Referens för Tableau Prep-funktioner

Med Tableau Prep-beräkningsfunktioner kan du använda beräknade fält för att skapa nya data från data som redan finns i datakällan.

Nummerfunktioner

SyntaxBeskrivning
ABS(number)Returnerar det absoluta värdet för det givna numret.

Exempel:

ABS(-7) = 7

ABS([Budget Variance])

Returnerar det absoluta värdet för alla nummer i fältet Budgetvarians.
ACOS(number)Returnerar arcus cosinus för det givna numret. Resultatet är i radianer.

Exempel:

ACOS(-1) = 3.14159265358979

ASIN(number)Returnerar arcus sinus för det givna numret. Resultatet är i radianer.

Exempel:

ASIN(1) = 1.5707963267949

ATAN(number)Returnerar arcus tangens för det givna numret. Resultatet är i radianer.

Exempel:

ATAN(180) = 1.5652408283942

ATAN2(y number, x number)Returnerar arcus tangens för två givna nummer (x och y). Resultatet är i radianer.

Exempel:

ATAN2(2, 1) = 1.10714871779409

CEILING(number)Avrundar ett nummer till närmaste heltal av samma eller högre värde.

Exempel:

CEILING(3.1415) = 4

COS(number)Returnerar cosinus för en vinkel. Ange vinkeln i radianer.

Exempel:

COS(PI( ) /4) = 0.707106781186548

COT(angle)Returnerar cotangens för en vinkel. Ange vinkeln i radianer.

Exempel:

COT(PI( ) /4) = 1

DIV(integer1, integer2)Returnerar heltalsdelen av en division, där integer1 divideras med integer2.

Exempel:

DIV(11,2) = 5

EXP(number)Returnerar e upphöjt till det givna numret.

Exempel:

EXP(2) = 7.389 EXP(-[Growth Rate]*[Time])

FLOOR(number)Avrundar ett nummer till närmaste heltal av samma eller mindre värde.

Exempel:

FLOOR(3.1415) = 3

HEXBINX(number, number)Mappar en x-, y-koordinat till x-koordinaten för närmaste sexkantiga klass. Klasserna har sidolängd 1, så indata kan behöva skalas därefter.

Exempel:

HEXBINX([Longitude], [Latitude])

HEXBINY(number, number)Mappar en x-, y-koordinat till y-koordinaten för närmaste sexkantiga klass. Klasserna har sidolängd 1, så indata kan behöva skalas därefter.

Exempel:

HEXBINY([Longitude], [Latitude])

LN(number)

Returnerar naturlig logaritm för ett nummer. Returnerar null om numret är mindre än eller lika med 0.

Exempel:

LN(EXP(5)) = 5

LOG(number [, base])

Returnerar logaritm för ett nummer för den givna basen. Om basvärdet utelämnas används basen 10.

Exempel:

LOG(256, 2) = 8

MAX(number, number)Returnerar max för det två argumenten, som måste vara av samma typ. Returnerar null om något argument är null. MAX kan även tillämpas på ett enskilt fält i en aggregerad beräkning.

Exempel:

MAX(4,7)
MAX(Sales,Profit)
MAX([First Name],[Last Name])

MIN(number, number)Returnerar minimum för det två argumenten, som måste vara av samma typ. Returnerar null om något argument är null. MIN kan även tillämpas på ett enskilt fält i en aggregerad beräkning.

Exempel:

MIN(4,7)

MIN(Sales,Profit)

MIN([First Name],[Last Name])

PI( )

Returnerar den numeriska konstanten pi: 3,14159.

Exempel:

PI() = 3.14159265358979

POWER(number, power)Numret upphöjs till den angivna potensen.

Exempel:

POWER(5,2) = 52 = 25 POWER(Temperature, 2)

Du kan även använda symbolen ^:

5^2 = POWER(5,2) = 25

RADIANS(number)Konverterar det givna numret från grader till radianer.

Exempel:

RADIANS(180) = 3.14159

ROUND(number, [decimals])Avrundar nummer till ett specifikt antal siffror. I decimalargumentet anges hur många decimaler som ska inkluderas i slutresultatet. Om decimaler utelämnas avrundas numret till närmaste heltal.

Exempel:

I det här exemplet avrundas varje försäljningsvärde till ett heltal:

ROUND(Sales)

SIGN(number)Returnerar symbolen för ett nummer. Möjliga returvärden är -1 om numret är negativt, 0 om numret är noll och 1 om numret är positivt.

Exempel:

Om genomsnittet för vinstfältet är negativt,

SIGN(AVG(Profit)) = -1

SIN(number)Returnerar sinus för en vinkel. Ange vinkeln i radianer.

