tsm configuration

Använd tsm configuration-kommandon för att hämta, konfigurera och uppdatera konfigurationsnyckelvärden.

Svaret ”Okänd nyckel”

Vissa konfigurationsnycklar ger svaret ”Okänd nyckel” när du försöker få deras aktuella värde eller ställa in ett nytt värde. Kontrollera i så fall att nyckeln är korrekt stavad, inklusive att versaler och gemener stämmer. Använd alternativet --force-keys för kommandot tsm configuration set för att ändra värdet. En lista över konfigurationsnycklar som du kan ändra finns i Alternativ för tsm configuration set

 

Svaret ”null”-värden

Vissa konfigurationsnycklar har ett specifikt standardvärde men returnerar svaret ”Null” när du försöker hämta deras aktuella värde. Dessa nycklar använder en standard som härleds från Tableau Server-koden. Om en specifik standard visas för en nyckel i Alternativ för tsm configuration set och kommandot tsm configuration get returnerar ”Null” för det aktuella värdet bestäms standardvärdet av koden som kör Tableau Server. Du kan ange nyckelvärdet med tsm configuration set, men detta är inte nödvändigt om du inte vill ändra värdet.

 

tsm configuration get

Visar aktuell serverkonfiguration och -topologi.

Synopsis

tsm configuration get --key <config.key> [global options]

Alternativ

-k, --key

Obligatoriskt.

Hämtar det aktuella värdet för den valda konfigurationsnyckeln.

tsm configuration list-dynamic-keys

Visar alla konfigurationsnycklar som kan konfigureras dynamiskt (utan att starta om Tableau Server).

Synopsis

tsm configuration list-dynamic-keys [global options]

tsm configuration set

Ange eller importera serverkonfiguration eller -topologi.

Citattecken omkring <config.key> och<config_value> är valfritt om det inte förekommer blanksteg. I sådant fall måste du använda citattecken omkring nyckeln eller värdet.

Obs! När du har angett ett värde för konfigurationsnyckeln måste du använda de väntande konfigurationsändringarna med tsm pending-changes apply. Innan dess används inte det nya värdet i Tableau och det visas inte heller i resultatet från ett tsm configuration get-kommando. Du kan visa väntande ändringar med tsm pending-changes list. Du hittar mer information i tsm pending-changes.

Synopsis

tsm configuration set --key <config.key> --value <config_value> [global options]

Alternativ

-k,--key <config.key>

Obligatoriskt.

Konfigurationsnyckel.

-v,--value <config_value>

Obligatoriskt. Från och med underhållsversionen för mars (version 2021.2.10, 2021.3.9, 2021.4.5) kommer du ombes ange värdet om du inte inkluderar det här alternativet.

Konfigurationsvärde.

-d

Valfritt.

Återställ konfigurationsvärdet till standardvärdet.

-frc, --force-keys

Valfritt.

Framtvinga att en nyckel läggs till i konfigurationen även om en sådan inte tidigare funnits.

Globala alternativ

-h, --help

Valfritt.

Visa hjälp för kommandot.

-p, --password <lösenord>

Krävs tillsammans med -u eller --username om ingen session är aktiv.

Ange lösenordet för användaren som anges i -u eller --username.

Ange lösenordet inom citattecken om det innehåller mellanslag eller specialtecken.

--password "my password"

-s, --server https://<värdnamn>:8850

Valfritt.

Använd den angivna adressen för Tableau Services Manager. Webbadressen måste börja med https, inkludera port 8850 och använda servernamnet inte IP-adressen. Till exempel https://<tsm_hostname>:8850. Om ingen server finns angiven antas https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Valfritt.

Använd den här flaggan för att lita på det självsignerade certifikatet på TSM-styrenheten. Mer information om certifikatförtroende och CLI-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

-u, --username <användare>

Krävs tillsammans med -p eller --password om ingen session är aktiv.

Ange ett användarkonto. Om du inte inkluderar det här alternativet körs kommandot med de autentiseringsuppgifter du loggat in med.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!