เคล็ดลับในการทำงานกับข้อมูลของคุณ

เราสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้หลายวิธี เพื่อใช้ประโยชน์จาก Tableau Desktop Tableau ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลที่จัดรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์ โดยเฉพาะข้อมูลที่:

  • ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทนที่จะเป็นข้อมูลแบบรวม (เช่น ข้อมูลสภาพอากาศรายวัน แทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน)

  • ได้รับการจัดระเบียบเหมือนตารางฐานข้อมูล (แทนที่จะเป็นตารางเชิงคอลัมน์ เช่น ตารางข้อความ)

  • ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก (สิ่งใดที่ไม่ใช่ข้อมูลและส่วนหัวของข้อมูล)

เมื่อข้อมูลมีโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์ การถามและตอบคำถามจะง่ายกว่ามาก Tableau สามารถรวบรวมข้อมูลดิบจนถึงระดับที่ต้องการได้ แทนที่จะถูกจำกัดโดยการรวมที่มีอยู่แล้วในข้อมูล คุณสามารถสร้างกลุ่มและลำดับชั้นได้ตามต้องการ และสามารถทำการคำนวณในลำดับงานการวิเคราะห์ได้

Tableau Desktop มีตัวเลือกการล้างพื้นฐานและเครื่องมือแปลข้อมูล Tableau Prep อาจจำเป็นสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น

ส่วนที่เจาะจงสำหรับ Tableau Desktop ต่อไปนี้จะมุ่งเน้นและให้คำแนะนำสำหรับการแก้ไขการจัดรูปแบบทั่วไปหรือปัญหาที่อาจทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณทำได้ยาก

ทำ Pivot ข้อมูลในรูปแบบตารางข้อความ

เมื่อข้อมูลถูกจัดรูปแบบในรูปแบบตารางข้อความ ตารางจะเป็นเชิงคอลัมน์ ในตารางเชิงคอลัมน์ ตัวแปรจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ อย่างไรก็ตาม Tableau Desktop ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมสำหรับข้อมูลเชิงแถวด้วย ในตารางเชิงแถว ตัวแปรจะถูกเก็บไว้เป็นค่าในแถว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางเชิงคอลัมน์ ซึ่งแสดงคะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Tableau Desktop ได้รับการปรุบปรุงประสิทธิภาพให้สามารถเชื่อมต่อกับตารางเชิงแถวได้ ซึ่งค่าทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ถูกจัดระเบียบภายใต้คอลัมน์ที่ชื่อว่า "วิชา" และคะแนนสำหรับนักเรียนแต่ละคนจะจัดอยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่า "คะแนน” คุณสามารถทำ Pivot คอลัมน์ในแถวได้โดยการแก้ไขข้อมูล Excel ด้วยตนเอง หรือเชื่อมต่อกับข้อมูล Excel ของคุณจาก Desktop แล้วใช้ตัวเลือก Pivot หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก Pivot โปรดดู ทำการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลข้อมูลจากคอลัมน์เป็นแถว

ลบข้อมูลแบบรวมไว้ล่วงหน้า

บางครั้ง ข้อมูลอาจมาในรูปแบบรวมไว้ล่วงหน้า กล่าวคือ ข้อมูลอาจประกอบด้วยผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฯลฯ โดยตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลแบบรวมไว้ล่วงหน้าจะอยู่ในรูปแบบของผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด ข้อมูลผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดได้รับการคำนวณจากข้อมูลดิบ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลดิบนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่มีแถวของข้อมูลผลรวมย่อย

ในกรณีนี้ จำเป็นต้องลบข้อมูลแบบรวมไว้ล่วงหน้า หากต้องการใช้ผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดในการวิเคราะห์ของคุณ ให้ลบข้อมูลประเภทนี้ออกจากตารางของคุณด้วยตนเอง จากนั้นเชื่อมต่อกับข้อมูล Excel จาก Desktop และคำนวณผลรวมย่อยและผลรวมโดยใช้ตัวเลือกผลรวม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แสดงยอดรวมในการแสดงเป็นภาพ หรือเชื่อมต่อกับข้อมูล Excel ของคุณจาก Desktop เปิดเครื่องมือแปลข้อมูล แล้วใช้ตัวเลือกผลรวม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ล้างข้อมูลจาก Excel, CSV, PDF และ Google ชีตด้วยเครื่องมือแปลข้อมูล

