Hämta status för inledande inmatning

När du har aktiverat Tableau Metadata-API:et med hjälp av tsm maintenance metadata-services-kommandot kan du använda efteretablerings-API:et för att övervaka förloppet för inledande inmatning och få statusinformation för efteretablering av innehåll och ursprung.

Stegen som beskrivs nedan måste utföras av en serveradministratör och rekommenderas att användas tillsammans med Steg 7: Övervaka förloppet för inledande inhämtning och validera dess status i avsnittet Aktivera Tableau Catalog.

Steg 1: Autentisera med hjälp av REST-API:et

För att få åtkomst till efteretablerings-API:et måste du först autentisera mot Tableau Server och få en token. Du kan göra det med hjälp av Tableaus REST API. Mer information finns i Logga in och logga ut (autentisering)(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen om REST API:et.

Du kan också logga in i Tableau Server med dina inloggningsuppgifter som administratör.

Steg 2: Skicka en GET-begäran

Skicka följande GET-begäran eller klistra in URL:en i webbläsaren.

http://my_tableau_server/api/metadata/v1/control/backfill/status

Begäran returnerar information om efteretablering av innehåll. När innehållet har efteretablerats returneras informationen om efteretablering av innehåll.

 • För efteretablering av innehåll returnerar begäran en statussammanfattning och ytterligare statusinformation för varje innehållstyp beroende på vilket innehåll som är tillgängligt på Tableau Server. Indexeringen för varje innehållstyp sker samtidigt.
 • Begäran returnerar en statussammanfattning för efteretablering av ursprung.

Statusvärden från svaret

Följande värden returneras av efteretablerings-API:et.

 • contentBackfillTotalDurationSeconds and lineageBackfillTotalDurationSeconds anger hur lång tid i sekunder som har förflutit för varje typ av efteretablering. Där backfillComplete är true, contentBackfillTotalDurationSeconds och lineageBackfillTotalDurationSeconds är den totala tiden som varje typ av efteretablering har tagit.

Efteretablering av innehåll: 

 • contentType kan visa följande innehållstyper: PublishedDatasource, Database, DatabaseTable, Metric, Workbook och Flow.
 • contentId är identifieraren för den senaste indexerade artikeln.
 • successfullyIngestedCount är antalet objekt som har indexerats.
 • failedIngestedCount är antalet objekt som det inte gick att indexera.
 • durationSeconds är hur lång tid i sekunder det har tagit att indexera objekt för innehållstypen.
 • totalCount är det sammanlagda antalet objekt som ska indexeras.
 • checkpointCreatedTime är den senast registrerade tiden, i UTC, då ett objekt indexerades. Efteretablerings-API:et söker efter det sista indexerade objektet var femte minut.
 • backfillComplete är true när indexeringen har slutförts för alla objekt av innehållstypen.

För ursprungsefteretablering:

 • totalCount är det totala antalet ursprungsrelationer som ska indexeras.
 • processedCount är antalet indexerade ursprungsrelationer.
 • lastLineageConnection är den senaste indexerade ursprungsrelationen.
 • backfillComplete är true när indexeringen har slutförts för alla ursprungsrelationer.

Exempelsvar

Begäran returnerar JSON-text. Om du vill visa JSON-koden i ett mer lättläst format kan du använda ett JSON-visningsverktyg eller ett webbläsartillägg.

{    

"contentBackfillTotalDurationSeconds": 362,

"lineageBackfillTotalDurationSeconds": 14,

"contentBackfillStatuses": [

{

"contentType": "PublishedDatasource",

"contentId": "sites/1/datasources/-631379806-1912815680",

"successfullyIngestedCount": 20,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 312,

"totalCount": 20,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Database",

"contentId": "sites/1/databases/e1331f9d-4d73-ee04-9edf-96fd1c37cb8e",

"successfullyIngestedCount": 35,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 26,

"totalCount": 35,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.769Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "DatabaseTable",

"contentId": "sites/1/tables/d946d084-53a8-09b6-2ad2-93301e6b4b15",

"successfullyIngestedCount": 64,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 49,

"totalCount": 64,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.774Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Metric",

"contentId": "sites/1/metrics/metric1",

"successfullyIngestedCount": 2,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 254,

"totalCount": 2,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.779Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Workbook",

"contentId": "sites/1/workbooks/6749399-1501801290",

"successfullyIngestedCount": 10,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 267,

"totalCount": 10,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.784Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Flow",

"contentId": "sites/1/flows/4",

"successfullyIngestedCount": 4,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 195,

"totalCount": 4,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.788Z",

"backfillComplete": true

}

],

"lineageBackfillStatus": {

"totalCount": 45,

"processedCount": 18,

"lastLineageConnection": "CloudFile downstreamWorkbooks Workbook",

"backfillComplete": false

}

}

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!