tsm stop

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm stop เพื่อหยุดการทำงาน Tableau Server ได้ หาก Tableau Server หยุดทำงานแล้ว คำสั่งนี้จะไม่มีผลใดๆ

สรุป

tsm stop [option] [global options]

ตัวเลือก

--ignore-node-status <nodeID>

ไม่บังคับ

ละเว้นสถานะของโหนดที่ระบุหรือโหนดต่างๆ เมื่อพิจารณาว่าเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานหรือไม่ มีประโยชน์หากลบโหนดที่ไม่ดี แยกหลายโหนดด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่างเช่น หากโหนด 2, 3 และ 5 ตอบสนองอย่างไม่ถูกต้อง: tsm stop --ignore-node-status node2,node3,node5

หมายเหตุ: เพิ่มตัวเลือกในเวอร์ชัน 2020.1

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 1800 (30 นาที)

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password 'my password'

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