สร้างนิพจน์ระดับรายละเอียดใน Tableau

นิพจน์ระดับรายละเอียด (หรือที่เรียกว่านิพจน์ LOD) ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าที่ระดับแหล่งข้อมูลและระดับการแสดงเป็นภาพได้ อย่างไรก็ตาม นิพจน์ LOD จะช่วยให้คุณควบคุมมุมมองแบบละเอียดที่คุณต้องกาประมวลผล โดยสามารถทำได้ในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้น (INCLUDE), ระดับที่ละเอียดน้อยลงมา (EXCLUDE), หรือระดับที่เป็นอิสระทั้งหมด (FIXED)

บทความนี้จะอธิบายประเภทของนิพจน์ LOD ที่คุณสามารถใช้ได้ใน Tableau รวมถึงเวลาที่ควรใช้และวิธีการจัดรูปแบบ

วิธีสร้างนิพจน์ LOD

ทำตามขั้นตอนเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างและใช้นิพจน์ LOD ใน Tableau

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการแสดงเป็นภาพ

 1. เปิด Tableau Desktop แล้วเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่บันทึกไว้ ตัวอย่าง-Superstore
 2. ไปที่เวิร์กชีตใหม่
 3. จากแผงข้อมูล ให้ลากภูมิภาคไปยังแถบคอลัมน์
 4. จากแผงข้อมูล ให้ลากยอดขายไปยังแผงแถว

  แผนภูมิแท่งที่แสดงยอดขายสำหรับแต่ละภูมิภาคจะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: สร้างนิพจน์ LOD

คุณอาจต้องการดูยอดขายเฉลี่ยต่อลูกค้าสำหรับแต่ละภูมิภาคแทนการดูผลรวมของยอดขายทั้งหมดต่อภูมิภาคด้วยเช่นกัน คุณสามารถใช้นิพจน์ LOD ในการดำเนินการนี้

 1. เลือกการวิเคราะห์ > สร้างฟิลด์ที่คำนวณ
 2. ในตัวแก้ไขการคำนวณที่เปิดขึ้น ให้ทำดังนี้
  • ตั้งชื่อการคำนวณ ยอดขายต่อลูกค้า
  • ป้อนนิพจน์ LOD ต่อไปนี้:

   { INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

  นิพจน์ LOD ที่สร้างขึ้นใหม่จะเพิ่มลงในแผงข้อมูล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของนิพจน์ LOD ที่คุณสามารถใช้ได้ โปรดดูส่วนประเภทของนิพจน์ LOD

ขั้นตอนที่ 3: ใช้นิพจน์ LOD ในการแสดงเป็นภาพ

 1. จากแผงข้อมูล ให้ลากยอดขายต่อลูกค้าไปยังแผงแถว และวางทางด้านซ้ายของ SUM(ยอดขาย)
 2. บนแผง “แถว” ให้คลิกขวายอดขายต่อลูกค้าและเลือกการวัดผล (ผลรวม) > ค่าเฉลี่ย

  ขณะนี้ คุณสามารถดูทั้งยอดขายทั้งหมดและยอดขายเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งรายสำหรับแต่ละภูมิภาคได้แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นว่าในภูมิภาคกลาง ยอดขายรวมโดยประมาณ $500,000 โดยมียอดขายเฉลี่ยสำหรับลูกค้าแต่ละรายอยู่ที่ประมาณ 800 USD

ใช้นิพจน์ LOD ด่วน

คุณสามารถสร้างนิพจน์ FIXED LOD ได้โดยไม่ต้องป้อนการคำนวณทั้งหมดลงในกล่องโต้ตอบการคำนวณ

การสร้างการคำนวณ LOD ด่วนมีด้วยกัน 2 วิธี

 1. ในแผงข้อมูล คลิกควบคุมแล้วลากการวัดผลที่คุณต้องการรวมเข้ากับมิติข้อมูลที่ต้องการ ฟิลด์ใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นการคำนวณ FIXED LOD

  ผลรวมในนิพจน์การรวบรวมจะมาจากผลเริ่มต้นในการวัดผล โดยปกติจะเป็น SUM หากต้องการเปลี่ยนผลรวมหรือแก้ไข LOD ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ใหม่และแก้ไขการคำนวณ

 2. หรือในแผงข้อมูล ให้เลือกการวัดผลที่คุณต้องการรวบรวม จากนั้นกดปุ่ม Control ค้างไว้เพื่อเลือกมิติข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวม
  • คลิกขวาที่ฟิลด์ที่เลือกและเลือกสร้าง > การคำนวณ LOD
  • (ไม่บังคับ) แก้ไข LOD ในตัวแก้ไขการคำนวณ
  • เลือกตกลง

