เติมช่องว่างในข้อมูลตามลำดับ

รองรับใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2021.3.1 เป็นต้นไปและใน Tableau Server และ Tableau Cloud เวอร์ชัน 2021.3.0 เป็นต้นไป

เมื่อคุณมีช่องว่างในชุดข้อมูลตามลำดับของคุณ คุณอาจต้องเติมช่องว่างเหล่านั้นด้วยแถวใหม่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ประเภทขั้นตอน แถวใหม่ เพื่อสร้างแถวที่หายไปและตั้งค่าตัวเลือกการกำหนดค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

สามารถสร้างแถวใหม่สำหรับฟิลด์ที่มีตัวเลข (จำนวนเต็ม) หรือค่าวันที่ได้ ตัวเลือกการกำหนดค่าได้แก่

 • สร้างแถวโดยใช้ค่าจากฟิลด์หนึ่งหรือสองฟิลด์
 • ใช้ข้อมูลทั้งหมดในฟิลด์หรือเลือกช่วงของค่า
 • สร้างฟิลด์ใหม่ด้วยผลลัพธ์หรือเพิ่มแถวใหม่ไปยังฟิลด์ที่มีอยู่ของคุณ
 • ตั้งค่าการเพิ่มขึ้น (สูงสุด 10,000) ไว้ใช้ในการสร้างแถวใหม่
 • ตั้งค่าสำหรับแถวใหม่เป็นศูนย์ NULL หรือคัดลอกค่าจากแถวก่อนหน้า

ตัวอย่าง

 • ตัวอย่างที่ 1 คุณมีตารางข้อมูลยอดขาย แต่มีบางวันที่ไม่มียอดขายบันทึกไว้ คุณต้องมีแถวสำหรับแต่ละวัน ไม่ใช่เพียงแค่วันที่มียอดขายเท่านั้น ด้วย แถวใหม่ คุณสามารถสร้างแถวสำหรับวันที่ขาดไปได้ และเพิ่มแถวนั้นไปยังฟิลด์ "วันในสัปดาห์” ที่มีอยู่แล้วของคุณ เนื่องจากไม่มียอดขายบันทึกไว้ในวันเหล่านั้น คุณจะต้องให้ค่าจำนวนที่ขายได้เป็นศูนย์

 • ตัวอย่างที่ 2 คุณมีตารางข้อมูลยอดขายที่บันทึกคำสั่งซื้อโดยใช้ช่วงวันที่ คุณต้องมีแถวสำหรับแต่ละวัน เนื่องจากคุณไม่ทราบว่าในแต่ละวันมีคำลั่งซื้อเท่าไหร่ คุณจะต้องใช้ค่าของแถวใหม่เหล่านั้นเป็น NULL ด้วย แถวใหม่ คุณสามารถสร้างแถวที่ขาดไประหว่างวันสองวัน และสร้างฟิลด์ใหม่ชื่อ "วันทั้งหมด" เพื่อเก็บข้อมูลดั้งเดิมของคุณไว้ได้

สร้างแถวใหม่

 1. ในหน้าต่างลำดับงาน ให้เลือกไอคอนบวก แล้วเลือก แถวใหม่ ขั้นตอนแถวใหม่จะแสดงในหน้าต่างลำดับงาน

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อกำหนดค่าตัวเลือกของคุณสำหรับการสร้างแถวใหม่

 2. คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่อย่างไร เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกฟิลด์ที่แถวขาดไป
  1. ค่าจากฟิลด์เดียว หมายถึง สร้างแถวที่หายไปจากค่าในฟิลด์เดียว ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อประเภทข้อมูลตัวเลข (เต็ม)หรือวันที่

   ตามค่าเริ่มต้น ให้ใช้ค่าที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในการสร้างแถวที่หายไป ตัวเลือกนี้จะใช้ค่าทั้งหมดในฟิลด์นั้น หากคุณต้องการใช้เฉพาะช่วงของค่าเพื่อสร้างแถวที่หายไป ให้ตั้งค่าค่าเริ่มต้นและค่าที่สิ้นสุด

   หมายเหตุ ฟิลด์ของค่าเริ่มต้นและค่าที่สิ้นสุดจะไม่สามารถนำมาใช้สร้างแถวนอกเหนือไปจากชุดข้อมูลปัจจุบันของคุณได้

  2. ช่วงของค่าจากสองฟิลด์ หมายถึง สร้างแถวใหม่จากค่าระหว่างฟิลด์วันที่สองฟิลด์ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับประเภทข้อมูลวันที่เท่านั้น โดยจะใช้ทุกค่าในฟิลด์ และจำเป็นที่ฟิลด์ทั้งสองจะต้องเป็นประเภทข้อมูลเดียวกัน
 3. คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่ที่ไหน เมื่อใช้ฟิลด์เดียวคุณสามารถเพิ่มแถวใหม่ไปยังฟิลด์ที่มีอยู่หรือสร้างฟิลด์ใหม่เพื่อเก็บข้อมูลดั้งเดิมของคุณได้ เมื่อใช้ช่วงของค่าจากสองฟิลด์ คุณต้องสร้างฟิลด์ใหม่
  • ชื่อฟิลด์ หมายถึง ให้ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์ใหม่

 4. ระบุค่าการเพิ่มขึ้น หมายถึง ให้ป้อนค่าจาก 1-10,000 แถวใหม่แต่ละแถวจะเพิ่มขึ้นตามค่าที่คุณเลือก หากคุณเลือกค่าที่มากกว่าช่องว่างระหว่างค่า จะไม่มีการสร้างแถวใหม่ขึ้น
  • ฟิลด์ตัวเลข หมายถึง ให้เลือกค่าตัวเลข
  • ฟิลด์วันที่ หมายถึง ให้เลือกค่าตัวเลขและเลือกวัน สัปดาห์ หรือเดือน
 5. แถวใหม่ของคุณควรมีค่าเท่าใด หมายถึง ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเติมค่าฟิลด์อื่นๆ สำหรับแถวใหม่

  • NULL หมายถึง เติมค่าฟิลด์ทั้งหมดด้วยค่า null
  • NULL หรือศูนย์ หมายถึง เติมค่าข้อความทั้งหมดด้วยค่า null และเติมค่าตัวเลขทั้งหมดด้วยศูนย์
  • คัดลอกจากแถวก่อนหน้า หมายถึง เติมค่าฟิลด์ทั้งหมดด้วยค่าจากแถวก่อนหน้า

แถวใหม่จะแสดงในแผงแถวที่สร้างด้วยตัวหนาเมื่อคุณป้อนการตั้งค่าการกำหนดค่า รายละเอียดของแถวจะแสดงไว้ในแผงผลลัพธ์แถวใหม่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