คอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสของ Tableau Server

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มอินสแตนซ์หนึ่งของคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสแบบโต้ตอบให้กับทุกโหนดที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (Vizportal) และเพิ่มหนึ่งอินสแตนซ์ของคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสแบบไม่โต้ตอบให้กับทุกโหนดที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเพิ่มคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสได้โดยตรง แต่คุณสามารถใช้ TSM CLI เพื่อเปลี่ยนจำนวนอินสแตนซ์สำหรับคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสทั้งคู่ได้ เมื่อจำเป็น หากอินสแตนซ์ทั้งหมดของแบ็กกราวเดอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันถูกลบออกจากโหนด กระบวนการคอนเทนเนอร์ก็จะถูกลบออกไปด้วย

คอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสและไมโครเซอร์วิส:

 • คอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสแบบโต้ตอบ:

  • ไมโครเซอร์วิสของ MessageBus
  • ไมโครเซอร์วิสการค้นหาความสัมพันธ์
  • บริการข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • คอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสแบบไม่โต้ตอบ:

  • ไมโครเซอร์วิสตัวนำเข้าความสัมพันธ์
  • ไมโครเซอร์วิสผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก
  • ไมโครเซอร์วิสผู้ให้บริการลำดับงาน
  • ไมโครเซอร์วิสผู้ให้บริการเนื้อหา

การดูสถานะของคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิส

คุณสามารถดูสถานะของกระบวนการคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสได้จากหน้าสถานะของ TSM หรือจากบรรทัดคำสั่ง โดยใช้คำสั่ง tsm status -v เมื่อคุณใช้หน้าสถานะ TSM เพื่อดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะแสดงสถานะของกระบวนการคอนเทนเนอร์แต่ละรายการ แต่คุณจะไม่เห็นสถานะของไมโครเซอร์วิสในคอนเทนเนอร์ เมื่อคุณใช้บรรทัดคำสั่ง ระบบจะแสดงรายละเพิ่มเติม รวมถึงสถานะของไมโครเซอร์วิสแต่ละรายการ

สถานะของคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิส

สถานะของกระบวนการคอนเทนเนอร์จะขึ้นอยู่กับสถานะของไมโครเซอร์วิสภายในคอนเทนเนอร์ เมื่อไมโครเซอร์วิสทั้งหมดภายในกระบวนการคอนเทนเนอร์ทำงานตามที่คาดไว้ สถานะของคอนเทนเนอร์จะเป็น “กำลังทำงาน” (บนหน้าสถานะ TSM) หรือ running (เมื่อดูจากบรรทัดคำสั่ง TSM) หากไมโครเซอร์วิสทั้งหมดภายในกระบวนการคอนเทนเนอร์หยุดทำงาน สถานะของคอนเทนเนอร์จะเป็น “ผิดพลาด” (บนหน้าสถานะ TSM) หรือ stopped (เมื่อดูจากบรรทัดคำสั่ง TSM) หากไมโครเซอร์วิสหยุดทำงานแต่ยังมีไมโครเซอร์วิสที่ยังคงทำงานอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัว สถานะของคอนเทนเนอร์จะเป็น “ประสิทธิภาพลดลง” (บนหน้าสถานะ TSM) หรือ degraded (จากบรรทัดคำสั่ง TSM)

เมื่อไมโครเซอร์วิสทั้งหมดภายในกระบวนการคอนเทนเนอร์มีสถานะกำลังทำงาน สถานะของคอนเทนเนอร์จะเป็น Active หากมีไมโครเซอร์วิสในคอนเทนเนอร์อยู่ในสถานะเกิดข้อผิดพลาด (มีสถานะเป็น stopped ) สถานะของกระบวนการคอนเทนเนอร์จะเป็น degraded หากไมโครเซอร์วิสทั้งหมดในคอนเทนเนอร์มีสถานะข้อผิดพลาด สถานะของคอนเทนเนอร์จะเป็น error

วิธีการดูสถานะของคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสจากหน้าสถานะ TSM มีดังนี้

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  http://<tsm-computer-name>:8850

 2. คลิกสถานะ

  หน้าจะแสดงสถานะสำหรับกระบวนการคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสแบบโต้ตอบและคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสแบบไม่โต้ตอบ รวมถึงสถานะสำหรับกระบวนการอื่นๆ ที่ทำงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของ TSM หรือ Tableau Server

  คุณไม่สามารถดูสถานะของไมโครเซอร์วิสแต่ละรายการภายในกระบวนการคอนเทนเนอร์ได้ แต่ถ้ากระบวนการคอนเทนเนอร์มีสถานะกำลังทำงาน (เครื่องหมายถูกสีเขียว) ไมโครเซอร์วิสที่มีอยู่ทั้งหมดจะทำงานตามที่คาดไว้ หากต้องการดูสถานะของไมโครเซอร์วิสแต่ละรายการ ให้ใช้บรรทัดคำสั่ง TSM

  หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงสถานะของกระบวนการคอนเทนเนอร์บนหน้าสถานะ Tableau Server ที่เก่ากว่า หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสถานะทั้งสองแบบและความแตกต่าง โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์

วิธีการดูสถานะของคอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสจากบรรทัดคำสั่ง TSM มีดังนี้

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบบนโหนดเริ่มต้น (โหนดที่ติดตั้ง TSM)

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm status -v

  เอาต์พุตจากคำสั่งจะแสดงให้คุณเห็นสถานะของบริการคอนเทนเนอร์และไมโครเซอร์วิสที่อยู่ข้างใน:

  node1: TABLEAUSVR01
  Status: RUNNING
  'Tableau Server Gateway 0' is running.
  'Tableau Server Application Server 0' is running.
  'Tableau Server Interactive Microservice Container 0' is running.
    'MessageBus Microservice 0' is running.
    'Relationship Query Microservice 0' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 0' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 1' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 2' is running.
  'Tableau Server VizQL Server 3' is running.
  'Tableau Server Cache Server 0' is running.
  'Tableau Server Cache Server 1' is running.
  'Tableau Server Coordination Service 0' is running.
  'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.
  'Tableau Server Search And Browse 0' is running.
  'Tableau Server Backgrounder 0' is running.
  'Tableau Server Backgrounder 1' is running.
  'Tableau Server Non-Interactive Microservice Container 0' is running.
     'Relationship Ingestor Microservice 0' is running.
     'External Content Provider Microservice 0' is running.
     'Flow Provider Microservice 0' is running.
     'Content Provider Microservice 0' is running.
  'Tableau Server Data Server 0' is running.
  'Tableau Server Data Server 1' is running.
  'Tableau Server Data Engine 0' is running.
  'Tableau Server File Store 0' is running.
  'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repository).
  'Tableau Server Tableau Prep Conductor 0' is running.
  'Tableau Server Elastic Server 0' is running.
  'Tableau Server Ask Data 0' is running.
  'Tableau Server Administration Agent 0' is running.
  'Tableau Server Administration Controller 0' is running.
  'Tableau Server Service Manager 0' is running.
  'Tableau Server License Manager 0' is running.
  'Tableau Server Client File Service 0' is running.
  'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.
  'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.
  'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.
  'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.
  c:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.near.18.1216.1859>

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