Exempel: Installera och konfigurera ett HT-kluster med tre noder

En installation med flera noder med hög tillgänglighet av Tableau Server kan bidra till att maximera effektiviteten och tillgängligheten för Tableau Server. När du konfigurerar en distribuerad Tableau Server-driftsättning är de steg du utför utformade för att bygga in redundans, vilket bidrar till att minska potentiell stilleståndstid. Förutom att helt enkelt förbättra effektiviteten genom att flytta eller lägga till serverprocesser till ytterligare noder, kan du skapa en installation med hög tillgänglighet (HT) av Tableau Server genom att uppfylla dessa krav:

 • Lägg till ytterligare noder så du får minst tre noder totalt
 • Driftsätt en samordningstjänstensemble på minst tre noder
 • Lägg till en instans av klientfilstjänsten (CFS) på minst en ytterligare nod (vi rekommenderar att du lägger till en instans på varje nod som kör samordningstjänsten)
 • Lägg till en andra instans av fillagring på en av de ytterligare noderna (datamotorn installeras automatiskt om den inte redan finns på noden)
 • Lägg till en andra instans av lagringsplatsen (pgsql) på en av de ytterligare noderna

En Tableau Server-installation som innehåller dessa tillägg har inbyggd redundans och kan stödja reservomkoppling vid problem med lagringsplatsen. Detta exempel visar bland annat hur man gör detta.

Ett system med en server

Efter att ha installerat Tableau Server på en ursprunglig nod har du ett system som kör allt det behöver för att fungera. Det har minst en instans av alla serverprocesser och är den mest grundläggande konfigurationen av Tableau Server. Det har ingen redundans. Servertopologin ser ut så här (vissa TSM-specifika processer visas inte):

Ett system med tre noder

För att bygga in redundans måste du lägga till ytterligare noder som är värdar för instanser av lagringsplatsen och datamotorn samt fillagringsprocesser. Du kan lägga till instanser av andra processer, t.ex. flera instanser av en process eller en nod. För att minska systemets sårbarhet kan du även köra flera gateways och ytterligare instanser av några av serverprocesserna. Minst tre datorer krävs för den här konfigurationen.

I diagrammet nedan har fillagringsprocessen lagts till i båda ytterligare noderna. En andra, passiv instans av lagringsplatsen har också lagts till i en av de andra nya noderna. Slutligen har serverprocesserna (visas i blått) lagts till i de ytterligare noderna för att ge redundans.

Konfigurationssteg

Här beskrivs hur du konfigurerar ett trenoders HT-Tableau Server-kluster med två lagringsplatsinstanser och två fillagrings-/datamotorinstanser på de ytterligare noderna enligt bilden ovan.

Innan du börjar

Innan du installerar Tableau Server på några ytterligare noder ska du se till att varje ytterligare nod uppfyller de distribuerade kraven. Se Krav för distribuerade installationer för mer information.

Obs! Den här åtgärden inkluderar steg som du kan behöva utföra med TSM-kommandoraden.

Steg 1: Installera den ursprungliga noden

Läs mer i Installera och konfigurera Tableau Server.

Steg 2: Generera en startfil för ytterligare noder

 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  Du hittar mer information i Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

 2. Klicka på fliken Konfiguration. I rutan Lägg till en nod klickar du sedan på Ladda ner startfil.

  Startfilen skapas och kopieras till den lokala datorn.

  Inbäddade inloggningsuppgifter inkluderas som standard i startfilen. Om du inte vill bädda in inloggningsuppgifter i startfilen avmarkerar du alternativet Inkludera temporära inloggningsuppgifter i filen. Om du vill avaktivera möjligheten att inkludera inbäddade autentiseringsuppgifter i nodens startfiler kan du ange ett konfigurationsalternativ för servern. Se features.PasswordlessBootstrapInit för mer information.

Steg 3: Installera och initiera nod 2

 1. Kopiera det ursprungliga installationsprogrammet som du använde på den första datorn tillsammans med startfilen som du skapade och placera dem på en plats som är tillgänglig från den nya datorn som du lägger till Tableau Server till. Detta kan vara på en monterad nätverksresurs, eller direkt på den nya datorn.