Exempel:

SIN(0) = 1.0

SIN(PI( )/4) = 0.707106781186548

SQRT(number)Returnerar kvadraten för ett nummer.

Exempel:

SQRT(25) = 5

SQUARE(number)Returnerar kvadratroten för ett nummer.

Exempel:

SQUARE(5) = 25

TAN(number)

Returnerar tangens för en vinkel. Ange vinkeln i radianer.

Exempel:

TAN(PI ( )/4) = 1.0

ZN(expression)

Returnerar uttrycket om det inte är null. Annars returneras noll. Använd den här funktionen om du vill använda nollvärden i stället för null-värden.

Exempel:

ZN([Profit]) = [Profit]

Strängfunktioner

SyntaxBeskrivning
ASCII(string)Returnerar ASCII-koden för det första tecknet i en sträng.

Exempel:

ASCII('A') = 65

CHAR(number)Returnerar det tecken som har kodats med ASCII-kodnumret.

Exempel:

CHAR(65) = 'A'

CONTAINS(string, substring)Returnerar Sant om den givna strängen innehåller den angivna understrängen.

Exempel:

CONTAINS(“Calculation”, “alcu”) = true

ENDSWITH(string, substring)Returnerar sant om den givna strängen slutar med angiven substring. Efterföljande blanksteg ignoreras.

Exempel:

ENDSWITH(“Tableau”, “leau”) = true

FIND(string, substring, [start])Returnerar indexpositionen för substring i strängen eller 0 om understrängen inte hittas. Om det valfria argumentet start läggs till ignorerar funktionen alla instanser av substring som visas före indexpositionen start. Det första tecknet i strängen är position 1.

Exempel:

FIND("Calculation", "alcu") = 2

FINDNTH(string, substring, occurrence)Returnerar positionen för den n:e gången understrängen förekommer i den angivna strängen, där n definieras av förekomstargumentet.

Exempel:

FINDNTH("Calculation", "a", 2) =7

ISDATE(string)

Återger sant om en viss sträng är ett giltigt datum.

Exempel:

ISDATE("2004-04-15") = True

LEFT(string, number)Returnerar antalet tecken längst till vänster i strängen.

Exempel:

LEFT("Matador", 4) = "Mata"

LEN(string)Returnerar längden på strängen.

Exempel:

LEN("Matador") = 7

LOWER(string)Returnerar en sträng där alla tecken är gemena.

Exempel:

LOWER("ProductVersion") = "productversion"

LTRIM(string)Returnerar strängen med eventuella inledande blanksteg borttagna.

Exempel:

Example: LTRIM(" Sales") = "Sales"

(MID(string, start, [length])Returnerar strängen som startar vid indexpositionen start. Det första tecknet i strängen är position 1. Om det valfria argumentet längd läggs till inkluderas endast det antalet tecken i den returnerade strängen.

Exempel:

MID("Calculation", 2) = "alculation"

MID("Calculation", 2, 5) ="alcul"

PROPER(string)Konverterar en textsträng så att den första bokstaven i varje ord är versal och de återstående bokstäverna är gemener. Mellanslag och icke-alfanumeriska tecken som skiljetecken fungerar även som avgränsare.

Exempel:

PROPER("PRODUCT name") = "Product Name"

REGEXP_EXTRACT(string, pattern)Returnerar en understräng till den givna strängen som matchar insamlingsgruppen inom mönstret för reguljära uttryck. Mönstret för reguljära uttryck kräver exakt en insamlingsgrupp.

Exempel:

REGEXP_EXTRACT('abc 123', '[a-z]+\\s+(\\d+)') = '123'

REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)Returnerar en understräng till den givna strängen med hjälp av mönstret för reguljära uttryck. Understrängen matchas till insamlingsgrupp n, där n är det givna indexet.

Exempel:

REGEXP_EXTRACT_NTH('abc 123', '([a-z]+)\\s+(\\d+)', 2) = '123'

REGEXP_MATCH(string, pattern)Returnerar sant om en understräng till den givna strängen matchar mönstret för reguljära uttryck.

Exempel:

REGEXP_MATCH('-([1234].[ The.Market ])-', '\\[\\s*(\\w*\\.)(\\w*\\s*\\])') = true

REGEXP_REPLACE(string, pattern, replacement)Returnerar en kopia av den givna strängen där det matchande mönstret ersätts av ersättningssträngen.

Exempel:

REGEXP_REPLACE('abc 123', '\\s', '-') = 'abc--123'

REPLACE(string, substring, replacement)Söker sträng efter understräng och ersätter den. Om understrängen inte hittas ändras inte strängen.