  ภาพ gif แสดงขั้นตอนการสร้างการคำนวณ LOD ด่วน

ไวยากรณ์ของนิพจน์ LOD

นิพจน์ระดับรายละเอียดมีโครงสร้างดังต่อไปนี้:

{[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE] <การประกาศมิติข้อมูล > : <นิพจน์แบบรวม>}

{ }

นิพจน์ระดับรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในวงเล็บปีกกา

[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE]

องค์ประกอบแรกหลังวงเล็บปีกกาเปิดเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดการกำหนดขอบเขตต่อไปนี้:

FIXED

 • นิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED จะคำนวณค่าโดยใช้มิติข้อมูลที่ระบุโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงระดับรายละเอียดของมุมมอง กล่าวคือ โดยไม่คำนึงถึงมิติข้อมูลอื่นๆ ในมุมมอง
 • นิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED จะละเว้นตัวกรองทั้งหมดในมุมมอง นอกเหนือจากตัวกรองบริบท ตัวกรองแหล่งข้อมูล และตัวกรองการแยกข้อมูล

ตัวอย่าง: { FIXED [Region] : SUM([Sales]) }

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED และตัวอย่างสถานการณ์นิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED โปรดดูส่วน FIXED

INCLUDE

 • นิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE จะคำนวณค่าต่างๆ โดยใช้มิติข้อมูลที่ระบุนอกเหนือจากมิติข้อมูลใดก็ตามที่อยู่ในมุมมองด้วย
 • นิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE จะมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อรวมมิติข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในมุมมอง

ตัวอย่าง: { INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE และตัวอย่างสถานการณ์นิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE โปรดดูส่วน INCLUDE

EXCLUDE

 • นิพจน์ระดับรายละเอียด EXCLUDE จะลบมิติข้อมูลออกจากนิพจน์อย่างชัดแจ้ง กล่าวคือ ลบมิติข้อมูลออกจากระดับรายละเอียดของมุมมอง
 • นิพจน์ระดับรายละเอียด EXCLUDE จะมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับกำจัดข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในมุมมอง

ตัวอย่าง: {EXCLUDE [Region]: SUM([Sales])}

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ระดับรายละเอียด EXCLUDE และตัวอย่างสถานการณ์นิพจน์ระดับรายละเอียด EXCLUDE โปรดดูส่วน EXCLUDE

ระดับตาราง

 • ในกรณีของนิพจน์ระดับรายละเอียดระดับตาราง ไม่จำเป็นต้องใช้คีย์เวิร์ดการกำหนดขอบเขต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนระดับตาราง

<การประกาศมิติข้อมูล>

ระบุอย่างมิติข้อมูลน้อยหนึ่งรายการที่กำหนดขอบเขตของนิพจน์รวบรวมตามคีย์เวิร์ด

 • แก้ไข [ชื่อ]

ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อมิติข้อมูลต่างๆ

 • [Segment], [Category], [Region]

คุณสามารถใช้นิพจน์ใดๆ ที่ประเมินเป็นมิติข้อมูล รวมถึงนิพจน์วันที่

 • {FIXED YEAR([Order Date]) : SUM(Sales)} จะรวบรวมผลรวมของยอดขายในระดับปี
 • {INCLUDE DATETRUNC('day', [Order Date]) : AVG(Profit)} จะรวบรวมผลรวมของยอดขายสำหรับ [วันที่สั่งซื้อ] ที่ถูกตัดให้เหลือแค่ส่วนวันที่ เนื่องจากเป็นนิพจน์ INCLUDE จึงใช้มิติข้อมูลในมุมมองเพื่อรวบรวมค่า:

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณลากฟิลด์ลงในตัวแก้ไขการคำนวณเมื่อสร้างการประกาศมิติข้อมูลแทนการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเห็น YEAR([Order Date]) บนแถบ แล้วพิมพ์ว่าเป็นการประกาศมิติข้อมูล จะทำให้ไม่ตรงกับฟิลด์บนแถบ แต่ถ้าคุณลากฟิลด์จากแถบไปยังนิพจน์ มันจะกลายเป็น DATEPART('year', [Order Date]) และจะทำให้ตรงกับฟิลด์บนแถบ

ด้วยการคำนวณที่บันทึกไว้ในแผงข้อมูล Tableau ไม่สามารถจับคู่ชื่อการคำนวณกับเนื้อหาได้ ตัวอย่าง:

 • สร้างการคำนวณ: MyCalculation = YEAR([Order Date])
 • สร้างนิพจน์ระดับรายละเอียด EXCLUDE {EXCLUDE YEAR([Order Date]) : SUM(Sales)}