 2. Om du kör en lokal brandvägg måste du konfigurera brandväggsregler för alla noder i klustret. Mer information finns i Konfigurera en lokal brandvägg.

 3. Kör installationsprogrammet för Tableau Server på den nya noden:

  Använd pakethanteraren för att installera Tableau Server-paketet.

  Du måste installera den nya versionen på samma plats som den befintliga. Installationsplatsen måste vara densamma på alla noder. Installera inte till en plats med en symbolisk länk eller till en mapp på en NFS-volym (Network File System).

  • På RHEL-liknande distributioner inklusive CentOS, har du möjlighet att installera Tableau på en icke-standardplats.

   • Standardplats—För att installera till standardplatsen (/opt/tableau/tableau_server) kör du följande kommandon där <version> formateras som större-mindre-underhåll: 2019-2-5):

    sudo yum update

    sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

   • Icke-standardplats—För att installera på en plats som inte är standard måste du använda rpm -i. Du måste också installera alla beroende paket. Se anteckningen nedan.

    Kör följande kommando:

    sudo rpm -i --prefix /preferred/install/path tableau-server.rpm

   Obs! När du använder yum för att installera Tableau Server laddas alla beroende paket ned och installeras automatiskt. Detta är den föredragna installationsmetoden för Tableau. Om du vill installera på en icke-standardplats, eller om din organisation inte vill låta dig använda yum och du måste installera med rpm -i måste du också installera alla beroende paket separat. Information om att installera beroende paket hittar du på Installera Tableau Server på en frånkopplad dator som kör Linux.

  • Kör följande kommandon på Ubuntu, där <version> formateras som större-mindre-underhåll (t.ex: 2019-2-5):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb
   
 4. Om du vill initiera kommunikation mellan den nya noden och den ursprungliga noden kör du skriptet initialize-tsm som installeras när du installerar Tableau Server.

  Navigera till mappen scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/
 5. Kör skriptet initialize-tsm:

  sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json --accepteula
  • Använd flaggan -b för att ange sökvägen till startfilen som du kopierade till datorn. Om du har krypterat startfilen måste du omdirigera filen enligt beskrivningen i Skydda hemligheter vid import- och exportåtgärder.

  • Om startfilen genererades utan inbäddade autentiseringsuppgifter använder du flaggan -u för att ange användarnamnet för den administrativa användaren på den ursprungliga noden. Detta är namnet på en administrativ användare på datorn, inte Tableau Server-administratören. Du ombes ange användarlösenordet. Du hittar mer information i tsm topology nodes get-bootstrap-file.

   sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

   Viktigt: Du måste ange inloggningsuppgifterna för samma användare som du använde under installationsprocessen på den ursprungliga noden.

  • Flaggan --accepteula accepterar Tableau Servers slutanvändarlicensavtal (EULA). Slutanvändaravtalet finns på följande plats: Slutanvändaravtal (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Steg 4: Installera och initiera nod 3

Upprepa steg 3 ovan.

Steg 5: Konfigurera den nya noden med en minimal topologi

Innan du är klar med att lägga till nya noder i ett kluster måste du konfigurera dem med en minsta topologi. I en minimal topologi är den enda återstående ändringen att lägga till Cluster Controller, som krävs på varje nod. Om du vill lägga till fler processer på noderna kan du lägga till de flesta av dem samtidigt. I det här exemplet konfigureras bara noderna med Cluster Controller.

 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  Du hittar mer information i Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

 2. Klicka på fliken Konfiguration. Ett meddelande bör visas som anger att nya noder har lagts till.

  Avfärda meddelandet genom att klicka på Fortsätt.

 3. Klicka på Väntande ändringar längst upp på sidan:

  Om du konfigurerar ett kluster med tre eller fler noder visas en varning om samordningstjänstensemblen. Du kan fortsätta. Du driftsätter en samordningstjänstensemble i ett separat steg.

