Undersök dina data

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Använd alternativen i detta ämne för att få en god förståelse för sammansättningen av dina data för att bättre förstå de ändringar du behöver göra och effekten av de åtgärder du inkluderar i flödet.

Granska de datatyper som tilldelats dina data

Likt Tableau Desktop tolkar Tableau Prep data i dina fält när du drar en anslutning till flödesfönstret och automatiskt tilldelar en datatyp till det. Eftersom olika databaser kan hantera data på olika sätt kan det hända att Tableau Preps tolkning inte alltid är korrekt.

Om du vill ändra en datatyp klickar du på datatypikonen och väljer rätt datatyp i snabbmenyn. Du kan ändra datatyperna Sträng eller Heltal till Datum eller Datum och tid, och Tableau Prep utlöser Auto DateParse för att ändra dessa datatyper. Om ändringen inte lyckas kommer du, precis som med Tableau Desktop, att se Null-värden i fälten istället och kan då skapa en beräkning för att utföra ändringen.

Mer information om hur du använder DateParse finns i Konvertera ett fält till ett datumfält(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop och webbredigering.

Du kan ändra datatypen i inmatningssteget efter att ha anslutit till data från följande datakällor:

 • Microsoft Excel
 • Textfiler
 • PDF-filer
 • Box
 • Dropbox
 • Google Drive
 • OneDrive

För alla andra datakällor, lägg till ett rensningssteg eller ett annat stegtyp för att utföra denna ändring. För att se en lista över tillgängliga rensningsalternativ i de olika stegtyperna, se Om rensningsåtgärder.

Se storleksinformation om dina data

När du har anslutit till dina data lägger du till en tabell i flödet och lägger sedan till ett steg. Du kan använda rutan Profil för att se det aktuella tillståndet och strukturen för dina data och upptäcka nollor och avvikelser.

 • Antal fält och rader: I det övre vänstra hörnet av rutan Profil hittar du information som sammanfattar antalet fält och rader i data vid en viss punkt i flödet. Tableau Prep avrundar till närmaste tusental. I exemplet nedan finns 21 fält och 3 000 rader i datauppsättningen.

  När du för muspekaren över antalet fält och rader kan du se det exakta antalet rader (i detta exempel 2 848).


 • Datauppsättningens storlek: Arbeta med en delmängd av dina data genom att ange antalet rader som ska inkluderas i fliken Dataprov i rutan Indata.

 • Provtagning:För att du ska kunna interagera direkt med dina data arbetar Tableau Prep med en delmängd av dina rådata. Antalet rader bestäms av datatyperna och antalet fält som återges. Strängfält tar mer lagringsutrymme än heltal, så om du har 10 strängfält i datauppsättningen kan du få färre rader än om du hade 10 heltalsfält.

  Ett samplat märke visas bredvid storleksinformationen i rutan Profil för att indikera att detta är en delmängd av din datamängd. Du kan ändra mängden data som du inkluderar i flödet. När du skapar eller redigerar flöden på webben gäller ytterligare datagränser. Mer information finns i Konfigurera storleken på dataurvalet.

 • Antal unika värden: Numret bredvid respektive fältrubrik representerar de distinkta värden som finns i fältet. Tableau Prep avrundar till närmaste tusental. I exemplet nedan finns 3 000 distinkta värden representerade i fältet Beskrivning, men om du håller muspekaren över värdet kan du se det exakta antalet unika värden.Se fördelningen av värden eller unika värden

Som standard grupperar Tableau Prep numeriska värden, datum och datum och tid i ett fält i grupper. Dessa grupper kallas även ”klasser”. Klasserna säkerställer att du kan se fördelningen av värden som en helhet och snabbt identifiera avvikande värden och nollvärden. Klasstorleken beräknas baserat på minimi- och maximivärdena i fältet, och nollvärden visas alltid högst upp i fördelningen.

Till exempel sammanfattas (eller ”klassificeras”) order- och leveransdatum per år. Varje klass representerar ett år från januari i början av året till januari följande år och etiketteras i enlighet med detta. Eftersom det finns försäljningsdatum och leveransdatum som faller under den senare delen av 2018 och 2019 skapas en klass för följande år för dessa värden.

Om ett diskret (eller kategoriskt) datafält innehåller många rader eller har en fördelning som är tillräckligt stor för att inte kunna visas i fältet utan rullning kan du se en sammanfattad fördelning till höger om fältet. Du kan klicka och rulla igenom distributionen för att rikta in dig på specifika värden.

När dina data innehåller numeriska fält eller datumfält kan du växla mellan att visa den detaljerade (diskreta) versionen av värdena eller en sammanfattad (kontinuerlig) version av värdena. Den sammanfattande vyn visar intervallet av värden i ett fält och frekvensen med vilken vissa värden visas.

