Synkronisera externa kataloggrupper på en plats

Du kan när som helst synkronisera en extern kataloggrupp (som Active Directory) med Tableau Server och säkerställa att nya användare i den externa katalogen också läggs till i Tableau Server. Du kan synkronisera enskilda grupper eller flera grupper på en gång.

Obs! Tableau Server konfigurerad med LDAP-identitetsregister motsvarar Active Directory när det gäller synkronisering av användare och grupper. Funktioner för Active Directory-synkronisering i Tableau Server fungerar smidigt med korrekt konfigurerade LDAP-lösningar.

  1. Klicka på Grupper på en plats.

    Välj en eller flera grupper på sidan Grupper.

  2. Klicka på Åtgärder > Synkronisera.

Ange minsta platsroll för användare i en extern kataloggrupp

På sidan Grupper – Information kan administratörer ställa in lägsta platsroll för gruppanvändare som kan användas vid synkronisering.

Med den här inställningen körs inte synkronisering. Istället anges den lägsta platsroll som ska tillämpas för gruppen varje gång synkronisering körs. När du synkroniserar externa kataloggrupper läggs nya användare till på platsen med den lägsta platsrollen. Om det redan finns en användare tillämpas den lägsta platsrollen om den ger användaren mer åtkomst till en plats. Om du inte ställer in någon minsta platsroll läggs varje ny användare till som Ej licensierad som standard.

Obs! En användares platsroll kan höjas men aldrig sänkas baserat på inställningen för lägsta platsroll. Om en användare redan har möjlighet att publicera kommer den möjligheten alltid att bibehållas. Mer information om lägsta platsroll finns i Platsroller samt Active Directory-import och -synkronisering.

  1. Klicka på Grupper på en plats.

  2. Välj en grupp på sidan Grupper och välj sedan Åtgärder > Lägsta platsroll.

  3. Välj minsta platsroll och klicka sedan på Ändra platsroll.

Vad händer när användare tas bort från källans externa katalog? 

Användare kan inte tas bort automatiskt från Tableau Server genom en extern katalogsynkroniseringsåtgärd. Användare som inaktiverats, raderats eller tagits bort från grupper i den externa katalogen finns kvar på Tableau Server så att administratörer kan granska och omtilldela användarens innehåll innan användarens konto tas bort permanent. Mer information finns i Synkroniseringsbeteende vid borttagning av användare från Active Directory.

Vad händer när ett användarnamn ändras i källans externa katalog?

Som standard synkroniserar inte Tableau Server ändringar i användarvisningsnamnet eller e-postadressen efter den första synkroniseringen när motsvarande konto skapas i Tableau Server. Om exempelvis användarnamnet jsmith används för visningsnamnet John Smith synkroniseras inte visningsnamnet i den externa katalogen till Joe Smith med motsvarande jsmith-användare i Tableau Server. På motsvarande sätt synkroniserar inte Tableau Server ändringar om användarens e-post ändras i den externa katalogen.

Du kan konfigurera Tableau Server till att uppdatera egenskaperna för namn och e-post när de ändras i källans externa katalog genom att ställa in vizportal.adsync.update_system_usertrue.

Om du vill ändra det här beteendet kör du följande tsm-kommandon:

tsm configuration set -k vizportal.adsync.update_system_user -v true
tsm pending-changes apply

Om de väntande ändringarna kräver att servern startas om visar kommandot pending-changes apply en kommandotolk så att du vet att en omstart kommer att ske. Kommandotolken visas även om servern stoppas, men i så fall sker ingen omstart. Du kan utelämna tolken med alternativet --ignore-prompt, men det påverkar inte omstartsbeteendet. Om ändringarna inte kräver omstart används de utan någon kommandotolk. Du hittar mer information i tsm pending-changes apply.

Vad händer när en extern kataloggrupp tas bort från Tableau Server?

Många Tableau-administratörer använder externa kataloggrupper för att importera och skapa användare. När användarna har importerats till Tableau Server tar administratörerna bort gruppen från Tableau Server. Att ta bort en grupp innebär inte att användarna i gruppen tas bort.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!