 4. Klicka på Tillämpa ändringarna och starta om och sedan på Bekräfta för att bekräfta omstarten av Tableau Server.

  När Tableau Server startar om har noderna inkluderats med den minsta topologi som krävs.

Steg 6: Driftsätta en samordningstjänstensemble

Om du installerar totalt tre eller fler noder bör du också driftsätta en samordningsserver. Om du inte gör det får du ett varningsmeddelande varje gång du ändrar serverkonfigurationen eller topologin. Du kan ignorera det här meddelandet, men som bästa praxis bör du använda en samordningstjänst med flera noder.

När du installerar Tableau Server installeras en enda instans av samordningstjänsten på den ursprungliga noden. TSM och Tableau Server är beroende av att samordningstjänsten fungerar korrekt. För att säkerställa redundans och tillgänglighet vid installationer med flera noder ska du därför konfigurera ytterligare instanser av samordningstjänsten genom att använda en samordningstjänstensemble Samordningstjänstens installeras med en, tre eller fem instanser av samordningstjänsten. I en installation av Tableau Server med tre noder är det rekommenderade antalet samordningsinstanser tre: en på varje nod.

Försök inte att använda en samordningstjänstensemble om det finns andra ändringar som väntar. Ångra eller tillämpa eventuella väntande ändringar innan du distribuerar en ny samordningstjänstensemble.

Obs! Den här åtgärden inkluderar steg som du kan behöva utföra med TSM-kommandoraden.

Följande steg visar hur du illustrerar en ny samordningsensemble på ett befintligt Tableau Server-trenodskluster och rensar den gamla ensemblen.

 1. Öppna en terminalsession på den initiala noden.

 2. Stoppa Tableau Server:

  tsm stop

  Logga in som TSM-administratör om du uppmanas att göra det.

  Vissa TSM-processer kommer att fortsätta att köras, inklusive administrationsstyrenheten och administrationsagenten.

 3. Bekräfta att det inte finns väntande ändringar:

  tsm pending-changes list

  Om det finns väntande ändringar måste du antingen ångra ändringarna eller tillämpa dem. Det kommer att ta lite tid att tillämpa väntande ändringar:

  • Ångra ändringarna

   tsm pending-changes discard
  • eller

  • Använd ändringarna:

   tsm pending-changes apply

  Vänta tills kommandot har körts och du är tillbaka vid systemprompten.

 4. Hämta nod-ID:t för varje nod i klustret:

  tsm topology list-nodes -v

 5. Använd kommandot tsm topology deploy-coordination-service för att lägga till en ny samordningstjänstensemble genom att lägga till samordningstjänsten på specifika noder. Den eller de noder som samordningstjänsten ska läggas till måste indikeras med det faktiska nod-ID:t som identifierar varje nod. Kommandot gör också den nya ensemblen till en ”produktionsensemble” (den ensemble som används) och tar bort den gamla ensemblen, såvida inte distributionen misslyckas. Följ steg 6 nedan om detta inträffar.

  Obs! En ”j/n”-fråga visas för att meddela att servern kommer att startas om. Om du vill köra kommandot och ignorera uppmaningen lägger du till alternativet --ignore-prompt.

  Distribuera till exempel samordningstjänsten till alla tre noderna i ett kluster med tre noder, där noderna är nod1, nod2 och nod3:

  tsm topology deploy-coordination-service -n node1,node2,node3

  Vänta tills kommandot har körts och du är tillbaka vid systemprompten.

 6. (Valfritt) Om distributionen misslyckas måste du köra kommandot tsm topology cleanup-coordination-service för att ta bort ensemblen som inte distribuerades. Information om hur du kör kommandot finns i tsm topology cleanup-coordination-service.

 7. Starta Tableau Server:

  tsm start

Mer information om hur du driftsätter en ny samordningstjänstensemble finns i Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

Steg 7: Konfigurera klientfiltjänsten (CFS) på ytterligare noder

Lägg till CFS på ytterligare noder. Vi rekommenderar att du lägger till CFS på alla noder som samordningstjänsten körs på.

Obs! Den här åtgärden inkluderar steg som du kan behöva utföra med TSM-kommandoraden.