Exempel:

REPLACE("Calculation", "ion", "ed") = "Calculated"

RIGHT(string, number)Returnerar antalet tecken längst till höger i strängen.

Exempel:

RIGHT("Calculation", 4) = "tion"

RTRIM(string)Returnerar strängen med eventuella efterföljande blanksteg borttagna.

Exempel:

Example: RTRIM("Market ") = "Market"

SPACE(number)Returnerar en sträng som utgörs av det angivna antalet upprepade blanksteg.

Exempel:

SPACE(1) = " "

SPLIT(string, delimiter, token number)

Returnerar en understräng från en sträng, baserat på en avgränsare som extraherar tecknen från strängens början eller slut.

Exempel:

SPLIT('a-b-c-d', '-', 2) = 'b'

STARTSWITH(string, substring)Returnerar sant om strängen börjar med substring. Inledande blanksteg ignoreras.

Exempel:

STARTSWITH(“Joker”, “Jo”) = true

TRIM(string)Returnerar strängen med inledande och avslutande blanksteg borttagna.

Exempel:

TRIM(" Calculation ") = "Calculation"

UPPER(string)Returnerar en sträng där alla tecken är versala.

Exempel:

UPPER("Calculation") = "CALCULATION"

Aggregerade funktioner

SyntaxBeskrivning
AVG(expression)Returnerar genomsnittet för alla värden i uttrycket. AVG kan endast användas med numeriska fält. Null-värden ignoreras.

Exempel;

AVG([Profit])

COUNT(expression)Returnerar antalet poster i en grupp. Null-värden räknas inte.

Exempel:

COUNT([Customer ID])

COUNTD(expression)Returnerar antalet distinkta poster i en grupp. NULL-värden räknas inte. Varje unikt värde räknas endast en gång.

Exempel:

COUNTD([Region])

MEDIAN(expression)Returnerar medianen för ett enskilt uttryck. MEDIAN kan endast användas med numeriska fält. Null-värden ignoreras.

Exempel:

MEDIAN([Profit])

PERCENTILE(expression, number)Aggregerad beräkning som returnerar percentilvärdet från det givna uttrycket som motsvarar det angivna numret. Giltiga värden för numret är 0 till 1. PERCENTILE([expression], 0.50) returnerar alltid medianvärdet i uttrycket.

Exempel:

PERCENTILE([Sales], 0.90)

STDEV(expression)Returnerar exempelstandardavvikelsen för uttrycket.

Exempel:

STDEV([Profit])

STDEVP(expression)

Returnerar populationsstandardavvikelsen för uttrycket.

Exempel:

STDEVP([Profit])

SUM(expression)

Returnerar summan av alla värden i uttrycket. SUM kan endast användas med numeriska fält. Null-värden ignoreras.

Exempel:

SUM([Profit])

VAR(expression)

Returnerar den statistiska variansen för alla värden i det givna uttrycket baserat på ett urval av populationen.

Exempel:

VAR([Profit])

VARP(expression)

Returnerar den statistiska variansen för alla värden i det givna uttrycket baserat på ett urval av populationen.

Exempel:

VARP([Profit])

ZN(expression)

Returnerar uttrycket om det inte är null. Annars returneras noll. Använd den här funktionen om du vill använda nollvärden i stället för null-värden.

Exempel:

ZN([Profit]) = [Profit]

Typkonverteringsfunktioner

SyntaxBeskrivning
DATENär ett nummer, en sträng eller ett datumuttryck anges returernas ett datum.

Exempel:

DATE("2006-06-15 14:52") = 2006-06-15

Observera att citattecken krävs.

DATETIME(expression)När ett nummer, en sträng eller ett datumuttryck anges returernas datum/tid.

Exempel:

DATETIME("April 15, 2004 07:59:00")

Observera att citattecken krävs.

FLOAT(expression)Returnerar ett flyttal givet ett uttryck av vilken typ som helst. Den här funktionen kräver oformaterade nummer, vilket innebär att kommatecken och andra symboler utesluts.

Exempel:

FLOAT("3")= 3.000

INT(expression)Returnerar ett heltal givet ett uttryck. Den här funktionen trunkerar resultat till närmaste heltal mot noll.

Exempel:

INT(8.0/3.0) = 2 or INT(-9.7) = -9

MAKEDATE(year, month, day)Returnerar ett datumvärde utifrån ett år, en månad och en dag i månaden.

Exempel:

MAKEDATE(2014, 3, 18)

MAKEDATETIME(date, time)

Returnerar ett datum- och tidsvärde givet ett datumuttryck och ett tidsuttryck.