Denna växling kan hjälpa dig att isolera unika värden (som antalet ”3” poster i ett fält) eller fördelningen av värden (som summan av alla ”3”-poster i ett fält)

Så här växlar du vy:

 1. I rutan Profil, resultatrutan eller datarutnätet klickar du på menyn Fler alternativför ett numeriskt fält eller datumfält.

 2. I snabbmenyn väljer du Detalj för att se den detaljerade versionen av värdena, eller Sammanfattning för att se den distribuerade versionen av värdena.

Sök efter fält och värden

I rutan Profil eller Resultat kan du söka efter fält eller värden som är av särskilt intresse för dig och använda sökresultaten för att filtrera dina data.

Från och med version 2021.1.1 kommer, när du söker efter fält, en ny indikator att visa dig antalet fält som hittats så att du bättre kan förstå dina sökresultat. Om inga fält hittas, visas ytterligare meddelanden.

Om du vill söka efter fält, skriv in ett fullständigt sökord eller en del av ett sökord i sökrutan på verktygsraden.

Så här söker du efter ett värde i ett fält:

 1. Klicka på ikonen Sök för ett fält och ange ett värde.

 2. Om du vill använda avancerade sökalternativ klickar du på knappen Sökalternativ....

 3. Om du vill använda sökresultaten för att filtrera data väljer du Behåll endast eller Exkludera.

  I flödesfönstret visas en filterikon ovanför berörda steg.

Kopiera fältvärden i datarutnätet

Stöds i Tableau Prep Builder och Tableau Server version 2022.3 och senare och från och med version 2022.2 (augusti) av Tableau Cloud.

Kopiera enkelt en vald uppsättning värden från datarutnätet och klistra in den i ett valfritt dokument, såsom Microsoft Excel, textfiler (.csv) eller e-post. Du kan till och med kopiera och klistra in den i SQL-redigeraren för att snabbt köra en SQL-fråga.

 1. Välj ett eller flera fältvärden att kopiera i datarutnätet.
 2. Högerklicka eller cmd-klicka (MacOS) på de valda fältvärdena och välj sedan Kopiera på menyn. Du kan också använda kortkommandona Ctrl + C eller cmd + C (MacOS) eller välja Kopiera på verktygsmenyn ....

 3. Klistra in de kopierade fälten i dokumentet eller platsen.

  Obs! Redigera > Kopiera kopierar för närvarande inte fältvärden från datarutnätet.

Sortera värden och fält

Med sorteringsalternativen på ett profilkort kan du sortera klasserna (antalet värden som representeras av distributionsfälten) i stigande eller fallande ordning, eller de enskilda fältvärdena i alfabetisk ordning.

Sortera om fält

Ändra ordning på fält med hjälp av listvyn stöds i version 2022.2.1 och senare.

Du kan ändra ordningen på fälten från rutan Profil, datarutnätet eller listvyn genom att dra och släppa dem till en ny position.

Så här ändrar du ordningen på fälten:

 1. Välj ett eller flera profilkort eller fält i rutan Profil, rutan Resultat, datarutnätet eller listvyn.
 2. Dra profilkortet eller fältet tills du ser den svarta mållinjen.
 3. Släpp profilkortet eller fältet där du vill ha det.
  Rutan Profil, datarutnätet och listvyn är synkroniserade så att fältet visas i samma ordning på alla platser. Den nya ordningen för fälten är samma för alla Tableau-produkter när flöden körs och schemaläggs.

Omsortering av datarutnät

Omsortering av listvy

Markera fält och värden i ett flöde

Tableau Prep gör det enkelt att hitta fält och värden i dina flödesdata. Spåra var ett fält har sitt ursprung och var det används under hela flödet i rutan Flöde, eller klicka på enskilda värden i ett profilkort eller i datarutnätet för att markera relaterade eller identiska värden.

Spåra fält i ett flöde

I Tableau Prep kan du markera överallt där ett fält används i ett flöde - även där det har sitt ursprung - för att hjälpa dig att spåra saknade värden eller felsöka ett flöde när du inte ser de resultat du förväntar dig.

Klicka på ett fält i rutan Profil i ett rensningssteg eller i rutan Resultat i någon annan stegtyp, så kommer rutan Flöde att markera sökvägen där fältet används.

Obs! Detta alternativ är inte tillgängligt för inmatnings- eller utmatningsstegtyper.

Se relaterade värden

Du kan använda markering för att hitta relaterade värden över fält. När du klickar på ett värde i kortet Profil i rutan Profil eller resultatfönstret, markeras alla relaterade värden i de andra fälten med blått. Den blå färgen visar relationens fördelning mellan det värde du valt och värdena i de andra fälten.

Om du till exempel vill markera relaterade värden klickar du på ett värde i ett fält i rutan Profil. De relaterade värdena i andra fält blir blå och den andel av stapeln som är markerad med blått representerar graden av associering.

Markera identiska värden

När du väljer ett värde i datarutnätet markeras också alla identiska värden. Dessa markeringar hjälper dig att identifiera mönster eller oegentligheter i dina data.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!