 1. Öppna en terminalsession på den initiala noden.

 2. Leta upp nod-ID för den nod du lägger till CFS till:

  tsm topology list-nodes -v

 3. Lägg till CFS till noden genom att specificera noden, processen och en enskild instans.

  Till exempel lägger följande kommando till en CFS-instans till node2:

  tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c 1

  Om du försöker lägga till en CFS-instans till en nod som redan har konfigurerats med CFS får du ett felmeddelande om att det redan finns en instans på den noden.

  Du lägger till CFS till fler noder genom att upprepa det här steget för varje nod.

 4. Använd ändringarna:

  tsm pending-changes apply

Steg 8: Konfigurera processer för nod 2

 1. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  Du hittar mer information i Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

 2. Klicka på fliken Konfiguration.

 3. Ange de processer och antalet instanser som ska köras på den första ytterligare noden.

  I det här exemplet:

  1. Välj Gateway.

  2. Ställ in antalet instanser av Programserver (vizportal) till 2.

  3. Ställ in antalet instanser av VizQL Server till 2.

  4. Ställ in antalet instanser av Cacheserver till 2.

  5. Ställ in antalet instanser av Bakgrundsprocessor till 2.

   Om du lägger till bakgrundsprocessorn i en nod läggs även en instans av datamotorn till, om det inte redan finns en på noden.

  6. Ställ in antalet instanser av Dataserver till 2.

  7. Välj Fillagring.

  8. Välj Lagringsplats (pgsql).

  9. Välj Tjänst för mätvärden. (Den äldre mätvärdesfunktionen togs bort i februari 2024 för Tableau Cloud och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Mer information finns i Skapa och felsöka mätvärden (utfasad).)

  10. Välj Meddelandetjänst.

  11. Välj Datakällans egenskaper.

  12. Välj Tjänsten Innehållsutforskning.

  13. Välj Insamlingstjänst.

  14. Välj Index- och sökserver.

  Vilka specifika processer och hur många processer du konfigurerar beror på organisationens miljö och behov. Vissa processer läggs till automatiskt när du lägger till en annan process Mer information finns i Konfigurera noder och Tableau Server-processer.

  Obs! TSM-webbgränssnittet begränsar dig till högst åtta instanser av processer som låter dig välja antalet instanser. Använd kommandoraden och kommandot TSM topology set-process för att konfigurera fler instanser än så. Se tsm topology set-process för mer information.

Steg 9: Konfigurera processer för nod 3

 1. På fliken Konfiguration i TSM specificeras de processer och antalet instanser som ska köras på den andra ytterligare noden.

  I det här exemplet:

  1. Välj Gateway.

  2. Ställ in antalet instanser av Programserver (vizportal) till 2.

  3. Ställ in antalet instanser av VizQL Server till 2.

  4. Ställ in antalet instanser av Cacheserver till 2.

  5. Ställ in antalet instanser av Bakgrundsprocessor till 2.

   Om du lägger till bakgrundsprocessorn i en nod läggs även en instans av datamotorn till, om det inte redan finns en på noden.

  6. Ställ in antalet instanser av Dataserver till 2.

  7. Välj Fillagring.

  8. Välj Tjänst för mätvärden. (Den äldre mätvärdesfunktionen togs bort i februari 2024 för Tableau Cloud och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Mer information finns i Skapa och felsöka mätvärden (utfasad).)

  9. Välj Datakällans egenskaper.

  10. Välj Tjänsten Innehållsutforskning.

  11. Välj Insamlingstjänst.

  12. Välj Index- och sökserver.

 2. Klicka på Väntande ändringar längst upp på sidan:

  Listan Väntande ändringar visas.

 3. Klicka på Tillämpa ändringarna och starta om och sedan på Bekräfta för att bekräfta omstarten av Tableau Server.

Steg 1: Installera den ursprungliga noden

Läs mer i Installera och konfigurera Tableau Server.

Steg 2: Generera en startfil för ytterligare noder

Installera Tableau Server på flera datorer genom att använda samma installationsprogram som du gjorde för den första noden, tillsammans med en startfil som du genererar på den första noden.