หากคุณใช้การคำนวณทั้งสองในมุมมอง MyCalculation จะไม่ถูกแยกออก LOD ไม่เข้าใจว่า YEAR([Order Date]) เป็นสิ่งเดียวกันกับ MyCalculation

ในทำนองเดียวกัน หากนิพจน์ EXCLUDE ระบุ MyCalculation ({EXCLUDE MyCalculation : SUM(Sales)} ) จึงไม่รวม YEAR([Order Date])

: (โคลอน)

โคลอนจะแยกการประกาศมิติข้อมูลออกจากนิพจน์แบบรวม

<นิพจน์แบบรวม>

นิพจน์การรวบรวมคือการคำนวณที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น SUM(Sales) หรือ AVG(Discount) ผลลัพธ์ของการคำนวณในนิพจน์การรวบรวมขึ้นอยู่กับการประกาศมิติและคีย์เวิร์ด

ต้องรวบรวมนิพจน์การรวบรวม อย่างไรก็ตาม ไม่รองรับการรวบรวม ATTR ไม่จำเป็นต้องเป็นการรวบรวมอย่างง่าย แต่สามารถมีการคำนวณ รวมถึงนิพจน์ LOD อื่นๆ:{FIXED [Question] : AVG(IF [Answer] = "Red" THEN 1 ELSE 0 END )}

ไม่อนุญาตให้ใช้การคำนวณตารางในนิพจน์การรวบรวม

LOD ที่มีขอบเขตเป็นตารางมีเฉพาะนิพจน์การรวบรวมภายในวงเล็บปีกกา เช่น {MIN(Grade)}

ประเภทของนิพจน์ LOD

นิพจน์ LOD ที่คุณสามารถสร้างใน Tableau มี 3 ประเภทดังนี้:

คุณยังสามารถกำหนดขอบเขตนิพจน์ LOD ให้กับตารางได้อีกด้วย สิ่งนี้เรียกว่านิพจน์ LOD ระดับตาราง

FIXED

นิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED จะคำนวณค่าโดยใช้มิติข้อมูลที่ระบุโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงมิติข้อมูลในมุมมอง

ตัวอย่าง

นิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED ต่อไปนี้จะคำนวณผลรวมของยอดขายต่อภูมิภาค:

{FIXED [Region] : SUM([Sales])}

นิพจน์ระดับรายละเอียดนี้จะชื่อ [ยอดขายตามภูมิภาค] และจะอยู่บนข้อความเพื่อแสดงยอดขายทั้งหมดต่อภูมิภาค

ระดับของรายละเอียดในมุมมองคือ [ภูมิภาค] และ [รัฐ] แต่นิพจน์รายละเอียดระดับ FIXED จะไม่ตรวจสอบมิติข้อมูลในมุมมอง เฉพาะมิติข้อมูลที่ระบุในการคำนวณเท่านั้น (ในที่นี้คือภูมิภาค) ดังนั้น ค่าสำหรับแต่ละรัฐในแต่ละภูมิภาคจึงเหมือนกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการรวมและนิพจน์ระดับรายละเอียด

หากคีย์เวิร์ดเป็น INCLUDE แทนที่จะเป็น FIXED ค่าจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละสถานะ INCLUDE ใช้มิติข้อมูลในนิพจน์ ([Region]) และมิติข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ในมุมมอง ([State]) เมื่อประเมินนิพจน์

INCLUDE

นิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE จะคำนวณค่าต่างๆ โดยใช้มิติข้อมูลที่ระบุนอกเหนือจากมิติข้อมูลใดก็ตามที่อยู่ในมุมมองด้วย

INCLUDE อาจมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการคำนวณในระดับรายละเอียดที่ละเอียดในฐานข้อมูล แต่จะรวบรวมผลลัพธ์ใหม่อีกครั้งที่ระดับรายละเอียดที่หยาบกว่าในมุมมองของคุณ ฟิลด์ที่แสดงตามนิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเพิ่มหรือลบมิติข้อมูลออกจากมุมมอง

ตัวอย่างที่ 1

นิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE นี้จะคำนวณยอดขายทั้งหมดต่อลูกค้าหนึ่งราย

{ INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }

ด้วย LOD ในแผงแถวโดยรวบรวมเป็น AVG และมี [ภูมิภาค] ในแผงคอลัมน์ มุมมองจะแสดงยอดขายของลูกค้าหนึ่งรายโดยเฉลี่ยต่อภูมิภาค:

ตัวอย่างที่ 2

นิพจน์ระดับรายละเอียด INCLUDE นี้จะคำนวณผลรวมของยอดขายต่อหนึ่งรัฐ:

