  sudo su -l tableau -c "systemctl --user daemon-reload"

  sudo /app/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/./start-administrative-services

 7. Kör kommandot tsm status på nod 1 för att övervaka statusen för TSM på nod 1 innan du startar om.

  Ibland kan du få ett fel av typen Cannot connect to server.... Det här felet beror på att tabadmincontroller-tjänsten inte har startats om. Fortsätt att köra tsm status regelbundet. Om felet kvarstår efter tio minuter kör du kommandot start-administrative-services igen.

  Efter en stund returnerar kommandot tsm status statusen DEGRADED och sedan ERROR. Starta inte TSM förrän status STOPPED returneras. Kör sedan följande kommando:

  tsm start

Återupptar installationsprocessen för att driftsätta samordningstjänsten på nod 1–3.

Konfigurera nod 4

Processen för att konfigurera nod 4 är densamma som för nod 3.

Ange samma processer som du anger för nod 3 och kör samma kommandon som visas ovan men ange node4 i kommandona i stället för node3.

Precis som vid nod 3-verifiering verifierar du nod 4-konfigurationen genom att köra tsm status -v.

Vänta tills fillagringsprocessen på Nod 4 har slutfört synkroniseringen innan du går vidare. Fillagringsstatusen visar is synchronizing tills den har slutförts. När fillagringsstatusen visar is running kan du gå vidare.

Slutlig processkonfiguration och verifiering

Det slutliga steget för att bearbeta konfigurationen är att ta bort överflödiga processer från nod 1.

 1. Anslut till den ursprungliga noden (node1).

 2. Ta fillagret på nod 1 ur drift. Det här ger en varning om att ta bort fillagret från en samlokaliserad styrenhet. Du kan ignorera varningen. Kör följande kommando:

  tsm topology filestore decommission -n node1

 3. När fillagret har tagits ur drift kör du följande kommando för att ta bort bakgrundsprocessen från nod 1:

  tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 0

 4. Granska konfigurationen innan du tillämpar den. Kör följande kommando:

  tsm pending-changes list

 5. Efter att du verifierat att dina ändringar är i listan med väntande så tillämpar du ändringarna:

  tsm pending-changes apply

  En omstart krävs för att ändringarna ska tillämpas. Konfigurationen och omstarten kan ta en stund.

 6. Verifiera konfigurationen:

  tsm status -v.

  Vänta tills fillagringsprocessen på Nod 4 har slutfört synkroniseringen innan du går vidare. Fillagringsstatusen visar is synchronizing tills den har slutförts. När fillagringsstatusen visar is running kan du gå vidare.

Utför säkerhetskopiering

En fullständig återställning av Tableau Server kräver en säkerhetskopieringsportfölj som inkluderar tre komponenter:

 • En säkerhetskopia av lagringsplatsen och fillagerdata. Den här filen genereras av kommandot tsm maintenance backup.
 • En exportfil med topologi och konfiguration. Den här filen genereras av kommandot tsm settings export.
 • Autentiseringscertifikat-, nyckel- och keytabfiler.

En fullständig beskrivning av säkerhetskopierings- och återställningsprocessen finns i Tableau Server-ämnet Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server (Linux(Länken öppnas i ett nytt fönster)).

Vid det här stadiet i din driftsättning inkluderas alla relevanta filer och tillgångar som krävs för en fullständig återställning genom att köra kommandona tsm maintenance backup och tsm settings export.

 1. Kör följande kommando för att exportera konfigurationen och topologiinställningarna till en fil som kallas ts_settings_backup.json

  tsm settings export -f ts_settings_backup.json

 2. Kör följande kommando för att skapa en säkerhetskopia av lagringsplatsen och fillagerdata i en fil som kallas ts_backup-<yyyy-mm-dd>.tsbak. Ignorera varningen om att fillagret inte finns på styrenhetens nod.

  tsm maintenance backup -f ts_backup -d --skip-compression

  Plats för säkerhetskopian:

  /data/tableau_data/data/tabsvc/files/backups/

 3. Kopiera bägge filerna och spara dem på en annan lagringstillgång som inte delas av din Tableau Server-driftsättning.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!