Viktigt: Startfilen innehåller en kopia av huvudnyckelarkivfilen som används för att kryptera konfigurationshemligheterna. Filen kan också innehålla inbäddade inloggningsuppgifter som är giltiga under en viss tid (läs mer i tabadmincontroller.auth.expiration.minutes) och fungerar som en sessionscookie. Du bör vidta ytterligare åtgärder för att skydda startfilen.

Följande uppsättning med kommandon är ett exempel på hur du kan kryptera utdata från startfilen. Den här metoden liknar den krypteringsprocess som beskrivs mer detaljerat i Skydda hemligheter vid import- och exportåtgärder.

Tänk dock på att metoden här måste skickas som separata argument med de avslutande operatorerna && \ enligt följande:

mkfifo -m 600 /tmp/secure1 && \

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file /tmp/secure1 && \

gpg --symmetric --batch --yes --passphrase-file ~/.secrets/pgppassphrase.txt --cipher-algo AES256 --output encrypted.enc < /tmp/secure1 && \

rm /tmp/secure1

 1. När du har installerat Tableau Server på den initiala noden genererar du nodstartfilen.

 2. Öppna en terminalsession på den initiala noden.

 3. Skriv det här kommandot för att generera startfilen:

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json

  Inbäddade inloggningsuppgifter inkluderas som standard i startfilen. Om du inte vill att startfilen ska innehålla inloggningsuppgifter använder du alternativet -nec eller --no-embedded-credentials:

  tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json --no-embedded-credentials.

  Om du vill avaktivera möjligheten att inkludera inbäddade autentiseringsuppgifter i nodens startfiler kan du ange ett konfigurationsalternativ för servern. Se features.PasswordlessBootstrapInit för mer information.

Steg 3: Installera och initiera nod 2

 1. Kopiera det ursprungliga installationsprogrammet som du använde på den första datorn tillsammans med startfilen som du skapade och placera dem på en plats som är tillgänglig från den nya datorn som du lägger till Tableau Server till. Detta kan vara på en monterad nätverksresurs, eller direkt på den nya datorn.

 2. Om du kör en lokal brandvägg måste du konfigurera brandväggsregler för alla noder i klustret. Mer information finns i Konfigurera en lokal brandvägg.

 3. Kör installationsprogrammet för Tableau Server på den nya noden:

  Använd pakethanteraren för att installera Tableau Server-paketet.

  Du måste installera den nya versionen på samma plats som den befintliga. Installationsplatsen måste vara densamma på alla noder. Installera inte till en plats med en symbolisk länk eller till en mapp på en NFS-volym (Network File System).

  • På RHEL-liknande distributioner inklusive CentOS, har du möjlighet att installera Tableau på en icke-standardplats.

   • Standardplats—För att installera till standardplatsen (/opt/tableau/tableau_server) kör du följande kommandon där <version> formateras som större-mindre-underhåll: 2019-2-5):

    sudo yum update

    sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

   • Icke-standardplats—För att installera på en plats som inte är standard måste du använda rpm -i. Du måste också installera alla beroende paket. Se anteckningen nedan.

    Kör följande kommando:

    sudo rpm -i --prefix /preferred/install/path tableau-server.rpm

   Obs! När du använder yum för att installera Tableau Server laddas alla beroende paket ned och installeras automatiskt. Detta är den föredragna installationsmetoden för Tableau. Om du vill installera på en icke-standardplats, eller om din organisation inte vill låta dig använda yum och du måste installera med rpm -i måste du också installera alla beroende paket separat. Information om att installera beroende paket hittar du på Installera Tableau Server på en frånkopplad dator som kör Linux.

  • Kör följande kommandon på Ubuntu, där <version> formateras som större-mindre-underhåll (t.ex: 2019-2-5):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb
   
 4. Om du vill initiera kommunikation mellan den nya noden och den ursprungliga noden kör du skriptet initialize-tsm som installeras när du installerar Tableau Server.