Exempel:

MAKEDATETIME(#2012-11-12#, #07:59:00#)

MAKETIME(hour, minute, second)

Returnerar ett tidsvärde utifrån timmar, minuter och sekunder.

Exempel:

MAKETIME(14, 52, 40)

STR(expression)

Returnerar en sträng givet ett uttryck.

Exempel:

STR([Age])

Returnerar alla värden för åldersmätvärdet som strängar.

Datumfunktioner

SyntaxBeskrivning
DATEADD(date_part, interval, date)Lägger till en ökning av det angivna datumet och returnerar det nya datumet. Ökningen definieras av intervallet och datumdelen.

Exempel:

DATEADD('month', 3, #2004-04-15#) = 2004-07-15 12:00:00 AM

DATEDIFF(date_part, start_date, end_date, [start_of_week])

Returnerar skillnaden mellan två datum där startdatumet subtraheras från slutdatumet. Skillnaden uttrycks i enheter för datumdelen. Om början av veckan utelämnas bestäms veckans startdag av startdagen som har konfigurerats för datakällan.

Exempel:

DATEDIFF('month', #2004-07-15#, #2004-04-03#, 'sunday') = -3

DATENAME(date_part, date, [start_of_week])Returnerar en del av det givna datumet som en sträng, där delen definieras av datumdelen. Om början av veckan utelämnas bestäms veckans startdag av startdagen som har konfigurerats för datakällan.

Exempel:

DATENAME('month', #2004-04-15#) = "April"

DATEPARSE(format, string)Konverterar en sträng till ett datum i det angivna formatet.

Exempel:

DATEPARSE ("dd.MMMM.yyyy", "15.April.2004") = 2004-04-15 12:00:00 AM

DATEPARTT(date_part, date, [start_of_week])Returnerar en del av det givna datumet som ett heltal där delen definieras av datumelen. Om början av veckan utelämnas bestäms veckans startdag av startdagen som har konfigurerats för datakällan.

Exempel:

DATEPART('month', #2004-04-15#) = 4

DATETRUNC(date_part, date, [start_of_week])Trunkerar det angivna datumet till den noggrannhet som anges av datumdelen och returnerar det nya datumet. Om början av veckan utelämnas bestäms veckans startdag av startdagen som har konfigurerats för datakällan.

Exempel:

DATETRUNC('quarter', #2004-08-15#) = 2004-07-01 12:00:00 AM

DAY(date)Returnerar dagen för det givna datumet som ett heltal.

Exempel:

DAY(#2004-04-12#) = 12

ISDATE(string)Återger sant om en viss sträng är ett giltigt datum.

Exempel:

ISDATE("2004-04-15") = True

MONTH(date)

Returnerar månaden för ett givet datum som ett heltal.

Exempel:

MONTH(#2004-04-12#) = 4

NOW()Returnerar dagens datum och aktuell tid.

Exempel:

NOW() = 2004-05-12 1:08:21 PM

TODAY()Returnerar det aktuella datumet.

Exempel:

TODAY() = 2004-05-12

YEAR(date)Returnerar året för ett givet datum som ett heltal.

Exempel:

YEAR(#2004-04-12#) = 2004

Logiska funktioner

SyntaxBeskrivning
IFNULL(expr1, expr2)Returnerar <expr1> om det inte är null. I annat fall returneras <expr2>.

Exempel:

IFNULL([Profit], 0)

IIF(test, then, else, [unknown])Kontrollerar om ett villkor uppfylls och returnerar ett värde för TRUE, ett annat för FALSE och ett valfritt tredje värde eller NULL för okänt.

Exempel:

IIF([Profit] > 0, 'Profit', 'Loss')

ISDATE(string)Återger sant om en viss sträng är ett giltigt datum.

Exempel:

ISDATE("2004-04-15") = True

ISNULL(expression)Returnerar sant om uttrycket inte innehåller giltiga data (Null).

Exempel:

ISNULL([Profit])

ZN(expression)

Returnerar uttrycket om det inte är null. Annars returneras noll. Använd den här funktionen om du vill använda nollvärden i stället för null-värden.

Exempel:

ZN([Profit]) = [Profit]

Analytiska funktioner

SyntaxBeskrivning
LAST_VALUE(expression, [return_last_non-null_value])Returnerar det sista värdet för ett givet uttryck, från den första raden i omfattningen till den aktuella raden. Accepterar en valfri andra boolesk parameter för att returnera det sista icke null-värdet.

Exempel:

{ ORDERBY [Row ID] ASC: LAST_VALUE([Category], true) } = returns the last non-null value of [Category]

LOOKUP(expression, [offset])

Returnerar värdet för det givna uttrycket i en målrad, angivet som en relativ förskjutning från den aktuella raden. Returnerar NULL om målraden inte kan fastställas.

