Pivotera data från kolumner till rader

Ibland kan det vara svårt att analysera data som lagras i korstabellformat i Tableau. När du arbetar med datakällor i form av PDF-filer, Microsoft Excel-filer, textfiler och filer i Google Kalkylark kan du pivotera data från korstabellformat till kolumnformat. Om du arbetar med andra datakällor kan du Pivotera med hjälp av anpassad SQL (Tableau Desktop).

Anta till exempel att du har data om antalet sålda enheter per kvartal för tre leverantörer i tre olika fält. Du kan pivotera data så att leverantören visas i ett fält och antalet sålda enheter i ett annat fält.

Pivotera data

När du har konfigurerat datakällan väljer du två eller fler kolumner i rutnätet. Öppna listrutan bredvid kolumnnamnet och välj Pivot. Nya kolumner kallade ”Namn på pivotfält” och ”Värden för pivotfält” skapas och läggs till i datakällan. De nya kolumnerna ersätter de ursprungliga kolumner som du valde för att skapa pivottabellen.

Lägga till mer data i pivottabellen

Om du vill lägga till mer data i pivoteringen väljer du en till kolumn, klickar på listrutepilen bredvid kolumnnamnet och väljer Lägg till data i pivot. Kontrollera att pivotkolumnerna och värdena visas som de ska innan du påbörjar analysen.

 

Om du vill ta bort en pivottabell klickar du på listrutepilen bredvid namnet på en pivotkolumn och väljer Ta bort pivot.

Felsöka pivottabeller

 • Röda fält i vyn och fält med utropstecken i rutan Data: Eftersom nya fält ersätter de ursprungliga fälten kommer referenser till de ursprungliga fälten i vyn inte längre att fungera. De gör att fält blir röda i vyn eller att utropstecken visas bredvid fältet i rutan Data.

 • Null-värden i rutnätet: Om alla ursprungliga fält som används i pivottabellen tas bort, t.ex. i samband med en extraktuppdatering, visas null-värden i pivotfälten.

 • Inget pivotalternativ visas: Alternativet Pivot visas när du väljer två eller fler kolumner i samma datakälla när datakällan är en Microsoft Excel-fil, textfil, fil i Google Kalkylark eller PDF-fil. Om du använder en annan datakälla i Tableau Desktop kan du pivotera med hjälp av anpassad SQL.

Pivotera med hjälp av anpassad SQL (Tableau Desktop)

Du kan också pivotera data genom att använda anpassad SQL, även om du inte använder en Excel-fil, textfil, fil i Google Kalkylark eller PDF-fil som datakälla. Om du använder UNION ALL-operatorn i en anpassad SQL-fråga kan du hämta värden från olika kolumner och placera dem i en ny kolumn.

Anta till exempel att du har en tabell med namnet Contest (Tävling).

Contest (Tävling)

Runner (Löpare)Start Time (Starttid)End Time (Sluttid)
Amanda2016-09-03 15:042016-09-03 15:25
Oscar2016-09-03 15:042016-09-03 15:21
William2016-09-03 15:042016-09-03 15:16

För att optimera analysen av dessa data i Tableau kan du använda följande anpassade SQL-fråga för att pivotera kolumnerna ”Starttid” och ”Sluttid” så att deras värden placeras i samma kolumn.

Select [Runner]
, 'Start' as [Action]
, [Start Time] as [Time]
From [Contest]
Union ALL
Select [Runner]
, 'End' as [Action]
, [End Time] as [Time]
From [Contest]

Den anpassade SQL-frågan ovan gör följande:

 • Pivoterar kolumnrubriken Start Time (Starttid) till ett strängvärde med namnet Start och lägger till det värdet i en ny kolumn med namnet Action (Åtgärd).
 • Pivoterar kolumnrubriken End Time (Sluttid) till ett strängvärde med namnet End (Slut) och lägger till det värdet i en ny kolumn med namnet Action (Åtgärd).
 • Pivoterar kolumnerna Start Time (Starttid) och End Time (Sluttid) så att kolumnernas värden placeras i en ny kolumn med namnet Time (Tid).

Du ser resultatet av den anpassade SQL-frågan i tabellen nedan.

Runner (Löpare)Action (Åtgärd)Time (Tid)
Amanda

Start

2016-09-03 15:04
OscarStart2016-09-03 15:04
WilliamStart2016-09-03 15:04
AmandaEnd (Slut)2016-09-03 15:25
OscarSlut2016-09-03 15:21
WilliamSlut2016-09-03 15:16

 

Så här pivoterar du data med hjälp av anpassad SQL

 1. Anslut till dina data.

 2. Dubbelklicka på alternativet Ny anpassad SQL i den vänstra rutan. Mer information finns i Ansluta till en anpassad SQL-fråga.

 3. I dialogrutan Redigera anpassad SQL kopierar du och klistrar in följande anpassade SQL-fråga och ersätter innehållet med information om tabellen:

  Select [Static Column]
  , 'New Value (from Column Header 1)' as [New Column Header]
  , [Pivot Column Values 1] as [New Values]
  From [Table]
  Union ALL
  Select [Static Column]
  , 'New Value (from Column Header 2' as [New Column Header]
  , [Pivot Column Values 2] as [New Values]
  From [Table]
  Union ALL
  Select [Static Column]
  , 'New Value (from Column Header 3' as [New Column Header]
  , [Pivot Column Values 3] as [New Values]
  From [Table]

  Där följande gäller:

  • Static column (Statisk kolumn): En kommaavgränsad lista av kolumnerna från Table (Tabell), både dimensioner och mätvärden, som inte ska tas med i pivottabellen.

  • New Value (from Column Header 1-3) (Nytt värde (från kolumnrubrik 1–3)): Nya namn som du ger de ursprungliga kolumnrubrikerna, som används som radvärden i pivottabellen.

  • Pivot Column Values 1-3 (Pivotera kolumnvärde 1–3): Kolumnerna vars värden ska pivoteras till en enda kolumn.

  • New Column Header (Ny kolumnrubrik): Det namn du ger den nya kolumnen som innehåller de nya radvärdena från New Value (from Column Header 1-3) (Nytt värde (från kolumnrubrik 1–3)).

  • New Values (Nya värden): Det namn du ger den nya kolumnen som innehåller de ursprungliga värdena från Pivot Column Values 1-3 (Pivotera kolumnvärde 1–3).

  • Table (Tabell): Den tabell som du kopplade till.

 4. Klicka på OK.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!