  På den nya noden:

  Navigera till mappen scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/
 5. Kör skriptet initialize-tsm:

  sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json --accepteula
  • Använd flaggan -b för att ange sökvägen till startfilen som du kopierade till datorn. Om du har krypterat startfilen måste du omdirigera filen enligt beskrivningen i Skydda hemligheter vid import- och exportåtgärder.

  • Om startfilen genererades utan inbäddade autentiseringsuppgifter använder du flaggan -u för att ange användarnamnet för den administrativa användaren på den ursprungliga noden. Detta är namnet på en administrativ användare på datorn, inte Tableau Server-administratören. Du ombes ange användarlösenordet. Du hittar mer information i tsm topology nodes get-bootstrap-file.

   sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

   Viktigt: Du måste ange inloggningsuppgifterna för samma användare som du använde under installationsprocessen på den ursprungliga noden.

  • Flaggan --accepteula accepterar Tableau Servers slutanvändarlicensavtal (EULA). Slutanvändaravtalet finns på följande plats:

   /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>/EULA.rtf

Steg 4: Installera och initiera nod 3

Installera Tableau Server på nod 3:

 1. Kopiera det ursprungliga installationsprogrammet som du använde på den första datorn tillsammans med startfilen som du skapade och placera dem på en plats som är tillgänglig från den nya datorn som du lägger till Tableau Server till. Detta kan vara på en monterad nätverksresurs, eller direkt på den nya datorn.

 2. Om du kör en lokal brandvägg måste du konfigurera brandväggsregler för alla noder i klustret. Mer information finns i Konfigurera en lokal brandvägg.

 3. Kör installationsprogrammet för Tableau Server på den nya noden:

  Använd pakethanteraren för att installera Tableau Server-paketet.

  Du måste installera den nya versionen på samma plats som den befintliga. Installationsplatsen måste vara densamma på alla noder. Installera inte till en plats med en symbolisk länk eller till en mapp på en NFS-volym (Network File System).

  • På RHEL-liknande distributioner inklusive CentOS, har du möjlighet att installera Tableau på en icke-standardplats.

   • Standardplats—För att installera till standardplatsen (/opt/tableau/tableau_server) kör du följande kommandon där <version> formateras som större-mindre-underhåll: 2019-2-5):

    sudo yum update

    sudo yum install tableau-server-<version>.x86_64.rpm

   • Icke-standardplats—För att installera på en plats som inte är standard måste du använda rpm -i. Du måste också installera alla beroende paket. Se anteckningen nedan.

    Kör följande kommando:

    sudo rpm -i --prefix /preferred/install/path tableau-server.rpm

   Obs! När du använder yum för att installera Tableau Server laddas alla beroende paket ned och installeras automatiskt. Detta är den föredragna installationsmetoden för Tableau. Om du vill installera på en icke-standardplats, eller om din organisation inte vill låta dig använda yum och du måste installera med rpm -i måste du också installera alla beroende paket separat. Information om att installera beroende paket hittar du på Installera Tableau Server på en frånkopplad dator som kör Linux.

  • Kör följande kommandon på Ubuntu, där <version> formateras som större-mindre-underhåll (t.ex: 2019-2-5):

   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
   sudo apt-get -y install gdebi-core
   sudo gdebi -n tableau-server-<version>_amd64.deb
   
 4. Om du vill initiera kommunikation mellan den nya noden och den ursprungliga noden kör du skriptet initialize-tsm som installeras när du installerar Tableau Server.

  På den nya noden:

  Navigera till mappen scripts:

  cd /opt/tableau/tableau_server/packages/scripts.<version_code>/
 5. Kör skriptet initialize-tsm:

  sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json --accepteula
  • Använd flaggan -b för att ange sökvägen till startfilen som du kopierade till datorn. Om du har krypterat startfilen måste du omdirigera filen enligt beskrivningen i Skydda hemligheter vid import- och exportåtgärder.