ลบหรือยกเว้นข้อความเกริ่นนำ

ข้อมูล Excel ที่จัดส่งเป็นรายงานอาจมีชื่อเรื่องหรือกลุ่มของข้อความเกริ่นนำ เนื่องจาก Desktop ต้องการให้มีส่วนหัวของคอลัมน์หรือค่าของแถวในแถวแรกของตาราง ข้อมูลนี้อาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างการวิเคราะห์ของคุณได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่มีชื่อรายงานและวันที่อยู่

ในกรณีนี้ จำเป็นต้องลบข้อมูลชื่อรายงานและวันที่ออก หากต้องการใช้ชื่อและวันที่สำหรับรายงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลบข้อมูลนี้ออกจากข้อมูล Excel ของคุณด้วยตนเอง จากนั้นเชื่อมต่อกับข้อมูล Excel ของคุณจาก Desktop และเพิ่มชื่อรายงานโดยใช้ตัวเลือกชื่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดรูปแบบมุมมองแต่ละส่วน
  • เชื่อมต่อกับข้อมูล Excel ของคุณจาก Desktop เปิดเครื่องมือแปลข้อมูล แล้วใช้ตัวเลือกชื่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ล้างข้อมูลจาก Excel, CSV, PDF และ Google ชีตด้วยเครื่องมือแปลข้อมูล
  • หากคุณไม่สามารถลบข้อมูลนี้ออกจากข้อมูล Excel ของคุณ ให้สร้างช่วงที่ตั้งชื่อและเชื่อมต่อกับช่วงที่มีชื่อนั้นจาก Desktop หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Excel

ปรับลดส่วนหัวแบบลำดับชั้นให้เป็นแถวเดียว

โดยทั่วไป Tableau Desktop จะต้องการให้เฉพาะแถวแรกในข้อมูล Excel ของคุณมีส่วนหัวของคอลัมน์ ข้อมูลที่มีส่วนหัวของคอลัมน์หลายชั้นอาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างการวิเคราะห์ได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่มีส่วนหัวหลักหนึ่งรายการและส่วนหัวย่อยหลายรายการ

ในกรณีนี้ ลำดับชั้นของส่วนหัวจะต้องถูกปรับลดหรือถูกลบออกไป ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถสร้างคอลัมน์ใหม่สำหรับแต่ละส่วนหัวในลำดับชั้นได้โดยตรงในข้อมูล Excel หรือเชื่อมต่อกับข้อมูล Excel ของคุณจาก Tableau Desktop แล้วเปิดเครื่องมือแปลข้อมูล ตรวจสอบว่าส่วนหัวของคุณได้รับการปรับลดอย่างถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแปลข้อมูล โปรดดู ล้างข้อมูลจาก Excel, CSV, PDF และ Google ชีตด้วยเครื่องมือแปลข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเซลล์ว่าง

หากคุณสร้างคอลัมน์ใหม่สำหรับส่วนหัวแบบลำดับชั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละเซลล์ในคอลัมน์ใหม่มีค่าต่างๆ อยู่

แม้ว่าคุณอาจใช้ค่าเดียวกันซ้ำกันในแต่ละแถว แต่สิ่งสำคัญคือแต่ละแถวต้องมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในส่วนหัวแบบลำดับชั้น คุณต้องลบเซลล์ว่างออกจากข้อมูล Excel ของคุณด้วยตนเอง

ลบแถวว่าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแถวว่างในข้อมูลของคุณ หากต้องการแก้ไขแถวว่าง คุณต้องลบแถวว่างออกจากข้อมูล Excel ของคุณ

เพิ่มส่วนหัวที่ขาดหายไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนหัวของคอลัมน์ขาดหายไป หากต้องการแก้ไขส่วนหัวที่ขาดหายไป คุณต้องเพิ่มส่วนหัวที่ขาดหายไปลงในข้อมูล Excel ของคุณโดยตรง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