Parametern [offset] för funktionen LOOKUP kan bara ta ett faktiskt heltal, som 1.

Exempel:

{ORDERBY [DATE] ASC : LOOKUP([SALES], -1)}

Returnerar SALES-värdet från föregående rad.

NTILE(number)Fördelar rader i en vald omfattning i ett visst antal grupper eller sektioner. Med den här funktionen skulle värdena (6, 9, 9, 14) fördelade på tre sektioner tilldelas sektionerna (1, 2, 2, 3) i stigande ordning.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales] ASC: NTILE(3) }}

RANK()Returnerar den standardmässiga konkurrensrankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas identisk rankning.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales] ASC: RANK() }}

RANK_DENSE()Returnerar den täta rankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas en identisk rankning, men inte gap infogas i nummersekvensen.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales] ASC: RANK_DENSE() }}

RANK_MODIFIED()Returnerar den ändrade konkurrensrankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas identisk rankning.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales] ASC: RANK_MODIFIED() }}

RANK_PERCENTILE()Returnerar percentilrankningen för den aktuella raden i partitionen.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales] ASC: RANK_PERCENTILE() }}

ROW_NUMBER()Returnerar ett unikt sekventiellt rad-ID för varje rad.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales] ASC: ROW_NUMBER() }}

RUNNING_AVG(expression)Returnerar det löpande genomsnittet för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

Exempel:

{ PARTITION [Category] : { ORDERBY [Row ID] ASC : RUNNING_AVG([Sales]) } } = running average of Sales, per Category.

RUNNING_SUM(expression)Returnerar den löpande summan för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

Exempel:

{ ORDERBY [Row ID] ASC : RUNNING_SUM([Sales]) } = running sum of all Sales

Nyckelord

FunktionBeskrivning
ANDUtför en logisk konjunktion av två uttryck.

Exempel:

IF (ATTR([Market]) = "New Business" AND SUM([Sales]) > [Emerging Threshold] )THEN "Well Performing"

ASCDefinierar den stigande ordningen för ORDERBY -åtgärder.

Exempel

{ORDERBY [Sales] ASC:RANK()}

CASEHittar det första <value> som matchar <expr> och returnerar motsvarande <return>.

Exempel:

CASE [RomanNumeral] WHEN "|" THEN 1 WHEN "II" THEN 2 ELSE 3 END

DESCDefinierar den fallande ordningen för ORDERBY -åtgärder.

Exempel:

{ORDERBY [Sales] DESC:RANK()}

ELSETestar en serie med uttryck som returnerar värdet <then> för första <expr> som returnerar sant.

Exempel:

IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSE 'Loss' END

ELSEIFTestar en serie med uttryck som returnerar värdet <then> för första <expr> som returnerar sant. Motsvarar att placera en if-sats i en ELSE-åtgärd.

Exempel:

IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END

ENDAvslutar en åtgärd som har introducerats av motsvarande direktiv.

Exempel:

IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END

{ FIXED }LOD-uttrycket FIXED beräknar värden med hjälp av de angivna dimensionerna utan att referera till vyns detaljnivå.

Exempel:

{FIXED[Customer ID]:MIN([Order Date])}

IFSkapar ett villkor (en IF-sats) och låter dig endast köra om ett villkor är sant.

Exempel:

IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END

NOTUtför en logisk negation på ett uttryck.

Exempel:

IF NOT [Profit] > 0 THEN "Unprofitable" END

ORUtför en logisk disjunktion av ett uttryck.

Exempel:

IF [Profit] < 0 OR [Profit] = 0 THEN "Needs Improvement" END

{ ORDERBY }Definierar i vilken ordning som analytiska funktioner tillämpas. Använd det valfria asc | desc-argumentet för att ange stigande eller fallande ordning för varje fält.

Exempel:

{ORDERBY [Customer Name] ASC, [Sales] DESC: RANK() }

{ PARTITION }Definierar gruppen för analytiska funktioner. ORDERBY måste ingå i omfattningen.

Exempel:

{PARTITION [Customer]: {ORDERBY [Sales]: RANK()}}

THENTestar en serie med uttryck som returnerar värdet <then> för första <expr> som returnerar sant.

Exempel:

IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Break even' ELSE 'unprofitable' END

WHENHittar det första <value> som matchar <expr> och returnerar motsvarande <return>.

Exempel:

CASE [RomanNumberal] WHEN 'I' THEN 1 WHEN 'II' THEN 2 ELSE 3 END

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!