  • Om startfilen genererades utan inbäddade autentiseringsuppgifter använder du flaggan -u för att ange användarnamnet för den administrativa användaren på den ursprungliga noden. Detta är namnet på en administrativ användare på datorn, inte Tableau Server-administratören. Du ombes ange användarlösenordet. Du hittar mer information i tsm topology nodes get-bootstrap-file.

   sudo ./initialize-tsm -b /path/to/<bootstrap>.json -u <admin-user-on-first-node> --accepteula

   Viktigt: Du måste ange inloggningsuppgifterna för samma användare som du använde under installationsprocessen på den ursprungliga noden.

  • Flaggan --accepteula accepterar Tableau Servers slutanvändarlicensavtal (EULA). Slutanvändaravtalet finns på följande plats:

   /opt/tableau/tableau_server/packages/docs.<version_code>/EULA.rtf

Steg 5: Lägg till en process till de ytterligare noderna

 1. På den ursprungliga noden konfigurerar du en klusterstyrenhetsinstans på varje ytterligare nod:

  tsm topology set-process -n <nodeID_second-node> -pr clustercontroller -c 1

  tsm topology set-process -n <nodeID_third-node> -pr clustercontroller -c 1

 2. Tillämpa nodkonfigurationsändringarna:

  tsm pending-changes apply --ignore-warnings

  En varning om att driftsätta en samordningstjänstensemble visas eftersom du har driftsatt ett kluster med tre noder. Använd alternativet --ignore-warnings för att tillämpa konfigurationsändringarna trots varningen. Du driftsätter en ny samordningstjänstensemble i nästa steg.

Steg 6: Driftsätta en samordningstjänstensemble

Om du installerar totalt tre eller fler noder bör du också driftsätta en samordningsserver. Om du inte gör det får du ett varningsmeddelande varje gång du ändrar serverkonfigurationen eller topologin. Du kan ignorera det här meddelandet, men som bästa praxis bör du använda en samordningstjänst med flera noder.

När du installerar Tableau Server installeras en enda instans av samordningstjänsten på den ursprungliga noden. TSM och Tableau Server är beroende av att samordningstjänsten fungerar korrekt. För att säkerställa redundans och tillgänglighet vid installationer med flera noder ska du därför konfigurera ytterligare instanser av samordningstjänsten genom att använda en samordningstjänstensemble Samordningstjänstens installeras med en, tre eller fem instanser av samordningstjänsten. I en installation av Tableau Server med tre noder är det rekommenderade antalet samordningsinstanser tre: en på varje nod.

Försök inte att använda en samordningstjänstensemble om det finns andra ändringar som väntar. Ångra eller tillämpa eventuella väntande ändringar innan du distribuerar en ny samordningstjänstensemble.

Obs! Den här åtgärden inkluderar steg som du kan behöva utföra med TSM-kommandoraden.

Följande steg visar hur du illustrerar en ny samordningsensemble på ett befintligt Tableau Server-trenodskluster och rensar den gamla ensemblen.

 1. Öppna en terminalsession på den initiala noden.

 2. Stoppa Tableau Server:

  tsm stop

  Logga in som TSM-administratör om du uppmanas att göra det.

  Vissa TSM-processer kommer att fortsätta att köras, inklusive administrationsstyrenheten och administrationsagenten.

 3. Bekräfta att det inte finns väntande ändringar:

  tsm pending-changes list

  Om det finns väntande ändringar måste du antingen ångra ändringarna eller tillämpa dem. Det kommer att ta lite tid att tillämpa väntande ändringar:

  • Ångra ändringarna

   tsm pending-changes discard
  • eller

  • Använd ändringarna:

   tsm pending-changes apply

  Vänta tills kommandot har körts och du är tillbaka vid systemprompten.

 4. Hämta nod-ID:t för varje nod i klustret:

  tsm topology list-nodes -v

 5. Använd kommandot tsm topology deploy-coordination-service för att lägga till en ny samordningstjänstensemble genom att lägga till samordningstjänsten på specifika noder. Den eller de noder som samordningstjänsten ska läggas till måste indikeras med det faktiska nod-ID:t som identifierar varje nod. Kommandot gör också den nya ensemblen till en ”produktionsensemble” (den ensemble som används) och tar bort den gamla ensemblen, såvida inte distributionen misslyckas. Följ steg 6 nedan om detta inträffar.