{ INCLUDE [State] : SUM(Sales)}

การคำนวณจะอยู่ที่แผงแถวและรวมเป็นค่าเฉลี่ย การแสดงเป็นภาพที่ได้จะเฉลี่ยผลรวมของยอดขายตามรัฐในหมวดหมู่ต่างๆ

เมื่อเพิ่มเซกเมนต์เข้าในแถบคอลัมน์ และการคำนวณจะย้ายไปยังป้ายกำกับ จากนั้นผลลัพธ์ของนิพจน์ LOD จะอัปเดต ตอนนี้คุณสามารถดูว่าผลรวมของยอดขายเฉลี่ยต่อรัฐแตกต่างกันอย่างไรในหมวดหมู่และกลุ่มต่างๆ ได้แล้ว

EXCLUDE

ระดับของนิพจน์รายละเอียด FIXED จะประกาศมิติข้อมูลที่จะละเว้นจากระดับรายละเอียดของมุมมอง

EXCLUDE มีประโยชน์ในสถานการณ์ 'เปอร์เซ็นต์จากทั้งหมด' หรือ 'ผลต่างจากค่าเฉลี่ยโดยรวม' โดยสามารถเทียบได้กับ “ผลรวม” และ “เส้นอ้างอิง”

ไม่สามารถใช้ EXCLUDE ได้ในนิพจน์ระดับแถว (โดยที่ไม่มีมิติข้อมูลให้ละเว้น) โดยสามารถแก้ไขการคำนวณระดับมุมมองหรือ LOD อื่นๆ

ตัวอย่างที่ 1

นิพจน์ระดับรายละเอียด EXCLUDE ต่อไปนี้จะคำนวณยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน จากนั้นจะไม่รวมเดือนไว้

 1. ขั้นแรก สร้างฟิลด์สำหรับเดือน/ปีของวันที่สั่งซื้อ
  • คลิกขวาที่ "วันที่สั่งซื้อ" ในแผงข้อมูล แล้วเลือก “สร้าง > สร้างวันที่แบบกำหนดเอง”
  • จากรายการรายละเอียด เลือก "เดือน/ปี" ปล่อยให้การเลือกเป็นแบบแยกกัน
 2. จากนั้น สร้างนิพจน์ LOD ชื่อ “ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน”:

  {EXCLUDE [Order Date (Month / Year)] : AVG({FIXED [Order Date (Month / Year)] : SUM([Sales])})}

  โปรดสังเกตว่านี่คือนิพจน์ระดับรายละเอียดที่ซ้อนกัน ซึ่งก็คือนิพจน์ระดับรายละเอียดภายในนิพจน์ระดับรายละเอียดอีกรายการหนึ่ง

 3. จากนั้นสามารถลบการคำนวณออกจากผลรวมของยอดขายต่อเดือนได้โดยใช้การคำนวณเฉพาะกิจในแผงแถว:

 4. ใส่ Month([Order Date]) บนแถบคอลัมน์

มุมมองผลลัพธ์ที่แสดงผลต่างระหว่างยอดขายจริงต่อเดือนและยอดขายรายเดือนเฉลี่ยสำหรับระยะเวลาตลอดสี่ปี:

ตัวอย่างที่ 2

สร้างนิพจน์ระดับรายละเอียดชื่อ "ExcludeRegion" ซึ่งไม่รวม [Region] จากผลรวมของ [Sales]:

{EXCLUDE [Region]: SUM([Sales])}

ให้พิจารณามุมมองต่อไปนี้ ซึ่งจะแยกผลรวมของยอดขายตามภูมิภาคและตามเดือน ดังนี้

การวาง [ExcludeRegion] บน "สี" จะไล่สีในมุมมองเพื่อแสดงยอดขายรวมตามเดือน โดยไม่มีคอมโพเนนต์ภูมิภาคดังนี้

ระดับตาราง

เราสามารถกำหนดนิพจน์ระดับรายละเอียดที่ระดับตารางได้โดยไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดที่กำหนดขอบเขตใดๆ ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้จะส่งกลับค่าวันที่สั่งซื้อขั้นต่ำ (เร็วที่สุด) สำหรับทั้งตาราง:

{MIN([Order Date])}

ซึ่งเทียบเท่ากับนิพจน์ระดับรายละเอียด FIXED ที่ไม่มีการประกาศมิติข้อมูล:

{FIXED : MIN([Order Date])}

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิพจน์ระดับรายละเอียด(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเจาะลึกเกี่ยวกับนิพจน์ LOD(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การเจาะลึกเกี่ยวกับนิพจน์ LOD(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นิพจน์ LOD 15 อันดับแรก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การทำความเข้าใจนิพจน์ LOD(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

นิพจน์ระดับรายละเอียดทำงานใน Tableau อย่างไร

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