  Obs! En ”j/n”-fråga visas för att meddela att servern kommer att startas om. Om du vill köra kommandot och ignorera uppmaningen lägger du till alternativet --ignore-prompt.

  Distribuera till exempel samordningstjänsten till alla tre noderna i ett kluster med tre noder, där noderna är nod1, nod2 och nod3:

  tsm topology deploy-coordination-service -n node1,node2,node3

  Vänta tills kommandot har körts och du är tillbaka vid systemprompten.

 6. (Valfritt) Om distributionen misslyckas måste du köra kommandot tsm topology cleanup-coordination-service för att ta bort ensemblen som inte distribuerades. Information om hur du kör kommandot finns i tsm topology cleanup-coordination-service.

 7. Starta Tableau Server:

  tsm start

Mer information om hur du driftsätter en ny samordningstjänstensemble finns i Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

Steg 7: Konfigurera klientfiltjänsten (CFS) på ytterligare noder

Lägg till CFS på ytterligare noder. Vi rekommenderar att du lägger till CFS på alla noder som samordningstjänsten körs på.

Obs! Den här åtgärden inkluderar steg som du kan behöva utföra med TSM-kommandoraden.

 1. Öppna en terminalsession på den initiala noden.

 2. Leta upp nod-ID för den nod du lägger till CFS till:

  tsm topology list-nodes -v

 3. Lägg till CFS till noden genom att specificera noden, processen och en enskild instans.

  Till exempel lägger följande kommando till en CFS-instans till node2:

  tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c 1

  Om du försöker lägga till en CFS-instans till en nod som redan har konfigurerats med CFS får du ett felmeddelande om att det redan finns en instans på den noden.

  Du lägger till CFS till fler noder genom att upprepa det här steget för varje nod.

 4. Använd ändringarna:

  tsm pending-changes apply

Steg 8: Konfigurera processer för nod 2

 1. Konfigurera topologin för nod 2 på den initiala noden. Topologin definierar vilka processer som ska köras på noden, och hur många instanser av varje process som ska köras. Mer information om att konfigurera noder finns i Konfigurera noder. Datamotorn läggs till automatiskt när du lägger till andra processer. Mer information om när datamotorn läggs till finns i Tableau Server-processer.

  1. Hämta nod-ID:t för den nya noden: tsm topology list-nodes -v
  2. Ange enskilda processer som ska köras på den nya noden:

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr indexandsearchserver -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c 2

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr pgsql -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr activemqserver -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr contentexploration -c 1

   tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -c 1

 2. Tillämpa nodkonfigurationsändringarna. Ett meddelande visas som anger att Tableau Server kommer att startas om.

  tsm pending-changes apply

Steg 9: Konfigurera processer för nod 3

Konfigurera topologin för nod 3 på den initiala noden. Topologin definierar vilka processer som ska köras på noden, och hur många instanser av varje process som ska köras. Datamotorn läggs till automatiskt när du lägger till andra processer. Mer information om när datamotorn läggs till finns i Tableau Server-processer.

 1. Hämta nod-ID:t för den nya noden:

  tsm topology list-nodes -v

 2. Ange enskilda processer som ska köras på den nya noden:

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr indexandsearchserver -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c 2

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr contentexploration -c 1

  tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -c 1

 3. Tillämpa nodkonfigurationen. Ett meddelande visas som anger att Tableau Server kommer att startas om.

  tsm pending-changes apply
 4. Starta servern:

  tsm start

Steg 10: Konfigurera brandväggsregler (valfritt)

Om du kör en lokal brandvägg måste du konfigurera brandväggsregler för alla noder i klustret. Mer information finns i Konfiguration av lokal brandvägg och Konfigurera en lokal brandvägg.

Lägga till en belastningsutjämnare

Nu har alla tre noderna gateways, som används för att dirigera förfrågningar till tillgängliga serverprocesser. Alla gateways är aktiva, men för att ytterligare minska risken för stillestånd i klustret kan du konfigurera en belastningsutjämnare. Mer information finns i Lägga till en belastningsutjämnare.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!